25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 144. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemâ muhammedun illâ rasûlun kad ḣalet min kablihi-rrusul(u)(c) efe-in mâte ev kutile-nkalebtum ‘alâ a’kâbikum(c) vemen yenkalib ‘alâ ‘akibeyhi felen yedurra(A)llâhe şey-â(en)(k) veseyeczi(A)llâhu-şşâkirîn(e)

Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce nice peygamberler geldi geçti. Ölürse, yahut öldürülürse gerisingeriye mi döneceksiniz? Kim dönerse bilsin ki Allah'a hiçbir suretle zarar vermez ve Allah şükredenlerin karşılığını yakında verecektir.

(Hz.) Muhammed, ancak bir elçidir. Ondan önce de nice elçiler gelip-geçmiştir. Şimdi O ölürse ya da öldürülürse, siz topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? (Kaldı ki) İki topuğu üzerinde gerisin geri dönen kimse, Allah’a kesinlikle zarar veremez. Allah, şükredenleri pek yakında ödüllendirecektir.

Muhammed sadece bir elçidir. O'ndan önce de başka elçiler gelip geçtiler, öyleyse O, ölür veya öldürülürse, ökçeleriniz üzerinde geriye mi döneceksiniz? Ama ökçeleri üzerinde gerisin geri dönen kişi, hiçbir şekilde Allah'a zarar veremez. Halbuki Allah, kendisine şükreden herkesin karşılığını verecektir.

Muhammed yalnızca ilâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur Allah'ın tek yetkili Rasulüdür. Ondan önce de görevlerini ifa eden Rasuller gelip geçmiştir.
Şimdi o ölür veya öldürülürse, gerisin geriye, İslâm dışı hayatınıza mı döneceksiniz? Kim geriye İslâm dışı hayata dönerse Allah'a asla, hiçbir şekilde zarar veremez. Allah şükredenleri mükâfatlandıracaktır.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 33/40; 57/2; 58/26; 61/6.

Muhammed sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmişti. Eğer o ölür veya öldürülürse ökçelerinizin üzerine geriye mi döneceksiniz? Kim ökçelerinin üzerine geriye dönerse Allah'a bir zarar dokunduramaz. Allah şükredenlerin karşılıklarını verecektir.

144.İbnu Ebi Hatim`in Rebi`den rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime Uhud savaşında Resulullah (a.s.)`ın öldürüldüğü haberinin yayılması ve insanların... Devamı..

Muhammed, yalnızca bir elçidir. Ondan önce nice elçiler gelip-geçmiştir. Şimdi o ölürse ya da öldürülürse, siz topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? İki topuğu üzerinde gerisin geri dönen kimse, Allah'a kesinlikle zarar veremez. Allah, şükredenleri pek yakında ödüllendirecektir.

(Hazreti) Muhammed (a.s.) ancak bir Peygamberdir. Ondan önce bir çok peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse siz ardınıza dönüverecek misiniz (dininizden dönecek veya savaştan kaçacak mısınız?) Kim ardına dönerse, elbette Allah'a hiç bir şeyle zarar verecek değil, fakat şükredip sabredenlere Allah muhakkak mükâfat verecektir.

Muhammed ancak bir elçidir. Ondan önce de nice elçiler geldi. Eğer ölür veya öldürülürse, siz dinden geri mi döneceksiniz? Kim dönerse o, Allah’a hiçbir zarar veremez. (Kim iman edip dinini yaşarsa, bilsin ki;) Allah şükredenlerin mükâfatını verecektir.

Muhammed sadece bir peygamberdir; ondan önce de peygamberler gelip geçti. Öyleyse, o ölür yahut öldürülürse, topuklarınız üzerinde gerisin geri mi döneceksiniz? Kim topukları üzere geri dönerse Allah'a zarar veremez; fakat şükredenlerin ödülünü Allah verir.

Muhammed ancak bir peygamberdir, ondan önce peygamberler gelmiştir, o ölseydi, ya da öldürülseydi, gerisin geriye döner miydiniz? Kim geriye dönerse, Allaha hiç zarar gelmez, şükreden kimseleri Allah ödülliyecek

Muhammed, sadece bir resuldür. Ondan önce de resuller gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geri (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim (böyle) geri dönerse (bilsin ki), Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez (kendisine zarar verir). Allah, şükredenleri ödüllendirecektir.

