20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâide Suresi 97. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ce’ala(A)llâhu-lka’bete-lbeyte-lharâme kiyâmen linnâsi ve-şşehra-lharâme velhedye velkalâ-id(e)(c) żâlike lita’lemû enna(A)llâhe ya’lemu mâ fî-ssemâvâti vemâ fî-l-ardi veenna(A)llâhe bikulli şey-in ‘alîm(un)

Allah, Kabe'yi hac ayını, kurbanı, kurbanlık olduğu bilinsin diye boynuna bir şey asılan hayvanları, insanların geçimine, düzenine sebep etti, böylece de şüphesiz olarak Allah'ın, göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsini bildiğini sizin de bilmenizi diledi ve Allah, şüphe yok ki her şeyi bilir.

Allah, "Beyt-i Haram" (olan) Kâbe’yi insanlar için (mü’minlerin sığınağı ve güven kaynağı) bir ayaklanma (yürüyüp dönerek ibadet yapma; cihad şuuru, devlet ve adalet huzuru kazanma vesilesi ve kıyam evi) kıldı; Haram Ay’ı, kurbanı ve boyunlardaki gerdanlıkları (kurban için ayrıldıklarını gösteren takıları) da (mübarek yaptı). Bu, Allah’ın göklerde ve yerde ne varsa hepsini (ve tüm ayrıntıları ile) bildiğini ve Allah’ın gerçekten her şeyi bilici (bizzat yaratan, donatan, gayesine hizmet imkânı sağlayan hep Kendisi) olduğunu bilmeniz (böylece sürekli bu şuur ve huzurla hareket etmeniz) içindir.

Allah Kâbe'yi, o saygı değer evi, insanların dirilişi, ayaklanma ve huzura duruş merkezi kıldı. Haram ayları, kurbanlıkları ve gerdanlıklarını da, insanların kalkınmasına sebep kıldı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa bildiğini ve Allah'ın herşeyi bilici olduğunu bilmeniz içindir.

Allah, dokunulmazlığı olan Kâbe'yi, özgürlük yurdu Harem-i Şerif'i, müslümanların hac ibadetini yerine getirmeleri, güçlü olarak ayakta kalmaları, aralarındaki dayanışmayı gerçekleştirmeleri için bir mekân olarak düzenledi. Beytullah'ı saldırmazlığın gelenek haline geldiği, Allah'ın savaşı haram kıldığı ayları, kurbanların, Kâbe'ye yapılan bağışların, boyunlarında gerdânileri, ipleri, tasmaları olan kurbanlık ve sahipli hayvanların dokunulmazlığını, barışın sağlanması, ekonominin canlanması, insanların, müslümanların faydalanması için, maddî manevî dayanak haline getirdi. Bu, Allah'ın, göklerdeki ve yerdeki varlıkların, imkânların, olayların hepsiyle ilgili bilgisi olduğunu, dinî ve dünyevî sıkıntılara düşülmeden meselelerin nasıl çözüleceğini, dünyevî ve uhrevî faydaların nasıl elde edileceğini bildiğini bilmeniz içindir. Her şey Allah'ın planı, ilmi, iradesi dahilinde gerçekleşmektedir.

bk. el-Müfredât; Lisânü’l-Arab.

Allah Haram Ev olan Kabe'yi, haram ayları, kurbanı, gerdanlıklı kurbanları insanların (din ve dünya) işlerini belli bir düzen ve güven içinde yürütmeleri için ortaya koydu. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şey hakkında bilgi sahibi olduğunu bilmeniz içindir.

Allah, Beyt-i Haram (olan) Kabe'yi insanlar için bir ayaklanma (kıyam evi) kıldı; Haram Ay'ı, kurbanı ve boyunlardaki gerdanlıkları da. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa tümünü bildiğini ve Allah'ın gerçekten her şeyi bilen olduğunu bilmeniz içindir.

