11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 165. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vehuve-lleżî ce’alekum ḣalâ-ife-l-ardi verafe’a ba’dakum fevka ba’din deracâtin liyebluvekum fî mâ âtâkum(k) inne rabbeke serî’u-l’ikâbi ve-innehu leġafûrun rahîm(un)

Öyle bir mabuttur ki sizi yeryüzüne hakim kılar ve size verdiği şeylerle sizi sınamak için bir kısmınızı, bir kısmınızdan mevki ve paye bakımından yüceltir. Şüphe yok ki Rabbin, cezaya layık olanın cezasını pek tez verir ve şüphe yok ki o, suçları örter, rahimdir.

(Ey mücahit ve müstakim mü’minler!) O sizi yeryüzünün halifeleri kılıp (seçti) ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. (Kimilerinizi ötekilerinizden mal, mevki, marifet yönündenderece derece üstün kılarak, size verdiğinimet, fazilet ve fırsatlarlasizi imtihan etmektedir.) Şüphesiz Senin Rabbin, cezalandırıp sonuçlandırması pek çabuk olandır ve şüphesiz O, Bağışlayandır, Esirgeyendir.

Zira O sizi, karakter, güç, bilgi, sosyal statü ve servetleriniz vasıtasıyla dünyaya mirasçı yapmış, bir kısmınızı diğerlerine derecelerle üstün kılmıştır ki, bahşettiği şeylerle sizi sınayabilsin. Şüphe yok ki, Rabbiniz cezalandırmada çok hızlıdır. Ama unutmayın ki, O gerçekten çok acıyan ve bağışlayandır.

O sizi, dünya düzenini kurmaya, ilâhî hükümleri icraya, yeryüzünü imara yetkili halifeler olarak hazırlayıp yerleştirendir.
Bir kısmınızı ilimde, servette, makam, mevki vesairede diğer bir kısmınıza üstün kılandır.
Size ihsan ettiği maddî manevî nimetler, imkânlar içinde, sizi denemek istiyor.
Rabbin, emirlerine isyan edilme suçuna denk, sizi adâletle, süratle cezalandırır. O çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/30; 7/129; 27/62; 43/32, 60.

Sizi yeryüzünün halifeleri yapan ve verdikleriyle sizi imtihan etmek için bazılarınızı bazılarınızdan derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbin cezalandırmayı hızlı yapandır ve O bağışlayıcı, rahmet edicidir.

O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin, sonuçlandırması pek çabuk olandır ve şüphesiz O, bağışlayandır, esirgeyendir.

(Ey Müminler), Allah, odur ki, sizi arzın halifeleri yaptı ve derecelerle kiminizi kimizin üstüne çıkardı. (Bunun hikmeti ise, sizi) size verdiği şeylerden imtihan etmek içindir. Muhakkak ki Rabbin, azabı çabuk olandır; ve o, gerçekten çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

O Allah’dır ki, sizi yeryüzünde halifeler yapmıştır. Birilerini diğerlerinden derecelerce üstün kılmıştır. Ki size verdiği nimetlerde sizi denesin. Şüphesiz senin Rabbin her şeyi çabuk sonuçlandırandır. Ve şüphesiz O, Gafur ve Rahimdir.

Sizi yeryüzünde iktidar sahipleri yapan O'dur. Verdiği nimetlerle sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan da O'dur. Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır ve gerçekten O, çok bağışlayandır; çok merhamet edendir.[128]

[128] En‘âm sûresinden çıkarılacak genel ilkeler hakkında bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, VII, 49-54.

O, sizleri yeryüzünün ardaları kılmıştır, verdiğiyle sizi sınamakçin, sizin bir nicenizi, nicenizden kat kat üstün etmiştir, senin Tanrın çabuk verir azabı, o, hem bağışlar, hem de yarlıgar

O (Allah), sizi dünyaya mirasçı yapmış ve kiminizi kiminizden denemek için derecelerle farklı/üstün kılmıştır ki bahşettiği şeyler aracılığıyla sizi imtihan edebilsin. Şüphe yok ki Rabbiniz ceza vermede hızlıdır ve şüphe yok ki O, gerçekten çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Sizden evvelkilerin yerine sizi dünyâya sevk iden odur, ba’zılarınızın derecesini diğerlerinden yüksek yapmışdır. Tâ ki derece-i itâ’atınızı tecrübe itsün. Sizin rabbinizin mücâzâtı serî’dir. Lâkin şükür idenlere gafûr ve rahîmdir.

