2 Aralık 2023 - 19 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Duhân Suresi 37. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ehum ḣayrun em kavmu tubbe’in velleżîne min kablihim(c) ehleknâhum(s) innehum kânû mucrimîn(e)

Bunlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tubba' kavmiyle onlardan öncekiler mi? Helak ettik onları, şüphe yok ki mücrimlerdi onlar.

Tubba’, Himyerli bir hükümdardır. Tebaası çok olduğu için bu adla anılmıştır.

 (Bu nedenle, hâlâ dirilip hesaba çekilmeye inanmayanları bırakın.) Bunlar mı hayırlı, yoksa Tübba’ kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları da helak etmiştik. Çünkü onlar, suçlu-günahkâr (mücrim ve münkir) kimselerdi.

[Not: Tübba’ Kavmi; Kuzey Yemen’de ve Himyer kabilesinde MÖ 300-110 arası hüküm süren ve peygamberlerini yalanladıkları, güç ve konforla gururlandıkla... Devamı..

Bunlar mı güç, kuvvet ve çokluk yönünden daha hayırlı ve daha iyi, yoksa ordu ve kuvvetleriyle ün salan Tübba' kavmi ve onlardan evvelki ümmetler mi? Biz onları bile küfürleri yüzünden helak ettik, çünkü onlar da günaha batıp gitmiş kimselerdendi.

Onlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba' kavmi (Himyerliler) ve onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini helâk ettik. Onlar İslâm'a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsi idiler, suçluydular, günahkârdılar.

Onlar mı daha hayırlıdırlar yoksa Tubbe' kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar suçlulardı.

Onlar mı hayırlı, yoksa Tübba' kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları yıkıma uğrattık. Çünkü onlar, suçlu-günahkardı.

(Ey Rasûlüm, kuvvet ve şiddet bakımından) senin kavmin mi hayırlı, yoksa (etbaı çok) Tübba'ın kavmi ve onlardan evvelkiler mi? Hep onları helâk ettik çünkü günahkâr idiler.

Acaba onlar mı daha hayırlı, yoksa Tübbe kavmi(*) ile onlardan önceki kavimler mi? Biz hepsini helak ettik. Çünkü onlar mücrim, suçlu toplumlar idi.

(*) Yemen’de büyük bir medeniyet kuran bir kavim.. Tübbe, Yemen sultanı demektir.

“Bunlar mı daha üstündür yoksa Tübba‘ kavmi ve onlardan öncekiler mi?” Hepsini helâk ettik. Çünkü onlar suçlu toplumlardı.[544]

[544] Tübba’ halkı hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVII, 418-419.

Bunlar mı, yoksa Tübba ulusu mu, onlardan öncekiler mi daha hayırlıdır? Biz onları yok ettik, onlar günahlılardır!»

Onlar mı daha güçlü kuvvetli, yoksa Tübba' halkı ve onlardan önceki toplumlar mı? Suç işledikleri için biz onların hepsini helak ettik.

“Tübba’”, bütün Güney Arabistan’ı (Yemen’i) yüzyıllarca yönetmiş ve sonuçta M. S. 4. yüzyılda Habeşliler tarafından devrilmiş olan güçlü Himyer kralla... Devamı..

"Tübba’ " (Yemen hükümdârı)ın kavminden ve ânlardan evvel gelenlerden daha iyi midirler? Halbuki biz ânları mücrim oldukları içün helâk iyledik.

Bunlar mı daha üstün yoksa Tubba milleti ve onlardan öncekiler mi? Onları yok etmişizdir, çünkü onlar suçlu idiler.

Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba’[488] kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları helâk ettik. Çünkü onlar suçlu kimselerdi.

“Tübba”, Yemen hükümdarlarına verilen addır.

Bunlar mı güçlü, Tübba‘ın kavmi ve ondan öncekiler mi? Onların tamamını helâk ettik; çünkü onlar günaha gömülmüşlerdi.

Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba' kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları yok ettik, çünkü onlar suçlu idiler.  

 Tübba’, Yemen hükümdarlarına verilen isimdir. Peygamberimizden rivayet edildiğine göre, bu hükümdar iyi bir insandı, fakat kavmi yoldan çıkmıştı. Âye... Devamı..

Onlar mı, yoksa Tubba' halkı ve onlardan öncekiler mi daha iyidir? Suçlu oldukları için onları yok etmiştik.

Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tükba kavmi ile onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular.

Ya onlar mı hayırlı? Yoksa Tübbain kavmı ve onlardan evvelkilermi? Hep onları helâk ettik, çünkü mücrim idiler

(Zenginlik bakımından ve bedenen) onlar mı, (Mekke müşrikleri mi) daha güçlü kuvvetli, yoksa Tübba’ halkı ve onlardan önceki (Âd ve Semûd) gibi toplumlar mı? Suç işledikleri (hakkı inkâr ve isyan ettikleri) için biz onların hepsini helâk ettik.

