20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 64. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kul yâ ehle-lkitâbi te’âlev ilâ kelimetin sevâ-in beynenâ vebeynekum ellâ na’bude illa(A)llâhe velâ nuşrike bihi şey-en velâ yettaḣiże ba’dunâ ba’dan arbâben min dûni(A)llâh(i)(c) fe-in tevellev fekûlû-şhedû bi-ennâ muslimûn(e)

De ki: Ey kitap ehli, gelin aramızda eşit olan tek söze: Ancak Allah'a kulluk edelim, ona hiçbir şeyi eş ve ortak etmeyelim, Allah'ı bırakıp da bazılarımız, bazılarımızı Tanrı tanımayalım. Gene de yüz döndürürlerse deyin ki tanık olun, özümüzü Tanrıya teslim edenleriz biz.

De ki: "Ey Ehl-i Kitap! Bizimle sizin aranızda müsavi (eşit ve müşterek) olan bir kelimeye gelip (şunları kabul edin): (Ki) Yalnız Allah’a ibadet yapalım, O’na hiçbir şeyi (ve hiçbir şekilde) ortak koşmayalım; birbirimizi de Allah’tan başka rabler (yani; kullarını hukuken ve ahlâken terbiye etmek üzere, Hakk Dine aykırı kanun ve kural koyucular) edinip (sapmayalım)." Eğer (hâlâ) yine yüz çevirirlerse, deyin ki: "Şahit olun, biz gerçekten Müslüman kimseleriz."

[Not: Bu ayette, Ehl-i Kitap’la sadece "Allah, Peygamber, Kitap, Ahiret ve Hesap" gibi kelimeler üzerinde müşterekliğimiz bulunduğuna; ancak bu kavram... Devamı..

De ki: Ey; Allah bize de kitap gönderdi diyenler, sizinle bizim aramızda şu ortak ilkeye gelin: “Allah'tan başka kimseye kulluk etmeyeceğiz, Allah'la birlikte başka şeylerin ilahlığını kabul etmeyeceğiz, Allah'ın yanısıra kimimiz kimimizi rabler edinmeyeceğiz.” Ve eğer yüz çevirirlerse de ki: “Şahit olun ki, biz müslümanlarız.”

Onlara:
“Ey geçmiş kitapları sahiplenenler, sizinle bizim aramızdaki, benzer, doğru, ortak temel değerlere, ilkelere, kelime-i tevhide, kelime-i şehadete, İslâm dinine gelin: Yalnızca Allah'ı ilâh tanıyalım. Candan müslümanlar olarak Allah'ın hükmüne teslim olalım. Saygıyla Allah'a kulluk ve ibadet edelim, yalnız Allah'ın şeriatına bağlanalım, Allah'a boyun eğelim. İlâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında O'na, kanunlarının üzerinde câri olduğu hiçbir varlığı ortak koşmayalım, bir kısmımız, Allah'ı bırakıp, kulları durumundaki bazılarını helâller ve haramlar ortaya koyan itaati zaruri otoriteler kabul ederek, ilâh haline getirmesin” de. Eğer onlar, bu tekliflere yüz çevirirlerse, güç ve iktidarlarını kullanarak halkı istedikleri istikamette yönlendirmeye devam ederlerse:
“Öyleyse siz, bizim İslâm'ı yaşayan müslümanlar olduğumuza, İslâm dininde sebat edeceğimize şahit olun” deyin.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 3/7, 80; 5/48; 9/31; 26/196; 35/31; 42/13; 46/9; 98/5; Tirmizî, Kur’ân-ı Kerim Tefsirleri bâbı, Tevbe sûresi.

De ki: "Ey kitap ehli! [11] Aramızda eşit olan bir söze gelin: Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiçbir şeyi eş koşmayalım ve Allah'ı bırakıp birbirlerimizi Rabb edinmeyelim." Eğer yüz çevirirlerse: "Şahit olun ki, biz Müslümanlarız" deyin.

11."Kitap ehli" kendilerine daha önce peygamber gönderilmiş ve vahiyle kitap verilmiş toplumlardır. Buna göre hıristiyanlar ve yahudiler kitap ehlidir... Devamı..

