11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enfâl Suresi 75. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velleżîne âmenû min ba’du vehâcerû vecâhedû me’akum feulâ-ike minkum(c) veulû-l-erhâmi ba’duhum evlâ biba’din fî kitâbi(A)llâh(i)(k) inna(A)llâhe bikulli şey-in ‘alîm(un)

Sonradan inanıp göçen ve sizinle beraber savaşanlar da sizdendir. Allah'ın takdirinde sabit olduğu veçhiyle bir kısım akraba, bazı akrabanın mirasında daha ileri bir hakka sahiptir. Şüphe yok ki Allah, her şeyi bilir.

 Bundan sonra da, (gerçekten) iman edip (dinleri ve davaları uğrunda) hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenler, işte onlar da sizdendirler. Akrabalar ise, Allah’ın Kitabına göre (mirasta) birbirlerine (yakınlık derecesi nispetinde) önceliklidirler. Doğrusu Allah her şeyi Bilendir.

Sonradan iman edip te hicret eden ve Allah yolunda sizinle çaba sarfedenlere gelince, bunlar da sizdendirler; ama Allah'ın kitabına göre akrabalık bağıyla birbirine bağlı olan akrabalar, birbirlerine daha da yakındırlar, miraslarını paylaşacak kadar. Allah herşeyi hakkıyla bilendir.

Sonradan iman edip baskı, zulüm ve işkencenin hâkim olduğu memleketlerinden özgürce Allah'a kulluk ve ibadet etmek, güç ve gönül birliği yapmak için hicret ederek, sizinle beraber hayatlarını ortaya koyarak, konuşarak, yazarak, hesapsız servet harcayarak, cihad edenler de sizdendir. Allah'ın kitabına göre yakın akrabalar birbirlerinin vârisi olmaya daha lâyıktırlar. Her şey, Allah'ın ilmi, planı ve iradesi dâhilinde gerçekleşmektedir.

bk. Kur’an-ı Kerim, 9/100; 33/6; 59/10.

Daha sonra iman eden, hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenler de sizdendirler. Allah'ın kitabına göre, akrabalar (mirasta) birbirlerine daha yakındırlar. Allah her şeyi bilmektedir.

75.Bu ayeti kerimedeki: "Allah`ın kitabına göre, akrabalar (mirasta) birbirlerine daha yakındırlar" sözü hakkında İbnu Cerir, Abdullah bin Zubeyr (r.a... Devamı..

Bundan sonra iman edip hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenler, işte onlar sizdendir. Akrabalar (mirasta) Allah'ın Kitabına göre, birbirlerine (mirasta) önceliklidir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir.

O kimseler ki, sonradan iman getirdiler ve hicret edip sizinle beraber mücahede yaptılar, bunlarda sizdendir. Akrabalık yönünden yakınlıkları olanlar, Allah'ın hükmüne göre mirasta birbirine daha yakındır. Muhakkak ki, Allah her şeyi bilendir.

Daha sonra inanıp da hicret eden sizinle beraber cihad eden, işte onlar da sizdendirler. Fakat akraba olanlar, Allah’ın kitabında (hukuk ve mirasta) birbirlerine daha yakındırlar. Şüphesiz Allah, her şeyi en iyi bilendir.

Sonradan iman eden ve hicret edip de sizinle beraber cihad edenler de sizdendir. Allah'ın kitabına göre, yakın akrabalar birbirlerine daha uygundur. Şüphesiz ki Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.[163]

[163] Enfâl sûresinden çıkarılacak genel ilkeler hakkında bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, VIII, 99-102.

Bundan sonra inanıp da, göçmenlik eyliyenler, sizinle birlikte savaşanlar dahi sizdendirler, birbirine hısım olanlar, Allahın buyruğunca birbirine velidirler; Allah bilir her şeyi

Sonradan iman ederek hicret edip de sizinle birlikte cihada katılanlar da sizdendir. Fakat Allah'ın Kitabı'na göre yakın akrabalar birbirlerine (vâris olmaya) daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 

Bkz. 9/100, 59/8-9

Bilâhare îmân idenler ve fîsebîli(A)llah muhârebe idenler sizdendirler, lâkin kan râbıtası ile birleşmiş olanlar biri birilerine daha yakındırlar. Kitâbu(A)llah’da böyle yazılmışdır. Allâh her şeyi bilür.

Sonra inanıp hicret eden ve sizinle birlikte savaşanlar, işte onlar sizdendir. Birbirinin mirasçısı olan akraba, Allah'ın Kitap'ına göre birbirine daha yakındır. Doğrusu Allah her şeyi bilir.*

Daha sonra iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Allah’ın kitabınca, kan akrabaları birbirlerine (varis olmaya) daha lâyıktırlar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir.

