20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 33. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velikullin ce’alnâ mevâliye mimmâ terake-lvâlidâni vel-akrabûn(e)(c) velleżîne ‘akadet eymânukum feâtûhum nasîbehum(c) inna(A)llâhe kâne ‘alâ kulli şey-in şehîdâ(n)

Ana ve babayla yakınların bıraktıkları mallara mirasçı olacak erkek ve kadınları tayin ettik. Kendileriyle ahitleştiğiniz kişilere de paylarını verin, şüphe yok ki Allah her şeyi görür.

Anne-babanın ve yakınların (ölüp de) geride bıraktıklarından her birine (akrabalık bağına göre) mirasçılar kılıverdik. Yeminlerinizin (akid ile) bağladığı (mallarını ve paralarını; borç, emanet ve rehin aldığınız) kimselere de kendi hakları olan paylarını verin. Şüphesiz Allah, her şeye şahit olandır (görüp değerlendirendir).

Anne babanın ve yakın akrabanın bıraktıkları mallarda; erkek ve kadın herbir kimse için mirasçılar kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselerin yani karı kocanın da mirastan paylarını verin. Şüphesiz ki Allah herşeye şahittir.

Erkek ve kadın herkes için, ebeveyn ve akrabaların bıraktıklarından, pay alacak vârisler belirledik. Kendi iradeniz ve hür seçiminizle aranızda akit gerçekleştirilen sözleşmeli yakınlarınıza da paylarını verin. Allah her an, açık-gizli her şeye şâhittir.

Anne - baba ve yakınların bıraktıkları her şey için mirasçılar kıldık. [9] Kendileriyle yeminleşmiş olduğunuz kimselere de paylarını verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir.

33.Ebu Davud`un er-Rebi`in kızı Ummu Sa`d`dan rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime Hz. Ebu Bekir (r.a.) ile oğlu hakkında indirildi. Hz. Ebu Bekir (r... Devamı..

Anne-babanın ve yakınların geride bıraktıklarından ve her birine mirasçılar kıldık. Yeminlerinizin (akid ile) bağladığı kimselere de kendi paylarını verin. Şüphesiz, Allah, her şeye şahid olandır.

Ana-babanın ve akrabanın geriye bıraktığı maldan her birinize miras kıldık. Bir de el ele verip yeminle sözleşme yaptığınız kimselere de hislerini verin. Zira, Allah her şeye karşı şahid bulunuyor.

Ana babanın ve akrabaların bıraktıkları her malın sahipleri (varisleri) vardır. (Azat ettiğiniz) kölelerinize de paylarını verin. Muhakkak Allah, her şeyi çok iyi gören ve bilendir.

Erkek ve kadından her biri için anne, baba ve akrabanın bıraktığından hisselerini alacak olan vârisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı/kendileriyle anlaşma yaptığınız kimselere de haklarını veriniz. Çünkü Allah, her şeyi görmektedir.

Ananın, atanın, hısımların bıraktıkları maldan, her birine mirasçılar gösterdik, antlaştığınız kimselere paylarını veriniz, Allah her şeye tanık

(Erkek ve kadından) her biri için, ana, baba ve akrabanın bıraktığından (hisselerini alacak olan) vârisler kıldık. Kendileriyle yeminleştiğiniz kimselere hisselerini veriniz. Doğrusu Allah her şeyi bir şahit olarak gözetlemektedir.

“Yeminleştiğiniz kimseler” cahiliye devrinde âdet olan, bir adam başka biriyle kardeş olmak, birbirine arka çıkmak üzere anlaşır ve böylece birbirleri... Devamı..

Peder ve vâlideden ve akrabâdan ve mukâvele itdiğiniz âdemlerden kalacak mîrâslara kimlerin vâris olacağını ta’yîn idin herkese müstehak oldığı hisseyi viriniz zîrâ Allâh kâffe-i ef’âlinize şâhiddir.

Ana babanın ve yakınların bıraktıklarından her birine varisler kıldık. Kendileriyle yeminleştiğiniz kimselere hisselerini veriniz. Doğrusu Allah her şeye şahiddir.*

(Erkek ve kadından) her biri için ana-babanın ve akrabanın bıraktıklarından (pay alan) varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı (ahitleştiğiniz) kimselere de kendi hisselerini verin.[114] Şüphesiz Allah her şeye şahittir.