Verdikleriyle denemek için sizi yeryüzünün halifeleri kılan ve kiminizi kiminize derecelerle üstün yapan O'dur. Doğrusu Rabbinin cezalandırması süratlidir. Şüphesiz O bağışlar, merhamet eder.*

O, sizi yeryüzünde halifeler (oraya hâkim kimseler) yapan, size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır. Şüphe yok ki O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O’dur. Şüphesiz rabbinin cezası çok çabuktur; yine O’nun bağışlaması ve rahmeti boldur.

Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği (nimetler) hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır ve gerçekten O, bağışlayan merhamet edendir.

O ki sizi yeryüzünün mirasçıları kıldı, ve size verdikleriyle sizi sınamak için kiminizi kiminize derecelerle üstün kıldı. Rabbin çabuk sonuçlandırandır. Bağışlayandır, Rahimdir.

Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerde, sizi denemek için, kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır ve O, bağışlayan, esirgeyendir.

O, odur ki sizi Arzın halîfeleri yaptı ve ba'zınızı ba'zınızın derecelerle fevkına çıkardı, bunun hikmeti ise sizi size verdiği şeylerde imtihan etmektir, şüphe yok ki rabbın seriulıkab, yine şüphe yok ki o yegâne gafur, yegâne rahîm

Sizi yeryüzünün halifeleri kılan ve size verdiği şeyler (nimetler) hususunda, sizi imtihân etmek için (maddî yönlerden) bazılarınızı bazılarınızdan derecelerle üstün kılan O’dur. Şüphesiz ki Rabbin, (azaba müstahak olanlara, azap etmeyi dilediğinde,) cezalandırması hızlı olandır. Şüphesiz O, (itaatkâr kullarına karşı) çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edendir.

Allah Teâlâ, ezelî ve ebedî ilmi ile her şeyi hakkıyla bilendir. Velâkin, ezelî ve ebedî ilmi ile her şeyi hakkıyla bilen Allah Teâlâ, kulları henüz i... Devamı..

Sizi, yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerle denemek için bazınızı bazınıza derecelerle üstün kılan, O'dur. Kuşkusuz Rabb'in, cezası pek çabuk olandır. Ve gerçekten O, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

O, sizi (ey peygamberin ümmeti) yer (yüzün) ün halîfeleri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihaana çekmek için kiminizi derecelerle kiminizin üstüne çıkarandır. Şübhe yok ki Rabbin, cezası pek çabuk olandır ve muhakkak ki O, hakkıyle yarlığayıcı, hakkıyle esirgeyicidir.

Sizi yeryüzünün halîfeleri kılan ve size verdiği şeyler (ni'metler) husûsunda, sizi imtihân etmek için bazınızı bazınızın üstüne derecelerle yükselten de O'dur. Muhakkak ki Rabbin, azâbı pek çabuk olandır ve şübhesiz ki O, elbette Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.

Sizi birbirinizin ardından yer yüzünün sahipleri yapan O’dur. Size verdikleri ile imtihan etmesi için, bazınızı bazınızdan rızık olarak üstün tutmuştur. Elbetteki Rabbinin hesap görmesi çok çabuktur ve O bağışlayan ve acıyandır.

Sizi yeryüzünde gelip geçenlerin yerine koyan, kiminizi kat kat üstüne yükselten Odur. Bu da sizi size verdikleriyle sınamak içindir. Çünkü senin çalabının cezası pek çabuk olur. Çünkü O kesenkes yarlıgayıcıdır, esirgeyicidir."

Sizi yer yüzünde halife kılan [⁵] bir kısmınızı diğer bir kısım üzerine pâye itibariyle yüksek tutan O/dur; ta ki size verdiği şeyde sizi deneyecektir. Şüphesiz ki Rabbin ukubette çabuktur. Muhakkak ki o yarlıgayandır, bağışlayandır.

[5] Veya halef.

Sizi yeryüzünün halifeleri/sorumluluk sahibi vekilleri yapan ve size verdikleriyle sizi sınamak için kiminizin derecesini kiminizin üstüne yükselten O’dur. Muhakkak ki Rabbin cezalandırması çok hızlı olandır. Muhakkak ki O, Gafûr’dur, Rahîm’dir.

Verdikleriyle denemek için sizi yeryüzünün halifeleri kılan ve kiminizi kiminize derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz rabbin, cezası çabuk olandır ve gerçekten O, bağışlayandır, merhamet edendir.

