18 Nisan 2024 - 9 Şevval 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 15. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Rafî’u-dderacâti żû-l’arşi yulkî-rrûha min emrihi ‘alâ men yeşâu min ‘ibâdihi liyunżira yevme-ttelâk(i)

Dostlarının derecelerini yüceltir, arşın sahibidir; kavuşma gününden korkutmak için kullarından dilediğine Ruh'u, emriyle indirir.

O, dereceleri yükselten Arş’ın sahibi olan (Allah), "Yevmet-telak"-buluşma (ve hak ettiğine kavuşma) günü- ile (insanları) uyarıp hatırlatmak için, Kendi emrinden olan ruhu (vahyi, Cebrail’i ve vicdani ilham hissini) kullarından dilediğine indirip durmaktadır.

Dereceleri yükselten Arşın sahibi Allah, insanları gök ehli ile yer ehlinin Allah'la kullarının kavuşacakları günün gelip çatacağı konusunda uyarması için kullarından dilediğine vahyini indirir

O, yüce sıfatlarla muttasıf, mahlûkata benzemekten münezzeh olan, Arş'ın, sınırsız kudret ve iktidar makamının sahibi Allah, hesapların görüleceği buluşma gününün, kıyametin dehşetini haber vermek için, sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kullarından bazılarına, var ettiği, koruduğu aslî düzenin bir bölümü olan, tabiî, dinî, sosyal, siyasî, ekonomik ve idarî düzeni içeren, ihya eden, insanları ve toplumları pislikten arındıran vahyi, Kur'ân'ı indiriyor.

bk. Kur’an-ı Kerim, 16/2; 26/192-194; 70/3-4.

(O) dereceleri yükselten, Arş'ın sahibi, buluşma günüyle uyarması için kullarından dilediğine emrinden olan Ruh'u indirir.

Dereceleri yükselten Arş'ın sahibi (Allah), 'toplanma ve buluşma' günü ile uyarıp-korkutmak için, kendi emrinden olan ruhu kullarından dilediğine indirir.

O dereceleri yükselten arşın sahibi (Allah, mahlûkatın birbirine kavuşacağı) kıyamet gününün dehşetini haber vermek için kullarından dilediğine (Hz. Muhammed Aleyhissalâtü vesselâm'a), kendi emrinden vahy indiriyor.

O, dereceleri yükseltendir, Arşın (kâinatın idare merkezinin) sahibidir. Kullarından istediğinin üzerine, emrinden bir ruh indirir ki kavuşma günüyle (insanları) uyarsın.

O, dereceleri yükseltendir, egemenlik tahtının sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarmak için, emrinden olan ruhu/Cebrail'i, kullarından dilediğine indirir.

Yükseltir bütün dereceleri, O arşın sahibidir, kavuşma gününden kocundurmakçin, kullarından dilediği kimseye, kendi buyrumuyla ruh vermektedir

(İnsanların davranışlarına göre) dereceleri yükselten, arşın sahibi (Allah), buluşma günü hakkında uyarmak için emrinden olan ruhu (vahyi) kullarından dilediğine indirir.

Allâh en büyük derecelerden yüksek ’arş-ı a’lâ sâhibidir. Emriyle ’ibâdından istediğine kıyâmet gününi ihbâr içün rûh telkîn (vahy) ider.

Arş sahibi, varlıkların en yücesi olan Allah, kavuşma gününü ihtar etmek için kullarından dilediğine emriyle vahyi indirir.

O, dereceleri hakkıyla yükseltendir, Arş’ın sahibidir. Buluşma günü hakkında (insanları) uyarmak için, irâdesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine, kendi indirir.

O’nun dereceleri yüksektir, arşın sahibidir; buluşma günü hakkında uyarıda bulunması için kullarından dilediğine iradesiyle vahyi indirir.

Dereceleri yükselten, Arş'ın sahibi Allah, kavuşma günüyle korkutmak için kullarından dilediğine iradesiyle ilgili vahyi indirir.  

 «Dereceleri yükselten» tabiri, gökleri birbiri üstüne kurup yükselten, dünyada kullarına yüce mertebeler veren, cennetteki yerlerini yücelten, melekl... Devamı..

Dereceleri Yükselten, Yönetim Sahibi. Buluşma gününe karşı uyarsın diye kullarından dilediğine, emirlerini içeren vahyini indirir.

O dereceleri yükselten Arş'ın sahibi Allah, o buluşma gününün (kıyametin) dehşetini haber vermek için kullarından dilediği kimseye emrinden ruh (melek) indiriyor.

O dereceleri yüksek, Arşın sahibi telâkıy gününün dehşetini haber vermek için kullarından dilediğine ruh indiriyor

(O Allah ki manevi) dereceleri yükseltendir, (yaratmış olduğu en büyük cisim olan) arşın sahibidir. O kavuşma (diriliş) gününün dehşetine karşı (insanları) uyarmak için emriyle rûhu (vahyi), kullarından dilediğine gönderir.

