16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ahzâb Suresi 52. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Lâ yahillu leke-nnisâu min ba’du velâ en tebeddele bihinne min ezvâcin velev a’cebeke husnuhunne illâ mâ meleket yemînuk(e)(k) vekâna(A)llâhu ‘alâ kulli şey-in rakîbâ(n)

Bundan sonra kadın almak ve onlardan birini, değiştirmek, hatta güzellikleri seni hayretlere salsa bile, helal değildir sana, ancak malınla temellük ettiğin cariyeler müstesna ve Allah, her şeyi görür, gözetir.

Bundan sonra (başka) kadınlarla (evlenmek) ve bunları başka eşlerle değiştirmek (onları boşayıp yeni hanımlar getirmek) -şayet güzellikleri Senin hoşuna gitse bile- artık Sana helâl değildir; ancak (şimdilik) elinin altında bulunanlar hariçtir. Allah her şeyi Gözetleyip Denetleyendir.

Ey peygamber! Bunların dışında artık sana başka kadınlarla evlenmek helal olmaz. Onlardan birinin güzellikleri hoşuna gitse bile, başka eşlerle değiştirmen de sana helal değildir. Ancak yasal olarak sahip olunan cariyeler hariç. Allah herşeyi görüp, gözetendir.

Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen, meşrû şekilde sahip olduğun, üzerinde meşrû hakların ve otoriten, kendileriyle düzgün insanî münasebetlerin olan câriyeler hariç, güzellikleri hoşuna gitse bile, bunları boşayarak yerlerine başka hanımlar alman sana helâl ve meşrû değildir. Allah her şeyi her an denetliyor.

Bundan sonra artık (başka) kadınlar (alman) ve güzellikleri hoşuna gitse de bunları başkalarıyla değiştirmen [4] sana helal olmaz. Ancak elinin sahip olduğu (cariye)ler müstesna. Allah her şeyi gözetmektedir.

4.Bunların birini boşayıp yerine bir başka kadın alman.

Bundan sonra (başka) kadınlar ve bunları başka eşlerle değiştirmek -güzellikleri senin hoşuna gitse bilesana helal olmaz; ancak sağ elinin malik olduğu (cariyeler) başka. Allah her şeyi gözetleyip denetleyendir.

(Dünya süsünü terkedib seni seçen ve dokuz kimseden ibaret olan) bu zevcelerden sonra, başka kadınlar sana helâl olmaz. Bunlardan boşayıb da yerlerine başkalarını almak da olmaz; güzellikleri hoşuna gitse bile... Ancak mülkiyetine geçen cariye müstesnadır, (bu helâldir). Allah her şeye gözcü bulunuyor.

Bunlardan sonra başka kadınlar sana helal olmadığı gibi, güzellikleri hoşuna gitse de, onları başka kadınlar ile değiştirmen de helal değildir. Elinin altındaki cariyeler müstesna. Şüphesiz Allah, her şeyi görüp gözetleyendir.

Artık bundan sonra başka kadınlarla evlenmek sana helâl değildir. Güzellikleri seni büyülese bile, eşlerinden birini boşayıp başkasıyla evlenmen de yasaklanmıştır. Ama câriye hariç. Allah her şeyi gözetlemektedir.

Bundan sonra, sana kadın almak helâl değildir; güzelliği hoşuna gitmiş bulunsa dahi, kadınlardan birini boşayıp da, başkasını alaman, ancak, elinin altında bulunan kuma başkadır, Allah her şeyi gözler

Bundan sonra, güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helâl değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler başka. Şüphesiz Allah, her şeyi görüp gözetleyendir.

Bkz. 33/28-29Bu ayet geldiği zaman Hz. Peygamberin dokuz eşi bulunmaktaydı. Gelen bu ayetle evlilik ve boşama kapısı Hz. Muhammed’e kapanmıştır. Şartl... Devamı..

Mevcûd [1] zevcenden gayri bundan böyle zevce almak ve güzellikleri hoşuna gitse de başka kadınla ânları tebdîl itmek sana helâl değildir meğer ki satun alınmış cariyelerin olsun Allâh her şeyi görir.

[1] Dokuz.

Bundan sonra sana hiçbir kadın, cariyelerin bir yana, güzellikleri ne kadar hoşuna giderse gitsin, hiçbirini boşayıp başka bir eşle değiştirmen helal değildir. Allah her şeyi gözetmektedir.*

Bundan sonra, güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helâl değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler başka. Şüphesiz Allah, her şeyi gözetleyendir.