De ki: 'Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda ortak (olan) bir kelimeye (tevhide) gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiç bir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız (diğer) bir kısmımızı Rabler edinmeyelim.' Eğer yine yüz çevirirlerse, deyin ki: 'Şahid olun, biz gerçekten müslümanlarız.'

(Râsûlüm), de ki: “- Ey kitap ehli (olan Hristiyan ve Yahudî'ler)! Bizimle sizin aranızda müsavî bir kelimeye gelin. Şöyle ki: Allah'dan başkasına tapmayalım, O'na hiç bir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rab'lar edinmiyelim”. Eğer kitap ehli bu kelimeden yüz çevirirlerse, (o halde) şöyle deyin: “- Şâhid olun, biz gerçek müslümanlarız. (Bu ayet-i kerime, Yahudiler: İbrahim Yahudî'dir ve biz onun dinine bağlıyız, demeleri üzerine nâzil olmuştur.)

De ki: “Ey ehl-i kitap! Aramızda müşterek olan bir söze gelelim: Allah’tan başka hiçbir şeye kulluk etmeyelim. Hiçbir şeyi O’na eş koşmayalım. Birbirimize Allah’ın dışında rabler (mabudlar) edinmeyelim.” Eğer yüz çevirirlerse: “Siz şahit olun, gerçek Müslümanlar biziz.” deyin.

De ki: “Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da birbirimizi tanrılaştırmayalım.” Eğer yüz çevirirlerse, de ki: “Şâhit olun, biz Müslümanlarız.”

Deyesin ki: «Ey kitaplı olanlar! Ancak Allaha tapmamız, hiçbir şeyi ona eş koşmamamız, içinizden bir nicesi Allahtan başkasını Tanrı edinmemek gibi şeyler üstüne, aramızı düzelten, bir söze gelesiniz», eğer yüz dönerlerse: «Tanık olun, biz islâmız» diyesiniz

De ki: “Ey Ehli-i Kitab (Yahudiler ve Hristiyanlar)! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ki Allah'la beraber kimimiz kimimizi ilâh edinmesin.” Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, (iman edenler olarak onlara) deyin ki: “Şahit olun/bilin ki bizler gerçek Müslümanlarız.”

Hz. Peygamber’in, Ehl-i Kitaba yaptığı “birlikte yalnız Allah’a ibadet ve kulluk” davetinde egonun en küçük bir izine rastlamak mümkün değildir ve bu ... Devamı..

Ehl-i kitâba di ki: "Geliniz bir kelime-i vahdeti kabûl idiniz sizinle bizim beynimizde müsâvât olsun hepimiz yegâne Allâh’a ’ibâdet itdiğimizi ve âna şerîk koşmadığımızı ve Allâh’ın yanında ba’zılarımız ba’zılarımızı ma’bûd ittihâz itmesun." Eğer tereddüd iderler ise ânlara di ki: "Siz bizim müslim oldığımıza şâhid olunuz."

De ki: "Ey Kitap ehli! Ancak Allah'a kulluk etmek, O'na bir şeyi eş koşmamak, Allah'ı bırakıp birbirimizi rab olarak benimsememek üzere, bizimle sizin aranızda müşterek bir söze gelin". Eğer yüz çevirirlerse: "Bizim müslüman olduğumuza şahid olun" deyin.

De ki: “Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah’a ibadet edelim. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâh edinmesin.” Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: “Şahit olun, biz müslümanlarız.”[93]

Bu âyet inince, önce hristiyan iken sonra müslüman olan Adiy b. Hâtem, “Ya Resûlallah, biz din büyüklerimize tapmazdık” dedi. Hz.Peygamber, “Onlar siz... Devamı..

De ki: “Ey Ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin: Yalnız Allah’a tapalım, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah’ı bırakıp da içimizden bazıları diğer bazılarını rab edinmesin.” Eğer yine yüz çevirirlerse, “Şahit olun ki biz Müslümanlarız” deyin.

(Resûlüm!) de ki: Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâhlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman: Şahit olun ki biz müslümanlarız! deyiniz.

De ki, "Kitaplılar! Bizimle sizin aranızda aynı olan bir ilkeye geliniz: ALLAH'tan başkasına kulluk etmeyelim ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım, birimiz diğerini ALLAH'tan sonra rabler edinmesin." Kabul etmezlerse, "Şahit olun, biz müslümanlarız!," deyin.

