20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 91. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Mâ-tteḣaża(A)llâhu min veledin vemâ kâne me’ahu min ilâh(in)(c) iżen leżehebe kullu ilâhin bimâ ḣaleka vele’alâ ba’duhum ‘alâ ba’d(in)(c) subhâna(A)llâhi ‘ammâ yasifûn(e)

Allah, hiç kimseyi evlat edinmez ve onunla birlikte bir başka mabut yoktur, olsaydı her mabut, kendi halkettiğini benimseyip alır gider ve bir kısmı, öbürlerinden üstün olurdu. Münezzehtir Allah onların söylediklerinden.

Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir ve O’nunla birlikte hiçbir ilah yoktur; eğer olsaydı, o zaman her bir ilah elbette kendi yarattığıyla baş başa kalırdı ve (ilahlar) birbirlerine karşı üstünlük sağlamaya kalkışırdı (ve âlemler fesada uğrardı). Allah, onların nitelendiregeldiklerinden Yücedir.

Allah asla çocuk edinmemiştir. O'nunla beraber hiçbir ilah ta yoktur. Olmuş olsaydı, her ilah yarattığını alıp bir tarafa giderdi de, herbiri diğerine baskın çıkmaya çalışırdı. Allah onların koştukları vasıflardan, mutlak olarak uzaktır.

Allah oğul-kız edinmedi. Onunla beraber hiçbir ilâh da yoktur. Aksi takdirde, her ilâh kendi yarattığını sevk ve idare eder, içlerinden biri mutlaka diğerleri üzerinde hâkimiyet kurardı. Allah onların yakıştırdığı şeylerden münezzehtir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 21/22.

Allah bir çocuk edinmemiştir ve O'nunla birlikte bir ilâh yoktur. O takdirde her ilâh yarattığını götürürdü ve muhakkak bazısı bazısına üstün gelirdi. Allah onların nitelediklerinden münezzehtir.

Allah, hiç bir çocuk edinmemiştir ve O'nunla birlikte hiç bir ilah yoktur; eğer olsaydı, her bir ilah elbette kendi yarattığını götürürdü ve (ilahların) bir kısmına karşı üstünlük sağlardı. Allah, onların nitelendiregeldiklerinden yücedir.

Allah, hiç evlâd edinmemiştir, beraberinde bir ilâh da yoktur. Eğer müşriklerin dediği gibi, Allah'la beraber bir takım ilâhlar olsaydı, o takdirde her ilâh kendi yarattığını götürür, tek başlarına kalarak aralarında ayrılıklar baş gösterir ve bir kısmı diğerlerine üstün gelirdi. (Bu çekişme ve savaşlar olmadığına göre Allah'ın eşi ve ortağı yoktur.) Allah, onların isnad ettiği şirk vasıflarından (ve bütün noksanlıklardan) münezzehtir.

Allah asla evlat edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da olmamıştır. Öyle olsaydı, her ilah yaptığını alıp götürecekti, birbirlerine üstünlük kurmak isteyeceklerdi. Allah, o kâfirlerin tavsiflerinden çok mukaddes ve münezzehtir.

Allah çocuk edinmemiştir; O'nunla beraber hiçbir tanrı yoktur. Öyle olsaydı her tanrı, kendi yarattığını sevk ve idare eder, onlardan biri diğerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah, müşriklerin yakıştırdıkları sıfatlardan uzaktır.

Allah oğul edinmedi, O'nunla birlikte, başka hiçbir Tanrı yok, eğer öyle olsaydı, her bir Tanrı yarattığın alırdı, üstün olurlardı birbirine; Allah kutsal dedikleri şeylerden

Allah asla evlat edinmemiştir ve O'nun beraberinde bir başka ilah da yoktur. (Olsaydı) o zaman her ilah, kendi yaratıklarını otoritesi altına alıp bir yana gider ve biri öbürüne karşı üstünlük kurmaya çalışırdı. Allah onların bu asılsız yakıştırmalarından uzaktır.