Muhammed ismi bu âyetle beraber Kur’an’da dört yerde geçmektedir. 33/40, 47/2, 48/29Bu âyet, Hz. Peygamber’in de diğer peygamberler gibi fani olduğunu... Devamı..

Muhammed aleyhisselam ancak bir rasûldür, diğer rasûller ândan evvel gelmişdi. Eğer vefât itse ve yâhud katl idilse eski hatâlarınıza ’avdet mi ideceksiniz? Sizin terk-i dîn itmeniz Allâh’a zarar virmez. Allâh şükr idenlere mükâfâtnı virir.

Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmişti. Ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen, Allah'a hiçbir zarar vermez. Allah şükredenlerin mükafatını verecektir.

Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisingeriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim gerisingeriye dönerse, Allah’a hiçbir zarar veremez. Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır.

Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geri dönecek misiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah’a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir.

Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse, gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim (böyle) geri dönerse, Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır.  

 Uhud savaşında Abdullah b. Kamîe adında bir müşrikin attığı taşla Resûlullah (s.a.)in dişi kırılmış, yüzü yaralanmıştı. Bu düşman askerinin, «Muhamme... Devamı..

Muhammed sadece bir elçidir ve ondan önce de nice elçiler gelip geçmiştir. Ölür yahut öldürülürse geriye mi döneceksiniz. Dönekler ALLAH'a hiç bir zarar veremez. ALLAH şükredenleri ödüllendirecektir

Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim (böyle) geri dönerse, Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.

Muhammed de ancak bir Resuldür ondan evvel Resuller hep geldi geçti, şimdi o ölür veya katledilirse siz ardınıza dönüverecek misiniz? Her kim ardına dönerse elbette Allaha bir zarar edecek değil, fakat şükredenlere Allah yarın mükâfat verecek

Muhammed, sadece bir resûldür. Ondan önce de (nice) peygamberler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse, ökçelerinizin üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim *ökçeleri üzerinde geriye dönerse, (bilsin ki) Allah’a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenlerin mükâfatını verecektir.

* “Ökçeler üzerinde geriye dönmek”; İslâm dininden çıkıp, küfre dönmek manasındadır.

Muhammed, ancak bir resûldür. Ondan önce de resuller gelip geçti. Eğer o ölür ya da öldürülürse, siz topuklarınız üzerinde gerisin geri mi döneceksiniz. Kim topukları üzerinde gerisin geri dönerse, Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah, şükredenleri ödüllendirecektir.

Muhammed bir peygamberden başka (bir şey) değildir. Ondan evvel daha nice peygamberler gelib geçmişdir. Şimdi o, ölür yahud öldürülürse ökçelerinizin üstünde (gerisin geri) mi döneceksiniz? Kim (böyle) iki ökçesi üzerinde (ardına) dönerse elbette Allaha hiç bir şeyle zarar yapmış olmaz. Allah şükür (ve sebat) edenlere mükâfat verecekdir.

Muhammed ise, ancak bir peygamberdir. Ondan önce (de) şübhesiz peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi (o) ölür veya öldürülürse, ökçeleriniz üzerinde geriye (küfre) mi döneceksiniz? Kim ökçeleri üzerinde geriye dönerse, o takdirde Allah'a, aslâ en ufak bir zarar veremez! Allah ise, şükredenleri mükâfâtlandıracaktır.(1)

(1)Uhud Harbinde İbn-i Kamîe adında bir müşrik, Hz. Mus‘ab (ra)’ı şehîd edince, onu Peygamberimiz(asm) zannederek geri döndü ve: “Muhammed’i öldürdüm!... Devamı..

Muhammed ancak bir elçidir, o ndan öncede elçiler gelip geçtiler. Eğer o ölür veya öldürülürse, ökçeleriniz özerinden gerisin geriye mi döneceksiniz? Kimler ökçelerinin üzerinden (savaş etmekten) geriye dönerlerse, bilsinler ki Allah’a hiç şekilde zarar veremezler. Allah şükredenlerin mükâfatını elbette ki verecektir.