Daha sonra iman edenler, hicret edip sizinle beraber cihad edenler, işte bunlar da sizdendir. Aralarında rahim bağı bulunanlar Allah’ın hükmüne göre birbirlerine daha yakındır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir.

Sonradan iman eden ve hicret edip de sizinle beraber cihad edenler de sizdendir. Allah'ın kitabına göre yakın akrabalar birbirlerine (vâris olmağa) daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir.

 Dolayısıyla kimin kime vâris olacağını O daha iyi bilir. Bu âyet inince nesep yolu ile akraba olmayanlar birbirlerine varis olamadılar.

Sonradan inananlar, göç edenler ve sizinle birlikte çaba gösterenler de sizdendir. ALLAH'ın Kitabına göre akrabalar birbirlerine önceliklidir. ALLAH herşeyi Bilendir

Daha sonradan hicret edip sizinle beraber savaşa katılanlar da sizdendirler. Bir de akraba olanlar, Allah'ın kitabına göre, birbirlerine daha yakındırlar. Şüphe yok ki, Allah her şeyi bilir.

O kimseler ki sonradan iyman ettiler ve hicret edib sizinle beraber mücahede yaptılar bunlar da sizdendir, bir de erham sahibleri Allahın kitâbında birbirine daha yakındır, şüphe yok ki Allah her şeyi bilir

Sonradan îmân edip hicret edenler ve sizinle beraber cihat edenler (e gelince)... Onlar da sizdendir. (Fakat) Allah’ın Kitabı’na (Kur’ân’a) göre, yakın akrabalar birbirlerine (vâris olma hususunda, akraba olmayanlardan) daha uygundur. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Sonradan iman edip de hicret edenler ve sizinle birlikte cihat edenler sizdendir. Allah'ın Kitap'ına göre rahim sahipleri¹ önceliklidir. Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Bilen'dir.

1- Mü’min akrabalar.

Henüz îman edip de hicret ve sizinle beraber cihâd edenler (e gelince): Onlar da sizdendir. Hısımlar Allahın kitabınca birbirine daha yakındırlar. Allah her şey'i hakkıyle bilendir.

Sonradan îmân edip hicret edenler ve sizinle berâber cihâd edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Akrabâlar ise, Allah'ın kitâbında (O'nun hükmüne göre) birbirlerine(mîras husûsunda) daha lâyıktırlar. Şübhesiz ki Allah, herşeyi hakkıyla bilendir.

Bundan (hicret olayından) sonra iman eden, hicret eden ve sizinle beraber Allah yolunda mücadele edenler de sizdendir. Allah’ın kitabında yakın akrabalar, diğerlerinden (insanlardan) daha önceliklidir. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir.

O kimseler ki sonradan inandılar, göçtüler, sizinle birlikte din uğrunda vuruştular, işte onlar da sizdendirler. Bir de aralarında kan bağı olanlar Allah’ın Kitap’ına göre biribirlerine daha yakındırlar. Çünkü Allah her nesneyi bilicidir.

Onlar ki bundan sonra [¹⁰] iman getirip hicret ederler, sizinle beraber cihatta bulunurlar. İşte onlar sizdendir [¹¹]. Allah/ın Kitabında [¹²] hısımlar birbirlerinin velileridir [¹³]. Allah her şeyi hakkiyle bilir.

[10] Hudeybiye sulhundan sonra ve feth-i Mekke'den evvel. Bu hicret, hicret-i saniyedir. Feth-i Mekke ile hicret kesilmiştir.[11] Aranızda yine nusrat... Devamı..

Daha sonra da inanıp hicret eden ve sizinle birlikte cihat edenlere gelince, işte onlar da sizdendirler. Akraba olanlar Allah’ın kitabına göre, birbirlerine daha yakındırlar. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir.

Sizden sonra iman edenler, hicret edenler ve sizinle birlikte savaşanlar (var ya), işte onlar sizdendir. Allah'ın kitabına göre (miras hususunda) akrabalardan bazısı bazısına daha önceliklidir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir.

