25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 245. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Men że-lleżî yukridu(A)llâhe kardan hasenen feyudâ’ifehu lehu ad’âfen keśîra(ten)(c) va(A)llâhu yakbidu veyebsutu ve-ileyhi turce’ûn(e)

Kimdir o ki Allah'a güzel bir surette borç versin de Allah onu, o kimseye fazlasıyla ve kat kat ödemesin? Allah daraltır da, ferahlatır da. Hepiniz de sonunda ona dönüp ulaşacaksınız.

 Kim Allah’a (O’nun rızası için muhtaç kullarına) güzel (ve manevi) bir borç verecek olursa (birikimini faizsiz devlet bankasına yatırırsa); bu (ahiret hazırlığı olan harcamaları) kat kat fazlasıyla kendisine (bir yatırım olarak) geri ödenecektir! Darlık veren de bolluk veren de Allah’tır. Siz (elbette) O’na döndürüleceksiniz.

Allah'ın kat kat fazlasıyla geri ödeyeceği güzel bir borcu Allah'a verecek olan kimdir? Allah o verileni alır ve dilerse kat kat fazlasıyla geri verir. Allah isterse rızkı bol verir, isterse kısar, hepiniz sonunda O'na döndürüleceksiniz.

Allah'ın ihsan ettiği darlıkta da bollukta da, Allah'a karz-ı hasen olarak borç verecek, mâlî mükellefiyetlerin dışında Allah rızası için, Allah yolunda cihad edenlerin masraflarını karşılayacak, Allah'ın kullarına güzel ödünç verecek yiğit var mı içinizde? Allah da ona, verdiğinin birçok katını ödesin.
Sonunda Allah'ın huzuruna götürülüp hesaba çekileceksiniz.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 5/12; 57/11, 18; 64/17; 73/20; el-Lübâb, fî Ulûmi’l-kitab, 4/258.

Allah'ın kendisine kat kat fazlasıyla ödemesi karşılığında kim Allah'a güzel bir borç verir! Allah daraltır da, genişletir de! Ve O'na döndürüleceksiniz.

245.İbnu Hibban, İbnu Ebi Hatim ve İbnu Merdeviye`nin Abdullah bin Ömer (r.a.)`den rivayet ettiklerine göre: "Mallarını Allah yolunda harcayanların ör... Devamı..

Allah'a karşılığını çok arttırma ile kat kat arttıracağı güzel bir borcu verecek olan kimdir? Allah, daraltır ve genişletir ve siz O'na döndürüleceksiniz.

Yalnız Allah rızâsı için gönül hoşluğu ile bir ödünç verecek kimdir ki, Allah ona kat kat mükâfatını versin? Allah kimini daraltır (da hayra koşmaz). Kiminin de kalbini genişletir (de ödünç vermeye koşar) Siz hesap vermek için ona döndürüleceksiniz.

Kimdir o adam ki,(*) Allah için iyilikle borç verir, Allah da o borcu onun için kat kat arttırır. (Rızkı) tutan ve yayan Allah’tır… Hepiniz O’na döneceksiniz. (O zaman sebepler perdesi kalkar.)

(*) Yani büyük bir insandır.

Allah'ın kat kat fazlasıyla geriye ödeyeceği bir güzel borcu O'na verecek kimdir? Allah alır ve kat kat fazlasıyla geri verir; hepiniz sonunda O'na döndürüleceksiniz.[39]

[39] Kard-ı hasen/güzel borç hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIX, 32-33.

Allaha güzel bir ödünç verene, o da kat kat çok verir, Allah genişletir, Allah daraltır, hep ona döneceksiniz

Allah'a katlayarak fazlasıyla geri vereceği (güzel) bir borcu ona verecek olan kim var? Kısıtlayan da bolca veren de Allah'tır. Ve (hesap vermek üzere) yalnız ona döndürüleceksiniz. 

Bkz. 5/12, 57/11, 18, 73/20

Allâh’a güzel bir karzda bulunana Allâh o karzı ilâ nihâye taz’îf idecekdir. Çünki Allâh lütuflarını teksîr ider. Hepiniz âna rücû’ ideceksiniz.

Allah'a, kat kat karşılığını arttıracağı güzel bir ödünç takdiminde kim bulunur? Allah hem darlaştırır, hem bollaştırır; O'na döneceksiniz.

Kimdir Allah’a güzel bir borç verecek o kimse ki, Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin. (Rızkı) Allah daraltır ve genişletir. Ancak O’na döndürüleceksiniz.