Allah, Kâbe'yi, o Beyt-i Haram'ı insanlar için din işlerinde bir düzen ve dünyada cinayetten emin bir yer kıldı. Haram olan ayları (hac aylarını) da, gerdanlıksız ve gerdanlıklı kurbanlıkları da hem mağfiret, hem de taarruzdan korunma sebebi kıldı. Bütün bunlar, Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini ve gerçekten Allah'ın her şeyi bilici olduğunu sizin de bilmeniz içindir.

Allah, Beyt-ül Haram (saygın ev) olan Kâbeyi insanların kıyamı (dirilişi) için yasallaştırmıştır. Yasak ayları, kurbanı, gerdanlıkları da… Ki Allah’ın göklerdeki ve yerdeki her şeyi bildiğini, her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir.

Allah, Kâbe'yi, o saygıya lâyık evi, insanlar için maddî ve mânevî yönden bellerini doğrultmalarına sebep kıldı. O saygı değer ayı, kurbanı, boynu bağlı kurbanlıkları da böyle yaptı ki Allah'ın, göklerde ve yerde olanları ve her şeyi bilen olduğunu anlayasınız.[106]

[106] Kâbe’nin misyonu hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, VI, 162-165; IV, 247-257.

Allah, kutsal bir ev olan Kâbeyi, kutsal olan ayı, kurbanla, nişanlanmış davarları da, insanlara geçim için vermiştir, işte bunlar Allahın hem göklerde, hem de yerde, ne varsa bildiğini, her şeyi de hakkiyle bildiğini anlamanız içindir

Allah, Beyt-i Haram-ı (hürmete layık) olan Kâbe'yi, (içinde hac farizasının icra edildiği) o haram olan ayı, (hacılar için gönderilen gerdanlıksız) kurbanlıkları veya gerdanlık takılan (haccın dışındaki adak) kurbanlıkları insanlar için hayat ve güven veren bir dayanak, bir ayağa kalkış aracı kıldı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın gerçekten her şeyin bilgisine vakıf olduğunu bilmeniz içindir.

Allâh Kâ’be’yi insânlar içün bir beyt-i mukaddes yapmışdır ve kurbân nezr idilmesi ve kurbânlara müzeyyinât takılması içün mukaddes bir ay [1] ta’yîn itmişdir. Anlayınız ki Allâh arzda ve semâvâtda ne olur ise bilür, ’ilmi her şeyi ihâta ider.

[1] Zi’l Hicce

Allah, hürmetli ev Kabe'yi, hürmetli ayı, kurbanı, boynu tasmalı kurbanlıkları insanların faydası için ortaya koydu. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın şüphesiz her şeyi Bilen olduğunu bilmeniz içindir.

Allah; Ka’be’yi, o saygıdeğer evi, haram ayı[159], hac kurbanını ve (bu kurbanlara takılı) gerdanlıkları insanlar(ın din ve dünyaları) için ayakta kalma (ve canlanma) sebebi kıldı. Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah’ın bildiğini ve Allah’ın (zaten) her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir.[160]

159. “Haram ay” ifadesi ile ilgili olarak bu sûrenin ikinci âyetinin dipnotuna bakınız.160. Bu âyette Kâ’be, haram ay ve kurbanlar, insanlar için madd... Devamı..

Allah Kâbe’yi, Beytülharâm’ı, haram ayı, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları insanların maddî ve manevi hayatları için destek kıldı. Bu, Allah’ın göklerde ve yerdeki her şeyden haberdar olduğunu ve Allah’ın her şeyi bildiğini anlamanız içindir.

Allah, Kâbe'yi, o saygıya lâyık evi, haram ayı, hac kurbanını ve (kurbanın boynuna asılan) gerdanlıkları (maddi ve manevi yönlerden) insanların belini doğrultmaya sebep kıldı. Bu da Allah'ın, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini ve Allah'ın her şeyi bilici olduğunu (sizin de anlayıp) bilmeniz içindir.

ALLAH, kutsal ev Kabeyi, kutsal ayları, adakları ve onları işaretleyen çelenkleri, insanlar için güvenlik unsuru yaptı. Bilesiniz ki ALLAH göklerde ve yerde olanları biliyor. ALLAH her şeyi Bilir.

