19 Mayıs 2024 - 11 Zi'l-ka'de 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâide Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû evfû bil’ukûd(i)(c) uhillet lekum behîmetu-l-en’âmi illâ mâ yutlâ ‘aleykum ġayra muhillî-ssaydi veentum hurum(un)(c) inna(A)llâhe yahkumu mâ yurîd(u)

Ey inananlar, ahitlerinizi yerine getirin. Dört ayaklı hayvanlar helal edilmiştir size, ancak size söylenecekler müstesna; ihramdayken, helal olan hayvanları avlanmak da haramdır. Şüphe yok ki Allah, dilediğini hükmeder.

Ey iman edenler! "Akit"lerinizi (Rabbinize ve birbirinize verdiğiniz sözlerinizi ve yaptığınız anlaşma metinlerinizi) yerine getirin. (Hacc ve umrede) İhramlı iken avlanmayı helâl saymamak şartıyla ve (şimdi) size okunacaklar dışta tutulmak üzere, (diğer bütün) hayvanlar size helâl kılındı. Şüphesiz Allah dilediği hükmü verir.

Ey insanlar! Akitlerinizi titizlikle yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helâl saymamak üzere, bundan sonra size belirtilecek olanlar dışında kalan hayvanlar, sizin için helal kılındı. Şüphesiz Allah, dilediği hükmü koyar.

Bu sûre gerçek İslâm toplumunun oluşması için Nisâ sûresindeki verilen talimatların devamı niteliğindedir. Müslümanları tüm yükümlülükleri yerine geti... Devamı..

Ey iman edenler, akitlerinizin, sözleşmelerinizin icaplarını yerine getirin.
İhramlı iken avlanmayı helâl ve meşrû saymamak şartıyla, Kur'ân'da belirtilenlerin dışında kalan ot ile beslenen hayvanların eti size helâl kılındı. Allah dilediği kanunları kor, dilediği hükmü verir.

bk. Kur’an-ı Kerim, 2/27; 5/3.

Ey iman edenler! Yaptığınız sözleşmelerin gereğini yerine getirin. İhramlı olduğunuz sırada avı helal saymamanız şartıyla size bildirilecek olanların dışındaki hayvanlar size helal kılındı. Allah dilediği hükmü koyar.

Ey iman edenler, akitleri yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal saymaksızın ve size okunacaklar dışta tutulmak üzere, hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz Allah, dilediği hükmü verir.

Ey iman edenler! Allah ve insanlar arasında verdiğiniz söz ve yaptığınız bağlantıları yerine getirin. Hac için ihrama girdiğinizde, avı helâl saymamanız şartı ile size davardan şu okunacaklardan başkası helâl kılındı. Şüphesiz ki Allah ne dilerse onu hükmeder.

Ey iman edenler! (Helal ve haramlar konusunda Allah’la yaptığınız) antlaşmaları yerine getirin. İhramlı iken avcılığı helal etmemek şartıyla, size (haram oldukları) okunacak olanlar müstesna, bütün uysal hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz Allah, istediği hükmü verir.

Maide, sofra manasına gelir. 112. ve 114. ayetlerinde Hz. İsa’nın Allah’tan istediği sofradan bahsedildiğinden sureye bu ad verilmiştir.

Ey iman edenler! Antlaşmalara sâdık kalınız. Size haram oldukları okunacak olanların dışında kalan hayvanlar, sadece ihramda iken avı helâl saymamak şartıyla, sizin için helâl kılındı. Allah, istediği hükmü verir.[92]

[92] Mâide sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, V, 487.Nisâ sûresinden çıkarılacak genel ilkeler hakkında bk. Bayraklı, KUR’... Devamı..

Ey inanmış olanlar, söz verip, bağlanmış olduğunuz bir şeyi, yerine getirin, sizlere haram kılınmış olan hayvanlardan başkası helâl olmuştur, Hacılık bürgüsiyle bürünmüş olaraktan avlanmak haram, Allah dilediği şeyi hükmeder

Ey iman edenler! Anlaşmalarınıza sadık kalın! Size haram kılındığı bildirilenlerin dışında, davarların (deve, sığır, koyun vb. gibi büyük ve küçükbaş hayvanların) eti size helal kılınmıştır. Yalnız, (hac veya umrede) ihramlı iken avlanmanız helal değildir. Şüphesiz, Allah dilediği şekilde hükmeder.