Kim Allah’a güzel (karşılık beklemeden) bir borç verirse Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da genişleten de Allah’tır ve O’na döndürüleceksiniz.

Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödemesi için Allah'a güzel bir borç (isteyene faizsiz ödünç) verecek yok mu? Darlık veren de bolluk veren de Allah'tır. Sadece O'na döndürüleceksiniz.

Kat kat ödenecek güzel bir ödüncü kim ALLAH'a, sunar? Kısan da açan da ALLAH'tır. O'na döndürüleceksiniz.

Kimdir o adam ki Allah'a güzel bir ödünç versin de Allah da ona birçok katlarını ödesin. Allah darlık da verir, genişlik de verir. Hepiniz de O'na döndürülüp götürüleceksiniz.

hani kim var Allaha bir karzı hasen arz edecek ki Allah ona bir çok katlarını katlayıverirsin, Allah hem sıkar hem açar, hep de döndürülüb ona götürüleceksiniz

Allah’ın kendisine (mükâfatını) kat kat fazlasıyla artırması karşılığında, *kim Allah’a güzel bir borç (ödünç) verir? Allah (kullarını imtihân etmek üzere, kimine rızkı) daraltır ve (kimine de) genişletir. Ve (hesap vermek üzere) O’na (zaman ve mekândan münezzeh olan Allah’ın, manevi huzuruna) döndürüleceksiniz.

* Allah’a güzel bir borç vermekten maksat, bir mü’minin, Allah rızasını kazanmak niyetiyle İslâm dinini yüceltmek uğrunda yapılacak cihat için veya di... Devamı..

Kim Allah'a, Allah'ın karşılığını kat kat vereceği, karşılıksız bir borç vermek¹ ister? Daraltan da genişleten de Allah'tır. Ve dönüşünüz yalnızca O'nadır.

1- Canını feda ederek.

Kimdir o ki Allaha güzel bir ödünc versin de (Allah da) onu katkat, bir çok artırsın? Allah (kimini) daraltır, (kimini) genişletir. Siz (hepiniz) ancak ona döndürü (lüp götürü) leceksiniz.

Kimdir şu kimse ki, Allah'a güzel bir borç versin de (Allah) onu kendisine kat kat fazlasıyla artırsın!(3) Çünki Allah, (rızkı dilediğine) daraltır ve (dilediğine) genişletir. Hem(sonunda) O'na döndürüleceksiniz.

(3)Allah’a güzel bir borç vermek, Allah yolunda harcamak ma‘nâsındadır. (Râzî, c. 3/6, 181)

Allah’ın ziyadesiyle ödeyeceğine karşılık olmak üzere, O’na güzel bir borç verebilecek olan kimdir. Allah o borcu alır ve O’na döndürüldüğünüzde, verdiklerinizi kat kat artırarak fazlasıyla geri verir.

Her kim Allah için iyilik işleyecek olursa Allah onun karşılığını kat kat verir. Darda bırakan da O’dur, bolluğa kavuşturan da O.

Kimdir? O ki Allah/a güzel bir ödünç ile [¹³] ödünç verir de Allah ona mükâfatını kat kat artırır [¹⁴], Allah hem sıkar, hem yayar [¹⁵]. Ancak ona döneceksiniz.

[13] Gönül hatıriyle. Minnet ve eza edilmeksizin ödünç demektir. Yahut ancak Allah için Allah'a takarrüp niyeti ile, malı helâldan.[14] Ödünç istemek ... Devamı..

Karşılığını kat kat artıracağı güzel bir ödüncü Allah’a verecek olan kimdir?¹⁵⁵ Allah hem darlaştırır hem bollaştırır. O’na döndürülüyorsunuz.

155 Krş. Hadîd, 57/11

Allah'a güzel bir borç verip de Allah'ın da onu kendisine birçok kat katlayıverdiği o kimse kimdir? Allah (rızkı) hem darlaştırır, hem bollaştırır; O'na döndürüleceksiniz.

