19 Mayıs 2024 - 11 Zi'l-ka'de 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 138. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vecâveznâ bibenî isrâ-île-lbehra feetev ‘alâ kavmin ya’kufûne ‘alâ asnâmin lehum(c) kâlû yâ mûsâ-c’al lenâ ilâhen kemâ lehum âlihe(tun)(c) kâle innekum kavmun techelûn(e)

İsrailoğullarını denizden geçirdik de putlara tapmakta olan bir topluluğa rastladılar. Ya Musa dediler, onların taptığı putlar gibi bize de putlar yap. Musa, şüphe yok ki dedi, siz bilgisiz bir kavimsiniz.

(Ardından) İsrailoğullarını (Firavun zulmünden kurtarıp) denizden geçirdik. (Derken) Putları önünde bel büküp eğilmekte olan bir topluluğa rastladılar. (Bunu görünce peygamberlerine) Dediler ki: "Ey Musa, onların ilahları (putları var; onlarınki) gibi, sen de bize bir ilah yap." O ise: "Siz gerçekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz" diye (azarladı).

Ve israoğullarını denizden geçirdik. Orada kendilerine mahsus, birtakım putlara samimiyetle tapan bir toplulukla karşılaştılar; ve bunun üzerine israoğulları: “Ey Musa! Bize de onların tanrıları gibi bir tanrı yapıver” dediler. Musa da: “Gerçekten siz eğri doğru nedir bilmeyen, cidden ne cahil bir topluluksunuz” dedi.

İsrâiloğulları'na denizi geçirdik. Yollarına devam ederken bir kavme rastladılar. Onlar kendilerine mahsus ağaçtan yontularak, metalden dökülerek yapılan heykellere, putlara tapıyorlardı. Kavmi Mûsâ'ya:
“Ey Mûsâ, onların tanrıları gibi sen de bize bir tanrı yap" dediler. Mûsâ:
“Siz, Allah'ın varlığını, birliğini, ibadete lâyık tek tanrı olduğunu hâlâ anlamamakta ısrar eden, bilgi ve muhakemenizi kullanmayan, tutarsız, cahilce davranan bir kavimsiniz" dedi.

İsrailoğullarını denizden geçirdik ve putları önünde eğilen bir topluluğa rastladılar. "Ey Musa! Onların ilahları olduğu gibi bize de bir ilah yap" dediler. (Musa) dedi ki: "Siz gerçekten cahillik eden bir topluluksunuz.

İsrailoğullarını denizden geçirdik. Putları önünde bel büküp eğilen bir topluluğa rastladılar. Musa'ya dediler ki: 'Ey Musa, onların ilahları (var; onların ki) gibi, sen de bize bir ilah yap.' O: 'Siz gerçekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz' dedi.

Biz, İsrailoğullarını denizden geçirdik. Onlar, putlara ibâdet eden bir kavme uğradılar. (İçlerinde câhil olanlar şöyle) dediler: “- Ey Mûsa, bunların taptıkları tanrıları gibi, bize de bir tanrı yap.” Mûsâ, onlara dedi. “- Siz, bir topluluksunuz ki gerçekten cahillik ediyorsunuz.

Ve İsrailoğulları’nı denizden geçirdik. Kendi putlarına sebatla ibadet eden bir topluma rastladılar. “Ey Musa! Onların ilahları olduğu gibi bize de bir ilah yap!” dediler. Musa: “Siz ancak cahil bir toplumsunuz.”

İsrâiloğulları'nı denizden geçirdik. Özel putlarına tapan bir topluluğa rastladılar. Bunun üzerine, “Ey Mûsâ!” dediler, “Bunların ilâhları olduğu gibi, sen de bize bir ilâh belirle!” Mûsâ dedi ki: “Siz gerçekten câhil bir toplumsunuz.”

İşte bunlar yok olacak, yaptıkları da boştur !»

İsrailoğullarını denizden geçirdik. Onlar, (çölde) gönülden putlara tapan bir topluluğa (Amelika kavmine) rastladılar ve dediler ki: “Ey Musa! Onların tanrıları gibi bize de bir tanrı yap!” O da dedi ki: “Siz gerçekten cahil topluluksunuz.”