Bu ilkeyi benimseyen herkes müslümandır. Dinadamları tek merkezli dinleri çok merkezli rakip dinler haline çevirmişlerdir. Astronomide "Kopernik Devri... Devamı..

De ki: Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâhlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: "Şahit olun biz müslümanlarız".

De ki: Ey ehli kitab! gelin: Sizinle bizim aramızda müsavi bir kelimeye, şöyle ki: Allahdan başka ma'bud tanımıyalım ona hiç bir şey'i şerik koşmıyalım, ve ba'zımız ba'zımızı Allahdan beride Rab ittihaz etmesin, eğer buna karşı yüz çevirirlerse o vakit şöyle deyin: Şahid olun ki biz hakikaten müslimiz: müsalemetkârız

(Habibim,) de ki: “Ey ehl-i kitap! Bizimle sizin aranızda ortak olan bir kelimeye (söze) gelin. Şöyle ki, Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’tan başka, kimimiz kimimizi Rab edinmesin. Eğer (haktan) yüz çevirirlerse (onlara), “şahit olun ki şüphesiz biz, müslümanlarız!’ deyin.”

De ki: “Ey Kitap Ehli! Gelin aramızda ortak olan bir kelimede anlaşalım: Allah'tan başka hiçbir şeye kulluk etmeyelim, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ın yanı sıra kimimiz kimimizi Rabb'ler edinmeyelim.” Eğer yüz çevirirlerse deyin ki: “Tanık olun, biz gerçek Müslüman olanlarız.”

De ki: «Ey Kitablılar (Yahudiler, Hıristiyanlar), hepiniz bizimle sizin aranızda müsâvî (ve âdil) bir kelimeye gelin, (şöyle) diyerek: «Allahdan başkasına tapmayalım. Ona hiç bir şey'i eş tutmayalım, Allahı bırakıb da kimimiz kimimizi Rabler (diye) tanımıyalım». (Buna rağmen) eğer yine yüz çevirirlerse (o halde) deyin ki: «Şâhid olun, biz muhakkak müslümanlarız».

De ki: “Ey ehl-i kitab! Bizimle sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin!(1) Şöyle ki: 'Allah'dan başkasına ibâdet etmeyelim, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp da bazımız bazımızı rabler edinmesin!' ” Buna rağmen (onlar yine de) yüz çevirirlerse artık: “Şâhid olun ki gerçekten biz Müslümanlarız” deyin!

(1)“Beşerin âsâr (eserleri) ve kānunları, beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor, tebdîl ediliyor(değiştiriliyor). Fakat Kur’ân’ın hükümleri ve kānunlar... Devamı..

Deki “Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda eşit olan bir kelimeye gelin. Yalnızca Allah’a kulluk edelim ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Kimimiz kimimizi Allah’dan başka rabler edinmesin. Eğer yüz çevirirseniz, sizde şahit olun ki biz (Allah’a teslim olanlarız) müslümanlarız.”

De ki: Ey Kitap’lılar! Gelin, sizin için de, bizim için de doğru olan şu söz üzerine birleşelim: «Allah’tan başkasına tapmayız, Allah’a eş koşmayız, Allah’ı bırakıp da içimizden bir takımını kendimize çalap edinmeyiz.» Eğer onlar yine de yüz çevirecek olurlarsa: «Siz de tanık olun, bizler kendini Allah’a verenleriz.» deyin.

De ki «Ey ehl-i Kitap! Gelin aramızda birleşeceğimiz bir kelime üzerinde toplanalım: Hiçbirimiz Tanrı/dan başkasına tapmayalım, O/na hiçbir şeyi şerik koşmayalım, Allah/ı bırakıp içimizden bir kısmını Rab edinmeyelim». Şayet bundan yüz çevirirlerse «şahit olun, biz müslümanız» dersiniz.

De ki: “Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda ortak olan bir ilkeye [kelime] gelin: “Yalnız Allah’a kulluk edelim ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım, Allah’ın dışında ayrıca birbirimizi tanrılar [erbâb] edinmeyelim.”¹⁹ Eğer bundan da yüz çevirirlerse “Şahit olun biz elbette [Allah’a] teslim olanlarız/Müslümanlarız” deyiniz.