Bkz. 21/22Yahudiler “Üzeyir Allah’ın oğludur” diyorlardı, Hıristiyanlar ise “Mesih (İsa) Allah’ın oğludur” iddiasında bulunuyorlardı. Bu âyet aynı zam... Devamı..

Allâh’ın oğlı yokdur, ulûhiyetde şerîki yokdur, öyle olmıya idi her Allâh mahlûkâtını eline alır ve biri birinden yüksek olurlar idi. Îcâd itdikleri yalanlar Allâh’ın şânından pek uzakdır.

Allah çocuk edinmemiştir; O'nun yanında hiçbir tanrı yoktur, olsaydı, her tanrı kendi yarattığı ile beraber gider ve birbirinden üstün olmağa çalışırlardı. Allah onların vasıflandırdıklarından münezzehtir.

91,92. Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir. O’nunla birlikte başka hiçbir ilâh yoktur. Öyle olsaydı, her ilâh kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da, görülen âlemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

Allah asla çocuk edinmemiştir. O’nunla beraber başka bir tanrı da yoktur; aksi taktirde her tanrı kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o tanrılardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir.

Allah evlât edinmemiştir; O'nunla beraber hiçbir tanrı da yoktur. Aksi takdirde her tanrı kendi yarattığını sevk ve idare eder ve mutlaka onlardan biri diğerine galebe çalardı. Allah, onların (müşriklerin) yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir.  

 Görüldüğü gibi bu âyet ile, birden fazla tanrı inancının, kâinatın varoluşu ve işleyişindeki nizam ile ters düştüğü ortaya konmuştur. Buna göre kâina... Devamı..

ALLAH çocuk edinmemiştir, O'nunla beraber bir tanrı da yoktur. Aksi taktirde her tanrı yarattığı şeylerle birlikte bağımsızlığını ilan ederek yönetim için bir biriyle çekişmeye girerdi. ALLAH, onların niteledikleri şeylerden çok uzaktır.

Allah evlat edinmemiştir; O'nunla beraber hiçbir ilâh da yoktur. Aksi takdirde her ilâh kendi yarattığını sevk ve idare eder ve bir gün mutlaka onlardan biri diğerine galip gelirdi. Allah, onların yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir.

Allah, hiç veled ittihaz etmedi, beraberinde bir tanrı da yok O surette her tanrı kendi yarattığı ile giderdi ve elbette biri diğerine kibrederdi, o isnad ettikleri vasıflardan sübhan o Allah

Allah, asla çocuk edinmemiştir. O’nunla birlikte, başka hiçbir ilâh yoktur. *(Farz-ı muhâl, şayet) öyle (bir şey) olsaydı, her ilâh kendi yarattığını sahiplenir ve her biri, diğerine üstünlük sağlamaya çalışırdı (da bütün âlemler fesada uğrar ve böylelikle nizam bozulup giderdi). Allah, onların (müşriklerin) isnat ettiği bütün noksan sıfatlardan münezzehtir.

* “Farz-ı muhâl”; Gerçekleşmesi asla mümkün olmayan bir konu hakkındaki varsayım, “kesinlikle olamaz ve olmayacak fakat sayalım ki oldu” manasında.... Devamı..

Allah, çocuk edinmemiştir. Ve O'nun yanı sıra bir ilah daha yoktur. Eğer olsaydı her ilah kendi yarattığı ile birlikte hareket eder ve kimisi kimisine üstün olurdu. Allah, onların niteledikleri şeylerden münezzehtir.

Allah hiçbir evlâd edinmemişdir. Onunla birlikde hiçbir Tanrı da yokdur. (Öyle olsaydı) bu takdîrde elbette her Tanrı kendi yaratdığını (sürükler) götürür ve elbette kimi kiminin üstüne çıkıb (galebe edib) yükselirdi. Allah, onların bütün vasf (-u isnâd) etdiklerinden münezzehdir.

Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir; O'nunla berâber hiçbir ilâh da yoktur; eğer öyle olsaydı, her ilâh elbette kendi yarattığı ile (kendi bildiğine) giderdi ve mutlaka onlardan bir kısmı diğerine üstün gelirdi.(1) Allah, onların isnâd etmekte oldukları vasıflardan münezzehdir.

