21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mülk Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Tebârake-lleżî biyedihi-lmulku ve huve ‘alâ kulli şey-in kadîr(un)

Saltanat, tasarruf ve tedbir, elinde olan mabudun şanı yücedir, münezzehtir ve onun her şeye gücü yeter.

Mülk (bütün kâinat ve hükümranlığı) elinde bulunan (Allah) ne Mübarektir ve Şanı ne Yücedir. O, her şeye Kâdir (ve Muktedir olan)dır.

Mutlak hükümranlık sahibi olan Allah yüceler yücesidir ve O'nun herşeye gücü yeter.

Mülk ve hükümranlık kudret elinde olan Allah yüceler yücesidir. O kanunlarının cari olduğu her şey üzerinde gücünü kudretini kullanır, düzenlemesini yapar.

Hükümranlık (mülk) elinde olan Allah ne yücedir! O her şeye güç yetirendir.

Mülk elinde bulunan (Allah) ne yücedir. O, her şeye güç yetirendir.

Bütün mülk ve saltanat, kudret elinde olan Allah, her türlü noksanlıktan tenezzüh edib yücelmiştir. O, her şeye kadîr'dir.

Bütün mülk yalnız O’nun elinde olan O Allah mübarektir. (Bütün kusurlardan münezzehtir.) [Kusur acizlikten doğar;] O ise her şeye gücü yetendir.

Hükümranlığın sahibi olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun gücü her şeye yeter.[661]

[661] Mülk sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIX, 439.

Uğurludur, kutludur elinde mülk bulunan, O'nun her şeye gücü yetişir

Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O her şeyi yapmaya hakkıyla muktedirdir.

Mülk yedinde bulunan ve her şeye kâdir olan Allâh’a hamd olsun.

Hükümranlık elinde olan Allah yücedir ve O herşeye Kadir'dir.

Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve O’nun her şeye gücü yeter.

Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.

Yönetimi elinde bulunduran çok yücedir. O herşeye Kadirdir.

Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.

Ne yücedir o ki mülk onun elinde ve o her şey'e kadîrdir

Mutlak egemenliği elinde bulunduran Allah, ne kutludur! O, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

(Bütün) mülk (-ü tasarruf, ilâhî kudretinin) elinde bulunan (Allah) ın şanı ne yücedir! O, her şey'e hakkıyle kaadirdir.

(Bütün) mülk (ve hâkimiyet) elinde (tasarrufunda) olan (Allah) ne yücedir! Ve O, herşeye hakkıyla gücü yetendir.

Mülkün tamamı elinde olan Allah, yüceler yücesi olup, her şeyi bir plan üzere yapan O’dur.

Yücedir o Allah ki hakanlık Onun elindedir, Onun her nesneye gücü yeticidir,

Her şeyin mülkü elinde bulunan Tanrı son derecede hayırlı ve bereketlidir [²], O, her şeye hakkıyle kaadirdir.

[1] Mekke'de nazil olmuş, (30) âyettir.[2] Veya mahlûkatın sıfatlarından yücedir.

Hükümranlığı elinde tutan (Allah) ne yücedir! O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Bütün mülk (mutlak egemenlik) elinde olan Allah, bereket kaynağıdır ve O'nun her şeye gücü yeter.

(Medine’de nazil olmuştur ve 30 ayettir. Adını, birinci ayetinde geçen “el-mülk” kelimesinden almıştır. Ayrıca Tebâreke, Münciye, Mücadele, Mânia, Vâk... Devamı..

Tüm kâinâtta sınırsız hükümranlık ve egemenliği elinde bulunduran ve her türlü hayrın, bereketin kaynağı olan Allah yüceler yücesidir ve O’nun her şeye gücü yeter.

Mekke döneminin muhtemelen başlarında gönderilen bu sûre, adını ilk ayetinde geçen “el-Mülk: hükümranlık, otorite, saltanat” kelimesinden almıştır. 30... Devamı..

MÜLK / İktidar / Yönetim kendi elinde olan ne mübarektir!
O her şeye güç yetirendir.