O, dereceleri yükseltendir, Arş'ın¹ sahibidir. O, “Buluşma Günü” hakkında insanları uyarmak için Kendi buyruğundan olan ruhu² kullarından dilediğine ulaştırır.

1- Mutlak yönetim gücü. 2- Vahiy.

Sıfatları yüce, arşın saahibi (Allah, insanları) o kavuşma günü ile korkutmak için, kendi emrinden olan vahyi kullarından kimi dilerse ona ilkaa eder.

(O, ihlâslı kullarının) dereceleri(ni) hakkıyla yükseltendir, Arşın sâhibidir. Karşılaşma günü ile korkutmak için, kendi emrinden olan rûhu (vahyi), kullarından dilediği kimseye ilka eder (indirir).

Ulaşılmaz derecelerin ve arşın sahibi olan Allah, kendi emrinden olmak üzere vahiy meleğini kullarından dilediğine, doğru ile yanlışların ayrıştırıldığı hesap günü ile insanları uyarması için gönderir.

Bütün katların üstünde olan, egeliği elinde tutan Allah, insanları kavuşma günü ile uyarmak için kendi buyruğu ile kulları arasında dilediğine gönül bilgisi verir.

O, mertebeleri yükseltir [⁴] arş sahibidir. Kavuşulacak [⁵] gün ile korkutmak için kullarından dilediği kimseye kendi buyurultusuyle peygamberlik ruhunu, vahiy telkin eder.

[4] Mü'minlerin derecelerini yahut halkın ulûm ve ahlâkta derecelerini yükseltir. Yahut sıfat-ı celilesi yüksektir.[5] Azaba kavuşulacak, veya halk bi... Devamı..

Dereceleri yükselten⁸, Arş’ın sahibi olan Allah, kavuşma/ kıyamet [telâk] günü konusunda uyarmak için, kullarından dilediğine buyruğuyla vahyi [ruh]⁹ indirir [yulki].

8 Âl-i İmrân, 3/163; Nisâ, 4/96; En’âm, 6/83, 165; Enfâl, 8/4; Yûsuf,12/76; İsrâ, 17/21; Tâhâ, 20/75; Zuhruf, 43/32; Ahkâf, 46/19; Mücâdele,58/11 9... Devamı..

Dereceleri yükselten ve egemenlik tahtının sahibi (olan Allah), kavuşma günüyle uyarmak için kendi emrinden olan ruhu (vahiy ve nübüvveti), kullarından dilediğine indirir.

Dürüst ve erdemli kullarının mertebelerini yücelten O’dur. Çünkü O, kudret ve egemenlik tahtı olan Arş’ın yegâne Sahibidir. Kullarından dilediğine, emrindeki vahiy meleği Cebrail’i, yani Kutsal Ruhu gönderir ki, insanlığı o büyük Kavuşma Gününe karşı uyarsın.

Karşılaşma günü ile uyarması için, Arş’ın sahibi, Dereceler’i mutlak kaldırıp yükselten, O’nun emr’inden Rûh’u, kullarından dileyeceği kimselere ilkâ eder / gönderir / karşılaştırır;

Tüm evrende en yüksek makam sahibi olan Allah, vahyini istediği kuluna iletip, kıyamet uyarısında bulunabilir.

Allah insanlar arasındaki dereceleri hakkıyla yükseltendir. Varlıkların yönetim merkezi olan Arş’ın sahibidir. Hesap günü hakkında insanları uyarmak için vahiylerini gönderir. Vahyini ne zaman, nasıl, hangi elçiyle göndereceğine Allah karar verir. Kimse buna karışamaz.

(Allah) dereceleri yükseltendir; [arş]ın sahibidir. Kavuşma günüyle ilgili uyarmak için emri gereği kullarından dilediğine [rûh]u (Kur’an’ı) indirir. [*]

Benzer mesajlar: Nahl 16:2; Şûrâ 42:52; Mücâdele 58:22; Kadir 97:4.

Çünkü dereceleri yükselten, kâinatın tek hâkimi olan, kıyametin¹ (dehşetini) haber vermek için kullarından dilediğine emriyle melek (indirip vahiy) gönderen sadece O (Allah’tır).

1 Telâk Günü: Kavuşma günü, kıyamet günü demektir. Zîrâ o gün rûhlar ve cisimler, göktekiler ve yerdekiler, yapılan işler ve bunları yaptıranlar, kend... Devamı..

O, bütün [varlık] derecelerinin en yücesi olarak kudret tahtına kurulmuştur. ¹¹ O, Kendi iradesiyle kullarından dilediğine vahiy indirir ki [bütün insanları] O’na kavuşacakları Gün[ün ¹² gelip çatacağı] konusunda uyarsın;

11 Lafzen, “... kudret tahtının sahibidir”. ‘Arş teriminin anlamı için bkz. 7:54, not 43.12 Lafzen, “Kavuşma/Buluşma Günü’nün”. Rûh terimini “vahiy” o... Devamı..