Muhammed Allah’ın elçisidir, o kadar. Nasıl ki ondan önce de nice elçiler geldiler geçtiler. Öyleyse o ölecek ya da öldürülecek olursa sizler gerisin geriye mi döneceksiniz? Her kim gerisin geriye dönecek olursa onun Allah’a hiç bir zararı dokunmaz. Allah şükredenlerin karşılığını verecektir.

Muhammed, peygamberden başka bir şey değildir. Ondan evvel birtakım peygamberler gelip geçmiştir. Eğer O, ölse veya öldürülse idi siz gerisin geriye mi dönecekdiniz [²]. Her kim gerisin geriye dönerse Allah/a hiçbir zararı dokunmaz. Allah şükredenlerin mükâfatını verecektir.

[2] Muharebeden kaçacak veya dinden dönecek misiniz?

Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. O şimdi ölür veya öldürülürse siz topuklarınızın üzerinde geriye mi döneceksiniz?³⁷ Kim topuğu üzere geri dönerse (bilsin ki) o Allah’a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükâfatlandıracaktır.

37 Uhut savaşı esnasında müşriklerin yaydığı “Muhammed öldü” yaygarası üzerine bazı Müslümanlar teslim olmayı, bazıları kaçmayı düşününce bu ayet nâzi... Devamı..

Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmişti. Ölür veya öldürülürse, topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? İki topuğu üzerinde gerisin geri dönen kimse, Allah'a hiç bir zarar vermez. Allah şükredenlerin mükâfatını verecektir.

(Şevahid’ut Tenzil c.1 s.136’da yer aldığına göre Huzeyfet’ul Yemani şöyle demiştir: “Uhud savaşında ashap bozguna uğradıklarında İmam Ali ve Ebu Düca... Devamı..

Muhammed, insanüstü ölümsüz bir varlık, bir melek değil, ancak bir Elçidir. Nitekim, ondan önce de nice elçiler gelip geçmişti. Öyleyse, o da diğer Peygamberler gibi fânidir ve bir gün mutlaka ölecektir. Şimdi o ölür veya öldürülürse, bu dâvâyı terk edip gerisin geriye küfre, şirke ve isyana yani eski hayatınıza dönecek misiniz? Her kim bu yoldan dönecek olursa, şunu iyi bilsin ki, bu davranışıyla Allah’a hiçbir şekilde zarar vermiş olamaz.Yalnızca kendisini ateşe atmış olur, o kadar. Çünkü Allah, cihâdı terk edenleri değil, uğrunda mücâdele ederek kendisine şükredenleri ödüllendirecektir. Hem neden Allah yolunda cihâdı terk edesiniz ki? Eğer ölümden korkuyorsanız, şunu iyi bilin:

Muhammed de rasûlden başkası değildir.
Gerçekten onun öncesinden Rasûller gelip geçti.
Öldüyse veya öldürüldüyse, ökçeleriniz-üstü döndünüz, öyle mi?
Kim ökçesi-üstü geri dönerse, Allah’a hiçbir zarar vermeyecektir.
Allah Şükredenler’i mükâfatlandıracaktır.

Muhammed, daha önceleri gelip geçen nice tanrı elçilerinden sadece biridir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye dönüp gidecek missiniz? Geri dönüp kaçanlar, Allah'a herhangi bir zarar veremeyecektir. Allah ise sonuna kadar dayananları ödüllendirecektir.

Muhammed ancak bir Resuldür. O’ndan önce de Resuller gelip geçmiştir. Şimdi Resul ölür ya da öldürülürse; bu dava bitti deyip gerisin geriye Putperestliğe mi döneceksiniz? İslam olduktan sonra başımıza yenilgi geldi diye; Putperest, Yahudi, Hıristiyan mı olacaksınız? Kim gerisin geriye dönerse, Allah’a hiçbir zarar veremez. Allah inancında sebat edenleri mükâfatlandıracaktır.

Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce de elçiler elbette geçmiştir. O ölür veya öldürülürse, topuklarınız üzerine (geriye, eski dininize) mi döneceksiniz? Kim (böyle) iki topuğu üzerine (geri) dönerse, (bilsin ki) Allah’a asla zarar veremeyecektir. Allah şükredenleri ileride ödüllendirecektir.

