24 Mayıs 2024 - 16 Zi'l-ka'de 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 34. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Żurriyyeten ba’duhâ min ba’d(in)(k) va(A)llâhu semî’un ‘alîm(un)

Birbirlerinden türemiş bir soydur onlar ve Allah duyar, bilir.

Onlar birbirlerinden (türeme ve tevhid dininden gelme bir nesil ve) zürriyettir. Allah (hakkıyla) İşitendir, (her şeyi) Bilendir.

Birbirlerinin soyundan olarak. Allah herşeyi işitendir, herşeyi bilendir.

Bunlar birbirinden gelmiş bir sülâledir. Allah her şeyi işitir, her şeyi hakkıyla bilir.

Bunlar birbirlerinin soylarından gelen bir nesildir. Allah duyandır, bilendir.

Onlar birbirlerinden (türeme) bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir.

Bu Peygamberlerin hepsi de birbirinden gelme tek zürriyettir. Allah semî'dir= her şeyi işitir, Alîm'dir= her şeyi bilir.

Bunlar, birbirlerinin nesli olarak gelmişlerdir. (Onun için üstünlüğün yalnız Yahudilerde olması gerekmez.) Allah, (onların “neden bu iş bizde değil” diye itirazlarını) çok iyi bilen ve işitendir. (Kimin dine ihtiyaç hissettiğini çok iyi bilir ve duyar.)

33,34. Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem'i, Nûh'u, İbrâhim ailesi ile İmrân ailesini seçip âlemlere üstün kıldı. Allah işitendir, bilendir.

Bunlar birbirinin nesilleridir, Allah işitir, Allah bilgedir

Bunlar birbirlerinin soylarından gelen tek bir nesildir. Allah, (her şeyi) hakkıyla işiten, (her şeyi) hakkıyla bilendir.

Bu nesiller biribirilerinin zürriyetinden husûle gelmişdir, Allâh her şeyi işidir ve bilür.

33,34. Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini birbirinin soyundan olarak alemlere tercih etti. Allah işitendir, bilendir.

33,34. Şüphesiz Allah, Âdem’i, Nûh’u, İbrahim ailesini (soyunu) ve İmran ailesini (soyunu) birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip âlemlere üstün kıldı. Allah, her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

33-34. Allah, birbirinden gelme nesiller olarak Âdem’i, Nûh’u, İbrâhim ailesini ve İmrân ailesini seçip âlemlere (bütün yaratılmışlara) üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir.

33, 34. Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ile İmrân ailesini seçip âlemlere üstün kıldı. Allah işiten ve bilendir.  

 İbrahim ve İmrân ailesinden maksat, müfessirlerin çoğunluğuna göre, onlardan sonra gelen peygamberlerdir.

Birbirlerinin soyundan olarak... ALLAH İşitir, Bilir.

Bir zürriyet olarak birbirinden gelmişlerdir. Allah her şeyi işitendir, bilendir.

Bir zürriyyet olarak; biribirinden (hep tevhid dininden), ve Allahdır işiden; bilen

(Bunlar) birbirlerinin zürriyetindendir (aynı soydandır), Allah her şeyi hakkıyla işiten ve her şeyi hakkıyla bilendir.

Onlar, birbirlerinden türemiş bir soydur. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

1. Benden kabul et. Kuşkusuz, Sen Her Şeyi Duyan ve Her Şeyi Bilen\sin.” demişti.

33,34. Gerçek, Allah Âdemi, Nuhu, İbrahim haanedânını, İmrân ailesini — hepsi de birbirinden (gelme) tek bir zürriyyet olarak — âlemlerin üzerine mümtaz kıldı. Allah hakkıyle işidici, kemâliyle bilicidir.

33,34. Muhakkak ki Allah, Âdem'i, Nûh'u ve İbrâhîm hânedânı ile Âl-i İmrân'ı(İmran kızı Meryem ve Îsâ'yı) birbirinden gelen bir zürriyet olarak âlemler üzerine seçkin kıldı. Allah ise, Semî' (hakkıyla işiten)dir, Alîm (hakkıyla bilen)dir.

Onların bir kısmı, bir kısmının zürriyetindendir. Allah işiten ve her şeyi bilendir.

Onların hepsi birbirinden üremedir. Allah işiticidir, bilicidir.

Onlar bir zürriyet idi, biribirlerinden peyda olmuş idi. [¹] Allah semi/dir, hakkiyle âlimdir.

[1] Yahut dinleri birdi.

Bunlar birbirinden türemiş olan nesillerdir. Allah Semî’dir, Alîm’dir.