Çünkü O, erişilmez yüceliklerin ve mutlak hükümranlık makamının sahibi ve insanları buluşma günü ile uyarmak için kendi emriyle kullarından dileyene bu vahyi ulaştırandır. 16/2, 67/6...12

Zira O, bütün varlık hiyerarşisinin en yücesi olarak hükümranlık makamına kurulmuştur. O, Duruşma Günü hakkında uyarmak için kullarından tercih ettiğine katından vahiy indirir.[⁴¹⁸¹]

[4181] Elçilik seçimi gibi ilâhî kararı ifade eden bu tür âyetler, men ilgi zamiri ile birlikte gelen yeşâ’ fiillerinin iki özneyi birden (insan ve Al... Devamı..

Dereceleri yükselten (kullarına derece derece yüksek manevi makamlar ihsan eden) Arş’ın sahibi olan Allah, -ümmetini kıyamet günü ile uyarsın diye- dilediği kuluna, emrinden olan vahyi indirir.

(O) Dereceleri yükselten; Arş’ın sâhibi (Allâh), buluşma gününe(hesap gününe) karşı uyarmak için, emrinden olan Ruhu, kullarından dilediğine indirir.

Dereceleri yükselten Arş'ın sahibi olan Allah Teâlâ, kendi emrinden olan vahyi, kullarından dilediğine ilkâ buyurur ki, kavuşulacak gün ile korkutulmakta bulunsun.

O, dereceleri yükselten, arş sahibi olan Allah, o büyük buluşma gününün dehşetini haber vermek için, kullarından dilediğine emrini tebliğ için rûhu indirir. [70, 3-4; 16, 2; 26, 192-194]

Rûh kavramı ile: vahiy ve nübüvvet kasdedilmiştir.

(O,) Dereceleri yükselten; Arş'ın sahibi (Allah), buluşma gününe karşı uyarmak için, emrinden olan ruhu, kullarından dilediğine indirir.

Dünyâ ve âhiretde kullarının derecelerini yükselden O'dur. Ve 'arş-ı a'zamın sâhibidir. Emriyle ve Cibrîl vâsıtasıyla, kullarından dilediğine, yevm-i kıyâmetle halkı inzâr idüb Allâh'a da'vet itmesi içün vahyi ilkâ ider.

O, dereceleri yükseltir, Arş’ın (yönetimin) Sahibidir. Yüzleşme günü konusunda uyarılarda bulunsun diye seçtiği kişiye, emirlerini içeren bilgiler[*] verir.

[*] Ruh Allah'ın emrinin içeriğidir. "Sana ruhu soruyorlar. De ki: "Ruh Sahibinizin emridir. Size verilmiş olan bilgi pek azdır." (İsra 17/85)

Dereceleri yükselten Arş'ın, otoritenin sahibidir. Emrindeki vahyi, kullarından dilediğine indirir. Buluşma gününü hatırlatmak için...

Dereceleri yükselten ve Arş'ın sahibi olan Allah, kendi emrinden olan ruhu,(4) kavuşma günü hakkında insanları uyarması için kullarından dilediğine indirir.

(4) Vahiy.

O Refî'dir, dereceleri yükseltendir; arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarmak için emrinden olan Rûh'u kullarından dilediğine indirir.

dereceler yüksek eyleyici 'arş issi bıraġur ya'nį indürür rūhı yā cebreyil’i buyruġından anuñ üzere kim diler ķullarından tā ķorķıda biribirin görmek güninden.

Tañrınuñ kemāli dereceleri yücedür. ‘Arş issidür. Vaḥy indürür buyruġın‐dan kimüñ üstine dilese ḳullarından, anları ḳorḳutmaġ‐ıçun ḳıyāmet gü‐ninde.

Dərəcələri yüksəldən (mələklərin, peyğəmbərlərin, övliyaların və mö’minlərin mərtəbələrini ucaldan, yaxud hər şeydən uca), ərşin sahibi Allah öz əmrindən olan vəhyi bəndələrindən istədiyinə nazil edir ki, (o, insanları) görüş günü (yer və göy əhlinin, ibadət edənlə ibadət olunanın, zalımla məzlumun bir-birilə görüşəcəyi, ruhla bədənin qovuşacağı qiyamət günü) ilə qorxutsun!

The Exalter of Ranks, the Lord of the Throne. He casteth the Spirit of His command upon whom He will of His slaves, that He may warn of the Day of Meeting,

Raised high above ranks (or degrees),(4376) (He is) the Lord of the Throne (of Authority): by His Command doth He send the Spirit (of inspiration) to any of His servants(4377) he pleases, that it may warn (men) of the Day of Mutual Meeting,-(4378)

4376 He is raised far above any rank or degree which we can imagine. It is possible also to treat Raft', as equivalent to Rafi, meaning that He can ra... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.