Unutmayın; Allah sizi, önceki ümmetlerin ardından yeryüzünde ilâhî adâleti gerçekleştirmekle görevli yönetici ve halîfeler yapmış ve bahşettiğitürlü nîmetler ve verdiği belâlar çerçevesinde sizi imtihân etmek ve böylelikle her açıdan gelişip olgunlaşmanızı sağlamak için akıl, güç, zenginlik, toplumsal statü ve yetenek bakımından kiminizi diğerinden daha üstün derecelere yükseltmiştir.
İmtihan sonunda hak edenleri cezalandırmak istediği zaman, Doğrusu Rabb’inceza vermekte süratlidir. Bahşettiği bunca nîmetlere karşı nankörce davranan kâfirleri, istese anında yok edebilir! Fakat sonsuz merhameti sayesindedir ki, tövbe edip hakîkate yönelmeleri için onlara mühlet veriyor. Çünkü O, gerçekten çok bağışlayıcı, çok merhametlidir!

Sizi Yeryüzü’nün halifeleri kılan, size verdiği şeylerle denemesi için bir kısmınızı bir kısmı üzerine derece derece yükselten O’dur.
Senin rabbin, Cezalandırması çok hızlıdır.
O, elbette rahîm gafûr’dur.

Allah siz insanları, yeryüzü temsilcileri olarak yarattı. Bazılarınızın derecelerini yükselttiyse bu, sizi size verdikleriyle sınamak içindir. Rabb’inin sorgulaması hızlıdır. Üstelik, engin hoşgörülü bir sevgi selidir. Bismillâhirrahmânirrahîm

“Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği nimetler hususunda denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan Allah’tır. Üstünlüklerinizi kardeşlerinizle paylaşıp paylaşmayacağınıza bakar. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır! Gerçekten O, bağışlayan merhamet edendir.”

Sizi yeryüzünün halifeleri (sorumluları olarak) görevlendiren [*] ve verdiği (nimetler) hakkında sizi denemek için [*] kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O’dur. Şüphesiz ki Rabbin, cezası hızlı olandır. Şüphesiz ki O, çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

Benzer mesajlar: Bakara 2:30; Fâtır 35:39.,Benzer mesajlar: Bakara 2:233, 286; Nisâ 4:84; Mâide 5:48; En‘âm 6:152; A‘râf 7:42; Mü’minûn 23:62; Talâk 6... Devamı..

(Ey insanlar!): Sizi, yeryüzünün halîfeleri kılan, verdikleriyle sizi denemek için, kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan Odur. Şüphesiz Rabbin, karşılığı çok çabuk verendir ve O gerçekten çok bağışlayandır, pek merhamet edendir.

Zira O sizi dünyaya mirasçı yapmış, ¹⁶⁵ ve bazınızı diğerlerinize derecelerle üstün kılmıştır ki bahşettiği şeyler aracılığıyla sizi sınayabilsin. ¹⁶⁶ Şüphe yok ki Rabbiniz karşılık vermede hızlıdır: ama, unutmayın ki, O gerçekten çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.

165 Bkz. 2:30 ve ilgili not 22.166 Yani, karakter, güç, bilgi, sosyal statü, servet, vb. aracılığıyla.

O’dur, sizi bu toprakların varisleri ve idarecileri yapan. Size verdiği nimet ve imkânları da sizi sınamak için birbirinize derecelerle üstün yapan O’dur. Şüphesiz ki senin Rabbin hemen cezalandırmayandır hem de O çok bağışlayan ve merhamet edendir. 2/30, 7/74, 38/26, 21/35, 89/15-16

Çünkü O, sizi yeryüzüne mirasçı kılmış ve bahşettiği nimetlerle sizi sınamak için bir kısmınızı diğerlerinizden derecelerle üstün kılmıştır. Kuşkusuz Rabbin karşılık vermede çok seridir: Fakat, bununla birlikte O gerçekten tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıdır.

(Ey Muhammed ümmeti) Sizi yeryüzünün halifeleri kılan (tarihe karışmış olan ümmetlerin yerine getiren) Sizi, verdikleriyle (verdiği nimetlerle) denemek için kiminizi, kiminizden üstün kılan O'dur, şüphe yok ki Rabbin, cezası çok çabuk olandır, (aynı zamanda) kuşkusuz çok bağışlayandır, ve çok merhametli olandır O! (Verdiği nimetlere nankörlük edenlere dilediği anda belalarını verir! Şükür ve taat sahiplerinin ise, kusurlarını bağışlar, ayıplarını örter, rahmetine erdirir)

Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerde, sizi denemek için, kiminizi kiminizden derecelerle yükselten O’dur. Doğrusu Rabbin, cezâsı çabuk olandır ve O, bağışlayandır, esirgeyendir.

«Ve O, (o Hâlik-ı Zîşan)dır ki, sizi yeryüzünde halife kıldı. Ve bazınızı bazınızın üzerine derecelerce yükseltti, tâ ki sizi size verdiği şeylerde imtihana tâbi tutsun. Şüphe yok ki, senin Rabbin Seriu'l-İkâb'tır. Ve muhakkak ki, O gafûrdur, rahîmdir.»