Kur’an’daki evrensel ahlaki değerlerin en önemlilerinden birisi de sosyal hayatın ahengi için insanların anlaşmalara sadık kalmasıdır. İç, dış, özel v... Devamı..

Ey mü’minler! Akâidinize sâdık olunız sürünüzü teşkîl iden hayvânâtı ekl itmek size mübahdır. Lâkin hacı libâsını lâbis oldığınız vakit avda öldürülmesi memnû’ olan hayvânâtı ekl itmeyiniz. SAllâh dilediği gibi hüküm ider.

Ey İnananlar! Akidleri yerine getirin. İhramda iken avlanmayı helal görmeksizin, size bildirilecek olanlar dışında, hayvanlar helal kılındı; Allah dilediği hükmü verir.

Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin.[137] İhramlı iken avlanmayı helâl saymamanız kaydıyla[138], okunacak (bildirilecek) olanlardan başka hayvanlar[139], size helâl kılındı. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir.

137. Akit, sözleşme demektir. Kelime burada, hem Kur’an’ın getirdiği iman esaslarını, Allah’ın emir ve yasaklarını, uygulanması gereken kuralları, hem... Devamı..

Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramda bulunduğunuz sırada avlanmayı helâl saymamanız şartıyla, size bildirilecek olanlar dışındaki “en‘âm” denen hayvanlar sizin için helâl kılınmıştır. Şüphesiz Allah dilediği gibi hükmeder.

Ey iman edenler! Akitleri(n gereğini) yerine getiriniz. İhramlı iken avlanmayı helal saymamak üzere (aşağıda) size okunacaklar dışında kalan hayvanlar, sizin için helâl kılındı. Allah dilediğine hükmeder.  

 Akitlere riayet, hukuk devletinin en önemli hususiyetini teşkil eder. Muasır devletlerde iki önemli vasıf vardır: «Sosyallik, hukukîlik». Bunlardan b... Devamı..

İnananlar, anlaşmalarınızı uygulayın. Size okunacak olanların dışındaki hayvanlar size helal kılındı. Yalnız ihramda iken avlanmayı helal saymamak koşuluyla... ALLAH dilediği hükmü verir.

Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal saymamanız şartıyla, çeşitli hayvanlar size helal kılındı. Ancak haram oldukları size okunacak olanlar müstesna. Şüphesiz Allah dilediği hükmü verir.

Ey o bütün iyman edenler! akıdlerinizi iyfa ediniz, ihrama girdiğinizde avı halâl saymamanız şartiyle size en'am behaiminin âtide okunacak olanlardan maadası halâl kılındı, şüphe yok ki Allah ne isterse hukmeder

Ey îmân edenler! (Rabbinize ve birbirinize) verdiğiniz sözlerinizi yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helâl saymamak şartı ile size okunacaklar (bildirilecekler) dışında kalan hayvanlar, sizin için helâl kılındı. Şüphesiz, Allah dilediği şekilde hükmeder.

Ey iman edenler! Sözlerinizi yerine getirin. Haram kılındığı bildirilenler hariç, avlanma yasağına uymak şartıyla en'am¹ size helal kılındı. Kuşkusuz, Allah, dilediği hükmü verir.¹

1- Davarlar; deve, sığır, koyun, keçi vb. otçul küçük ve büyük baş hayvanlar. 2- Allah, kulları için en uygun, en iyi, en doğru hükmü verir. ... Devamı..

Ey îman edenler, bağlandığınız ahidleri yerine getirin. Siz ihramlı olduğunuz halde avlanmayı halâl saymamak ve size (aşağıda) okunacak olanlar haaric kalmak şartiyle davarlar (ın etleri) size halâl edildi. Şübhesiz ki Allah ne dilerse onu hükmeder.

Ey îmân edenler! Akidleri (verdiğiniz sözleri) yerine getirin! Siz ihrâmlı iken avlanmayı helâl saymamak şartıyla, size okunacak (bildirilecek) olanların dışında kalan sağmal hayvanlar sizin için helâl kılındı. Şübhesiz ki Allah, ne dilerse hükmeder.