Bundan böyle; Allah’ın ayetlerine yürekten inanan, sonra İslâm’ın egemen olduğu diyarahicret eden ve sizinle birlikte Allah’ın dini uğrunda cihâda katılanlar ve katılacak olanlar var ya, işte onlar da sizin sahip olduğunuz bütün hak ve yetkilere sahip müminlerdendir. Zira İslâm inancı, bütün müminleri birbirine kardeş yapar. Ancak sırf bu kardeşlik bağı, bazılarınızın zannettiği gibi onları birbirlerine mirasçı kılmaz. Zira Allah’ın kitabına (4. Nisa: 11) göre anne, baba, eş, çocuk ve benzeri yakın akrabalar, birbirlerine mirasçı olmaya diğer müminlerden daha uygundur.
Öte yandan, kâfirler bile kendi aralarında birlik ve beraberlik oluşturabiliyorlarsa, Allah’ın belirlediği yasalar uyarınca, iman bağıyla birbirlerine kenetlenerek aralarında yakınlık kuranlar, birbirlerine her konuda yardım etmeye, birbirlerinin haklarını korumaya ve sıkıntılarını paylaşmaya, inançsız insanlardan çok daha lâyıktırlar.
Hiç kuşkusuz Allah, her şeyi en mükemmel şekilde bilmektedir.

Sonradan iman etmiş, hicret etmiş, sizinle birlikte cihad etmiş olanlar, işte onlar sizdendir.
Erham / Akrabalık sahipleri Allah’ın kitabında birbirine en yakındır.
Allah, her şeyi bilmektedir.

Daha sonra Müslüman olup göç edenler ve sizin saflarınızda mücadeleye devam edenler de sizin kardeşleriniz olmakla beraber, bundan böyle mirasta öncelik, kan bağı olanlarındır. Bu bir Tanrı fermanıdır. Allah, her şeyi tüm ayrıntısıyla bilir.

Daha sonra iman edip hicret eden, sizinle birlikte cihad edenlere gelince, onlar sizdendir. Onlar sizin kardeşinizdir. Bilin ki Allah’ın kitabına göre kan akrabaları birbirine varis olmaya daha layıktır. Müminler kardeşiniz olsa bile mirasta kan akrabalıkları esastır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, her şeyi bilendir.

Sonradan iman edecek olan ve hicret edip sizinle birlikte [cihad] edecekler (fedakârlık yapacaklar) da sizdendir. Allah’ın kitabına göre yakınlık sahibi olanlar birbirlerine daha uygundur. [*] Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir.

Benzer mesaj: Ahzâb 33:6.

Daha sonra, îman edip (Medîne’ye) göçenler ve sizinle birlikte cihad edenler de sizin gibidir.¹ Bir de Allah’ın kitabına göre, akrabalar birbirlerine (varis olmaya)² daha lâyıktırlar.³ Şüphesiz Allah, (ne yapacağını) çok iyi bilir.⁴

1 Buradaki (مِنْكُمْ) ifâdesi, (مِثْلُكُمْ) anlamınadır. (Kurtubî) Yukarıdaki tercüme de buna göre yapılmıştır.2 Ey Mü’minler! Bundan sonra akrabalar,... Devamı..

Ve bundan sonra inanıp ⁸⁴ da zulmün egemen olduğu diyardan göç edecek ve [Allah yolunda] sizinle birlikte çaba sarf edecek olanlara gelince, bunlar [da] sizdendirler; ⁸⁵ [işte böyle] sıkıca birbirine bağlanıp yakınlık kazananlar, Allah’ın koyduğu düstura göre birbirleri üzerinde temelden hak sahibidirler. ⁸⁶ Gerçek şu ki, Allah’tır her şeyin aslını bilen.

84 Ellezîne âmenû (lafzen, “inanmış olanlar”) ifadesi yapı olarak geçmiş zaman kipinde olmakla birlikte, min ba‘d (“bundan sonra veya bundan böyle”) s... Devamı..

Daha sonra iman eden, hicret eden ve sizin yanınızda cihat edenler, işte bunlar da sizdendir. Bunun yanında bir de akrabalık bağı bulunanlar Allah’ın kitabında/yasasında birbirlerine daha yakındırlar. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir. 2/218, 9/16- 20- 41, 25/52, 61/11, 66/9

Ve daha sonra inanıp zulüm diyarından göç edecek ve sizinle birlikte Allah yolunda üstün gayret gösterecek kimselere gelince: İşte onlar da sizdendirler; bir de Allah’ın yasası uyarınca, akrabalık bağına sahip olanlar (bu şartlara da uyarsa) birbirlerine daha bir yakın hâle gelirler. Hiç kuşku yok ki Allah, her şeyi en ince detayına varana dek bilir.

Sonradan iman ve hicret ederek sizinle beraber cihada katılanlar da sizdendir. Allah'ın kitabına göre yakın akrabalar birbirlerine (vâris olmağa) daha yakındır, şüphe yok ki Allah herşeyi hakkıyle bilendir!

