20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 96. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnne evvele beytin vudi’a linnâsi lelleżî bibekkete mubâraken vehuden lil’âlemîn(e)

Şüphe yok ki ilk kurulan ev, Mekke'deki evdir. Kutludur ve alemlere doğru yolu gösterir.

Buhârî, Ebu-Zerr'den rivâyet edilen şöyle bir hadis tahric eder: Yâ Resulâllah dedim, yeryüzünde ilk kurulan mescit, hangi mesciddir? Mescid-i Harâm d... Devamı..

Gerçek şu ki, insanlar için (ibadet kastıyla) ilk kurulan ev, Bekke (Mekke)deki o kutlu-mübarek ve bütün insanlar (ve âlemler) için hidayet olan (Kâbe)dir.

Gerçek şu ki; İnsanların ibadet etmesi için ilk kurulan ev, Mekke'deki o kutsal ve bütün alemler için hidayet kaynağı olan Kâ'be'dir.

İnsanların ibadeti, iyiliği, kurtuluşu için Allah tarafından kıble olarak tesis edilen ilk mabed, Allah'ı tanımayan zalim diktatörlerin mühlet verilmeden boyunlarının koparılıp parçalandığı, sevgiye muhtaç kalabalık şehir Mekke'deki çok mübarek ve bütün âlemlere, insanlara hidayet kaynağı olan özgür kutsal ev Beytullah'tır.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/125.

İnsanlar için (mabed olarak) kurulan ilk ev Mekke'deki, mübarek ve bütün insanlar için doğru yola yöneltici işaret olan evdir.

Gerçek şu ki, insanlar için ilk kurulan Ev, Bekke (Mekke)de, o, kutlu ve bütün insanlar (alemler) için hidayet olan (Ka'be)dir.

Doğrusu insanlar için konulan ilk mâbed, şüphesiz ki Mekke'de bulunan çok mübarek ve bütün âlemlere hidâyet olan Beyt'dir.

İnsanların ibadet etmesi için ilk yapılan ev, âlemlere (insanlara) yol gösterici ve mübarek olan Mekke’deki evdir.

Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk mabet, ev Mekke'dekidir.

İnsanlar için kurulan ilk ev, Mekke'dedir, o kutludur, âlemlere doğru yolu gösterir

Doğrusu insanlar için (ibadet kastıyla) ilk kurulan ev (mabed), Bekke (Mekke)'deki âlemlere bir bereket ve hidayet kaynağı olan Kâbe'dir.

Âyette geçen “Bekke” isminin Kâbe’nin bulunduğu “Mekke” şehri olduğu konusunda bütün tefsir otoriteleri hemfikirdir. Bazı eski Arapça lehçelerinde dud... Devamı..

İnsanlar meyânında en evvel te’sîs olunan kıblegâh Mekke idi. O beyt-i mübârek add idilmek ve insânları hidâyete sevk iylemek içün te’sîs olunmuşdur.

Doğrusu insanlar için ilk kurulan ev, Mekke'de, dünyalar için mübarek ve doğru yol gösteren Kabe'dir.

Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ’be’dir.

Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, âlemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke’deki evdir.

Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke'deki (Kâbe)dir.

Halk için kurulan en önemli ev, tüm halklara bir hidayet kaynağı olan Bekke'deki kutlu evdir.

Mekke, 48:24 ayetinde "Mekke" olarak yazılmasına rağmen burada "Bekke" şeklinde yazılması ilginçtir. Surenin başındaki harflerin 19 kodlu matematiksel... Devamı..

Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabed, Mekke'deki çok mübarek ve bütün âlemlere hidayet kaynağı olan Beyt (Kabe)dir.

Doğrusu insanlar için vaz'olunan ilk ma'bed, elbette Mekkedeki o çok mübarek ve bütün âlemîne hidayet olan Beyttir

Şüphesiz, insanlar için (mabet olarak) kurulan ilk ibadethane, çok mübarek ve âlemlere hidâyet kaynağı olan Mekke’deki (Kâbe) ’dir.