Yönetimi elinde tutan Allah, tüm iyiliklerin de kaynağıdır. O her şeye kadirdir.

Hükümranlığı elinde tutan Allah yücedir. O her şeye gücü yetendir. İnsanları imtihan etmek için özgürlük vermesi hükümranlığına zarar vermez. Her kim Allah’ın hükümranlığına karşılık ben de insanlar üzerine hükümranım diye iddia ediyorsa; sadece suç işler. Suçunun da cezası verilir. Suç işleyenler var diye; ne Allah’ın gücü azalır, ne de Allah’ın yasaları işlemiyor denilir. Rabbin günü gelince suç işleyenlerin hepsini cezalandırır. Ta ki ecelleri gelmeden pişman olup Rabbinden af dilesinler! Ancak o zaman kurtulurlar.

Otoritenin tek sahibi olan (Allah) yüceler yücesidir; O her şeye gücü yetendir.

Bütün kâinatın mutlak hükümranlık ve yönetimi¹ elinde olan (Allah’ın) şânı çok yücedir. Çünkü Onun her şeye gücü yeter.

1 Bütün kâinatta, Dünya ve Âhirette tasarruf ve saltanat, yönetmek, hüküm koymak ve bu hükümleri uygulamak, dilediğine kuvvet ve mülk vermek ve diledi... Devamı..

HÜKÜMRANLIĞIN sahibi olan Allah kutludur, yücedir; O her dilediğini yapmaya kâdirdir:

Mutlak hükümranlığı elinde bulunduran Allah ne yüce bir bereket kaynağıdır. Ve O her şeye gücü yetendir, her şeye bir ölçü koyandır. 2/255, 7/185

MUTLAK hükümranlık kudret elinde bulunan (Allah) ne yüce, ne ulu bir bereket kaynağıdır; ve O her şeye kâdirdir.[⁵¹⁹⁷]

[5197] Tebârake için bkz: 7:54, not 42. Onun otoritesinin büyüklüğü, âyetin sonunda gelen Kadîr isminin delâlet ettiği kudretiyle birlikte anlaşılmalı... Devamı..

Bütün mülk elinde yed-i kudretinde (olan) Allah Teâlâ pek yücedir. Ve o her şey üzerine hakkıyla kâdirdir.

Hakimiyet elinde bulunan o yüce Allah mukaddestir, hayrı ve bereketi sınırsızdır ve O her şeye kadirdir.

Mülk (mutlak hükümranlık ve yönetim), elinde bulunan yüce Allah, kutludur. O'nun herşeye gücü yeter.

Dünyâ ve âhiret mülki yed-i tasarruf ve kudretinde olan Allâh Te'âlâ her şeyden 'âlî ve yüksekdir, bütün hayrât ve berekât ona mahsûsdur. O her şeye kâdirdir.

Bütün yetkileri elinde tutan Allah pek yücedir. Her şeye bir ölçü koyan O’dur.

Hakimiyeti elinde bulunduran ne yücedir. Onun her şeye gücü yeter!

Şânı ne yücedir Onun ki herşeyin egemenliği elindedir. Onun herşeye gücü yeter.

Mülk ve yönetim elinde bulunan o Allah ne yücedir! O, her şeye Kadîr'dir.

ħayırlu oldı yā yüceldi yā arı oldı ol kim elindedür pādişāhlıķ. daħı ol her nesene üzere güci yiter.

Yüceldi ol Allāh ki elindedür pādişahlıġı. Daḫı ol her nesneye ḳādir‐dür.

Hökm (hər şeyin ixtiyarı) əlində olan Allah nə qədər ucadır (nə qədər uludur). O, hər şeyə qadirdir!

Blessed is He in Whose hand is the Sovereignty, and He is Able to do all things.

Blessed(5554) be He in Whose hands is Dominion;(5555) and He over all things hath Power;-

5554 What do we mean when we bless the name of Allah, or proclaim (in the optative mood) that the whole Creation should bless the name of the Lord? We... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.