Allah’ın kat kat fazlasıyla kendisine geri ödeyeceği bir güzel borcu Allah’a verecekolan kimdir? Yani kimcanını, malını ve yeteneklerini İslâm yolunda fedâ ederek Allah’a güzel bir borç verirse, Allah da onu sonsuz cennet nîmetleri ve hoşnutluğu ile ödüllendirerek bu borcu ona âhirette kat kat fazlasıyla geri öder. Rızkı eksilten de artıran da Allah’tır. Darlık veren de odur, bolluk veren de ve hepiniz sonunda mutlaka döndürülüp O’na götürüleceksiniz. Bu bir imtihandır. Allahû Teâla da imtihanı nasıl isterse öyle yapar. Fakat her imtihan fedâkârlık ve sabır ister! Bunu bilin ki, öncekilerin düştüğü hatâya düşmeyin:

Allah’a güzel ödünç verecek olan kim vardır? Bunu çok katlayarak ona artırıyor.
Allah kısıyor da, açıyor da!
O’na döndürülüyorsunuz.

Allah, kendisi için yatırım yapanların sermayesini, kat kat fazlasıyla iade edecektir. Rızkı tutup kısan da, verip saçan de Allah'tır. Eninde sonunda ona döneceksiniz...

Allah size bazı şeyleri aklınızın ereceği şekilde açıklar. Mesela soruyoruz. “Allah’a güzel bir borç verecek olan kimdir? Allah’a borç versin ki; Allah da borcunu ona kat kat ödesin!” Allah size rızıklar verir. Siz de verilen rızıklardan ihtiyaç sahiplerine, yolda kalmışlara, yoksullara, fakirlere verirsiniz. Allah yaptığınız iyilikleri kendine borç verilmiş kabul eder. Verilen borca karşılık, yeryüzünde size daha fazla rızıklar verir. Ahiret hayatında ise mükâfatını hazırlamıştır. Unutmayın! Allah verdiklerini her zaman daraltmaya, her zaman genişletmeye yetkilidir. İsterse size verilen rızıkları azaltır, isterse çoğaltır. İsterse size verilen rızıklardan ihtiyaç sahiplerine pay ayırır, pay verileceklerin rızkını artırır. Kimse Allah’ın hükmünü engelleyemez. Unutmayın ki; eninde sonunda dünya hayatının hesabını vermek için Allah’ın huzuruna çıkarılacaksınız.

Kim Allah’a güzel bir borç [*] verirse, (Allah) da ona (bunun) pek çok katını verir. Allah dar olarak da verir; bol olarak da verir. Yalnızca O’na döndürüleceksiniz.

[Kard-ı hasen] kavramı, Yüce Allah’a verilen “güzel borç” anlamında “karşılığı sadece Allah’tan beklenen yardım” demektir. Bu kavram için bkz. Bakara ... Devamı..

Kim Allah’a karşılıksız güzel bir borç verirse,¹ Allah da onun karşılığını ona kat kat fazlası ile verir. Darlık veren de bolluk veren de Allah’tır. (Sonunda) hepiniz Ona döndürüleceksiniz.²

1 Karz-ı Hasen: Güzel ödünç, dinin emirlerine uygun ödünç verme demektir. Hiçbir maddi çıkar düşüncesi gözetmeksizin sırf Allah’ın rızasını kazanmak i... Devamı..

Allah’ın kat kat fazlasıyla geriye ödeyeceği bir güzel borcu O’na verecek olan ²³⁴ kimdir? Allah alır ve kat kat fazlasıyla geri verir; ve hepiniz sonunda O’na döndürüleceksiniz.

234 Yani, kişinin hayatını Allah yolunda feda etmesiyle yahut O’na adamasıyla.

Allah’a güzel bir ödünç verip de, Allah’ın da karşılığını ona kat kat artırarak vereceği hani kim var? Allah hem daraltır hem genişletir. Siz yalnız Ona döndürüleceksiniz. 57/11-12-18

Allah’ın kat kat fazlasıyla geri ödeyeceği bir güzel borcu O’na verecek olan kimdir?[⁴⁵⁵] Allah hem daraltır hem genişletir; ve hepiniz sonunda O’na döndürüleceksiniz.

[455] Allah’ın kat kat fazlasıyla ödeyeceği sadece mal değil aynı zamanda hayattır da. Çünkü Allah yolunda öldürülenlere verdiği ömrün kat kat fazlası... Devamı..

(Savaşmaya güç yetiremeyenler de, bu sevaba nail olabilirler) O kimse ki (Allah yolunda harcama yapmak suretiyle) Allah'a güzel bir borç verir. (O'nun dini uğruna malını yoğunu esirgemeden verir) Allah da, (lutuf ve kereminden) onu kat kat fazlasıyle öder, (dünyada malına bereket, ahirette de eşsiz nimetlere gark eder) Allah, (kullarına) darlık da verir bolluk da! (Bu hikmeti gereğidir, onlar için imtihandır, kimlerin sadık olduğu -toplumda- belli olsun, diyedir. Biliniz ki hepiniz) O’na (huzuruna) döndürüleceksiniz!

