22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 6. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Żâlike bi-enna(A)llâhe huve-lhakku veennehu yuhyî-lmevtâ veennehu ‘alâ kulli şey-in kadîr(un)

Bu da, şüphe yok ki Allah'ın gerçek oluşundandır ve şüphe yok ki o, ölüyü de diriltir ve şüphe yok ki onun, her şeye gücü yeter.

İşte böyle (bütün bunlar gösterir ki); şüphesiz Allah, Hakkın ta kendisidir ve şüphesiz O ölüleri diriltir ve gerçekten O her şeye güç yetirendir.

Bütün bunlar, Allah'ın kudreti sayesinde, böylece meydana gelmektedir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir, herşey O'nunla varlık kazanır ve O ölüleri diriltir ve herşeye güç yetirendir.

Bütün bunlar, Allah'ın bizâtihi varlığında şüphe olmayan hak ilâhlığından, ölülere hayat verecek güce kudrete sahip olmasından kaynaklanmaktadır. O'nun her şeye gücü kudreti yeter.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 36/82; 41/39.

Bu böyledir; çünkü Allah, hakkın kendisidir, O ölüleri diriltir ve O her şeye güç yetirir.

İşte böyle; şüphesiz Allah, hakkın kendisidir ve şüphesiz ölüleri diriltir ve gerçekten her şeye güç yetirendir.

İşte bunlar (insanın muhtelif tavırlarla yaratılışı ve ölü arzın ihya edilişi) ispat ediyor ki, hakikaten Allah vardır. O, ölüleri diriltiyor ve gerçekten O, her şeye kadirdir.

İşte gerçek budur. Çünkü Allah haktır. Ve O, ölüleri diriltir ve O’nun her şeye gücü yeter.

Bunlar, Allah'ın gerçek olduğunu gösterir. O, ölüleri diriltir. O'nun her şeye gücü yeter.

İşte bunlar Allahın hak olmasından, O diriltir ölüleri; her şeye gücü yetişir O'nun

İşte böyle; şüphesiz Allah, Hakk'ın kendisidir/nihai gerçektir ve şüphesiz O'dur ölüleri dirilten ve gerçekten her şeye gücü yeten.

Çünki Allâh hakdır, emvâtı ihyâ ider ve her şeye kâdirdir.

6,7. Bunlar, yalnız Allah'ın gerçek olduğunu, ölüleri dirilttiğini, gücünün herşeye yettiğini, şüphe götürmeyen kıyamet saatinin geleceğini, Allah'ın kabirlerde olanı dirilteceğini gösterir.

Bu böyle. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. Şüphesiz O, ölüleri diriltir ve O, her şeye hakkıyla kadirdir.

Çünkü Allah hakkın ta kendisidir; O, ölüleri diriltir; yine O, her şeye hakkıyla kadirdir.

Çünkü, ALLAH tek gerçektir; ölüleri diriltir; herşeye gücü yeter;

İşte bunlar gösteriyor ki, Allah şüphesiz haktır. Şüphesiz ölüleri o diriltir ve o her şeye kadirdir.

İşte bunlar hep Allahın şübhesiz hak ve o muhakkak ölüleri diriltiyor ve hakıkaten her şey'e kadir olmasındandır

İşte Hakk olan Allah budur. O, ölüleri diriltir. Ve O, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

Bunun sebebi şudur: Çünkü Allah Hakkın ta kendisidir. Hakıykat, ölüleri O diriltiyor. O, şübhesiz her şey'e hakkıyle kaadirdir.

İşte bu (yaratılış), şübhesiz ki Allah'ın gerçekten Hakk olması ve muhakkak ki ölüleri O'nun diriltmesi ve şübhe yok ki O'nun, herşeye hakkıyla gücü yetmesindendir.

İşte Allah, gerçek olan O dur. Elbetteki ölüyü dirilten ve her şeyi planlayıp uygulayan da O dur.

Bu da şundan: Çünkü Allah gerçeğin kendisidir. Çünkü Ölüyü dirilten de Odur, her nesneye gücü yetici olan da Odur.

Şunun için ki Allah haktır, ölüleri diriltir. Her şeye kemaliyle kaadirdir.

İşte bunlar şüphesiz Allah'ın hak olduğundan, muhakkak ölüleri dirilttiğinden ve hakikaten her şeye kadir olmasındandır.

İşte bütün bu mûcizelerin her an gözlerinizin önünde yaşanması, şunun iyice bilinmesi içindir ki; Allah, hakkın ve hakikatin ta kendisidir; O, ölüleri yeniden diriltecektir ve O’nun her şeye gücü yeter!

İşte bu, Allah’ın Hakk / Gerçek olması; O’nun, Ölüler’i diriltmesi ve O’nun, her şeye güç yetiren olması sebebiyledir.

