26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Rûm Suresi 32. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Mine-lleżîne ferrakû dînehum vekânû şiye’â(an)(s) kullu hizbin bimâ ledeyhim ferihûn(e)

O şirk koşanlardan ki dinlerinde aykırılığa düşmüşler de bölükbölük olmuşlardır ve her zümre, kendisinde bulunana razı olup gitmiştir.

(O müşrikler ki) Onlar dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır; ki her hizip (parti, ekip, taife) kendi elindekiyle övünüp sevinç duymakta (ve oyalanıp avunmaktadır).

Yahut o müşrikler gibi de olmayın; onlar dinlerini paramparça edip, bölük pörçük oldular ve bölünen her gurup ta, kendi sahip olduğu ilkelerle övünüp, sevinip durmaktadırlar.

Dinlerinden ayrılanlar, dinlerini, düzenlerini, kültürlerini, medeniyetlerini, birliklerini parçalayanlar, tefrika içinde etkisiz, itibarsız yaşayanlar gibi olmayın. Hizipleşerek, gruplaşarak, ayrılık davası güderek, birbirlerine düşmanca davranan, dinî ve insanî ilişkilerini kesen bölünmüş, baskıcı, zorba, medeniyetten nasiplenmemiş, Allah'ın kitabından, sünnetten ve ümmetten ayrılan kapalı cemaatler, toplumlar haline gelmeyin. Bütün müslümanlar, İslâm'a, Kur'ân'a, sünnete, müşterek ilkelere sarılarak Allah'ın lütfunu bekleyecekleri yerde, her hizip Kur'ân'dan, müşterek ilkelerden ayrılarak, kendi düşünceleri ve anlayışlarıyla, sahip oldukları geçici menfaatlerle avunurlar, sevinirler.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 6/159.

O dinlerini parça parça eden ve kendileri de değişik gruplara ayrılanlardan (olmayın). Her grup kendi yanında olanla sevinmektedir.

(O müşrikler ki,) Kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır; ki her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır.

O müşriklerden ki, (emredildikleri) dinlerini (terk edib ihtilâfa düştüler ve onu) parçalara ayırdılar; böylece öbek öbek olmuşlardır. Her din sahibi (grup), kendindeki dine güvenmektedir.

O müşrikler ki, dinlerini dağıtmışlar, parti parti olmuşlar… Her parti kendi elindeki şey ile sevinmektedir.

Dinlerini parçalayan ve gruplara ayrılanlardan olmayınız! Her grup, kendilerinde olan ile böbürlenmektedir.

Dinlerinde ayrılarak, bölük bölük olanlardan olmayın, her bir bölük, kendisinde bulunanla sevinir

(Bir de birileri eliyle) inançlarının bütünlüğünü bozarak parçalara bölünen ve her grubun yalnız kendi sahip olduğu (ilkelerle) övündüğü kimselerden de olmayın!

Dînlerini tefrîk idüb muhtelif mezhebler teşkîl idenlerden ve kendi teşkîl itdiği mezhebin hak oldığına i’tikâd ile ferahlananlardan olmayınız.

31,32. Allah'a yönelerek O'na karşı gelmekten sakınınız, namaz kılınız, dinlerinde ayrılığa düşüp fırka fırka olan, her fırkasının da kendisinde bulunanla sevindiği müşriklerden olmayınız.

31,32. Allah’a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin, O’na karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden; dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. (Ki onlardan) her bir grup kendi katındaki (dinî anlayış) ile sevinip böbürlenmektedir.

31-32. Gönülden O’na yönelin, O’na saygısızlıktan sakının, namazı kılın ve şirke sapanlardan, dinlerinde ayrılığa düşüp -her bir grubun kendindekini beğendiği- fırkalara ayrılanlardan olmayın.

Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayın. Bunlardan) her fırka, kendilerinde olan ile böbürlenmektedir.

Onlar ki dinlerini parçaladılar ve mezhep mezhep oldular. Her parti kendine ait (imam ve kitap) larla sevinip övünmektedir.