“Yeminlerin bağladığı kimseler” ifadesiyle kastedilen, “velâ akti” yoluyla mirasçı olanlardır. Velâ akti, nesebi belli olmayan, varisi bulunmayan bir ... Devamı..

Anne, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın vârisler belirledik. Antlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Bilin ki Allah her şeyi görmektedir.

(Erkek ve kadından) her biri için, ana, baba ve akrabanın bıraktığından (hisselerini alacak olan) vârisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de paylarını verin. Çünkü Allah her şeyi görmektedir.  

 «Yeminlerin bağladığı kimseler» cahiliye devrinde âdet olan bir nevi mukaveleli mirasçılar olup, başka bir âyetle (Enfâl 8/75) hükmü kaldırılmıştır. ... Devamı..

Ananın, babanın, akrabaların ve evlenme yoluyla size akraba olanların bıraktıklarından herbiriniz için paylar ayırdık. Herbirine payını vermelisiniz. Elbette ALLAH her şeye Tanıktır.

Anne, baba ve akrabaların bıraktıkları her şey için bir mirasçı tayin ettik. Yemin akdiyle mirasçı kıldıklarınızın paylarını da verin. Şüphesiz Allah, her şeye şahittir.

Erkek ve dişi her biri için baba ve ananın ve en yakın akribanın, ve akd ile yeminlerinizin bağladığı kimselerin terikelerinden varislere de tahsıs ettik onlara da nasıblerini verin çünkü Allah her şeye karşı şahid bulunuyor

(Erkek ve kadından) her biri için ana-baba ve akrabanın bıraktığından (hisselerini alacak olan) vârisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı (ahitleştiğiniz) kimselere de kendi hisselerini verin. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla şahittir.

Anne, baba ve akrabaların bıraktıklarına varisler belirledik. Yeminlerinizin bağladığı¹ kimselere paylarını verin. Kuşkusuz, Allah her şeye tanıktır.

1- Kendileriyle sözleşme, anlaşma yaptıklarınızla.

(Erkek ve dişiden) her biri için baba ve ananın, yakın hısımların terikelerinden de vârisler yapdık (Akd ile) yeminlerinizin bağladığı kimselere dahi hisselerini verin. Allah, her şey'in üstünde hakîykî şâhiddir.

Ana-babanın ve akrabâların bıraktıkları (malları)ndan her biri için de vârisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı (onların lehine yemin ettiğiniz) kimselere gelince, onlara da nasiblerini verin! Şübhe yok ki Allah, herşeye hakkıyla şâhiddir.

Ana babaların, akrabaların ve antlaşma yapmış olduğunuz kimselerin bıraktıkları terekeleri sahiplenecek olanları (mevali) belirledik. Nasıl, ne şekilde, anlaştıysanız, anlaştıklarınızı onlara verin. Zira Allah yaptığınız her şeye şahit olandır.

Ananın, babanın, yakınların bıraktıkları maldan her biri için varisler gösterdik. Kendileriyle antlaşıp bağlaştığınız kimselere paylarını verin. Çünkü Allah her nesne için tanık olandır.

Ana, babanın hısımların geri bıraktıkları maldan her biri için [¹⁰] varisler kıldık [¹¹]. Kendileriyle yemin [¹²] aktettiğiniz [¹³] kimselere de hisselerini verin [¹⁴]. Çünkü Allah her şeye hakkiyle şahittir.

[10] Erkek, kadın.[11] Nazm-ı Celîlde vârit olan mevali lâfz-ı şerifi kul azat edene ve azadedilen kula ıtlak olunduğu gibi yardımcı, asabe, amcazade,... Devamı..

Biz ana babanın ve yakın akrabaların bıraktıklarının her birine mirasçılar/vârisler [mevâliye] belirledik. Yeminlerinizle bağlandığınız kimselere de paylarını/nasiplerini veriniz. Muhakkak ki Allah, her şeye şahit olandır.

(İnsanlardan) Her biri için ana babanın, yakınların ve yeminlerinizin bağladığı kimselerin (eşlerinizin) bıraktıklarından, (hisselerini alacak olan) varisler kıldık. O halde onlara nasiplerini veriniz. Doğrusu Allah her şeye şahittir.