(1)Bakınız; (sahîfe 322, hâşiye 1)

Allah, asla bir çocuk edinmemiştir. Eğer onunla beraber bir ilah olsaydı, her ilah diğerinin yarattığını yok ederdi ve birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Allah onların uydurdukları vasıflardan uzaktır.

Allah kendine çocuk edinmemiştir. Onula birlikte hiç bir tanrı da yoktur. Eğer olsaydı, herbir tanrı kendi yarattığını tutar, bu tanrılardan kimi kiminden üstün gelirdi. Allah onların kendisine takıştırdıklarından uzaktır.

Tanrı hiçbir çocuk edinmedi, O/nunla beraber hiç tapacak yoktur. Şayet olsaydı her mâbut yarattıklarıyle müstakil olurdu. Biri diğerinden de üstün çıkardı. Allah onların dedikleri evsaftan tamamıyle münezzehtir.

Allah çocuk edinmemiştir ve O’nun beraberinde başka bir tanrı da yoktur. Öyle olsaydı her tanrı kendi yarattığını alıp götürür/ kendi yarattığı ile ilgilenir ve biri diğerine üstünlük kurmaya çalışırdı. Allah onların yakıştırdığı vasıflardan/nitelemelerden münezzehtir.¹²

12 Krş. Bakara, 2/116; Enbiyâ, 21/12; Sâffât, 37/159

Allah, hiç bir çocuk edinmemiştir ve O'nunla birlikte hiç bir ilah yoktur; eğer olsaydı, her bir ilah elbette kendi yarattığını yönetip götürürdü ve (ilahların) bir kısmına karşı üstünlük sağlardı. Allah, onların nitelendirdiği şeylerden yücedir.

Oysa Allah asla çocuk edinmemiştir ve O’ndan başka bir ilâh da yoktur; öyle olsaydı, her ilâh kendi yarattığına sahiplenir ve her biri, diğerine üstünlük sağlamaya çalışırdı. Allah’tan başka ilahlar olsaydı, onlardan her biri kendi dışındaki ilahlara hükmetmek için savaşacak, böylece evrende korkunç bir düzensizlik ve kargaşa egemen olacaktı. Oysa gördüğünüz gibi, kainat mükemmel bir düzen ve uyum içinde varlığını sürdürmektedir. Bu da gösteriyor ki, evreni idare eden bir tek ilah vardır, o da sonsuz ilim, kudret, hikmet, merhamet, adalet... sahibi olan Allah’tır! Demek ki Allah, onların uydurduğu acziyet ve noksanlık ifâde eden niteliklerden uzaktır, yücedir! O hâlde yalnızca O’na kulluk ve itaat etmeli, O’nun hükümlerine boyun eğmelisiniz.

Allah hiçbir çocuk edinmedi. O’nunla birlikte hiçbir ilah da olmadı.
(Eğer olsaydı) O zaman her bir ilah elbette yarattığı ile giderdi; biri diğerine üstünlük sağlardı.
Vasfettikleri / niteledikleri şeylerden Allah uzaktır / sübhandır.

Çünkü Allah çocuk edinmedi. Yani onun yanında başka bir tanrı yok. Aksi halde her tanrı kendi yarattıklarını peşine takar, diğer tanrıların üstüne yürürdü. Allah'ın erişilmez yüceliği onların havsalasına sığmaz.

Söyledikleri yalana bak! Rabb evlat edindi diyorlar. Hayır! Rabbiniz evlât edinmemiştir; Rabbinizle beraber hiçbir ilah da yoktur. Aksi halde her ilah kendi yarattığını sevk ve idare eder. İlahlar arası savaş çıkar! Hangi ilah güçlüyse diğerlerini yok eder. Onlar kendileri savaştığı yetmiyormuş gibi, kafalarına göre ilah yaratıp savaştırmak mı istiyorlar? Hayır! Rabbiniz Allah onların yakıştırdıklarından uzaktır.