Daha sonra iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Allah’ın kitabınca, kan akrabalarının bazıları bazılarından önceliklidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Ve o kimseler ki, sonradan imân ettiler ve muhâcerette bulundular ve sizinle beraber cihada atıldılar, artık onlar da sizlerdendir. Ve maahaza rahîm sahipleri Allah Teâlâ'nın kitabınca bazıları bazılarına daha yakındır. Şüphe yok ki Allah Teâlâ herşeyi tamamıyla bilicidir.

Bunlardan sonra iman edip hicret edenler, sizinle beraber cihad edenler var ya, işte onlar da sizdendir. Allah'ın hükmüne göre, akrabalık yönünden yakınlıkları olanlar, birbirlerine vâris olmaya daha lâyıktırlar. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. [9, 100; 33, 6; 59, 10]

Onlar ki sonradan inandılar, hicret ettiler, sizinle beraber savaştılar, işte onlar da sizdendir. Rahim sahipleri (kan akrabası), Allah'ın Kitabına göre birbirlerine daha yakın dostturlar. Allah herşeyi bilir.

Sonradan îmân ve hicret iderek sizinle berâber cihâda gidenler sizdendirler. Zevi'l erhâm (akrabâ) Kitâbullah'da birbirlerine daha yakındırlar. Allâh Te'âlâ her şeyi bilicidir.

Bundan sonra inanıp güvenen, hicret eden ve sizinle beraber mücadele (cihad) edenler de sizdendir. Allah'ın kitabına göre yakın akrabalardan birinin diğerine önceliği vardır. Allah, her şeyi bilir.

[*] Bütün müminler birbirinin dostudur ancak akrabalar daha yakındır. Onların mirasta önceliği vardır. Bkz. Nisa 4/12

Sonra iman eden, hicret eden ve sizin yanınızda cihat edenler, onlar da sizdendir. Akraba, Allah'ın kitabında birbirlerine daha yakındır. Allah, şüphesiz her şeyi bilendir.

Bundan sonra iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenler de sizdendir. Aralarında akrabalık bağı bulunanlar ise, Allah'ın hükmüne göre, birbirlerine daha da yakındırlar. Allah herşeyi hakkıyla bilir.

Sonradan inanarak hicret edip de sizinle birlikte cihada katılanlar da sizdendir. Kan akrabaları ise, Allah'ın Kitabı'na göre birbirlerine daha yakın dostturlar. Allah her şeyi bilir.

daħı anlar kim įmān getürdiler andan śoñra yirlerinden ayrıldılar daħı dürişdiler sizüñ ile şunlar sizdedür. daħı ħıśımlıķlar işleri bir niceleri yigrekdür bir niceye ya'nį mįrāŝ Tañrı kitābı içinde bayıķ Tañrı her neseneyi bilicidür.

Daḫı ol kişiler ki īmān getürdiler, andan ṣoñra hicret eylediler, daḫıġazālıḳ eylediler sizüñ bile. Pes anlar sizdendür. Daḫı ḳarāyibler biri birineevlādur Tañrı Ta‘ālā ḥükminde. Taḥḳīḳ Tañrı Ta‘ālā her nesneyi bilicidür.

Sonradan (Hüdeybiyyə sazişindən sonra, Məkkənin fəthindən əvvəl) iman gətirib hicrət edənlər və sizinlə bərabər döyüşənlər (cihad edənlər) də sizdəndirlər. Qohumlar Allahın Kitabında (lövhi-məhfuzda və ya Qur’anda irs, varislik baxımından) bir-birinə daha uyğundurlar (yaxındırlar). Həqiqətən, Allah hər şeyi biləndir! (Məkkənin fəthinə qədər mühacirlər və ənsar qohumluq əlaqələrindən asılı olmayaraq bir-birinin varisi hesab edilirdilər. Məkkənin fəthindən sonra bu hökm ləğv olunub varislik hüququ yalnız qohumlara aid edildi). .9.

And those who afterwards believed and left their homes and strove along with you, they are of you; and those who are akin are nearer one to another in the ordinance of Allah. Lo! Allah is Knower of all things.

And those who accept Faith subsequently,(1244) and adopt exile, and fight for the Faith in your company,- they are of you. But kindred by blood have prior rights against each other in the Book of Allah.(1245) Verily Allah is well-acquainted with all things.

1244 Those who come into the fold last are none the less brethren in the fullest acceptation of the term. But any special provisions made in the speci... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.