Artık bundan sonra sana kadınlar helâl olmaz; sahip olduğun câriyeler dışında kadınlarını, güzellikleri hoşuna gitse bile başka eşlerle değiştirmen de helâl olmaz. Allah her şeyi görüp gözetmektedir.

Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen, elinin altında bulunan cariyeler hariç, güzellikleri hoşuna gitse bile, bunların yerine başka hanımlar alman sana helâl değildir. Allah her şeyi gözetler.

Bunların ötesinde kadınlar sana helal değildir, ve eşlerinden her hangi birisini de onlarla değişemezsin. Güzellikleri senin ilgini çekse bile. Ancak elinin altındakiler ile yetin. ALLAH her şeyi gözetleyendir.

Haremlik ve selamlık kurumunu ortaçağ ruhbanlarından kopya edenler, Tanrı adına kadınları peçe ve çarşafla örterek kimliklerinden soyanlar bu ayet üze... Devamı..

Bundan başka kadınlar sana helâl olmaz. Bunları başka eşlerle değiştirmek de olmaz. İsterse güzellikleri hoşuna gitsin. Ancak sahip olduğun cariyen başka. Allah her şeye gözcü bulunuyor.

Bundan başka kadınlar sana halâl olmaz, bunları başka zevcelere değiştirmek de olmaz, isterse husünleri çok hoşuna gitsin, meğer ki milki yemînin ola, Allah her şeye gözcü bulunuyor

Bundan sonra, güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, zevcelerini boşayıp başka eşler almak sana helâl değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler müstesna. Şüphesiz Allah, her şeyi görüp gözetendir.

Bundan böyle başka kadınlarla evlenmen, eşlerini boşayıp yerine iyi olması hoşuna gitse bile başka kadın alman sana helal olmaz.¹ Ancak sağ ellerinin sahip olduğu hariç. Allah, her şeyi gözetleyip denetleyendir.

1- Artık başka biriyle evlenemezsin.

Bundan sonra kadınlar (ı alman) ve bunları her hangi zevcelerle değişdirmen, güzellikleri hoşuna gitse de, sana halâl olmaz. Sağ elinin mâlik olduğu (cariyeler) müstesna. Allah her şey'e hakkiyle nigehbandır.

Bundan sonra güzellikleri hoşuna bile gitse; (artık başka) kadınlar ve bunları başka zevcelerle değiştirmek sana helâl olmaz; ancak sâhib olduğun câriyeler müstesnâ. Ve Allah, herşeyi hakkıyla gözetendir.

Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen de sözleşmenle (nikâh akdiyle) sahip olduğun (mevcut eşlerin) hariç, (ahlak, iffet, takva, din ve manevi) güzellikleri senin hoşuna gitse bile onları (boşayıp) başka zevcelerle değiştirmen de sana helal değildir. Allah ise her şeyi görüp gözetendir.*

(*) Kur’an’ın değişik yerlerinde geçen ‘’ما ملكت يمينك ‘’ma meleket‘ himayende bulunan veya bazı meallere göre‘’ elinin altında bulunan kişinin kim ol... Devamı..

Artık bu zamandan sonra kadınlar sana helal değildir. Güzellikleri hoşuna gitse de onlardan birini eşler olmak üzere onları değiştirmek sana helal değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler değiştirebilirsin. Allah her şeyi gözetendir.

Bunlardan sonra sana karı almak ya da başka karılarla değiştirmek, helal olmaz. Onların güzellikleri seni çekse bile. Kadın kölen olursa o başka. Allah her nesneyi gözleyici olandır.

Zevcelerinden sonra sana kadınlar helâl olmadığı gibi onlardan hiçbirini başka biriyle değiştirmek de [²] helâl olmaz. Velev- ki o başkasının güzelliklerini beğenmiş olasın. Halayık başka. Allah her şeyi gözetler [³].

[2] Birini boşayıp başkasını almak.[3] Artık emrini tecavüz etmeyin.

(Ey Peygamber!) Bundan sonra, akit yoluyla sorumluluk aldığın/köle kadınlar [mâ meleket yemînuke] hariç²⁰, güzellikleri hoşuna gitse bile, ne başka kadınlarla evlenmen ne de eşlerini boşayıp yerine başkalarını alman helaldir. Zira Allah her bir şeyi gözetlemektedir.

