24 Nisan 2024 - 15 Şevval 1445 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Beyyine Suresi 6. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnne-lleżîne keferû min ehli-lkitâbi vel-muşrikîne fî nâri cehenneme ḣâlidîne fîhâ(c) ulâ-ike hum şerru-lberiyye(ti)

Kitap ehlinden kafir olanlar ve şirk koşanlar, şüphe yok ki cehennem ateşindedir, ebedidir onlar orada, onlardır yaratılmışların en kötüleri.

Şüphesiz Kitap Ehlinden ve müşriklerden olan (bütün) kâfirler, cehennem ateşinin içinde olacaklar ve orada ebediyyen kalacaklardır. İşte yaratılanların en şerlisi bunlardır.

Bize de kitap verildi diyenlerden ve Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranlardan kâfir olanlar, yani Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler, cehennem ateşinde ebedi olarak kalacaklardır. Onlar yaratılmışların en kötüleridir.

Ehl-i kitaptan ve müşriklerden küfürde ısrar edenler cehennemdedirler. Orada ebedî kalırlar. Onlar, işte onlar, insanların en kötüleridir.

Şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, içinde sonsuza kadar kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılmışların en kötüleridirler.

Şüphesiz, kitap ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmışların en kötüleridir.

Muhakkak ki ehl-i kitabdan ve müşriklerden (ibaret) o kâfirler, cehennem ateşindedirler; orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte bu kimseler, yaratıkların en kötüsü olanlardır.

Ehl-i kitaptan ve müşriklerden hakkı inkâr edenler, ebedî olarak Cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratıkların en kötüleridirler.

Kitap ehlinden ve müşriklerden olan kafirler, süreli olarak cehennem ateşinde olacaklardır. Onlar, halkın en kötüleridir.

Kitaplı olanlarla, Tanrıya eş koşanlar cehennem ateşinde sürekli kalacaklar; işte bunlar, yaratılmış olanların şerlisidir!

Gerçek olan şudur ki; Kitap ehlinden küfürde direnenler ile Allah'a ortak koşanlar, cehennem ateşine girecek ve orayı mesken tutacaklardır. İşte onlar, bütün yaratıkların en kötüsüdür.

Ehl-i kitâbdan ve müşriklerden îmân itmeyenler ilelebed cehennem âteşinde kalacaklardır. Ânlar mahlûkâtın en eşrârıdırlar.

Kitap ehlinden ve ortak koşanlardan inkar edenler, şüphesiz içinde temelli kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte bunlar, yaratıkların en kötüsüdürler.

Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah'a ortak koşanlar, içinde ebedî kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler.

Ehl-i kitap’tan ve müşriklerden hakkı inkâr edenler, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüleri onlardır.

Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır.

Kitap halkının inkarcıları ve putperestler, cehennem ateşinin içindedirler ve orada ebedi kalıcıdırlar. Onlar, yaratıkların en kötüsüdür.

Kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem ateşindedirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Onlar, insanların en şerlileridir.

Küfr edenler: gerek Ehli kitabdan olsun gerek müşriklerden muhakkak Cehennem ateşindedirler, orada muhalled kalacaklardır, onlardır bütün «şerrülberiyye»

Şüphesiz ki, ehl-i kitaptan ve müşriklerden (ısrarla) hakkı inkâr ede (rek, müslüman olmadan öle) nler, (âhirette) ebedî olarak cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmışların en şerlileridir.

Kitap Ehli'nden gerçeği yalanlayan nankörler ve müşrikler, içinde sürekli kalmak üzere Cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmışların en şerlileridirler.

Hakıykat, kitablılardan olsun, müşriklerden olsun (bütün o) küfredenler cehennem ateşindedirler, onun içinde ebedî kalıcıdırlar. Yaratılanların en kötüsü de onların kendileridir.

Şübhesiz ki kitab ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler, Cehennem ateşindedirler; orada ebedî olarak kalıcıdırlar. İşte mahlûkatın en şerlisi ancak onlardır!

Şüphe yok ki, ehli kitaptan ve Allah’a ortak koşanlardan doğruları inkâr edenler, içinde sürekli kalacakları ateşin içindedirler. Onlar şerli bir topluluktur.

O kimseler ki tanımazlık ettiler, ister kitaplılardan olsunlar, ister eş koşanlardan olsunlar, onlar Cehennem ateşi içinde olacaklardır. Hep orada kalacaklarıdır. İşte yaratıkların en kötüsü bunlardır.

Ehl-i Kitap/tan kâfir olanlarla müşrikler yok mu, onlar Cehennem ateşindedir, orada devamlı kalacaklardır. Onlar mahlûkatın en azılılarıdır.

Muhakkak ki Kitap ehlinden ve Allah’a ortak koşanlardan olan inkârcılar, içinde sürekli kalacakları cehennem ateşindedirler⁴. İşte onlar yaratıkların en kötüsü olanlardır.

4 Krş. Tevbe, 9/30-31

Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olarak cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmışların en kötüleridir.

İster Kitap Ehli olarak bilinen Hıristiyanlar ve Yahudiler, isterse âhireti, Peygamberleri ve kutsal kitapları tümüyle inkâr eden müşrikler olsun, Kur’an ile uyarıldıkları hâlde inkârda diretenler, sonsuza dek cehennem ateşine mahkûmdurlar. İşte onlar, yaratıkların en kötüsüdürler!