Âyet-i kerîmedeki soru, tehdit manası taşıyan istifhâm-ı inkârîdir. İstifhâm-ı inkârî üslûbunun bir özelliği de muhatabın soruyu cevaplamasından çok k... Devamı..

Bunlar mı daha hayırlıdır¹ yoksa Tûbba halkı² mi? Ya da daha önceki kimseler mi? Biz onları yok ettik. Onlar mücrimlerdendiler.

1- Daha güçlü, üstün. 2- Tûbba, Yemen krallarına verilen isimdir.

Bunlar mı hayırlı, yoksa Tübba kavmi ve onlardan evvelki (ümmet) ler mi? Biz onları bile helak etdik. Çünkü onlar da günahkârdılar.

Bunlar mı hayırlı, yoksa (sâlih bir zât olan) Tübba'(ın müşrik) kavmi ile onlardan öncekiler mi? (Biz) onları(n hepsini) helâk ettik. Çünki onlar, suçlu kimseler idiler!

“Onlar mı daha hayırlı yoksa Tubbe halkımı hayırlı? (görelim)” Onlardan öncekileri de, günahkâr oldukları için biz helak etmiştik.

Bunlar Tübba ulusundan, onlardan önce gelenlerden de üstün müdürler? Böyleyken Biz onları da yok ettik. Çünkü onlar da suç işlemişlerdi.

Onlar mı daha kuvvetli, şevketlidir, yoksa Tübba/ kavmi mi? [⁸] Onlardan evvel gelen Âd ve Semud kavmi mi? Biz onları bu haldeyken helik ettik, çünkü günahkâr bir kavimdiler.

[8] Yemen padişahlarına Tübba' denirdi. Cahiliyet zamanında Tübba', İslâm zamanında halife makamındaydı. Kavmi putperest, kendisi ise Tevrat'a inanmış... Devamı..

Bunlar mı daha hayırlı yoksa Tubba kavmi¹³ ve onlardan öncekiler mi? Suçlu oldukları [mucrimîn] için Biz onları helak ettik.

13 Tubba, Güney Arabistan’ı yüzyıllar boyu yönetmiş ve 4. yüzyıldan itibaren Habeşliler tarafından yıkılmış Yemen’deki Himyer krallarına verilen addır... Devamı..

Onlar mı hayırlı, yoksa Tubba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları yıkıma uğrattık. Çünkü onlar suçlu günahkârlardı.

(Tubba Yemen hükümdarlarının lakabıdır. Tubba kavmi ise Arap yarımadasında hüküm süren bazı Himyer krallarının soydaşlarıdır.)

Yoksa onlar, aynı suçu işledikleri için helâk ettiğimiz Tubba halkından ve onlardan önce yaşamış olan nice güçlü kavimlerden, diğer imparatorluklardan daha güçlü ve daha mı değerliler? Hayır! Onlar nasıl cezalarını çektilerse, günümüz inkârcıları da yaptıklarının hesabını verecekler! Zaten öteki dünya olmasaydı, insanın yeryüzündeki hayatının hiçbir anlamı kalmazdı.

Onlar mı hayırlı; yoksa (Tübba’ Ard Arda Gelen) Hanedanlar kavmi ve onlardan öncekiler mi?
Onları helâk ettik. Gerçekten onlar, suçlu oldular.

Şimdi bunlar mı, Tübba'/ Yemen halkı mı, Ya da daha önce suçlarından dolayı yok ettiğimiz toplumlar mı daha iyi? Al birini vur birine...

Böyle diyen sapıklar mı daha hayırlı, yoksa daha önce yok edilen Tübba kavmi veya onlardan öncekiler mi? İnkâr edenler yasalarımıza karşı çıkarak suç işledikleri için hepsini yok ettik!

Bunlar mı daha hayırlı yoksa Tübba‘ kavmi [*] ve onlardan öncekiler mi? Onları yok etmiştik; şüphesiz ki onlar suçluydular.

[Tübba‘] kelimesi, Yemen krallarının unvanıdır. [Kavmu tübba‘ın] ifadesi ise bu kralların yönetiminde yaşayan halk demektir. Çevredeki devletçikleri k... Devamı..

Onlar mı daha hayırlı, yoksa günahkâr oldukları için helâk ettiğimiz Tübba’¹ toplumu ve onlardan öncekiler mi?²

1 Tübba‘: Eski Yemen krallarının ünvanı ve Kur’an’da günahkârlıkları ve elçileri yalanlamaları yüzünden helâk edildiği bildirilen bir kavmin adıdır. T... Devamı..