Son Peygamberin türbesini "Kutsal Mescid" diye ilan eden müşrikler, böylece ikinci bir Kutsal Mescid oluşturdular. Kuran, sadece bir tek Kutsal Mescid... Devamı..

Allah, Kâbe'yi, o Beyti haram'ı, haram ayı, kurbanı ve (kurbanlardaki) gerdanlıkları insanlar için bir nizam kıldı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde olan herşeyi bildiğini ve Allah'ın herşeyi hakkıyle bilici olduğunu sizin de bilmeniz içindir.

Allah Kâ'beyi, o beyti haramı insanlar için bir medarı hayat kıldı, o şehri haramı da o, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları da; bütün bunlar şunun bilesiniz içindir ki Allah göklerdekini ve yerdekini bilir ve hakıkat Allah her şeye alîmdir

Allah, hürmete layık olan Kâbe’yi, harâm ayı, (hac) kurbanı (nı) ve gerdanlık takılan (haccın dışındaki adak) kurbanlıkları insanlar için bir kıyam (maddî/manevi faydalar elde etme, kalkınma ve diriliş vesilesi) kıldı. İşte bu, Allah’ın, göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah’ın her şeyi hakkıyla bilen olduğunu (sizin de anlayıp) bilmeniz içindir.

Allah, Beyt-i Haram¹ olan Kâbe'yi ve o haram olan ayı² ve hediye kurbanlığı³ ve gerdanlıkları⁴ insanlar için kıyam5 yaptı. Bilesiniz ki Allah, göklerdekini ve yerdekini bilmektedir. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Bilen'dir.

1- Saygıdeğer. 2- Zilhicce ayı. Hacc ibadetinin yapıldığı ay. 3- Hacc yapanlara yemeleri için gönderilecek olan. 4- Hacc yapanların yemesi için ... Devamı..

Allah Kâ'beyi, o Beyt-i haraamı, o haraam olan ay (lar) ı, (Mekkeye hediye edilecek) kurbanı ve (onların) boyunlarındaki gerdanlıkları insanlar (ın dîn ve dünyâları) için bir nizam yapdı. Bu da Allahın, göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsini) bildiği, Allahın (zâten her şey'i) hakkıyle bilici olduğunu sizin de bilmeniz içindir.

Allah, Kâ'be'yi, o Beyt-i Harâm'ı, (kendisinde hac edilen) haram ayı (Zilhıcce ayını), kurbanı ve (ona takılan) gerdanlıkları, insanlar için (maddî ma'nevî) bir kalkınma(vesîlesi) kıldı. Bu, muhakkak ki Allah'ın, göklerde ne var, yerde ne varsa bildiğini ve şübhesiz Allah'ın, herşeyi hakkıyla bilici olduğunu (sizin de) bilmeniz içindir.

Allah Kabeyi, orada birtakım yasaklar koyarak, insanlar için hem korunmuş bir yer ve hem de namaz kılma mekânı yapmış ve haram ayları, kurbanlıkları ve özel olarak Allah için adanmış işaretli hayvanları bir sembol yapmıştır. Bu işaretler Allah’ın göklerde ve yerde olanların hepsini bildiğini, bilmeniz içindir. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir.

Allah Kabe’yi kutlu ev kıldı, hac ayını boynu bağlı, bağsız kurbanları da insanları kalkındırmak için var etti. Bu da şunu bilmeniz için ki yerlerde, göklerde ne varsa hepsini Allah bilir. Çünkü Allah her nesneyi bilicidir.

Allah Beyt-i Haram olan Kâbe/yi de, Şehr-i haramı da, hacı kurbanını da, gerdanlıklı olanları da [³] nâs/ın din veya dünya işlerinin yerine gelmesine sebep kılmıştır. Bu da göklerde; yerde ne varsa hepsini Allah/ın bildiğini, her şeyin sebeplerini ve menfaatlerini hakkıyle bilir olduğunu bilmeniz içindir.

[3] Gerdanlıklı olanlara hiçbir kimse ilişmez. Hayvan da, sahibi de taarruzdan masûn olur. Böylece fukaranın maişetine sebep olur.