Ayetin hemen ilk cümlesindeki; “İsrailoğullarını denizden geçirdik” ifadesi, “İsrailoğullarına özgürlük ve zulümden kurtuluş gibi lütufların ihsan edi... Devamı..

Biz Benî İsrâîl’e denizi geçirtdik orada putlara tapan bir kavim buldılar Benî İsrâîl: "Yâ Mûsâ bu âdemlerin tapdıkları gibi bize ma’bûdlar bul" didiler. "Siz câhil bir kavimsiniz." cevâbını virdi.

138,139. İsrailoğullarının denizden geçmelerini sağladık. Puta gönülden tapan bir millete rastladılar. "Ey Musa! Onların tanrıları gibi bize de bir tanrı yap" dediler, Musa: " Doğrusu siz bilgisiz bir milletsiniz, bunlar yok olacaklar ve işledikleri boşa gidecektir" dedi.

İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken, kendilerine ait putlara tapan bir kavme rastladılar. İsrailoğulları, “Ey Mûsâ! Onların kendilerine ait ilâhları (putları) olduğu gibi sen de bize ait bir ilâh yapsana” dediler. Mûsa şöyle dedi: “Şüphesiz siz cahillik eden bir kavimsiniz.”

İsrâiloğulları’nı denizden geçirdik; derken kendilerine mahsus birtakım putlara tapan bir kavimle karşılaştılar. Bunun üzerine, “Ey Mûsâ! Onlara ait tanrılar gibi, sen de bizim için bir tanrı yap” dediler. Mûsâ dedi ki: “Gerçekten siz cahil bir toplumsunuz!”

İsrailoğullarını denizden geçirdik, orada kendilerine mahsus birtakım putlara tapan bir kavme rastladılar. Bunun üzerine: Ey Musa! Onların tanrıları olduğu gibi, sen de bizim için bir tanrı yap! dediler. Musa: Gerçekten siz cahil bir toplumsunuz, dedi.  

 İsrailoğulları denizi geçtikten sonra buzağıya tapan Amalika kavmine rastladılar, kendi peygamberlerinden, onların tanrıları gibi bir tanrı yapmasını... Devamı..

İsrail oğullarını denizden geçirdik. Kendilerine özgü heykellere tapan bir topluluğa rastladılar ve: "Musa, bunların tanrıları gibi bize de bir tanrı yap," dediler. "Siz, gerçekten cahil bir topluluksunuz!," dedi.

Ve İsrailoğullarının denizden geçmelerini sağladık? Derken bir kavme vardılar ki, onlar, kendilerine mahsus bir takım putlara tapıyorlardı. Dediler ki; Ey Musa! Onların tanrıları gibi, sen de bize bir tanrı yap! Musa da onlara dedi ki: Siz gerçekten cahillik eden bir kavimsiniz.

Ve Beni İsraîle denizi atlattık, derken bir kavme vardılar, toplanmışlar kendilerine mahsus bir takım putlara tapıyorlardı, ya Musâ! dediler: Bunların bir çok ilâhları olduğu gibi sen de bize bir ilâh yap, siz, dedi: Gerçekten cahillik ediyorsunuz

İsrâiloğullarını (sağ sâlim) denizden (karşı tarafa) geçirdik. (Derken, çölde) putlara tapan bir kavme rastladılar. “Ey Mûsâ! Onların ilâhları gibi sen de bize bir ilâh yap!” dediler. (Mûsâ) dedi ki: “Siz gerçekten câhil bir toplumsunuz”.

İsrailoğulları'nı denizden geçirdik. Kendilerine özgü putlara tapan bir halka rastladılar. Ey Musa! “Bize de bunların ilahları gibi bir ilah yap.” dediler. “Siz gerçekten cahil bir kavimsiniz.” dedi.

İsrâîl oğullarını denizden geçirdik. Şimdi putlarının önünde tapagelen bir kavme rast geldiler. Dediler ki: «Yâ Musa, onların nasıl Tanrıları varsa sen de bize öyle bir Tanrı yap»! «Siz, dedi, cidden ne cahillik eder bir kavmsiniz»!