O'dur ki sizi dünyada halifeler yapmış ve verdiği nimetlerle sizi denemek için kiminizi kiminize üstün kılmıştır. Muhakkak ki Rabbin, cezalandırmayı dilediğinde işi çarçabuk bitirir ve muhakkak O gafurdur, rahimdir (affı, merhamet ve ihsanı pek boldur). [43, 60; 27, 62; 2, 30; 7, 129; 43, 32; 7, 129]

Sûrenin Allah’a hamd ile başlayıp O’nun mağfiret, merhamet ve ihsanı ile sona erdirilmesi ne letafetlidir! Son âyette cezalandırmasına delâlet vardır,... Devamı..

Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerde, sizi denemek için, kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Doğrusu Rabbin, cezası çabuk olandır ve O, bağışlayandır, esirgeyendir.

Sizi geçen ümmetlere yeryüzünde halef iden O'dur. Virdiği şeylerle sizi imtihân içün ba'zınızı ba'zınız üzerine derecelerle yükseltdi. Rabbinin 'ikâbı serî' ve aynı zamânda o gafûr ve rahîmdir.

“Bu topraklarda sizi, öncekilerin yerine geçiren[*] O'dur. Kiminizi kiminizden kat kat üstün kılmıştır ki size verdikleriyle sizi imtihan etsin. Rabbinin cezası çabuk olur. O çok bağışlar, ikramı boldur.”

[*] İnsanların diğer insanların yerine geçmesi konusu ile ilgili olarak Bkz. Bakara 2/30 ve dipnotu

Sizi yeryüzünün halifeleri kılan O'dur. Bir kısmınızı verdikleri ile denemek için bir kısmınızdan derecelerle üstün kılmıştır. Şüphesiz Rabbin çabucak cezalandırandır ve O çok bağışlayan ve merhamet edendir.

Sizi yeryüzünün halifeleri yapan(31) ve verdiği nimetlerle sizi sınamak için kiminize diğerlerinden üstün dereceler veren Odur. Rabbinin cezası pek sür'atlidir; aynı zamanda O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

(31) Sizi geçmiş milletlerin yerine getiren; bağışladığı bilgi ve yeteneklerle, yeryüzünde Onun adına, Onun buyrukları doğrultusunda tasarrufta bulunm... Devamı..

Sizi yeryüzünde öncekilere halefler yapan O'dur. Verdiği nimetlerle sizi denemek için kiminizi kiminiz üzerine derecelerle yükseltmiştir. Rabbin ceza verdiğinde çok süratli verir. Ama O, gerçekten çok affedici, çok merhametlidir.

daħı ol oldur kim eyledi sizi yirüñ ħalįfeleri daħı götürdi bir niceñüzi bir nice üzere derecetler tā śınaya sizi virdügi nesene içinde size. bayıķ çalabuñ tįz 'aźābludur daħı bayıķ ol yarlıġayıcıdur raḥmet ķılıcı.

Daḫı ol Tañrı oldur kim ḳıldı sizi ḫalīfeler yir yüzinde. Daḫı yüce eylediniceñüzi niceñüz üstine menziller. Sizi ṣınamaġ‐ıçun size virdügi nesneden. Taḥḳīḳ senüñ Tañrıñ ‘iḳābı tizdür. Daḫı Tañrı Ta‘ālā yazuḳlar baġışlayıcı‐dur, raḥmet idicidür.

(Ey insanlar!) Verdiyiniz ne’mətlərlə sınamaq üçün sizi yer üzünün varisləri tə’yin edən, dərəcələrə görə birinizi diğərinizdən üstün edən Odur. (Ya Rəsulum!) Həqiqətən, sənin Rəbbin (kafirlərə, müşriklərə, Onun birliyini inkar edənlərə) tezliklə cəza verən və şübhəsiz ki, (mö’minləri) bağışlayan, (onlara) rəhm edəndir!

He it is who hath placed you as viceroys of the earth and hath exalted some of you in rank above others, that He may try you by (the test of) that which He hath given you. Lo! Thy Lord is swift in prosecution, and lo! He is Forgiving, Merciful.

It is He Who hath made you (His) agents, inheritors(988) of the earth: He hath raised you in ranks, some above others: that He may try you in the gifts He hath given you: for thy Lord is quick in punishment: yet He is indeed Oft-forgiving, Most Merciful.

988 Cf. 2:30 and n., where I have translated "Khalifah" as "Vicegerent", it being Allah's Plan to make Adam (as representing mankind) His vicegerent o... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.