19 Kur’an’ın Ehl-i kitapla yapılmasını önerdiği tek diyalog “tevhid” konusunda yapılacak diyologdur.

(Resulüm!) de ki: “Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz. Şöyle ki Allah'tan başkasına tapmayalım, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp da birbirimizi rabler edinmeyelim.” Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman, “Şahit olun ki biz Müslümanlarız!” deyiniz.

Ey Muhammed ve onun izinde yürüyen Müslüman! Yahudi ve Hıristiyanlara de ki:
“Ey Kitap Ehli! Gelin, bütün Peygamberlerin ve ilahi kitapların ortak çağrısı olan temel prensipleri kendimize rehber edinerek, sizinle bizim aramızdaki şu ortak ilkelerde buluşalım:
1. Allah’tan başka hiç kimseye tapmayalım, kulluk ve ibâdetimizi yalnızca O’na yapalım, bütün hayat prensiplerimizi O’nun kitabına göre oluşturalım.
2. Ne kadar Allah’a yakın ve saygıdeğer olursa olsun, hiçbir Peygamberi, din adamını, kısacası hiç kimseyi ve hiçbir şeyi tanrı mertebesine yüceltip ilâhlaştırarak Allah’a ortak koşmayalım.
3. Allah’ın yanı sıra, içimizden birilerini her emrine kayıtsız şartsız itaat edilen efendiler ve Rabler edinmeyelim!
Eğer bu çağrıya da olumsuz cevap vererek yüz çevirirlerse, deyin ki:
“Siz şâhit olun; bizler Allah’ın irâdesine gönülden boyun eğen Müslümanlarız!”

De ki:
-“Ey Kitap ehli!
Bizim ve sizin aramızda ortak bir kelimeye / söze gelin!
Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim!
O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım!
Bizim bazımız bazısını Allah’tan başka rabbler edinmesin!”.
Yüz çevirdilerse, deyin ki: -“Bizim müslüman olduğumuza şahid olun!”.

Deki: " Ey ehlikitap! - Yahudiı ve Hristiyanılar- gelin sizinle bizim aramızda ortak olan bir tek kelimede birleşelim: Allah'tan başkasına kul olmayalım. Allah'a aracı ile ulaşmayalım. Allah'a rağmen birbirimizin kölesi olmayalım. " Kabul etmezlerse: " bari bizim Müslüman. olduğumuza tanıklık edin " de yeter...

De ki: "Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah’ın yasalarına uyarak ona ibadet edelim! Allah’a karşı ilahlık iddia edip, Allah’ın yasalarına karşı yasa yaparak insanları yönetenleri Allah’a ortak yapmayalım. Çünkü yasa yapma, yasalarıyla yönetme, yargılama, cezalandırma hakkı sadece Allah’a aittir. Allah’ı bırakıp kimimiz kimimize yasama, yürütme, yargılama, cezalandırma hakkı vererek ilah edinmeyelim! Kendi çıkardığımız yasalarla birbirimize üstünlük taslamayalım! Kendi yasalarımızı insanlara dayatmayalım!" Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki: "Şahit olun! Biz Allah’ın yasalarına teslim olan Müslümanlarız!"

De ki: “Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızdaki eşit (ortak) bir söze gelin: Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim; O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Kimimiz kimimizi Allah’ın peşi sıra rabler edinmeyelim!” [*] Yüz çevirirlerse (kitap ehline) “Şahit olun ki biz müslümanlarız” deyin. [*]

Bu ayet ilahî mesajlardaki kaynak-ruh-içerik birlikteliğini göstermektedir. Bu ayet ayrıca En‘âm 6:90 ve Şûrâ 42:13. ayetlerle birlikte okunmalıdır.,A... Devamı..

(Ey Muhammed!) onlara: “Ey kitap ehli!¹ Gelin, sizinle bizim aramızda ortak ilke belirleyelim.² Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim, Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ki Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâhlaştırmasın.”³ de. Yok, eğer onlar, yine yüz çevirirlerse, (îman edenler olarak): “Bizim gerçekten Müslüman olduğumuza (siz de) şâhit olun.” deyin.

1 Ehl-i Kitap: Kendilerine peygamberler vasıtasıyla kitap gönderilen geçmiş ümmetler demektir. Peygamber Efendimizin yaşadığı dönemde ve Arap yarımada... Devamı..