Allah Kâbe’yi, o Beytü’l-Harâm’ı/mukaddes evi, bütün insanlar için bir sembol [kıyâm]³² kıldı. (Aynı şekilde) Haram ayı, kurbanı, kurbanlara takılan gerdanlıkları da (sembol yaptı). Bütün bunlar, Allah’ın göklerde ve yerde olanları bildiğini bilmeniz içindir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir.

32 Bakara, 2/125’te Kâbe; bütün canlılar için bir sığınak ve bir güven mekânıdır (emn). Bu itibarla hac esnasında orada avlanmak yasaktır. M. Esed’in,... Devamı..

Allah, hürmetli ev Kâbe'yi, hürmetli ayı, (tasmasız) kurbanı ve boynu tasmalı kurbanlıkları bütün insanlar için bir kıyam (yaşamsal dayanak) kıldı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın şüphesiz her şeyi bilen olduğunu bilmeniz içindir.

Allah Kâbe’yi, yani o Kutsal Evi, insanlığın ekonomik, siyâsî, kültürel, ahlâkî yönlerden kalkınması ve ilerlemesi için önemli bir merkez kılmıştır.Aynı şekilde, savaşmanın yasaklandığı kutsal ayları, hacıların, Kâbe’de kurban etmek üzere yanlarında getirdikleri kurbanlıkları ve hac dışında, Allah’a adandıklarının bir belirtisi olarak boyunlarına işâretler takılarak süslenen kurbanlıkları da Allah’a kulluğu temsil eden birer sembol kılmıştır. Bütün bunlar, Allah’ın göklerde ve yerde olup biten her şeyi bildiğini ve O’nun her konuda en mükemmel bilgiye sahip olduğunu anlamanız için ortaya konan birer işâret, birer semboldür.

Allah, İnsanlar için Beyt ül-Harâm Ka’be’yi ayakta durur kıldı (yıktırmadı).
Haram Ay’ı, Kurban’ı ve Kurbanlıklar’ı da (unutturmadı).
İşte bu bilmeniz içindir ki; Allah, Yer’dekileri ve Gökler’dekileri biliyor; Allah, her şeyi bilendir.

Allah'ın, Kabe'yi, ayları [1] kurbanı, ve adakları, yasaklı yapmasının sebebi, insanları toplu yaşam düzenine alıştırmaktır. Ayrıca, Allah'ın, yeryüzünde ve göklerde olup bitenden haberli olduğunu ve her şeyi tüm ayrıntısıyla bildiğini size bildirmektir.

Allah; saygıya layık Kâbe’yi, haram ayı, hac kurbanını ve kurbanlara takılı gerdanlıkları insanlar için birleşme, toplanma, ayakta kalma, güç birliği yaparak aktif toplum olma nedeni kıldı. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah’ın bildiğini bilmeniz içindir.

Allah; Kâbe’yi yani o Saygın Ev’i, haram ay(lar)ı, (hacdaki hediye) kurbanını ve (kurbanın boynuna asılan) gerdanlıkları insanlar için bir kıyam (diriliş vesilesi) kıldı. Bu da Allah’ın, göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah’ın her şeyi bilici olduğunu (sizin de anlayıp) bilmeniz içindir.

Allah o hürmete layık ev olan Kâbe’yi, haram ayı,¹ (Kâbe’ye) armağan edilen kurbanı ve gerdanlıklı kurbanları² insanlar için (Müslüman’ca) dik duruşlarına dayanak kıldı.³ Bu, Allah’ın göklerde ve yerde olan her şeyi hakkıyla bildiğini ve Allah’ın (ne yapacağını) kesinlikle çok iyi bilen olduğunu, anlamanız içindir.

1 Yani haccın yapıldığı, hürmete layık olan ve içerisinde bir kısım hac yasaklarının bulunduğu hac ayını…2 Hac esnasında kesilmek üzere Mekke’ye götür... Devamı..