(Ey îman edenler!) Kendisinden önce gelip geçen¹ bütün Peygamberler gibi, (başkaları değil) sadece Muhammed, Peygamberdir.² Şimdi eğer o, ölür ya da öldürülürse topuklarınız üzerinde geriye mi döneceksiniz?³ Kim, (böyle) topukları üzerinde geriye dönerse bilsin ki Allah’a, asla zarar veremez. (Unutmayın ki) Allah şükredenleri mutlaka mükâfatlandıracaktır.⁴

1 Bu ifâdeden Hz. İsa’nın da vefat ettiğini anlamak mümkündür. Çünkü ifâde geneldir ve mütevatir olmayan hadislerle tahsisi de mümkün değildir.2 (وَمَ... Devamı..

MUHAMMED yalnızca bir elçidir; ondan önce de [başka] elçiler gelip geçtiler: Öyleyse, o ölür yahut öldürülürse, topuklarınız üzerinde gerisin geri mi döneceksiniz? ¹⁰⁴ Ama, topukları üzerinde gerisin geri dönen kişi hiçbir şekilde Allah’a zarar veremez -halbuki Allah, [Kendisine] şükreden herkesin karşılığını verecektir.

104 Hz. Peygamber’in -ve o’ndan önce gelip geçmiş olan öteki bütün peygamberlerin- fanîliğine yapılan bu vurgu, ilk bakışta, Uhud Savaşı ile ve o sava... Devamı..

Muhammed, yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Eğer O, ölür veya öldürülürse topuklarınızın üstünde gerisin geriye dönecek misiniz? Kim topukları üzerinde geriye dönerse, Allah’a hiçbir şekilde zarar veremez. Allah, nimetlerin hakkını verenleri zamanı geldiğinde mutlaka ödüllendirecektir. 5/75, 30/47

MUHAMMED yalnızca bir elçidir; ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. O hâlde o ölür ya da öldürülürse, topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz?[⁶⁷⁰] Fakat kim topukları üzerinde gerisin geriye dönerse, iyi bilsin ki Allah’a hiçbir zarar veremez; hâlbuki Allah şükredenlerin karşılığını verecektir.

[670] Zımnen: Rasuller ölebilir ama risalet ölmez. Uhud günü Mus’ab’ı Rasulullah zannıyla öldüren İbn Kamie’nin “Muhammed öldü!” narası üzerine çözüle... Devamı..

Muhammed, ancak bir peygamberdir, ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse siz geri (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim böyle (küfre) dönerse Allah'a (Onun dinine) zarar veremez. (İslam mücahitleri düşmana saldırıp gâlip gelecektir) Allah, şükür ve sebat edenlere elbet mükafat verecektir.

(Nitekim, Enes İbni Nadir böyle hareket etmiş "Resul-i Ekrem şehit düştü ise Rabbi bâki, dini de, kâimdir" diyerek şehit oluncaya kadar düşmana kılıcı... Devamı..

Muhammed, sadece bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse siz ökçelerinizin üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geriye dönerse, Allah’a hiçbir ziyan veremez. Allâh, şükredenleri mükâfât!andıracaktır.

Ve Muhammed de ancak bir peygamberdir. Ondan evvel de peygamberler gelip geçmiştir. Eğer o ölse veya öldürülse siz gerisin geriye mi dönüvereceksiniz? Ve her kim gerisin geriye dönerse elbette Allah Teâlâ'ya hiç bir zarar vermiş olamaz. Ve Allah Teâlâ şükredenlere mükâfaat verecektir.

Muhammed, sadece resuldür, elçidir. Nitekim ondan önce de nice resuller gelip geçmiştir. Şayet o ölür veya öldürülürse, Siz hemen gerisin geriye dinden mi döneceksiniz? Kim geri döner, dinden çıkarsa, bilsin ki Allah'a asla zarar veremez. Ama Allah hidâyetin kadrini bilip şükredenleri bol bol mükâfatlandıracaktır. [33, 40; 57, 2; 58, 29; 61, 6]

Bu âyet Uhud savaşında münâfıkların yıkıcı dedikodularına cevap mahiyetindedir. Savaşta Hz. Peygamber (a.s.)’ın öldürüldüğü haberi yayılınca müminler ... Devamı..

Muhammed, sadece bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse siz ökçelerinizin üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geriye dönerse, Allah'a hiçbir ziyan veremez. Allah, şükredenleri mükafatlandıracaktır.