İnsanlar için kurulan ilk ev, Bekke'deki,¹ kutlu ve bütün insanlığa yol gösterici olan Kâbe'dir.

1- Mekke\deki.

Şübhesiz âlemler için, çok feyizli ve ayn-ı hidâyet olmak üzere, konulan ilk ev (ma'bed) elbette Mekkede olandır.

Muhakkak ki mübârek ve âlemlere bir hidâyet olarak insanlar için kurulan ilk ev (ilkma'bed), elbette Mekke'deki (Kâ'be)dir.(3)

(3)Bu âyet-i kerîme, yahudilerin: “Bizim kıblemiz sizin kıblenizden öncedir” demeleri üzerine nâzil olmuştur. (Nesefî, c. 1, 256)

Şüphesiz yeryüzünde insanlık için kurulmuş, bereketli ve doğru yol kaynağı ilk mabet Bekke de idi.

Gerçekten herkes için kutlu, yol gösterici olarak kurulan ilk tapınak Mekke’dekidir.

96, 97. Halk için ilk önce konulan beyt [⁴], Bekke/deki beyttir [⁵]. Onun hayır ve bereketi çoktur. O, âlemlere ayni hidayettir. Orada hürmete ait açık alâmetler, İbrahim/in makamı [⁶] vardır. Her kim oraya girerse taarruzdan emin olur. Onu haccetmeğe yol bulabilen [⁷] insanlara haccetmek Allah/a karşı bir borçtur. Her kim kâfir olursa [⁸] varsın olsun; Çünkü Allah âlemlerden müstağnidir [⁹].

[4] İbadet için en evvel yapılan mabet, yahut şeref itibariyle birinci olan mabet.[5] Bekke; Mekke'nin adıdır. Bâzılarınca Bekke Beyti Mükerremin yapı... Devamı..

Elbette, âlemlere bereket ve hidâyet kaynağı olarak insanlar için ilk kurulan ev/mabet Mekke/Bekke’dekidir (Kâbe’dir).

Doğrusu insanlar için ilk kurulan ev, âlemler için bereketli ve bir hidayet kaynağı olan Mekke'deki evdir (Kâbe'dir).

İnsanlar için kıble ve mâbed olarak kurulan ilk ev, Mekke’deki Kâbe’dir. Mescid-i Aksa’nın yapımından yüzyıllarca önce, bizzat Hz. İbrahim tarafından inşâ edilmiş olan Kâbe, bütün insanlar için hem bir bereket kaynağı, hem de bir yol göstericidir.

Gerçekten “ilk ev”, Âlemler için yol bulmak ve bereketlenmek üzere Mekke’de İnsanlar için konuşlandırılmıştır.

İnsanların ibadeti için yapılan ilk yapının, Mekke'nin bereket kaynağı, tüm evrene yön veren Kabe’ olduğunu

Şüphesiz! İnsanlar için kurulan ilk toplanma yeri Mekke’de kurulan âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olan Kâbe’dir. İbrahim onu inancının ve verdiği mücadelenin bir sembolü olarak, Allah’a inananların buluşacağı yer olarak inşa etmiştir.

Şüphesiz ki insanlar için kurulan ilk ev (mabet), âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olan [Bekke]’deki [*] (Kâbe)’dir.

Buradaki [bekkeh] kelimesi “kalabalık” anlamında Mekke’deki harem bölgesine ait özel bir isimdir. [Bekke] kelimesi Mekke demektir.

Şüphesiz bütün âlemlere bereket ve hidâyet kaynağı olarak, insanlar için (yeryüzünde) kurulan ilk ev,¹ Bekke’dekidir.