Allah asla çocuk edinmemiştir; O’nunla birlikte ilah da yoktur. Aksi takdirde, her ilah kendi yarattığına gider (onunla ilgilenir); mutlaka onlardan biri diğerine üstün gelirdi. Allah onların (müşriklerin) yakıştırmalarından yücedir. [*]

Bu ayet Enbiyâ 21:22 ve Mü’minûn 23:71. ayetlerle birlikte okunmalıdır.

Allah asla çocuk edinmemiştir ve Onunla birlikte başka bir ilâh da yoktur. Eğer böyle olsaydı, her ilâh elbette kendi yarattığını alıp götürürdü¹ ve birbirlerine üstünlük taslamaya çalışırlardı. Allah onların yakıştırdıkları bütün eksikliklerden çok yücedir.

1 Yani her ilâh, sadece kendi yarattıklarıyla ilgilenir, onları korur, çok geçmeden de kâinat alt üst olurdu. Bu rezaletin an açık örneği eski Yunan v... Devamı..

Allah asla çocuk edinmemiştir, ⁵² ne de O’nunla beraber başka bir tanrı vardır: [çünkü, eğer başka herhangi bir tanrı] olsaydı, her tanrı kendi yarattığı âlemi kendinden yana çeker ⁵³ ve şüphesiz her biri diğerine baskın çıkmaya çalışırdı! Sınırsız kudret ve yüceliğiyle Allah, onların tasavvur ve tanımlama yoluyla yakıştırdıkları şeylerden mutlak olarak uzaktır; ⁵⁴

52 Meleklerin “Allah’ın kızları” olduğu yolundaki İslam öncesi Arap inancıyla ve Hz. İsa’nın “Allah’ın oğlu” olduğu yolundaki Hristiyan dogmasıyla ilg... Devamı..

Allah, asla bir çocuk edinmiş değildir ve O’nunla beraber herhangi bir ilah da yoktur. Eğer öyle olsaydı her ilah yarattığını kendi tarafına çeker ve birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışırlardı. Allah onların asılsız yakıştırmalarından uzaktır. 9/30- 31, 18/5

Allah asla herhangi bir çocuk[²⁹⁴⁸] edinmemiştir; O’nunla birlikte başka bir ilâh da yoktur. Aksi halde her bir ilâh kendi yarattığını kendinden yana çeker, böylece biri diğerine üstünlük mücadelesine kalkardı. Allah onların tavsif ve tasavvur ettiklerinin çok ötesinde, aşkın ve uludur.

[2948] Lafzen: “oğul”. Veled galibiyet kuralınca her iki cinsi de içerir. Hem Hz. İsa’yı Allah’ın oğlu sayan Hıristiyanlar, hem de melekleri Allah’ın ... Devamı..

(Ey müşrikler yukarda gösterilen delilleri yeterli bulmadıysanız, Biz size bir delil daha getirelim: Biliniz ki) Allah hiçbir evlat edinmemiştir ve Onunla birlikte hiçbir ilah yoktur. Çünkü; şayet -başka bir ilah olsaydı- o zaman, her ilah kendi yarattığını alıp götürür. (Sevk ve idare eder) ve birbirlerinden üstün çıkmaya çalışırlardı. Allah, onların nitelendirdiği noksan sıfatlardan münezzehtir!

Allâh çocuk edinmemiştir. O’nunla beraber hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah, kendi yarattığını götürürdü ve onlardan biri diğerine üstün gelmeğe çalışırdı. Allâh, onların tanımlamalarından uzaktır.

Allah hiçbir veled ittihaz edinmedi ve O'nunla beraber hiçbir ilâh da yoktur. O zaman her ilâh, kendi yarattığı ile giderdi ve bazıları bazısı üzerine yükselirdi. Allah ise onların vasfettiklerinden münezzehtir.

“Allah asla evlat edinmedi. O'nun yanı sıra hiçbir tanrı da yoktur. Öyle olsaydı her tanrı kendi yarattıklarını yanına alır ve onlardan biri diğerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah o müşriklerin isnat ve nitelendirmelerinden münezzehtir. ” [21, 22]

Allah’tan başka tanrı olsaydı, O öbür tanrıların hâkimiyetlerini menetmeye çalışırdı. Bu yüzden aralarında savaşırlardı.