20 İslamiyet cariyelik ve köleliği kaldırmıştır. Bu kaldırmayı birdenbire değil de yavaş yavaş ve bir zamana yayarak yapmıştır. Bir toplum için doğru ... Devamı..

Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen, elinin altında bulunan cariyeler hariç güzellikleri hoşuna gitse bile bunların yerine başka hanımlar alman sana helâl değildir. Allah her şeyi gözetler.

Ey Peygamber! Artık bundan böyle başka hiçbir kadınla evlenmek sana helâl değildir. Ayrıca, eşlerinden birini boşayıp yerine bir başkasını —güzelliği hoşuna gitse bile— alman da sana helâl değildir. Ancak sahip olduğun savaş esiri cariyeler bu hükmün dışındadır.
Hiç kuşkusuz Allah, her an her şeyi görüp gözetmektedir.
Şimdi de, hem Peygamberin eşsiz konumu hakkında ipuçları veren, hem de İslâm önderlerini ziyaret konusunda temel görgü kurallarını size öğreten şu ayetlere kulak verin:

Ardından, elinin mâlik oldukları dışında hoşuna gitse bile ne Kadınlar’la evlenmek, ne de eşlerden onları değiştirmek sana halâl olur. Allah her şeyi görüp gözetendir.

Resulüm! Artık bunlara ilave herhangi bir kadınla evlenmen sana helâl değildir. Hattâ mevcut zevcelerinden birini boşayıp yerine başka bir hanım da alamazsın -güzelliği hoşuna gitse bile-. Cariyelerin hariç tabiki. Allah, her şeyi görüp izlemektedir

Bundan sonra güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helal değildir. Ancak sahip olduğun henüz evlilik yapmadığın evindeki bekâr kadınlar başka! Şüphesiz Allah her şeyi gözetleyendir. Yaptıklarınızı Allah’tan gizleyemezsiniz.

Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen de sağ elinin sahip oldukları (mevcut eşlerin) hariç, güzellikleri senin hoşuna gitse bile bunları başka eşlerle değiştirmen de sana helal değildir. [*] Allah her şeyi gözetleyicidir.

Bu ayette Hz. Muhammed’in yeni bir evlilik yapması yasaklanmaktadır.

(Bir de) sana bundan sonra, güzellikleri hoşuna gitse¹ bile, (başka) kadınlarla evlenmen ve bu eşlerini² (boşayıp) yerine başka eşler alman, helâl değildir.³ Ancak kadın kölelerle evlenmen bunun dışındadır.⁴ Ve Allah, her şeyi görüp gözetendir.

1 Bu ifâdeye göre; bir kimsenin evlenmek istediği kimseye bakmasında sakınca yoktur. 2 Bunlar Aişe binti Ebi Bekir, Hafsa binti Ömer, Ümmü Habîbe bint... Devamı..

Bundan sonra [başka] hiçbir kadın sana helal değildir ⁶⁵ -onları[n hiç birini] başka kadınlarla, güzellikleri seni fazlasıyla cezbetse de, değiştirme[ne izin verilmemiştir]- ⁶⁶ [halen] sahip oldukların ⁶⁷ dışında [hiç biri sana helal değildir]. Allah her şeyi görüp gözetendir.

65 Bazı müfessirler (mesela Taberî) bu kısıtlamanın yukarıda 50. ayette sayılan dört kadın kategorisi ile bağlantılı olduğunu ileri sürerler: oysa, bu... Devamı..

Bundan sonra, bu kadınların dışında herhangi bir kadınla evlenmen sana helal değildir. Güzellikleri hoşuna gitse bile mevcut eşlerinden birini boşayıp onların yerine başka hanımlarla da evlenemezsin, ancak anlaşma ile hak sahibi olduğun hariç. Allah her şeyi görüp gözetlemektedir. 57/4, 58/7

Bundan sonra sana, başka hiçbir hanım helâl değildir;[³⁷⁷⁸] güzellikleri seni hayran bıraksa dahi -sağ elinin altında bulunanlar hariç- o eşlerden hiçbirini değiştiremezsin:[³⁷⁷⁹] hem zaten Allah her şeyi gözetleyendir.

[3778] Rasulullah’ı yeni bir nikâh yükünden tamamen kurtaran âyet. Allah Rasûlü ile nikâhlanmayı uman tüm muhtemel adayların önünü tıkıyor. Devamındak... Devamı..

Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen cariyelerin hariç hoşuna gitse de, bunların yerine başka hanımlar alman sana helal değildir. Allah, her şeyi gözetendir.