Falanın veya filanın mezhebini Tanrı'nın dini diye sunan dinadamları bu ayetlerle mahkum edilir. Maalesef, tarih boyunca, profesyonel dinadamları Gerç... Devamı..

O müşriklerden (olmayın ki) onlar, dinlerini ayırıp öbek öbek olmuşlardır. Her grup kendilerindekine güvenmektedir.

Onlardan ki dinlerini ayırıb öbek öbek olmuşlardır, her hizib kendilerindekine güvenmektedir

(İslâm dininin, itikâdî esaslarını bozan, peygamberlerin bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr eden, Allah’ın vahyettiği kitapları, tahrif eden ya da kendi uydurdukları sahte ilâhlara taparak) inanç (esas) larında, ayrı ayrı fırkalara ayrılan kimselerden olmayın. (Ki onlardan) her bir fırka kendi sahip olduğu (bâtıl inanç) ile övünür.

Dinlerini parçalara bölen¹, gruplara ayrılan ve her grubun kendi yanındakiyle böbürlendiği kimselerden olmayın.

1- Dinin tamamını almak yerine, işine gelen kısmını alarak, dinin bütünlüğünü bozan; dini mezhebe, tarikata, cemaate dönüştüren.

(O müşriklerden) ki onlar dînlerini darma dağınık etmişler, fırka fırka olmuşlardır. (Bunlardan) her zümre, nezdlerinde olanla böbürlenicidirler.

O (müşrik) kimselerden ki, dinlerini parçalayıp kısım kısım oldular. (Ve üstelik onlardan) her tâife, kendi yanlarında olan (din) ile sevinen kimselerdir.

Dinlerinde ayrı ayrı gruplara bölünüp, o gurupların taraftarı olanlardan ve her gurup ta kendi taraftarı olmakla övündüğü kimseler den de olmayın.

Dinlerini darmadağın edenlerden, bölüklere parçalananlardan, yalnız kendinin olanla övünenler takımından olmayın.

31, 32. O/na dönerek yüzünüzü doğrultun, O/ndan sakının. Namazı dosdoğru kılın. Müşriklerden, dinlerini darmadağın edip fırka fırka ayrılanlardan olmayın. Her bir güruh kendi diniyle sevinir.

Dinlerinde ayrılığa düşerek taraf taraf oldular [şiye’an]. Her grup [hizib] kendi inancından dolayı sevinçlidir/ memnundur.

Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayın). Her fırka, kendilerinde olan ile sevinip ferahlamaktadır.

Yani, Allah’ın tüm insanlık için ortaya koyduğu bu evrensel inanç sisteminden yalnızca bir bölümünü alıp geri kalanı inkâr ederek dinlerini paramparça eden ve bunun sonucunda, her grubun kendi sahip olduğu bilgi kırıntıları ile övündüğü düşman gruplara ayrılan kimselerden olmayın!

Dinlerini parçalamış, grup grup olmuş kimselerden de (olmayın)!
Her hızip / takım / parti kendi yanındakilerle ferahlanmaktadır / sevinmektedir / övünmektedir.

Sakın ola, dinlerini bölük pörçük edip halkı kutuplara ayıran, sonra da, kendilerinden başka alkışlayanı olmayan particiler gibi olmayın.

İnançlarını, fikirlerini, yaşadıkları düzeni parçalayan ve ayrılıp birbirine düşenlerden olmayın! Bunlardan her fırka kendi kendileriyle böbürlenir.

Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlardan (olmayın! [*] Bunlardan) her grup, kendi yanında bulunanla sevinmektedir. [*]

Benzer mesajlar: Âl-i İmrân 3:103, 105; En‘âm 6:159; Enfâl 8:46; Mü’minûn 23:53 Benzer mesaj: Mü‘minûn 23:53.