Gerek ana babalar, gerek diğer akrabalar, gerekse evlilik sözleşmesi yaptığınız kimseler olsun; hepsinin bıraktığı mallar için belirli mirasçılar tayin ettik. O hâlde, her birine paylarını eksiksiz verin. Kuşkusuz Allah, her şeye şâhittir.
Fakat erkek, kadına göre daha çok miras alacaktır, çünkü:

(Yeminlerinizle, sözleşmelerinizle) Akid yaptığınız kimselerin, En Yakın (Akraba)lar’ın ve Ana-Baba’nın geride bıraktıklarından, her biri için yakın akraba mirasçıları yaptık.
Onlara paylarını verin!
Allah, her şeye şahid olandır.

Ana-baba ve akrabaların bıraktığı, her türlü mal varlığının mirasçıları bellidir. Ayrıca yemin şartına bağladığınız malları da sahiplerine verin. Allah her şeyi görüp izlemektedir

Annenin babanın bıraktıkları mirasta erkeklerin de kadınların da payı vardır. Hiçbir Mümin erkek mirasta kadınların hakkı yoktur diyerek yasamızı çiğneyemez! Size miras kalan varlıklarla ilgili daha önce söz verdiğiniz veya şöyle olursa böyle olacak diye yemin ettiğiniz hususlar varsa, miras paylaşımında onları da paylaşıma dâhil ederek paylarını verin! Allah her şeye şahittir.

(Erkek ve kadından) her biri için, ana, baba ve yakınların bıraktığından (paylarını alacak olan) vârisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kişilere (gelince), onlara da paylarını verin! Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.

Ana-babaların, akrabaların ve yeminli sözleşmeler yaptığınız kimselerin¹ her birinin miraslarına mirasçılar tayin ettik. Öyleyse bu pay sahiplerine mirastan paylarını verin.² Şüphesiz Allah her şeyi görüp durmaktadır.

1 Yani nikâh akdi ile evlenip de birbirlerine bu yolla vâris olan eşlerin ve mevl’el-müvalâtın…2 Ve aranızda miras yoluyla helal olarak elde ettiğiniz... Devamı..

Herkes için [bir şeyler] bırakabileceği mirasçılar tayin etmişizdir: anne-babalar, yakın akrabalar ve kendileriyle ahitleştiğiniz kimseler; ⁴¹ öyleyse onlara paylarını verin, zira Allah her şeye şahittir.

41 Yani, kadınlar ve kocalar (Ebû Müslim’den naklen Râzî).

Gerek ana babanın gerekse akrabaların her birine geride bıraktıkları mallar için mirasçılar belirledik. Bir de yeminlerinizle kendinize mirasçı kıldığınız kimselere de paylarını verin. Elbette Allah, her şeye şahittir. 4/7-8-11-12-13-33-176

Herkes için, geriye bıraktığı mirastan pay alacak mirasçılar tayin ettik: Ebeveynler, akrabalar ve kendileriyle sözleştikleriniz…[⁷⁶⁶] İşte bunlara nasiplerine düşeni verin; iyi bilin ki Allah her bir şeye hakkıyla şahittir.[⁷⁶⁷]

[766] Said b. Müseyyeb bunu evlatlıklara yapılan vasiyetle (İbn Âşur); Ebu Müslim ise “eşler” ile açıklamıştır (Nkl: Râzî). [767] Zımnen: Siz de Al... Devamı..

Onların (erkek ve kadının) herbirini ana-baba ve akrabanın geride bıraktıklarından hisse alacak varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de hisselerini verin, (bu son hüküm sonradan Enfal/75 ile neshedilmiştir) Şüphe yok ki Allah, herşeye şahit olandır!

Herkes için (bir şeyler) bırakabileceği mirasçılar tayin etmişizdir: annebabalar, yakın akrabalar ve kendileriyle ahitleştiğiniz kimseler; öyleyse onlara paylarını verin, zira Allah her şeye şahittir.

Ve hepsi için baba ve ananın ve yakın hısımlarının ve yeminlerinizin akdettiği kimselerin terekelerinden miras alır varisleri kıldık. Artık onlara nâsiplerini veriniz. Şüphe yok ki Allah Teâlâ herşey üzerine bihakkın şahittir.