Bundan sonra, güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helâl değildir. Ancak sahip olduğunelinin altındaki savaş esirleribaşka. Şüphesiz Allah, her şeyi gözetleyendir.

Bundan sonra sana (başka) kadınlar helâl olmaz ve bunları başka zevceler ile değiştirmek de helâl olmaz, velev ki, güzelilkleri pek hoşuna gidecek olsun. Ancak sağ elinin malik olduğu müstesna. Ve Allah her şey üzerine nazir olmuştur.

Bundan böyle artık başka kadınlarla nikâhlanman, bunları başka hanımlarla değiştirmen, kendilerini güzel bulup beğensen bile, sana helâl değildir. Ancak elinin altındaki cariyeler bunun dışındadır. Allah her şeyi gözetlemektedir.

Bundan sonra artık sana (başka) kadınlar(la evlenmek), güzellikleri çok hoşuna giden kadınlar olsa da, bunları başka eşlerle değiştirmek helal değildir. Yalnız elinin altında bulunan(cariye)ler bunun dışındadır. Allah, her şeyi gözetleyicidir.

Bunlardan sonra sana kadın almak ve eğer hüsni seni dûçâr-ı hayret itmiş ise bile zevcelerinden birini tatlîk ile o kadını tezvîc iylemek helâl olmaz. Meğer ki mâlik olan câriye ola. Allâh Te'âlâ her şeye nâzır ve göricidir.

Bundan sonra güzelliği çok hoşuna gitse bile, elinin altındaki esir dışında[*] bir kadınla evlenmen ve bir eşini bırakıp başkasını alman sana helal değildir. Allah her şeyi gözetimi altında tutar.

[*] Nikahında hür kadın bulunduğu için esir kadınla, ancak onu hürriyetine kavuşturma şartıyla evlenebilir. (Bkz. Nisa 4/25)

Bundan sonra, cariyeler dışında, hoşuna gitse bile bir kadınla evlenmek, onları başka eşlerle değiştirmek sana helal değildir. Allah, herşeyi görür gözetir.

Bundan sonra, güzelliği hoşuna da gitse, başka bir kadını nikâhlamak veya eşlerini başka hanımlarla değiştirmek helâl olmaz—ancak sahip olduğun cariyeler müstesna.(21) Allah ise herşeyi görüp gözetmektedir.

(21) Bu sûrenin 28 ve 29’uncu âyetleriyle bir tercih karşısında bırakılan Peygamber hanımları, istisnasız bir şekilde, Allah ve Resulünü dünyaya terci... Devamı..

Bundan sonra sana artık başka kadınlar helal olmaz. Bunları, başka eşlerle değiştirmek de -onların güzellikleri hoşuna gitse bile - helal olmaz. Elinin sahip olabilecekleri müstesna. Allah her şey üzerinde bir Rakîb'dir, her şeyi gözetlemektedir.

ḥelāl olmayasaña 'avratlar śoñradan ne daħı kim degşüresin anları 'avratlara eger ħoş gelür ise daħı saña görkleri anlaruñ illā ol kim mālik oldı elüñ. daħı oldı Tañrı her nesene üzere śaķlayıcı.

Ḥalāl olmaz ayruḳ saña ‘avratlar. Bu añılanlardan ṣoñra anları degişdürmek, daḫı özge ‘avratlar‐ıla ḥalāl degüldür. Eger özgelerüñ ḥüsnini begenseñdaḫı. İllā mālik olduġuñuz ḳırnaḳlar saña ḥalāldur. Daḫı Tañrı Ta‘ālā hernesne üstine ḥāżırdur.

Bundan sonra (bu övrətlərindən əlavə) sənə (başqa) qadınlar halal olmaz. Bunları, gözəllikləri xoşuna gəlsə də, başqa qadınlarla dəyişmək olmaz. Sahib olduğunuz cariyələr isə istisnadır. Allah hər şeyə nəzarət edəndir!

It is not allowed thee to take (other) women henceforth nor that thou shouldst change them for other wives even though their beauty pleased thee, save those whom thy right hand possesseth. And Allah is Watcher over all things.

It is not lawful for thee (to marry more) women(3754) after this, nor to change them for (other) wives, even though their beauty attract thee, except any thy right hand should possess (as handmaidens): and Allah doth watch over all things.

3754 This was revealed in A.H. 7. After that the Prophet did not marry again, except the handmaiden, Mary the Copt, who was sent as a present by the C... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.