Allah, Kâbe’yi, o Beytu’l-Harâm’ı bütün insanlık için bir sembol kıldı; ¹¹⁷ ve [aynı şekilde] kutsal [hac] ayı ve boyunlarında takı olan kurbanlıklar, Allah’ın göklerde ve yerde olan her şeyden haberdar olduğunu ve Allah’ın her şeyin tam bilgisine sahip bulunduğunu size anlatmayı amaçla[yan sembollerdi]r. ¹¹⁸

117 Hacılar veya hacı olmayanlar tarafından yapılan bütün avlanmalar Kâbe alanı içinde -yani, Mekke bölgesinde ve çevresinde- yasaklanmıştır; çünkü or... Devamı..

Allah, Beyt-ül Haram olan Kâbe’yi, dokunulmaz ayı, (Savaşın yasak olduğu haram aylar) gerdanlıklı ve gerdanlıksız kurban hayvanlarını, dini semboller ve ticari hayatın canlanması için vesile kıldı. İşte bu, Allah’ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah’ın her şeyi bilen olduğunu anlamanız içindir. 2/194-217, 9/5-36

Allah, Beytu’l-Haram olan Kâbe’yi bütün insanlık için bir kıyam (sembolü) kıldı;[⁹⁹¹] ve haram ay ile boyunları bağlı ve bağsız kurbanlıkları da (sembol kıldı).[⁹⁹²] Bu, Allah’ın göklerde ve yerde olan her şeyden haberdar olduğunu ve Allah’ın her şeyin bilgisine vâkıf olduğunu bilesiniz diyedir.

[991] Zira insanlar kefeni andıran ihramlarına bürünerek kıyametin provasını yapmak için buraya koşarlar. [992] Haram ayın sembol kılınması, “Hac m... Devamı..

Allah Kabe'yi, o Beyt-i Haram'ı (hürmete layık evi) ve haram ay (Zilhicce ayı) ile o boyunları bağsız ve bağlı (gerdanlık takılmış) kurbanlıkları, insanlar için (dini görevlerini yerine getirmek üzere) vesile kıldı ki, Allah’ın göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini bildiğinin şuuruna varasınız. Muhakkak ki Allah, herşeyi hakiyle bilendir.

Allâh Ka’be’yi, Beytül Haramı, insanlar için (hayât ve güven) durağı yaptı. O haram ayı, kurbanı, tasmalı kurbanlıkları da (böyle yaptı) ki Allâh’ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allâh’ın herşeyi biliyor olduğunu anlayasınız.

Allah Teâlâ Kabe'yi, o Beyt-i Harâm'ı ve Şehr-i Haram ile o boyunları bağsız ve bağlı kurbanları insanlar için bir medar-ı istifade kıldı. Bu da bilmeniz içindir ki, şüphesiz Allah Teâlâ göklerde olanı da ve yerde olanı da bilir ve muhakkak ki, Allah Teâlâ herşeye tamamıyla alîmdir.

Allah Kâbe'yi, o hürmete layık mâbedi, insanların din ve dünya hayatları için bir nizam vesilesi kılmıştır; o haram ay'ı da, Kâbe'ye gönderilen gerdanlıksız veya gerdanlıklı kurbanlıkları da. . . Bütün bunlar, Allah'ın göklerde olanı da, yerde olanı da bildiğini ve gerçekten Allah'ın her şeyi bildiğini sizin de bilip anlamanız içindir.

Hac uluslararası düzeyde, dünya çapında, yılda bir tekrarlanan bir vakıa olduğu gibi, umre de daha küçük çapta devam eden bir vakıadır. Hac ziyaretini... Devamı..

Allah Ka'be'yi, o saygıdeğer evi, insanlar için (hayat ve güven) durağı yaptı. O saygıdeğer ayı, kurbanı, tasmalı kurbanlıkları da (böyle yaptı) ki Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın herşeyi bilici olduğunu anlayasınız.

Allâh Beytü'l Harâm olan Ka'be'yi ve hac ayını [²] ve hacda kesilen kurbânları insânlar içün medâr-ı ma'îşet kıldı. Bu da sizin, Allâh'ın göklerde ve yerde olan şeyleri bildiğini ve her şeyi bilici oldığını bilmeniz içündir.