Bütün bunlar, Tanrının var olduğunu, ölüleri onun dirilteceğini ve onun her şeye kadir olduğunu ifade eder.

Bu böyledir. Çünkü Allah gerçektir. Allah’ın açıkladıkları gerçektir. Şüphesiz Allah ölüleri diriltir. Allah’ın gücü her şeye yeter.

Çünkü Allah gerçeğin ta kendisidir; [*] şüphesiz ki O, ölüleri diriltir; [*] O, her şeye gücü yetendir.

Benzer mesajlar: En‘âm 6:62; Yûnus 10:30, 32; Kehf 18:44; Hacc 22:62; Mü’minûn 23:116; Nûr 24:25; Lokmân 31:30.,Benzer mesajlar: A‘râf 7:25; Tâhâ 20:5... Devamı..

İşte (bütün bunlar,) Allah’ın mutlak gerçeğin ta kendisi olduğunu, ölüleri Onun dirilttiğini ve Onun gücünün her şeye kesinlikle yettiğini (gösterir.)

Bütün bunlar [böylece vuku bulmaktadır,] çünkü Allah Nihaî Gerçek’tir ⁶ ve çünkü O, ölü olanı dirilten ve her şeye gücü yetendir.

6 Bkz. 20. sure, 99. not.

İşte bu Allah’ın hak ve tek ilah olmasındandır. Hiç şüpheniz olmasın ki ölüleri diriltecek olan da O’dur ve her şeye gücü yeten de O’dur. 30/19- 50, 35/9, 41/39

Bütün bunların (gösterdiği) nihaî bir gâye[2799] vardır ki, o da şudur: Mutlak hakikat yalnızca Allah’tır.[2800] Zira sadece O’dur ölüyü dirilten; ve her şeye gücü yeten de yalnızca O’dur.

[2799] Bâ edatının gaye işlevine dayanarak (İtkân II, 184). [2800] Büyümek ve gelişmek için zamana mahkûm olmak, kendi kendine yetmeyip terbiye edi... Devamı..

O (yaratılış, şu sebeplerdendir ki) şüphesiz hak olan, O Allah'tır ve muhakkak ki O, ölüleri diriltir ve şüphe yok ki O, her şey üzerine ziyâdesiyle kâdirdir.

Bütün bunlar böyle cereyan etmektedir. Çünkü Allah hakkın, gerçeğin ta kendisidir ve çünkü ölüleri dirilten de O'dur. Her şeye hakkıyla kadir olan da O'dur. [41, 39; 36, 82]

el-Hakk: Allah’ın güzel isimlerinden olup mânası: “Varlığı ve ilahlığı kesin olan, hakkı ve gerçeği izhar eden, son derece âdil, vâdinde doğru olan” d... Devamı..

Bu böyledir. Çünkü Allah, tek gerçektir. (Her şey O'nunla varlık kazanır) ve O, ölüleri diriltir ve O, her şeyi yapabilir.

Bu, Allah’ın gerçek varlık olmasından dolayı böyledir. Ölülere can veren O’dur. O, her şeye bir ölçü koyar.

İşte hakkın kendisi olan Allah, ölüleri de böyle diriltir. Çünkü O'nun her şeye gücü yeter.

Bütün bunlar gösterir ki, Allah Hakkın(5) tâ kendisidir, ölüleri O diriltir ve Onun gücü herşeye yeter.

(5) Gerçek; gerçek tanrı; varlığı gerçek ve sabit olan; zâtında, sıfatlarında, isimlerinde gerçek olan; mutlak adalet sahibi; sözünde doğru, fiillerin... Devamı..

Bu böyledir, çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O, ölüleri diriltiyor ve O, her şey üzerinde kudretiyle egemendir.

ol anuñ içündür kim bayıķ Tañrı oldur Tañrılıġa yarar daħı bayıķ ol dirürür ölüleri daħı bayıķ ol her nese üzere güci yiter.

Ol ẕikr olan andan ötürüdür kim Tañrı Ta‘ālā ḥaḳ tañrıdur, daḫı ol ölüleridirildür, ol Tañrı her nesneyi ḳādirdür.

Bu (insan yaradılışının müxtəlif mərhələləri, ölü torpağın cana gətirilməsi) ona görədir ki, Allah haqdır, ölüləri dirildir və O, hər şeyə qadirdir!

That is because Allah, He is the Truth. Lo! He quickeneth the dead, and lo! He is Able to do all things;

This is so, because Allah is the Reality: it is He Who gives life to the dead, and it is He Who has power over all things.(2778)

2778 All these beautiful and well-articulated pageants of life and nature point to the Reality behind them, i.e., Allah. They will perish, but He is e... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.