25 Eylül 2023 - 10 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 74. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

kaderû(A)llâhe hakka kadrih(i)(k) inna(A)llâhe lekaviyyun ‘azîz(un)

Onlar, Allah'ın büyüklüğünü hakkıyla bilemediler; şüphe yok ki Allah, kuvvet sahibidir, üstündür.

(Gafil ve cahil insanlar) Onlar, Allah’ın kadrini (ve yüceliğini) hakkıyla takdir edememişlerdir. (İlahi kader hikmetini ve mahiyetini bilememişlerdir.) Gerçekten Allah sonsuz kuvvet ve izzet sahibidir.

Putları Allah'a ortak koşmak suretiyle hataya düşenler, Allah'ın güç ve kudretini gereği gibi kavrayıp değerlendiremiyorlar. Çünkü Allah, herşeyi hükmü altında tutan, en yüce iktidar sahibidir.

Onlar, Allah'ın, yüceliğini, kudretini, kadrini, zâtını vasfının, sıfatlarının tecellisinin ifade ettiği şekilde künhüyle kavrayamadılar, Allah'ı hakkıyla tanıyıp saygıyla hafsalalarına yerleştiremediler. Allah güçlü, kudretli, üstün ve hükümrandır.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 30/27; 51/58; 57/25; 58/21; 85/12-13.

Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Şüphesiz Allah güçlüdür, yücedir.

Onlar, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah güç sahibidir, azizdir.

Allah'ın azametini gereği gibi takdir edib bilemediler. Muhakkak ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye üstündür.

Onlar Allah’ı gereği gibi tanımadılar. Muhakkak Allah, sonsuz kuvvet ve izzet sahibidir.

Onlar Allah'ı gereği gibi değerlendiremediler. Şüphesiz Allah çok kuvvetlidir; çok üstündür.

Onlar gerçek değerince Allaha bir değer veremediler; Allahın gücü yeter, Allah emredir

Onlar Allah'ın gücünü gereği gibi kavrayıp değerlendiremediler. Muhakkak ki Allah, her şeyi hükmü altında tutan en yüce iktidar sahibidir.

“Onlar, Allah’ın gücünü gereği gibi kavrayamadılar” ifadesi, “Onlar, Allah’ın kıymetini idrâk edemediler” demektir. Yani Allah’ın büyüklüğünü, azameti... Devamı..

Allâh’ın kudretini lâyıkıyla bilmezler. Allâh kavî ve ’azîzdir.

Allah'ı gereği gibi değerlendiremediler. Doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür.

Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

Onlar Allah’ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir.

Onlar, (Bu âciz putları Allah'a ortak koşmak suretiyle) Allah'ın kadrini hakkıyla bilemediler. Hiç şüphesiz Allah, çok kuvvetlidir, çok üstündür.

Onlar ALLAH'a gereken değeri vermediler. ALLAH elbette Güçlüdür, Üstündür.

Allah'ın büyüklüğünü gereği gibi değerlendirip bilemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye üstündür.

Allahın kadrini gereği gibi takdir edemediler, hakıkat Allah, yegâne kaviy, yegâne azîzdir

(Müşrikler, putları Allah’a ortak koşmak sûretiyle) Allah’ın kadrini gereği gibi takdir (tazim) edemediler. Şüphesiz ki Allah (her şeyi hükmü altında tutan) mutlak güç sahibidir, her işinde mutlak galip olandır.

Allah'ı gereği gibi takdir edemediler¹. Kuşkusuz Allah, Mutlak Güç Sahibi'dir, Mutlak Üstün Olan'dır.

1- O\nun yüceliğini ve gücünü kavrayamadılar. O\na şirk koştular. O\na nankörlük ettiler…

Onlar Allahın kadrini hakkıyle ölçemediler. Şübhe yok ki Allah yegâne kuvvet saahibidir, mutlak gaalibdir.

Allah'ı, kadrinin (kudretinin ve büyüklüğünün) hakkıyla takdîr edemediler! Şübhesiz ki Allah, elbette Kavî (pek kuvvetli olan)dır, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir.

Şüphesiz ki bütün kuvvet ve gücün elinde olduğu Allah’ı gereği gibi tanıyamadılar.

Onlar Allah’ın gücünün nelere yettiğini bilmediler. Oysaki Allah güçlüdür, erklidir.

Onlar Allah/ı gereği gibi takdir etmediler [³] Allah kavidir, yegâne galiptir.

[3] Allah'ı bilemediler, ona lâyık tâzimde bulunamadılar.

Allah’ı gereği gibi/hakkıyla takdir edemediler. Muhakkak ki Allah, elbette Kavîy’dir, Azîz’dir.