De ki: “Ey geçmiş vahyin izleyicileri! Sizinle bizim aramızdaki şu ortak ilkeye ⁴⁹ gelin: Allah’tan başka kimseye kulluk etmeyeceğiz, O’ndan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayacağız ve Allah ile birlikte insanları rab edinmeyeceğiz.” ⁵⁰ Ve eğer yüz çevirirlerse de ki: “Şahit olun ki biz kendimizi O’na teslim etmişiz!”

49 Lafzen, “sizinle bizim aramızda adil (olan) bir kelimeye”. Esas anlamı “kelime” veya “söz” olan kelimeh terimi, çoğunlukla felsefî olarak “öneri” v... Devamı..

De ki: “Ey kitap ehli, gelin sizinle bizim aramızda ortak bir kelimede anlaşalım. Allah’tan başkasına kulluk etmeyeceğimize, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayacağımıza ve birbirimizi Allah ile aramıza koyup Rabler edinmeyeceğimize dair (söz verelim).” Eğer yüz çevirirlerse deyin ki: “Şahit olun ki biz, tüm varlığımızla Allah’a teslim olmuş Müslümanlarız.” 41/33, 43/64

De ki: “Ey kitap ehli! Sizinle aramızdaki şu ortak ilkeye gelin:[⁶⁰⁸] Allah’tan başkasına kulluk etmeyeceğiz, O’ndan başka hiçbir şeye ilâhlık yakıştırmayacağız, Allah’ın yanı sıra başka birilerini rab olarak kabul etmeyeceğiz!”[⁶⁰⁹] Ve eğer yüz çevirirlerse o zaman deyiniz ki: Şahid olun ki biz, kesinlikle (O’na) teslim olduk.

[608] Zımnen: Biz bize çağırmıyoruz, siz de kendinize çağırmayın! Hep birlikte ilkeler üzerinde buluşalım. Allah’ın koyduğu ilkelere çağırmak Allah’a ... Devamı..

(Ey Muhammed, sen onları bir kez daha İslam'a davet et ve) De ki: "Ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze (İbrahim a.s.'in tevhid akidesine) gelin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz, kimimizi Rabler edinmeyelim (çünkü onlar da birer beşerdir! Eğer bu davetinden de) Yüz çevirecek olurlarsa (ümmetinle birlikte onlara) "Şahit olunuz ki biz müslümanlarız" deyin, (onlar bu davetine karşı da -seni dışlayarak- İbrahim a.s.'e sahip çıkmaya çalışırlar.)

De ki: "Ey Kitap ehli, bizim ve sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin: "Yalnız Allah’a kulluk edelim. O’na hiç birşeyi ortak koşmayalım; birbirimizi Allah’tan başka rabler edinmeyelim. " Eğer yüz çevirirlerse; "Şâhid olun, biz müslümanlarız!" deyin.

De ki: «Ey ehl-i kitap! Bizim ile sizin aranızda müsavî olan bir kelimeye geliniz. Allah Teâlâ'dan başkasına ibadet etmeyelim. Ve O'na hiç bir şeyi şerik kılmayalım. Ve Allah Teâlâ'dan başka bazımız bazımızı rab ittihaz etmesin.» Eğer yüz çevirirlerse deyiniz ki, «Şahit olunuz, bizler muhakkak müsIümanlarız.»

De ki: “Ey Ehl-i kitap! Bizimle sizin aramızda birleşeceğimiz, müşterek ve âdil şu sözde karar kılalım: “Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. O'na hiçbir şeyi şerik koşmayalım, kimimiz kimimizi Allah'tan başka rab edinmesin. ” Eğer bu dâveti reddederlerse: “Bizim, Allah'ın emirlerine itaat eden müminler olduğumuza şahid olun! ” deyin.

Bu dâvet, Kur’ân’ın, Hıristiyanlar başta olarak bütün dinlere yönelttiği evrensel bir çağrıdır. Bunda muhtelif milletlerin, farklı dinlerin, çeşitli k... Devamı..

De ki: "Ey Kitap ehli, bizim ve sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin: "Yalnız Allah'a tapalım. O'na hiçbirşeyi ortak koşmayalım; birbirimizi Allah'tan başka tanrılar edinmeyelim." Eğer yüz çevirirlerse; "Şahid olun, biz müslümanlarız!" deyin.