Muhammed ancak bir rasûldür. Ondan evvel bir çok rasûller gelüb geçdi. Eğer o, (Muhammed) vefât ider veyâ katl olunur ise siz arkanıza doğrı geri mi dönersiniz? Arkalarına dönenler (dîninden dönenler ve yâhud düşmandan yüz çevirenler) Allâh Te'âlâ'ya zarar viremezler (bundaki zarar kendilerinedir) Cenâb-ı Hak (İslâmla ve yâhud cihâdda sebâtla) ni'metlerine şükür idenlere yakın zamânda mükâfât idecekdir.[³]

[3] Bâlâdaki 121inci âyet-i kerîmenin notunda beyân olundığı vecihle tertîb-i sufûf iden guzât-ı İslâm düşmana hücûm itdiler. Müşrikler bozılarak kaçm... Devamı..

Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce de elçiler geldi. O ölse veya öldürülse, gerisin geri mi döneceksiniz? Gerisin geri dönenin Allah'a bir zararı olmaz. Allah, görevini yapanları[*] ödüllendirecektir.

[*] Ayetin bu bölümü, "Allah, şükredenleri ödüllendirecektir" şeklinde tercüme edilir. Şükür, kadir kıymet bilmek ve yapılan iyiliği karşılıksız bırak... Devamı..

Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de, elçiler gelip geçmiştir. Öyleyse şimdi, O, ölür veya öldürülürse topuklarınızın üstünde geri mi döneceksiniz? Kim topukları üzerinde geri dönerse, Allah'a hiç bir şekilde zarar veremez. Allah, şükredenleri mükafatlandıracaktır.

Muhammed de ancak bir peygamberdir. Ondan önce nice peygamberler gelip geçti. Eğer o ölecek yahut öldürülecek olsa gerisin geri mi döneceksiniz? Kim gerisin geri dönerse, Allah'a hiçbir zarar vermiş olmaz. Allah ise şükredenleri ödüllendirecektir.

Muhammed bir resulden başkası değildir. Ondan önce de resuller gelip geçmiştir. Şimdi o ölse yahut öldürülse ökçeleriniz üzerine gerisin geri mi döneceksiniz! İki ökçesi üzerine geri dönen, Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Allah, şükredenleri ödüllendirecektir.

daħı degül muḥammed illā yalavaç; bayıķ geçdi andan ileri yalavaçlar. pes eger ölür-ise yā depelenür-ise döne misiz ökçelerüñüze üzere? daħı her kim döner-ise iki ökçesi üzere hergiz ziyān eylemeye Tañrı’ya nesene. daħı yanud vire Tañrı şükr eyleyicilere.

Muḥammed degüldür illā peyġamber, geçdi özinden öñdin nice peyġamber‐ler. Pes eger ölse Muḥammed yā öldürseler özini, ḳaytar mısız öñginceñüzüstine, kāfir mi olursız? Kim ḳayıtsa ardınca kāfir olsa, Tañrı Ta‘ālāziyān olmaz hīç nesne‐y‐ile. Daḫı Tañrı Ta‘ālā cezāsın virür şükr idicilerüñ.

Muhəmməd ancaq bir peyğəmbərdir. Ondan əvvəl də peyğəmbərlər gəlib-getmişlər. Əgər o, ölsə və ya öldürülsə, siz gerimi dönəcəksiniz? (Dininizdən dönəcək və ya döyüşdən qaçacaqsınız?) Halbuki geri dönən şəxs Allaha heç bir zərər yetirməz. Lakin Allah şükür edənlərə mükafat verər.

Muhammad is but a messenger, messengers (the like of whom) have passed away before him. Will it be that, when he dieth or is slain, ye will turn back on your heels? He who turneth back doth no hurt to Allah, and Allah will reward the thankful.

Muhammad is no more(460) than a messenger: many Were the messenger that passed away before him. If he died or were slain, will ye then Turn back on your heels? If any did turn back on his heels, not the least harm will he do to Allah. but Allah (on the other hand) will swiftly reward those who (serve Him) with gratitude.

460 This verse primarily applies to the battle of Uhud, in the course of which a cry was raised that the Messenger was slain. He had indeed been sever... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.