Onlar, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah, güç sahibidir, azizdir.

Onlar, Allah’ı gereği gibi tanıyamadılar. O’nun sınırsız ilim, hikmet ve kudret sahibi tek rab ve ilah olduğunu bilemedikleri için kendilerine başka yol göstericiler aradılar; mutlak adâlet sahibi olduğunu kavrayamadıkları için âhireti inkâr ettiler; sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olduğunu anlayamadıkları için başkalarının egemenliği altına girdiler; izzet ve şerefin yalnızca O’nun elinde olduğunu idrâk edemedikleri için üstünlük ve itibarı başka yerlerde aradılar. İşte bunun içindir ki Kur’an, sürekli olarak Allah’ı anlatır: Gerçekten Allah çok güçlüdür, üstündür.

Allah’ı gerçek kadri / değeri ile takdir edemediler.
Allah, elbette azîz güçlüdür.

Allah’ı tam olarak zihinlerine oturtamıyorlar. Çünkü Allah, görkemli bir güce sahiptir...

Allah’ın gücünü gereği gibi bilemediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

Onlar (inkârcılar), Allah’ı gerektiği gibi tanımadılar. [*] Şüphesiz ki Allah kuvvetlidir, güçlüdür.

Benzer mesajlar: En‘âm 6:91; Hacc 22:74; Zümer 39:67.

O (kâfirler) Allah’ı lâyıkıyla tam olarak tanıyamadılar.¹ Şüphesiz Allah, çok güçlüdür, çok şereflidir.

1 Yani, Allah’ı ya kendi arzularına göre tanımladılar veya birilerinin uydurma ilah tanımlarını kabullenerek Allah’ı tanıyoruz diye başaka başka ilahl... Devamı..

Bu [konuda hataya düşe]nler Allah’ın gücünü gereği gibi kavrayıp değerlendiremiyorlar; çünkü Allah, her şeyi hükmü altında tutan en yüce iktidar Sahibidir.

Onlar, Allah’ı gerektiği gibi takdir edemediler. Oysa Allah sonsuz güç sahibidir, mutlak üstün ve galip olandır. 39/67, 2/255, 36/83, 40/64, 59/23

Onlar, Allah’ın gücünü gereği gibi kavrayıp takdir edemiyorlar: nitekim Allah her şeye muktedir olan yüce bir otorite sahibidir.

Onlar, Allah’ın şanını gereği gibi takdir edemediler. Şüphe yok ki Allah, eşsiz kuvvet sahibi ve herşeye gücü yetendir!

Allâh’ı layikıyle takdir edemediler (O’nu gereği gibi bilemediler). Allâh kuvvetlidir, üstündür.

Allah'ın kadrini bihakkın takdir edemediler. Şüphe yok ki, Allah elbette kavîdir, azîzdir.

Allah'ı lâyık olduğu tarzda bilemediler. Muhakkak ki Allah pek kuvvetlidir, mutlak galiptir. [30, 27; 85, 12-13; 51, 58; 57, 25; 58, 21]

Allah'ı layikıyle takdir edemediler (O'nu gereği gibi bilemediler). Allah kuvvetlidir, üstündür.

Onlar (kâfirler) Allâh'ı hakkıyla takdîr idemediler. Allâh kavî ve 'azîzdir.

Allah’ı gereği gibi değerlendiremediler. Oysa Allah güçlüdür, her işin üstesinden gelir.

Onlar, Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Oysa Allah güçlüdür, azizdir.

Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Fakat Allah karşı koyulmaz kuvvet sahibi ve herşeyin mutlak galibidir.

Allah'ı, şanına yaraşır biçimde takdir edemediler. Allah elbette Kavî'dir, Azîz'dir.

bilmediler yā ululamadılar Tañrı’yı ḥaķķınca bilmek [180b] bayıķ Tañrı ķavįdur 'azįzdür.

Daḫı bildiler Tañrı Ta‘ālāyı ḥaḳḳınca bilmek. Taḥḳīḳ Tañrı Ta‘ālā her nesneyiyaratmaḳda ḳuvvetlüdür, ‘azīzdür, kimse aña ġālib olmaz.

(Müşriklər) Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər (uca tutmadılar). Həqiqətən, Allah yenilməz qüvvət sahibi, qüdrət sahibidir!

They measure not Allah His rightful measure. Lo! Allah is Strong, almighty.

No just estimate have they made of Allah. for Allah is He Who is strong and able to Carry out His Will.(2856)

2856 No one who descends to the base forms of false worship can have a true idea of Allah. Allah has all power, and He is fully able to carry out ever... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.