Kimdir Allah’a güzel bir borç verecek o kimse ki, Allah da ona kat kat ödesin. Allah (insanların elini) daraltır ve genişletir de. Ve O’na döndürüleceksiniz.

Kimdir o kimse ki, Allah için güzel bir ödünç ile ödünçte bulunur, Allah Teâlâ da ona kat kat emsalini ihsan buyurur. Ve Allah Teâlâ sıkar ve açar ve O'na döndürüleceksinizdir.

Kimdir o yiğit ki Allah'a güzelce ödünç verir, Allah da onun verdiğinin mükâfatını kat kat artırır. Allah rızkı kısar da, bollaştırır da. Zaten hepiniz döndürülüp O'na götürüleceksiniz. [5, 12; 57, 11. 18; 64, 17; 73, 20] {KM, Süleymanın Meselleri 19, 17}

Kimdir o adam ki, Allah'a güzel bir borç versin de, Allah da ona kat kat fazlasıyla (verdiğini) ödesin! Allah (rızkı) kısar da, açar da. Hep O'na döndürüleceksiniz.

Şunlar ki Allâh Te'âlâya karz-ı hasen olarak ödünç virirler. Onlara bir çok katları ziyâde idilerek i'âde olunur. Kabz ve bast iden (kısan ve yayan) Allâh'dır. Siz nihâyet ona rücû' idersiniz. [²]

[2] Cenâb-ı Hakk'a ödünç virmek hak yolunda infâkdır. İnfâk ile insân fakîr olmaz. Allâh isterse fakîr isterse zengîn ider. Bil'akis infâk ile mal art... Devamı..

Kim Allah’a güzel bir ödünç verirse, Allah ona kat kat fazlasını verir. Daraltan da Allah’tır, genişleten de. Zaten O’nun huzuruna çıkarılacaksınız.

Allah'a güzel bir ödünç verip de Allah'ın da onun karşılığını kat kat artırarak vereceği hani kim var? Allah, hem daraltır, hem genişletir, siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.

Kim Allah'a güzel bir borç vermek(125) ister ki, Allah da onu kat kat arttırsın? Zaten daraltan da, genişleten de Allah'tır; siz de Ona döneceksiniz.

(125) Allah’ın verdiklerini Allah yolunda harcamak, bunun da karşılığını yine Allah’tan kat kat fazlasıyla almak. 9:111’de de, bu durum, “mü’minlerin ... Devamı..

Kim var Allah'a güzel bir şekilde borç verecek? Ve Allah böyle birinin verdiğini birçok kez katlayarak artıracaktır. Allah, kabz haliyle kısar, bast haliyle açıp genişletir. Ve yalnız O'na döndürülürsünüz.

kimdür şol, ol kim ödünç vire Tañrı’ya, ödünç virmek görklü; pes artara anı anuñ içün, artuķlar çoķ. daħı Tañrı dar eyler ya'nį rūzįyi, daħı döşer. daħı anuñ dapa döndürinilesiz.

Kimdür ki Tañrı yolında borç vire yaḫşı ḫayr eylemek. Pes çoḳ artuḳ eyleranı birisine biñ biñ virür. Daḫı Tañrı Ta‘ālā ba‘żı kişileri faḳīr ider ve ba‘żıkişileri bay ider, daḫı Tañrı Ta‘ālāya dönersiz ḳıyāmet güninde.

Allah yolunda (könül xoşluğu ilə halal maldan) yaxşı borc verən kimdir ki, (Allah da) onun mükafatını (əvəzini) qat-qat artırsın?! Allah (kimisini) sıxıntıya salar (ruzisini azaldar), (kimisinin də) ürəyini açar (bol ruzi verər). Siz (dünyada gördüyünüz işlərin əvəzini almaq üçün) Onun hüzuruna qaytarılacaqsınız.

Who is it that will lend unto Allah a goodly loan, so that He may give it increase manifold? Allah straiteneth and enlargeth. Unto Him ye will return.

Who is he that will loan to Allah a beautiful loan,(276) which Allah will double unto his credit and multiply many times? It is Allah that giveth (you) Want or plenty, and to Him shall be your return.

276 Spending in the cause of Allah is called metaphorically "a beautiful loan". It is excellent in many ways: (1) it shows a beautiful spirit of self-... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.