Ey İman edenler! Antlaşmaları yerine getirin. Size kitapta haram olarak okunan hayvanların haricinde kalanlar ve Mescid-i Haram bölgesinde ihramlı iken avlanma yasağı olanlar dışında diğer bütün hayvanlar helal kılındı. Allah dilediği hükmü veriyor.

Ey inananlar! Sözleşmelerinizi yerine getirin. Davar size helal kılındı. Yalnız ihramlı iken avladıklarınız, bir de Kitap’ ta yazılı olanlar değil. Çünkü Allah nasıl dilerse öyle yargılar.

Ey iman edenler! Bağlandığınız ahitleri [⁵] yerine getirin. İhram [⁶] halinde iken size av avlamak haram olmamakla beraber davarlar helâl kılınmıştır; size okunan âyet başka [⁷]. Allah istediğini hükmeder.

[4] Sûre-i Celîle Medinîdir. (120) âyettir.[5] Tekâlif-i İlâhiyeyi, insanlar arasında, yerine getirilmesi vacip olan ahitleri.[6] Hac veya Umre ile. Y... Devamı..

Ey inananlar! Sözleşmeleri [ukûd] yerine getiriniz. Size (haram olduğu aşağıda) bildirilecek olanların dışındaki otobur hayvanların eti [behîmetu’l-en’âm] size helal kılındı¹. Ancak ihramda iken avlanmanız helal değildir. Muhakkak ki Allah dilediği hükmü verir.

1 Bunlar deve, sığır, koyun ve keçi cinsi hayvanlar ile bunlara dâhil edilebilen diğer hayvanlar. Mesela geyik, ceylan, karaca vb av hayvanlarıdır.... Devamı..

Ey iman edenler! Sözleşmelere vefa gösterin. İhramlı iken avlanmayı helal saymayanlar olarak sizler için (bundan sonraki ayette) okunacak olan şeyler dışında kalan ot ile beslenen hayvanlar helâl kılındı. Şüphesiz Allah dilediğine hükmeder.

(Medine’de nazil olmuştur ve 120 ayettir. “Mâide” sofra demektir. 112 ve 114. ayetlerde, Hz. İsa zamanında, gökten indirilmesi istenen bir sofradan ba... Devamı..

Ey iman edenler! Gerek Allah ile, gerek insanlarla ve gerekse bizzat kendinizle yapmış olduğunuz bütün antlaşmaları titizlikle yerine getirin!
İşte, Rabb’inize karşı yerine getirmeniz gereken bazı yükümlülükler:
Aşağıdaki üçüncü ayette size bildirilecek olanlar hariç, etobur olmayan bütün hayvanların eti size helâl kılınmıştır; ancak hac veya umre için ihramda bulunduğunuz sürece, karada avlanmanıza izin verilmemiştir.
Sizi hem bu dünyada, hem de âhirette kurtuluşa ulaştıracak olan bu kurallara, —bazen hoşunuza gitmese bile— uymalı, haram ve helâlleri belirleme yetkisinin yalnızca Allah’a ait olduğunu bilmelisiniz. Çünkü Allah, insanların arzu ve heveslerine göre değil, sonsuz ilim ve hikmetine uygun olarak, dilediği şekilde hüküm verir:

Adını, Hz. İsa’nın gökten bir sofra indirmesi için Allah’a duâ ettiğini anlatan 112 ve 114. ayetlerde geçen ve ‘sofra’ anlamına gelen ‘mâide’ kelimesi... Devamı..

Ey iman edenler!
Akidler’e bağlı kalın!
Ehil Hayvanlar’ın dört ayaklıları size halâl kılındı; ancak ihramlı iken Av’ı halâl saymanız dışında size bildirilecek şeyler hariçtir.
Allah, ne isterse hüküm verir / uygular.

Sevgili müminler! Sözünüzün eri olun. Aşağıda sayılıp dökülenler dışında kalan tüm sağmal hayvanlar size helâl kılınmıştır. Ancak, ihramda iseniz, helâl olan hayvanları da avlayamazsınız. Allah, isteklerini yasalaştırabilir

Ey iman edenler! Yaptığınız sözleşmelere harfiyen uyun! Sözleşmelerinize aykırı davranmayın! İhramlı iken avlanmayı helâl saymamanız kaydıyla, haram olduğu bildirilen hayvanlardan başkası size helal kılındı. Şüphesiz Allah haram kılma konusunda istediği hükmü verir. Ancak ihramlı iken avlanmayı helal saymayın!