Hem İsrâiloğullarını denizden geçirdik; derken kendilerine mahsus birtakım putlara tapan bir kavme rastladılar. Dediler ki: “Ey Mûsâ! Onların nasıl birtakım ilâhları varsa, (sen de) bize (öyle) bir ilâh yap!” (Mûsâ da:) “Hakikaten siz câhillik etmekte olan bir kavimsiniz!” dedi.

İsrail oğullarını denizden geçirdik. Sonra (yollarının üzerinde) putlara gönülden, samimi olarak tapan bir topluluğa geldiler. Musa’ya “Bu topluluğun ilahları gibi, sende bizim için bir ilah yap” dediler. Musa onlara “Siz gerçekten cahil bir toplumsunuz.”

İsrailoğullarına denizi geçirttik. Putlara tapan bir ulusun yanına vardılar, dediler: "Ey Musa! Bize de onların tanrıları gibi bir tanrı yapsana." Musa dedi: "Gerçekten sizler kendini bilmez takımından imişsiniz.

İsrail oğullarını denizden geçirdik. Onlar çölde kendi putlarına tapmaya müdavim olan bir cemaata uğradılar: «— Musa! Onların mabutları gibi bize de bir mabut yap» dediler. Musa: «— Siz, cahil bir kavimsiniz» dedi.

İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken onlar kendilerine mahsus birtakım putlara tapan bir kavme rastladılar, “Ey Musa! Sen de tıpkı onların tanrıları gibi bize bir tanrı yap!” dediler. O da, “Siz cidden cahillik edip duran bir topluluksunuz![kavm]”

İsrail oğullarının denizden geçmelerini sağladık. Kendilerine mahsus putlara saygıyla tapınmakta olan bir topluluğa rastladılar. “Ey Musa! Bunların birçok ilahları olduğu gibi sen de bize bir ilah yap” dediler, Musa, “Doğrusu siz bilgisiz bir topluluksunuz.” dedi.

Biz İsrail Oğulları’nı denizden karşı tarafa geçirdikten sonra, birtakım putlara tapmakta olan bir toplulukla karşılaştılar. Yüzyıllarca putperest bir toplumun esâreti altında yaşamış olan bu insanlar, “Ey Mûsâ!” dediler, “Bize de bunların tanrıları gibi görebileceğimiz, dokunabileceğimiz bir tanrı yap!” Buna karşılıkMûsâ, “Siz gerçekten de câhil bir toplumsunuz!” dedi.

Deniz’den İsrail’in oğullarını geçirdik. Kendilerine ait putlara tapan / onlarla meşgul olan bir kavme uğradılar.
-“Ey Musa! Bunlara ait ilahlar gibi bize de bir ilah yap!” dediler.
Dedi ki:
-“Siz, câhillik eden bir kavimsiniz”.

İsrailoğulları denizi geçip de, puta tapan bir topluluğa rastlayınca Musa'ya: &1600; Musa! Bize de onlarınki gibi bir tanrı yapsana?! Musa: &1600; Amma da cahil bir milletsiniz!

Mücadelelerinin sonunda İsrailoğulları Firavun ordusunu yenip denizden geçti. Yol güzergâhlarında bir takım putlara tapan topluluklara rastladılar. Bunun üzerine kavmi Musa’ya seslendi: “Ey Musa! Onların tanrıları olduğu gibi sen de bizim için tanrı yap!” Musa “Gerçekten siz cahil bir toplumsunuz.”

İsrailoğulları’nı denizden geçirmiştik. Orada kendilerine ait birtakım putlara tapan bir kavmin yanına gelmişlerdi. Bunun üzerine (Musa’ya) “Ey Musa! Onların ilahları olduğu gibi, sen de bizim için bir ilah yap!” demişlerdi. [*] (Musa) şöyle demişti: “Şüphesiz ki siz cahillik eden bir toplumsunuz.”

Denizi geçtikten sonra kendilerine ait putlara tapmakta olan kavmin kimlerden oluştuğuna dair ayette herhangi bir bilgi yoktur. Müfessirlerimiz bu bağ... Devamı..