[2] Eşhur-i harâm, Zilka'de, Zilhicce, Muharrem, Receb aylarıdır ki bunlarda mukâbele-i bilmisil olmayarak kıtâl harâm oldığından ve herkes serbest gi... Devamı..

Allah Kâbe’yi; o saygıdeğer binayı, insanların dirliğine sebep kıldı. Haram ayını, boyunlarına gerdanlık bağlanmış veya bağlanmamış kurbanları da öyle yaptı. Bu, Allah’ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini bilmeniz içindir. Allah, her şeyi bilir.

Allah, Kâbeyi; Beyt-i Haram'ı insanlar için güven yeri kıldı. Haram ayı, kurbanı ve kurban için işaretlenmiş hayvanları da. İşte bu, Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi bilen olduğunu bilmeniz içindir.

Hürmetli Beyt olan Kâbe'yi, haccın yapıldığı haram ayı, gerdanlıklı ve gerdanlıksız kurbanları, Allah insanların din ve dünyalarına bir dayanak yaptı. Böylece siz de bilmiş olursunuz ki, Allah gökte olanı da bilir, yerde olanı da; çünkü Allah herşeyi hakkıyla bilendir.(27)

(27) Bakara Sûresinin başında anlatıldığı gibi (2:30), Hz. Âdem’in yaratılışını meleklere haber verirken, Allah “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” buyu... Devamı..

Allah Kâbe'yi, o saygıya layık evi, o saygıya layık "ay"ı, o kurbanlık hediyeleri ve gerdanlıkları insanlar için bir dayanak, bir ayağa kalkış aracı kıldı. Böyle yaptı ki, Allah'ın göklerde olanı da yerde olanı da bildiğini, Allah'ın her şeyi bilici olduğunu siz de bilesiniz.

ķıldı Tañrı ķa'be'yi ḥarām ev ādemįlerüñ ŧurmaġı-y-için daħı ḥarām ayı ya'nį zü'lhicce yā dört ay receb, şevvāl, zü'lķa'de, zü'lhicce daħı ķurbānı daħı ķurbān boynına daķduķlarını. şol tā bilesiz bayıķ Tañrı bilür ne kim göklerdedür daħı ne kim yirdedür daħı bayıķ Tañrı her neseneyi bilicidür.

Tañrı Ta‘ālā ḳıldı Beytü’l‐Ḥarām Ka‘beyi ḫalḳuñ ma‘īşeti durmaġı‐çun muḥarrem ayları, daḫı ḳurbānlıḳları, daḫı ḳurbānlıḳlar ‘alāmetlerini, daḫı olanuñ‐çundur ki siz bilesiz ki Tañrı Ta‘ālā bilür göklerde olanı ve yirlerdeolanı. Daḫı Tañrı Ta‘ālā her nesneyi bilicidür.

Allah Beytülhəram (müqəddəs ev) olan Kə’bəni haram ayı (zülhiccəni), (Kə’bəyə gətirilən) boyunları bağsız və bağlı (boyunlarına nişan taxılmamış və taxılmış) qurbanları insanların (dini və dünyəvi işlərinin) düzəlib sahmana düşməsi üçün bir yol müəyyən etdi. Bu ona görədir ki, Allahın göylərdə və yerdə nə varsa (hamısını) bilməsini, özü də Allahın hər şeyi (layiqincə) bilən olmasını siz də biləsiniz!

Allah hath appointed the Ka'bah, the Sacred House, a standard for mankind, and the Sacred Month and the offerings and the garlands. That is so that ye may know that Allah knoweth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth, and that Allah is Knower of all things.

Allah made the Ka´ba, the Sacred House, an asylum of security for men, as also the Sacred Months,(803) the animals for offerings, and the garlands that mark them:(804) That ye may know that Allah hath knowledge of what is in the heavens and on earth and that Allah is well acquainted with all things.(805)

803 The Sacred or Prohibited Months are explained in n. 209, 2:194, and n. 687, 5:2. 804 See 5:2 and n. 688. 805 All sorts of people from all parts of... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.