Ey iman edenler! Sözleşmeleri(n gereğini) yerine getirin! [*] İhramlıyken avlanmayı helal saymamak üzere, size [tilavet] edilecekler (okunup aktarılacaklar) dışında kalan hayvanlar [*] sizin için helal kılındı. Şüphesiz ki Allah dilediği şekilde hükmeder. [*]

Benzer mesajlar: En‘âm 6:152; Ra‘d 13:20; Nahl 16:91; İsrâ 17:34; Mü’minûn 23:8; Me‘âric 70:32.,[Behîmetü’l-En’âm] tamlaması “deve, sığır, koyun, keçi... Devamı..

Ey îman edenler! Verdiğiniz sözleri¹ tutun.² İhramlı iken avlanmayı helal saymamanız şartı ile ileride sayılacak olanlar dışında kalan bütün hayvanlar,³ size helâl kılındı.⁴ Şüphesiz Allah, dilediği gibi hükmeder.

1 Ukud: Akdin çoğuludur. Akit, “kayıt altına alınmış söz” demektir ki bir şeyi diğerine sağlam surette bağlayan bağ ve düğüme, meselâ ip düğümüne teşb... Devamı..

SİZ EY imana ermiş olanlar! Andlaşmalarınıza sadık olun! ¹ [Bundan sonra] belirtilecek olanlar dışında ² ot ile beslenen hayvanlar[ın eti] sizin için helaldir: ancak ihramda iken avlanmanıza izin verilmemiştir. Bilin ki Allah, iradesinin gereğini ³ emreder.

1 ‘Akd (andlaşma) terimi, birden fazla tarafı içine alan kesin taahhütleri yahut yükümlülükleri ifade eder. Râğıb’a göre bu ayette atıfta bulunulan an... Devamı..

Ey iman edenler, sözleşmelerinizin gereğini yerine getirin.1 Haram oldukları size bildirilecek olanlar dışındaki bütün hayvanlar size helaldir,2 bununla birlikte kara hayvanlarını ihramlı iken avlanmanız size helal değildir.3 Allah, her şey için doğru karar verendir. 1 61/2-3, 17/34, 23/8, 2 6/145, 22/30, 35/95

SİZ ey iman edenler! Sözleşmelere sadakat gösterin![⁸⁸⁴] Size belirtilenler dışında, sığır cinsi hayvanlar size helal kılındı; ne ki ihramlıyken avlanmanız helal değildir. Şüphesiz Allah razı olduğu şeyleri emreder.[⁸⁸⁵]

[884] Bu sözleşmelerin kapsamına, insanın Allah ile akdini temsil eden iman, insanın kendisiyle akdini temsil eden selim fıtrat ve vicdan, insanın yak... Devamı..

Ey iman edenler, bağlandığınız (özellikle Rabbinizle yaptığınız) andlaşmaları yerine getirin, (zira iman etmekle siz, Rabbinizin emir ile yasaklarını -helal ve haramlara- farz kıldığı hükümlere riayet etme sözü vermiş oldunuz, o halde) -ihramlı olarak avlanmak ve haram kılınanların dışında kalan- hayvanlar size helal kılındı, (onların etlerinden yiyebilirsiniz) kuşkuşuz Allah, dilediği hükmü verir.

Ey iman edenler, akitlerinizi yerine getirin. Size açıklanacak olanların dışında kalan hayvanlar sizin için helâl kılındı. Yalnız ihramda iken avı helâl saymamak şartiyle. Allâh, istediği hükmü verir.

Ey imân edenler! Sağlam ahidleri yerine getiriniz. Sizin için behime denilen hayvanat helâl kılınmıştır. Ancak size haram oldukları bildirilecek olanlar müstesna ve siz ihrama girmiş bir halde iken avlamayı helâl görmemek şartıyla. Şüphe yok ki, Allah Teâlâ dilediği ile hükmeder.