Kitap ehlinden ve Müşrikler’den inkâr etmiş olanlar, sürekli kalacakları Cehennem’in ateşindedir.
İşte onlar, Kara-Kıtası’nın / Yaratılanlar’ın şerrlisidir.

İnkarcı ehlikitap ile çok tanrıcı müşrikler, sonsuza kadar yanacaklardır. Bunlar, bütün yaratıkların yüz karasıdırlar.

Şüphesiz gerçeklerimizi inkâr eden kitap ehliyle, yaratılan varlıkları ilah kabul ederek Allah’a ortak koşanlar, Allah’ın yasalarına karşı çıkarak insanların yasalarına uyanlar; içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılışı inkâr ederek, yaratan Allah’a karşı çıkarak, şeytana uyup yoldan çıkarak, yaratıkların en kötüsü olmuşlardır.

Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden bazı nankörler, içinde [ebedî] kalacakları cehennem ateşinde (olacaklar)dır. İşte onlar yaratılmışların en kötüleridir.

Hem kitap ehlinden hem de müşriklerden olan kâfirler, kesinlikle ebedî olarak cehennem ateşindedirler. Çünkü onlar yaratıkların en şerlileridir.

Gerçek şu ki, [bütün kanıtlara rağmen] hakikati ⁸ inkara şartlanmış olanlar, -ister geçmiş vahyin mensuplarından, isterse Allah’tan başkasına da ilahlık yakıştıranlardan [olsunlar]- kendilerini cehennem ateşinde kalıcı bulacaklar: onlar, bütün yaratıkların en şerlileridir.

8 Yani, önceki ayette bütün ahlakî sistemlerin ana çerçevesi olarak formüle edilen açık prensipleri.

Kitap ehlinden ve müşriklerden inanmak istemeyen kâfirler, içinde kalacakları cehennem ateşini boylayacaklar. İşte onlar, bütün yaratıkların en kötüleridir. 5/72-73, 39/71-72, 57/16

Elbette inkârda ısrar edenler, -ister kitap ehline isterse şirki hayat tarzı haline getirenlere mensup olsunlar- içinde ebedî kalmak üzere Cehennem ateşinin bağrına düşecekler: Onlar bütün yaratıkların en şerlileridir.[⁵⁸⁴⁵]

[5845] Zımnen: şeytandan da şerlidirler; zira en iyi bozulunca en kötü olur. Burada küfür bir önceki âyette tarif edilen ihlas ve hanifiyyetin zıddıdı... Devamı..

Şüphe yok ki, kitap ehlinden ve müşriklerden küfredenler sonsuza dek kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte onlardır, insanların en kötüsü!..'

Şüphesiz, Kitap ehlinden kafirler ile Allah’a ortak koşanlar, içinde sürekli kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar şerli olanlardır.

Hakikaten o kimseler ki ehl-i kitaptan ve müşriklerden kâfir olmuşlardır. Cehennem ateşindedirler, orada ebedîyyen kalıcılardır. İşte onlar, halkın en azılılarıdır.

Gerek Ehl-i kitaptan, gerek müşriklerden olan kâfirler, hem de devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Onlar bütün yaratıkların en şerlisidirler.

Kitap ehlinden ve (Allah'a) ortak koşanlardan olan nankörler, sürekli olarak cehennem ateşindedirler. Onlar, halkın en şerlisidir.

(Bu emre itâ'at itmediklerinden) Ehl-i Kitâb'ın kâfirleriyle müşrikler orada ebedî kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Onlar halkın en şerli olanlarıdırlar.

Görmezlikten gelenler (kafirler), ister Ehl-i kitaptan[*] ister müşriklerden olsunlar, sürekli kalmak üzere Cehennem ateşine gireceklerdir. İşte onlar yaratılmışların en şerlileridir (kötüleridir).

[*] Kitaplarında uzman olan kişiler

Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmışların en şerlileridir.

Kitap Ehlinden kâfir olanlar ile müşrikler Cehennem ateşindedirler; orada sürekli kalırlar. Onlar, yaratılmışların en kötüsüdür.

Ehlikitap'ın küfre sapanlarıyla müşrikler, içinde sürekli kalıcılar olarak cehennem ateşindedirler. İşte onlardır yaratılmışların en şerlisi.

bayıķ anlar kim kāfir oldılar kitāb ehli’nden daħı müşriķlerden; cehennem odındadur ebed ķalıcılarken [318a] anuñ içinde. şunlardur yaradılmış yavuzıraġı.

Ol kişiler ki kāfir oldılar kitāb ehlinden, daḫı müşriklerden, cehennem odıiçinde ebedī ḳalurlar. Anlar yaradılmışlaruñ yamanıdur.

Həqiqətən, kitab əhlindən kafir olanların və müşriklərin yeri cəhənnəm odudur. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Onlar yaradılmışların ən pisidirlər.

Lo! those who disbelieve, among the People of the Scripture and the idolaters, will abide in fire of hell. They are the worst of created beings.

Those who reject (Truth), among the People of the Book and among the Polytheists, will be in Hell-Fire, to dwell therein (for aye). They are the worst of creatures.(6231)

6231 To be given the faculty of discrimination between right and wrong, and men to reject truth and right, is the worst folly which a creature endowed... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.