Anne ve babanın ve diğer akrabaların ölümlerinden sonra bırakacakları her terike için vârisler belirledik. Yemin akdinin sizi bağladığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir.

Cahiliye döneminde müvalat akdi yapılarak mukaveleli mirasçı belirlenirdi. Bazı fakihlere göre bu veraset şekli, mirası akrabaya tahsis eden 8, 75 âye... Devamı..

Ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından her birine varisler kıldık. yeminlerinizin bağladığı kimselere de hisselerini verin. Allah herşeyi görmektedir.

Burada yemînlerin bağladığı kimseler ile, erkeklerin and yaparak sıkı kardeşlik kurdukları insanlar kasdedilmektedir. Araplarda bir adam, başka biriyl... Devamı..

Baba ve ananın ve akrabânın terk itdikleri her şey içün verese kıldık. Kendileriyle 'akd-i eymân ve 'ahd-i peymân itidiklerinizin nasîbini viriniz -diğer bir tefsîre göre- Baba ve ananın ve akrabânın ve kendileriyle 'akd-i eymân 'ahd-i peymân itidiğiniz kimselerin terk itdikleri her şey içün verese kıldık. Mîrâsçılara hisselerini viriniz [¹] Allâh her şey üzerine şâhid oldı (her şeyi görir).

[1] Ba'zı müfessirîn " وَالَّذ۪ينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ - ve 'akidleşdiğiniz kimseler" cümlesini " جَعَلْنَا مَوَالِيَ - vârisler kıldık" cümlesine ... Devamı..

Herkese, ana baba ve akrabalarının bıraktıklarına mirasçı olma hakkı tanıdık[1]. Kendileriyle güçlü sözleşme[2] yaptığınız kimselere (eşlerinize) de paylarını verin. Allah her şeye şahittir.

[1] 7. Ana babanın ve yakınların bıraktıklarından, erkeklere hisse vardır. Ana babanın ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Bunla... Devamı..

Ana babanın ve yakın akrabanın geride bıraktıklarından her biri için mirasçılar belirledik. Yeminlerinizle söz verdiğiniz kimselere de kendi paylarını verin. Elbette Allah, her şeye şahittir.

Anne ve baba ile yakın akrabanın bıraktığı mallar hakkında, Biz herkes için vârisler belirledik. Kendileriyle sözleşme akdettiğiniz kimselere de paylarını verin. Şüphesiz Allah herşeyin şahididir.

Ana-babanın ve akrabanın geriye bıraktıkları malların hepsi için mirasçılar belirledik. Yeminlerinizin/anlaşmalarınızın akde bağladığı kimselere gelince, onların paylarını da kendilerine verin! Allah her şeyi dikkatli bir tanık olarak gözetlemektedir.

daħı her birinüñ ķılduķ mįrāŝ alıcılar, andan kim ķodı ata aña, daħı yaķın ħıśımlar. daħı anlar kim 'ahd baġladı andlaruñuz, virüñ anlara anlaruñ ülüsini. bayıķ Tañrı oldı her nesene üzere ŧanuķ yā ḥāżır

Her kişiye naṣīb eyledük ḳarāyiblerden ata ana terekesinden ḳarāyibler tereke‐sinden daḫı. Daḫı ol kişiler ki ‘ahd eyledüñüz anlar‐ıla virüñüz anlaranaṣīblerini. Taḥḳīḳ Tañrı Ta‘ālā her nesneye ṭanuḳdur, her kişinüñ ḥālin bi‐lür.

Ata-ana və yaxın qohumların qoyub getdikləri maldan hər biri üçün varislər tə’yin etdik. And içib, əhd-peyman bağladığınız şəxslərin də paylarını özlərinə verin! Əlbəttə, Allah hər şeyə şahiddir!

And unto each We have appointed heirs of that which parents and near kindred leave; and as for those with whom your right hands have made a covenant, give them their due. Lo! Allah is ever fitness over all things.

To (benefit) every one, We have appointed shares and heirs(543) to property left by parents and relatives. To those, also, to whom your right hand was pledged,(544) give their due portion. For truly Allah is witness to all things.

543 Mawali, plural of Mawla; from the root wala, to be near in place or relationship, to follow. Mawla may therefore mean: (1) nearly related, (2) hei... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.