Yoksa onlar, [aynı] günahları işlediklerinden dolayı yok ettiğimiz Tubbe‘ halkından ve onlardan önce yaşamış olanlardan daha mı iyiydiler? ²⁰

20 “Tubbe‘” adı, bütün Güney Arabistan’ı yüzyıllar boyu yönetmiş ve sonuçta M.S. 4. yüzyılda Habeşliler tarafından devrilmiş olan güçlü Himyer krallar... Devamı..

Onlar mı daha güçlü, yoksa günaha gömülüp gittiği için hepsini helak ettiğimiz Tubba kavmi ve ondan önceki toplumlar mı? 10/13, 22/45

Ne yani, onlar günaha gömülüp gittikleri için kendilerini helâk ettiğimiz Tubba‘ kavminden ve onlardan öncekilerden daha mı güçlüler?[⁴⁴⁵⁴]

[4454] Tubba‘, Güney Arabistan’da güçlü ve görkemli bir uygarlık kurmuş olan Himyer krallarına veya devletine verilen isimdir. Etraftaki tüm devletçik... Devamı..

Onlar mı hayırlı, yoksa Tübba' kavmi ve kendilerinden evvelkiler mi? Ki biz tümünü helak ettik, çünkü onlar günahkâr idiler.

Onlar mı hayırlı, yoksa Tubba’ kavmi mi? Ve onlardan önce gelen (kavim)ler mi? Suç işledikleri için biz onların hepsini helâk ettik.

Ya onlar mı hayırlı yoksa Tubba' kavmi mi? Ve kendilerinden evvel olanlar mı? Onları helâk ettik, şüphe yok ki onlar günahkârlar idiler.

Onlar mı daha güçlü kuvvetli, yoksa Tübba' halkı ve onlardan önceki toplumlar mı? Belli ki onlar daha güçlü idiler. Ama ağır suçlar işlediklerinden imha ettik onları!

Kayser, Kisra, Firavun sırasıyla: Roma, İran, Mısır hükümdarlarının lakapları olduğu gibi Yemen (Himyer) hükümdarlarına da Tübba’ denirdi. M.Ö. 115 - ... Devamı..

Onlar mı hayırlı, yoksa Tubba' kavmi ve onlardan önce gelen(kavim)ler mi? Suç işledikleri için biz onların hepsini helak ettik.

Tubba', Yemen hükümdarlarının unvânıdır. Hz. peygamber'den aktarıldığına göre bu hükümdar iyi bir insanmış. Fakat kavmi yoldan çıkmış.... Devamı..

Bunlar mı yoksa mücrim oldukları cihetle helâk iylediğimiz Tübba' [¹] kavmi ile ondan evvelki akvâmı daha kuvvetli ve şiddetli idiler.

[1] Yemen'de gâyet kuvvetli ve galabalık bir kavim idi.

Bunlar mı daha iyidir, yoksa Tübba[*] halkı mı; ya da onlardan önce gelenler mi? Günaha daldıkları için onları da etkisizleştirdik.

Onlar mı hayırlı; yoksa Tubba halkı ve onlardan öncekiler mi? Biz, onları helak ettik. Çünkü suçlu idiler.

Bunlar mı daha üstün, yoksa Tübba' kavmi ile daha öncekiler mi? Biz onları da helâk ettik; çünkü mücrim olup çıkmışlardı.

Onlar mı hayırlı yoksa Tübba' halkıyla onlardan önce gelenler mi? Onları helâk ettik; çünkü onlar, suç işlemiş insanlardı.

iy anlar mı yigrekdür yā tübbe ķavmı daħı anlar kim anlardan ilerüdi? helāk eyledük anları bayıķ anlar oldılar yazuķlular.

Özleri mi yigrekdür, yā Tubba‘ ḳavmi [mi]? Anlardan öñdinki ḳavmler[mi]? Daḫı biz anları helāk itdük. Taḥḳīḳ anlar yaman ḳavmler‐idi.

(Ya Peyğəmbər!) Bunlar (Məkkə müşrikləri) yaxşıdır (qüvvətlidir), yoxsa (Yəmən padşahlarından Tövrata inanan Əbu Kərb Əs’ədin) Tübbə’ qövmü, yaxud onlardan əvvəlkilər?! (Ad, Səmud, Mədyən və Əykə tayfaları?!) Günah işlədikləri üçün Biz onları məhv etdik.

Are they better, or the folk of Tubba and those before them? We destroyed them, for surely they were guilty.

What! Are they better than the people of Tubba(4715) and those who were before them? We destroyed them because they were guilty of sin.(4716)

4715 Tubba' is understood to be a title or family name of Himyar kings in Yemen , of the tribe of Hamdan. The Himyar were an ancient race. At one time... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.