138,139. Ve İsrâil oğullarını denizden geçirdik. Yolda, kendilerine ait bir takım putlara tapan bir topluma rastladılar. Bunun üzerine: “Ey Mûsa! Bu adamların putları gibi, sen de bize bir put yap!” dediler. Mûsa da onlara: “Doğrusu siz beyinsiz bir toplumsunuz. Bunların uydukları şu sapkın din, yok olmaya mahkûmdur ve onların bütün yaptıkları da bâtıldır.”¹ (dedi.)

1 Bu kıssada esas vurgulanmak istenen konu: İsrâil Oğullarının firavundan kurtulduktan sonra, meylettikleri ilk küfürdür. Bu küfür meyli de çok entere... Devamı..

VE İSRAİLOĞULLARI’NI denizden geçirdik; derken, birtakım putlara tapınıp duran bir toplulukla karşılaştılar. ¹⁰¹ [İsrailoğulları]: “Ey Musa,” dediler, “Bize de onların tanrıları gibi bir tanrı yapıver!” (Musa): “gerçekten de siz [eğri doğru nedir] bilmeyen bir toplumsunuz!” dedi,

101 Kur’an bu halkın kim olduğundan söz açmıyor. Muhtemeldir ki bunlar, Tevrat’ta “Amalikalılar” olarak geçen ve Filistin’in kuzey ucunda, Hicaz’ın ko... Devamı..

Ve biz İsrailoğullarını sağ salim denizden karşıya geçirmiştik. Orada bir takım kutsadıklarına tapan insanlarla karşılaştılar ve: – Ey Musa bize de bunlarınki gibi ilah yapsana, dediler. Musa da onlara: – Siz gerçekten çok cahil bir toplumsunuz! Dedi. 7/148

SONUNDA İsrâiloğullarını denizden geçirdik; derken, birtakım putların[¹²⁵¹] yanıbaşında mesken tutmuş insanlarla karşılaştılar. “Ey Musa!” dediler, “Onların ilâhı gibi bize de bir ilâh tedarik ediver!” (Musa) cevaben dedi ki: “Siz sahiden de kendini bilmez bir yığınsınız.[¹²⁵²]

[1251] Esnâm, muhtemelen nüzûl sürecinde ilk geçtiği yer (Krş: 14:35; 6:74; 26:71; 21:57). Somut ya da soyut sembol şahsiyetleri temsilen tapınma veya... Devamı..

İsrailoğullarını ise denizden geçirdik, (selamete erdirdik, buna rağmen) orada -kendilerine has bir takım putlara tapan -bir kavme rastladıklarında: "Ey Musa, nasıl ki onların putları var, sen de bizim için bir put yap (da ona ibadet edelim) dediler. (Bunun üzerine) Musa (onları azarladı ve) "Siz gerçekten çok cahil bir kavimsiniz.

İsrâil oğullarını denizden geçirdik, kendilerine mahsus birtakım putlara tapan bir kavme rastladılar: "Ey Mûsâ, dediler, (bak) bunların nasıl ilahları var, bize de öyle bir ilah yap!" (Mûsâ) dedi: "Siz, gerçekten câhil bir toplumsunuz. "

Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerine ait birtakım putlara ibadette bulunan bir kavme uğradılar. Dediler ki: «Ya Mûsa! Bize de put yap, nasıl ki onların putları vardır.» Dedi ki: «Muhakkak siz cahillik eder bir kavimsiniz.»

138, 139, 140. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken yolları, kendilerine mahsus birtakım putlara tapan bir topluluğa uğradı. “Mûsâ! dediler, bunların tanrıları olduğu gibi bize de bir tanrı yapıver! ” O ise: “Siz” dedi, “gerçekten cahil bir milletsiniz! Çünkü şu imrendiğiniz kimselerin dini yıkılmıştır ve yaptıkları bütün ameller de boşunadır. Hem Allah size bunca lütufta bulunup öteki insanlara üstün kılmış olduğu halde, hiç ben sizin için O'ndan başka bir tanrı arar mıyım? ” [2, 47]

Buradaki insanlar Sina’da yaşayan Mısırlılardı. Hz. Mûsâ ve kavmi muhtemelen, şimdiki Süveyş’e yakın bir yerden Kızıldeniz’i geçmişlerdi. Mısır’a bağl... Devamı..