(Bir de sakın) o, dinlerini bölük pörçük eden, kendileri param parça olmuş ve her biri de kendi elindekiyle övünüp duran kimselerden de olmayın.¹

1 Dinlerini ayıran, parça parça olan, yani fıtratı kavrayacak bir ruh ve vicdanla hareket etmeyip her biri, kendi kuruntusuna veya birilerinin kendile... Devamı..

[yahut] inançlarının bütünlüğünü bozarak parçalara bölünen ve her grubun yalnız kendi sahip olduğu [ilkelerle] övündüğü kimselerden olma! ²⁹

29 Bkz. 6:159, 21:92-93, 23:52-53 ve ilgili dipnotlar.

O müşrikler ki dinlerini paramparça ederek çeşitli gruplara bölündüler. O grupların her biri kendi inancı ve görüşü ile övünür. 3/103, 6/159, 21/92- 93, 23/52- 53, 42/13

(Bir de) şunlardan olmayın ki, onlar dinlerini paramparça ettiler de (birbirine karşıt) taraftarlar haline geldiler;[³⁵⁹⁷] (artık) her hizip kendi elindekiyle övünmekte.[³⁵⁹⁸]

[3597] Şiye‘an: “Yayılmak ve güçlenmek” anlamındaki eş-şiya‘ mastarından türetilmiştir. “Yandaş ve taraftar” anlamını kazanmıştır. Dildeki kullanımı n... Devamı..

Fırka fırka olup, dinlerini darmadağınık edenlerden de olmayın. Ki her fırka kendi yanında olanla -kendi inancı ile, böbürlenmektedir.

("Oysa onlar ancak dini yalnız Allah’a has kılarak kulluk etmek namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekle emrolunmuşlardı ki dosdoğru din de budur." B... Devamı..

Dinlerini parçalayıp, fırka fırka olanlardan olmayın. Her fırka yanındakiyle sevin(ip övün) mektedir.

O kimselerden ki, dinlerini parçaladılar ve fırka fırka oldular. (Onlardan) Her tâife, kendi yanlarında olan ile sevinicidirler.

31, 32. Başka her şeyden geçerek O'na tam gönül verin, O'na karşı gelmekten sakının, namazı hakkıyla ifa edin! Ve asla dinlerini parça parça edip kendileri de öbek öbek olan o müşriklerden olmayın! Öyle ki her hizip, kendi yanındakiyle böbürlenmektedir [6, 159].

(O ortak koşanlardan olmayın ki onlar) Dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular. Her parti kendi yanındakiyle sevin(ip övün)mektedir.

Dînlerini tefrîk idüb tâife tâife olanlardan da olmayın. Her tâife kendi nezdindeki dîn ile ferahnâk olur.

Birilerine bağlanarak dinlerini bölenlerden olmayın. Her cemaat kendinde olanla övünüp durur.

Dinlerini parçalayan ve kendileri de grup grup olanlardan. Her parti kendi yanında olanlarla sevinir.

O müşrikler ki, dinlerini parçalayıp bölük pörçük olmuşlardır; her topluluk kendisininkiyle övünür, durur.

Onlardan ki, dinlerini parçalayıp hizipler/fırkalar haline geldiler. Her hizip kendi elindekiyle sevinip övünür.

anlardan kim ayırdılar dinlerini daħı oldılar bölükler her bölük ķatlarındaġı nesene-y-ile sevinicilerdür.

ki dīnlerini ayırup terk itdiler. Daḫı bölük oldılar. Her tāyife özleri ḳatındaolan ‘ilm‐ile sevinürler.

O kəslərdən ki, öz dinini parçalayıb firqə-firqə oldular (bə’zisi bütlərə, bə’zisi günəşə və aya, bə’zisi ulduzlara səcdə etməyə başladılar). Hər bir firqə öz dininə (öz dininin haqq olduğuna) sevinər.

Of those who split up their religion and became schismatics, each sect exulting in its tenets.

Those who split up their Religion, and become (mere) Sects,- each party rejoicing in that which(3544) is with itself!

3544 A good description of self-satisfied sectarianism as against real Religion. See n. 3542 above.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.