(Onlar fazilet ve takva açısından) Birbirinden gelme bir nesildi. Allah şüphesiz işitendir, bilendir.

Hemde, birbirlerinin soyundan gelen tek bir nesil olarak.
Allah, her şeyi işitendir, bilendir.
Burada adı geçen İmrân, Hz. Meryem’in babasıdır. Hz. Mûsâ’nın babasının adı da İmrân idi ki, burada kastedilen o değildir.
Yahudiler tarafından yalancılıkla suçlanırken, Hıristiyanlarca ilâhlaştırılan İsa Peygamberin gerçek hayat hikâyesine gelince:

Bir kısmı bir kısmından soy olmak üzere!
Allah bilen işitendir.

Bunların hepsi, aynı soydandır. Allah, her şeyi duyup bilmektedir...

Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

(Bunlar) birbirinden gelme nesillerdir. Allah duyandır, bilendir.

33,34. Gerçekten Allah, birbirinin soyundan gelme tek nesil olarak; Âdem’i, Nûh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçerek, âlemlere üstün kıldı.¹ Çünkü O, hakkıyla işitendir, eksiksiz bilendir.

1 Istıfa: Bir şeyin en safını, temizini seçip almaktır. Buradaki ıstıfa ise; Allah’ın saf ve temize vücut vermesi, yarattıklarının içerisinden en saf ... Devamı..

tek bir soy zinciri halinde. ²² Allah, her şeyi işiten, her şeyi bilendir. ²³

22 Lafzen, “birbirlerinin soyundan” -sadece sözkonusu peygamberlerin fiziksel nesebine değil, ama aynı zamanda, bu peygamberlerin hepsinin birbirlerin... Devamı..

Birbirinin soyundan gelen nesiller olarak, Allah hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir. 4/1, 37/112-113

(Bunlar) birbirinin soyundandır: Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.

33,34. Şüphe yok ki Allah, Adem'i, Nuh'u, (elbette ki, İsmail a.s. dahil) İbrahim soyu ile İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı; Allah herşeyi hakkıyle işitendir ve herşeyi hakkıyle bilendir.

(Bunlar) Birbirinden türeyen nesil(ler)dir. Allâh işitendir, bilendir

Bazıları bazılarından bir zürriyet olarak neşet etmiştir. Ve Allah Teâlâ semîdir, alîmdir.

33, 34. Gerçek şu ki Allah Âdem'i, Nûh'u, İbrâhim ailesi ile İmran ailesini, birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp onlara üstün kılmıştır. Allah semî'dir, alîmdir (her şeyi hakkıyla işitir, mükemmel tarzda bilir). [2, 47; 66, 12] {KM, Çıkış 2, 1; 6, 20; 15, 20}

Bu ailelerden maksat, onların neslinden gelen peygamberlerdir. Âl: yakınlıkta ve tutulan yolda herhangi bir insana mensup olan kimseler, “âile, haneda... Devamı..

(Bunlar) Birbirinden türeyen nesil(ler)dir. Allah işitendir, bilendir.

Onların ba'zısı ba'zısının zürriyetidir (birbirlerinden teşa'ub itmişlerdir) Allâh Te'âlâ (kullarının sözlerini) işidici ve (her şeyi) bilicidir. [⁴]

[4] Nûh Âdem'in, İbrâhîm Nûh'un, Âl-i 'İmran da İshak dolayısıyla İbrâhîm'in evlâdından oldukları cihetle birbirinin zürriyetinden buyurulmuşdur.... Devamı..

Bunlardan biri diğerinin soyundandır. Dinleyen ve bilen Allah’tır.

33,34. -Allah; Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini (birbirlerinin soyu olarak) toplumlar üzerine seçkin kıldı. Allah, hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir.

Onlar birbirinden gelen tek bir soy idi. Allah ise herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

Birbirinden gelen soylar halinde. Allah, hakkıyla işiten, gereğince bilendir.

döl iken bir nicesi bir niceden. daħı Tañrı işidicidür, bilicidür.

Ẕürriyetlerini daḫı efḍal ḳıldı biri birinden, daḫı Tañrı Ta‘ālā işidicidür,bilicidür.

Onlar biri digərindən törəmiş bir nəsil idilər. Allah eşidəndir, biləndir!

They were descendants one of another. Allah is Hearer, Knower.

Offspring, one of the other(374): And Allah heareth and knoweth all things.

374 The Prophets in the Jewish-Christian-Muslim dispensation form one family literally. But the argument is wider. All men of God form spiritually one... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.