Unutmayın, insanlık için inşa edilen ilk mâbed, Bekke’dekiydi: ⁷⁵ bereketli ve bütün âlemler için bir rehber[lik kaynağı],

75 Bütün otoriteler, bu ismin Mekke ile (ki doğru yazım Mekkeh şeklindedir) eş anlamlı olduğunda hemfikirdirler. Bu çok eski isim için muhtelif etimol... Devamı..

Yeryüzünde insanlık için inşa edilen ilk mabet, şüphesiz Mekke’deki mübarek ve toplumlar için rehber olan (Kâbe’) dir. 2/127, 22/26

Zira insanlık için inşâ edilen ilk mabet, Bekke’deki bereketli ve bütün toplumlar için hidayet merkezi olan mabet idi.

Şüphe yok ki, insanlar için kurulan ilk mabed, Mekke'deki çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan Kabe'dir.

Doğrusu insanlara (ma’bed olarak) ilk kurulan ev, Bekke idi. Âlemlere bereket ve hidâyet kaynağı olarak kurulmuştur

Şüphe yok ki, insanlar için ilk tesis edilmiş olan ev, Mekke'deki o çok mübarek ve âlemler için hidâyet olan Beyt-i Muazzama'dır.

İbadet yeri olarak yeryüzünde yapılan ilk bina Mekke'deki Kâbe olup, pek feyizlidir, insanlar için hidâyet rehberidir. [2, 125]

Kıble ilkin Mescid-i Aksa iken, hicretten bir buçuk yıl sonra Kâbe olarak değiştirilmişti. Yahudiler “Peygamberlerin kıblesi değiştirildi.” diye itira... Devamı..

Doğrusu insanlara (ma'bed olarak) ilk kurulan ev, Mekke'de olandır. Alemlere uğur, bereket ve hidayet kaynağı olarak kurulmuştur.

Ka'be-i Mu'azzama.

İnsânlar içün ('ibâdet ve ziyâret itmeleri içün) en evvel te'sîs olunan beyt Mekke'deki beytdir. O beyt mübârek ve âlemler içün sebeb-i hidâyetdir.

İnsanlar için kurulan ilk ev, Bekke[*]'de olandır. Bereketli ve herkese doğru yönü (kıbleyi) göstersin diye kurulmuştur.

[*] Mekke'nin kök anlamı itip kakmadır. Hacca gelenlerin oluşturduğu kalabalıktan dolayı kadınıyla erkeği ile birbirlerini itip kaktığı tavaf yerinin ... Devamı..

İnsanlar için inşa edilen ilk mabet, şüphesiz Mekke'deki mübarek ve toplumlar için kılavuz olan (Kâbe)dir.

İnsanların ibadeti için yapılan ilk ev, Mekke'deki mübarek Kâbe'dir ki, bütün çağlar ve milletler için bir hidayet kaynağıdır.

Şu bir gerçek ki, âlemlere bir bereket kaynağı ve yol gösterici halinde insanlar için kurulan ilk ev Mekke'dekidir.

bayıķ ilk ev kim [31b] ķonıldı ādemįler-içün oldur kim mekke’de ķutlu hereketlü-y- iken daħı ŧoġru yol göstermek iken 'ālemler içün.

Evvel ev ki yapıldı ḫalḳ içün Mekke iḳlīmindeġı Ka‘bedür; mübārekdür,daḫı doġru ḳıbledür ‘ālemlere.

Həqiqətən, insanlar üçün ilk bina olunan ev (mə’bəd) Bəkkədəki evdir ki, o, şübhəsiz, bütün aləmlərdən ötrü bərəkət və doğru yol qaynağıdır.

Lo! the first Sanctuary appointed for mankind was that at Mecca, a blessed place, a guidance to the peoples;

The first House (of worship) appointed for men was that at Bakkah(422): Full of blessing and of guidance for all kinds of beings(423):

422 Bakkah: same as Makkah; perhaps an older name. The foundation of the Ka'bah goes back to Abraham, but there are place associations in the sacred t... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.