Allah çocuk edinmemiştir. O'nunla beraber hiçbir tanrı yoktur. Öyle olsaydı her tanrı, kendi yarattığını götürürdü ve onlardan biri diğerine üstün gelmeğe çalışırdı. Allah, onların tanımlamalarından uzaktır.

Her tanrı kendi yarattığına sahip çıkar, kendi mülkünü ötekilerin mülkünden ayırmağa kalkardı.

Allâh evlâd ittihâz itmedi. (Oğlı yokdur) O'nunla berâber başka ilâh da yokdur. Eğer başka bir ilâh olsa idi her ilâh mahlûkâtıyla berâber bir tarafa gider ve ba'zılar ba'zılar üzerine 'alî ve gâlib olurdı. Allâh onların vasıflarından münezzehdir.

Allah, evlat edinmiş değildir; onun beraberinde bir ilah da yoktur. Öyle olsa, her ilah kendi yarattığı ile birlikte hareket eder, biri diğerine üstün gelirdi. Allah onların yakıştırmalarından uzaktır.

Allah, çocuk edinmedi. O'nun yanında başka bir ilah yoktur. Eğer olsaydı, her ilah yarattığı ile gider ve elbette biri, diğerine üstün gelirdi. İsnat ettikleri vasıflardan münezzehtir Allah!

Allah asla evlât edinmiş değildir. Onunla beraber başka bir tanrı da yoktur. Eğer olsaydı, herbiri kendi yarattığını kapar, böylece birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Allah onların yakıştırdığı şeylerden uzaktır.

Allah, çocuk edinmemiştir. O'nunla beraber herhangi bir ilah da yoktur. Eğer böyle olsaydı, her ilah kendi yarattığını yok ederdi ve mutlaka biri ötekine üstün gelmeye çalışırdı. Allah'ın şanı onların nitelendirmelerinden yücedir, arınmıştır.

dutmadı Tañrı hįç oġlan. daħı yoġıdı anuñ-ile hįç. Tañrı andan iledeyidi [184b] her Tañrı ya'nį eger daħı bir Tañrı varmıssa yarattuġun daħı yüceledi bir nicesi bir nice üzere. arulıġıdur Tañrı’nuñ śıfat eyledüklerinden.

Tañrı Ta‘ālā oġul ve ḳız idinmedi. Daḫı bir ilāh yoġ‐ıdı, olsa‐y‐dı her ilāhyaratduġı nesne bile bir yaña çekerdi. Daḫı biri biri üstine yücelürdi. Mü‐nezzehdür Tañrı Ta‘ālā anlar söylegen sözlerden.

Allah (Özünə) heç bir övlad götürməmişdir. (Nə İsa Onun oğlu, nə də mələklər Onun qızlarıdır. Əksinə, onların hamısı Allahın qüdrətindən yaranmış məxluqatlardır). Onunla yanaşı (ibadət ediləcək) heç bir tanrı yoxdur. Əgər belə olsaydı, onda heç bir tanrı əlahiddə öz yaratdıqları ilə gedər, (öz məxluqatını ayırıb aparar) və onların bir qismi (dünyadakı padşahlar kimi) digərinə üstün olmağa çalışardı. Allah müşriklərin (Ona) aid etdikləri sifətlərdən tamamilə kənardır!

Allah hath not chosen any son, nor is there any God along with Him; else would each God have assuredly championed that which he created, and some of them would assuredly have overcome others. Glorified be Allah above all that they allege.

No son did Allah beget, nor is there any god along with Him: (if there were many gods), behold, each god would have taken away what he had created, and some would have lorded it over others!(2931) Glory to Allah. (He is free) from the (sort of) things they attribute to Him!

2931 Cf. 17:42. The multiplicity of gods is intellectually indefensible, considering the unity of Design and Purpose in His wonderful Universe.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.