İsrail oğullarını denizden geçirdik, kendilerine mahsus birtakım putlara tapan bir kavme rastladılar: "Ey Musa, dediler, (bak) bunların nasıl tanrıları var, bize de öyle bir tanrı yap!" (Musa) dedi: "Siz, gerçekten cahil bir toplumsunuz."

Ve Benî İsrâîl'i denizden öte tarafa geçirdik. Orada putlara 'ibâdet ider bir kavmin yanına geldiler (tesâdüf itdiler). [¹] "Yâ Mûsâ! Onların ilâhları gibi bize de ilâh yap" didiler. Mûsâ: "Siz câhil bir kavimsiniz"

[1] Benî İsrâîl Fir'avn'ın helâkinden sonra Şâb denizini geçüb Filistin arzına vâsıl oldukları zamân orada sâkin bulunan ve putperest olan " 'Amâlika"... Devamı..

İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken putlara tapan bir topluluğa rastladılar ve dediler ki “Musa! Onların tanrıları gibi bir tanrı da bize yapsana!” Dedi ki “Siz gerçekten kendini bilmez bir topluluksunuz.”

İsrailoğullarını denizden geçirmiştik. Kendi (elleriyle yaptıkları) putlarına bağlanmış bir topluma uğradılar-Ey Musa, bunların ilahları gibi bize de bir ilah yapsana! dediler. Musa da onlara:-Şüphesiz, cahillik eden bir toplumsunuz! dedi.

Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken, kendilerine mahsus birtakım putlara tapan bir kavme rast geldiler. “Ey Musa,” dediler, “onların tanrıları gibi bize de bir tanrı yap da tapalım.” Musa “Siz ne cahil milletsiniz,” dedi.

İsrailoğullarına denizi geçirttik. Özel putlarına tapan bir topluluğa rastladılar. Bunun üzerine: "Ey Mûsa, dediler, bunların ilahları olduğu gibi sen de bize bir ilah belirle!" Mûsa dedi: "Siz cahilliği sürdürmekte olan bir toplumsunuz."

daħı geçürdük biz benį isrāyil’i deñize. pes geldi anlar bir ķavm üzere kim muķım olmışlar butlar üzere kim anlaruñdur eyittiler “iy mūsā ! eyle bizüm içün Tañrı nite kim anlaruñdur Tañrı’lar. “eyitti “bayıķ siz ķavmsız bilmezsiz.”

Daḫı geçürdük Benī İsrā’īl ḳavmini deñizden. Uġradılar bir ḳavme muḳīmolmışlar ṣanemleri ‘ibādetine. Eyitdiler: İy Mūsā, bize miẟāl eyle ma‘būdidinelüm, nite kim anlaruñ ma‘būdı vardur. Mūsā eyitdi: Taḥḳīḳ siz cāhilḳavmsiz.

Biz İsrail oğullarını dənizdən keçirtdik, (sonra) onlar öz bütlərinə tapınan bir tayfaya uğradılar. (İsrail oğulları) dedilər: “Ya Musa! Bizə onların sitayiş etdikləri bütlər kimi bir büt düzəlt!” (Musa belə) cavab verdi: “Siz, doğrudan da, cahil bir tayfasınız!

And We brought the Children of Israel across the sea, and they came unto a people who were given up to idols which they had. They said: O Moses! Make for us a god even as they have gods. He said: Lo! ye are a folk who know not.

We took the Children of Israel (with safety) across the sea. They came upon a people devoted entirely to some idols(1097) they had. They said: "O Moses! fashion for us a god like unto the gods they have." He said: "Surely ye are a people without knowledge.

1097 Who were these people? We are now in the Sinai Peninsula . Two conjectures are possible: (1) The Amalekites of the Sinai Peninsula were at perpet... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.