Ey iman edenler! Bağlandığınız ahitleri yerine getiriniz. Haram kılındığı size bildirilenler dışında, davarların eti size helâl edilmiştir. Şu kadar var ki, ihram halinde iken de av avlamak helâl değildir. Allah dilediği şekilde hükmeder. [5, 3; 2, 27]

Davarlar: deve, sığır, koyun ve keçidir. Başka hayvanları öldürüp yiyerek beslenen etoburlar ile pençeli kuşların etleri haramdır. İhram: Kâbe’ye bell... Devamı..

Ey inananlar, akitleri(zi) yerine getirin. Size oku(nup açıkla)nacak olanların dışında kalan hayvanlar sizin için helal kılındı. Yalnız ihramda iken avı helal saymamak şartiyle. Allah, istediği hükmü verir.

Ey Mü'minler! 'Akidlere ('ahid ve mîsâk, 'akidler, mukâvelât, ta'ahhüdât gibi) vefâ idiniz (ri'âyet idüb yerine getiriniz) Kitâbda okunanlardan mâ'adâ ve ihrâmda ve yâhud haremde bulundığınız haldeki avdan başka en'âm size helâl kılındı. [*] [³]

[*] Havâriyyûnun 'Îsâ 'aleyhisselâmdan semâdan bir sofra indirerek kendilerine ziyâfet virmesi fıkrasını muhtevî oldığı cihetle bu sûre "Mâ'ide" ya'ni... Devamı..

Ey inanıp güvenenler, Akitlerinizin[1] gereğini yerine getirin. (Aşağıda) okunacak olanlar dışındaki en’am size helâl (serbest) kılınmıştır ama ihramlı iken avladığınızı helal görmeyin[2]. Allah istediği hükmü verir.

[*] Bakara 2/173

- Ey iman edenler, sözleşmelerinizi yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal görmeksizin, size bildirilecek olanlar dışındaki hayvanlar size helaldir. Allah dilediği hükmü verir.

Ey iman edenler, akitlerinizi yerine getirin. Haram kılındığı size bildirilenlerin dışındaki hayvanların etleri—ihramda iken avlanmayı helâl saymamak şartıyla—size helâl kılındı. Şüphesiz, Allah dilediği gibi hükmeder.

Ey iman edenler! Akitlerin ve ahitlerin icaplarını yerine getirin. Siz ihramlı iken avlanmayı helal saymamak şartıyla ve ileride size okunacaklar müstesna olmak üzere, davar cinsinden hayvanlar size helal kılınmıştır. Kuşkunuz olmasın ki, Allah, iradesi yönünde hüküm verir.

iy anlar kim įmān getürdiler! yirine getürüñ 'ahdlaruñızı ḥelāl olındı size dürt ayaķlusı ılķılaruñ illā ol kim oķınur üzeriñüze ḥelāl eyleyiciler degül iken avı siz iḥram donın geyicilerken. bayıķ Tañrı hükm eyler anı kim diler.

İy īmān getüren kişiler, tamām eyleñüz ‘aḳdleri. Ḥalāl oldı size barça ḥayvānlar, līkin ol oḳunur üstüñüze ḥalāl olmaz size av avlamaḳ siziḥrām geygen[de]. Taḥḳīḳ Tañrı Ta‘ālā ḥükm eyler ne ki dilese.

Ey iman gətirənlər! Əhdlərə sadiq olun. İhramda olarkən ov sizə qadağan edilməklə, (aşağıda) adları çəkiləcək heyvanlar müstəsna olaraq, qalanları sizə halal edildi. Şübhəsiz ki, Allah istədiyini hökm edər!

O ye who believe! Fulfil your undertakings. The beast of cattle is made lawful unto you (for food) except that which is announced unto you (herein), game being unlawful when ye are on pilgrimage. Lo! Allah ordaineth that which pleaseth Him.

O ye who believe! fulfil (all) obligations.(682) Lawful unto you (for food) are all four-footed animals, with the exceptions named:(683) But animals of the chase are forbidden while ye are in the sacred precincts or in pilgrim garb:(684) for Allah doth command according to His will and plan.(685)

682 This line has been justly admired for its terseness and comprehensiveness. Obligations: 'uqud: the Arabic word implies so many things that a whol... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.