(Yâ Muhammed) di ki: Ey Ehl-i Kitâb! Sizinle benim aramda müsâvî olan bir kelimeye geliniz. Allâh'ın gayrisine 'ibâdet itmeyelim, ona hiç bir şeyi şerîk kılmayalım, ba'zımız ba'zımızı Allâh'dan başka rab ittihâz iylemeyelim. Eğer onlar (senin bu teklîfinden i'râz iderlerse) Siz şâhid olunuz ki biz müslimleriz diyiniz.

De ki: "Ey Ehl-i Kitap![*] Size göre de bize göre de doğru olan ortak şu söze gelin: Allah'tan başkasına kul olmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Birimiz, Allah'tan önce birilerini rabler edinmesin.” Yüz çevirirlerse deyin ki: "Şahit olun, biz Allah’a teslim olmuş kimseleriz."

[*] Kitaplarında uzman olan kişiler

De ki:-Ey kitap ehli, “Allah'tan başkasına kulluk etmemek, O'na hiç bir şey ortak koşmamak ve birbirimizi Allah'tan başka Rabler olarak benimsememek” üzere bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin! Eğer yüz çevirirlerse:-Bizim, Müslüman olduğumuza şahit olun, deyin.

De ki: Ey Kitap Ehli! Aramızda ortak olan bir söze gelin: Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, hiçbir şeyi Ona ortak koşmayalım, birbirimizi Allah'ın yanı sıra rab edinmeyelim. Yine de yüz çevirecek olurlarsa, siz deyin ki: “Şahit olun, biz hakka teslim olmuş Müslümanlarız.”

De ki: "Ey Ehlikitap! Sizin ve bizim aramızda aynı olan şu söze gelin: "Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ın berisinden birbirimizi rabler edinmeyelim!" Eğer yüz çevirirlerse şöyle söyle: "Tanık olun, biz müslümanlarız/Allah'a teslim olanlarız!"

eyit: “iy kitāb ehli! gelüñ bir sözdin yaña; berāber urumuzda daħı arañuzda, kim ŧapmayavuz illā Tañrı’ya; daħı ortaķ eylemeyivüz aña nesene. daħı ŧatmaya bir nicemüz bir niceyi çalaplar, Tañrı’dan ayruķ.” pes eger yüz döndüreler eyidüñ “tanuķ oluñ bayıķ biz müsülmānlarüz.”

Eyit yā Muḥammed kitāb ehline, Yehūdīlere ve Naṣrānīlere: Gelüñüz birkelimeyi ki berāberdür sizüñle bizüm ortamuzda, ‘ibādet eylemeyelik Tañrı Ta‘ālādan özgeye, daḫı şirk getürmeyelik aña hīç nesne, daḫı idinmesünbir nicemüz bir niçemüzi ma‘būdlar Tañrı Ta‘ālā‐ dan özge. Eger yüz dön‐derseler, pes eydüñüz anlara ki ṭanuḳ oluñuz ki biz Müselmānlar‐biz.

(Ya Rəsulum!) Söylə: “Ey kitab əhli, sizinlə bizim aramızda eyni olan (fərqi olmayan) bir kəlməyə tərəf gəlin! ( O kəlmə budur: ) “Allahdan başqasına ibadət etməyək. Ona şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi (özümüzə) Rəbb qəbul etməyək!” Əgər onlar yenə də üz döndərərlərsə, o zaman (onlara) deyin: “İndi şahid olun ki, biz, həqiqətən, müsəlmanlarıq (Allaha təslim olanlarıq)!”

Say: O People of the Scripture. Come to an agreement between us and you: that we shall worship none but Allah, and that we shall ascribe no partners unto Him, and that none of us shall take others for lords beside Allah. And if they turn away, then say: Bear witness that we are they who have surrendered (unto Him).

Say: "O People of the Book! come to common terms as between us and you: That we worship none but Allah. that we associate no partners with him; that we erect not, from among ourselves, Lords and patrons other than Allah(402)." If then they turn back, say ye: "Bear witness that we (at least) are Muslims (bowing to Allah.s Will).

402 In the abstract the People of the Book would agree to all three propositions. In practice they fail. Apart from doctrinal lapses from the unity o... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.