25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 240. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velleżîne yuteveffevne minkum veyeżerûne ezvâcen vasiyyeten li-ezvâcihim metâ’en ile-lhavli ġayra iḣrâc(in)(c) fe-in ḣaracne felâ cunâha ‘aleykum fî mâ fe’alne fî enfusihinne min ma’rûf(in)(k) va(A)llâhu ‘azîzun hakîm(un)

İçinizden ölüp de karısını geride bırakacaklara gelince, onlara, evlerinden çıkarmaksızın yılına kadar bir geçim vasiyet etmeleri gerek. Yok, eğer karıları evlerini bırakıp giderlerse yapacakları meşru bir şeyden dolayı size suç yok. Allah üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Sizden (birisi) ölüp de (geride dul) eşler bırakırsa; (bu zevcelerin halen oturdukları evlerinden) çıkarılmadan, bir yıla kadar yararlanmaları (ve geçimlerinin sağlanmaları) için vasiyette bulunsunlar. (Dul hanımlarını mahrum ve mağdur bırakmasınlar.) Ama onlar, (kendiliklerinden bu evlerden) çıkarlarsa, artık onların ma’ruf (meşru) olarak kendileri adına yaptıklarından dolayı size bir günah ve sorumluluk yoktur. Allah Güçlü ve Üstün olandır. Hüküm ve Hikmet sahibidir.

[Not: Bu vasiyet, miras ayetiyle nesh edilip yeniden düzenlenmiştir.]

Aranızdan, ölüm anı yaklaşıp ta, arkasında dul eşler bırakacak erkekler, hanımlarının bir yıla kadar geçimini ve evden çıkarılmamalarını vasiyet etsinler. Eğer kendi arzularıyla çıkarlarsa onların meşru olarak kendileri için yaptıklarında size bir sorumluluk yoktur. Allah güçlü ve üstün olandır, herşeyi yerli yerince yapandır.

Sizden vefat edip de dul eşler bırakan kimseler, hanımlarının, evlerinden çıkarılmadan, bir yıl kadar bıraktıkları maldan faydalanmaları hususunda, sağlıklarında vasiyet etsinler. Eğer kadınlar, kendiliklerinden çıkıp giderlerse, kendileriyle ilgili yaptıkları meşrû, İslâmî kurallarla örtüşen örfe uygun davranışlarından dolayı size bir günah, bir vebal yoktur. Allah kudretli, hikmet sahibi ve hükümrandır.

Sizden arkalarında hanımlarını bırakarak ölenler, hanımlarının dışarı çıkarılmaksızın bir yıl boyunca geçimlerini sağlayacak bir varlık vasiyet etsinler. Eğer çıkarlarsa onların kendi haklarında meşru olarak yaptıklarından dolayı size bir sorumluluk yoktur. Allah yücedir, hikmet sahibidir. [53]

240.İshak bin Rahuye`nin Tefsir`inde Mukatil bin Hibban`dan rivayet ettiğine göre Taif halkından olan ve erkek ve kız çocukları bulunan bir adam Medin... Devamı..

İçinizde ölüp de (geride) eşler bırakanlar, (evlerinden) çıkarılmaksızın, bir yıla kadar yararlanmaları için eşlerine vasiyet (bıraksınlar). Ama onlar, (kendiliklerinden) çıkarlarsa, artık onların maruf (meşru) olarak kendileri için yaptıklarından dolayı size sorumluluk yoktur. Allah güçlü ve üstün olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir.

Sizden zevcelerini geride bırakarak vefat edenler, zevcelerinin bir seneye kadar evlerinden çıkarılmıyarak faydalandırılmalarını vârislerine vasiyyet etsinler. Bununla beraber onlar kendi arzularıyla çıkarlarsa, kendi haklarında yaptıkları meşru hareketten dolayı size günah yoktur. Allah, emrine aykırı hareket edenlerden intikam alıcı ve kullarının işlerine hükmedicidir.

Ölüme yakınlaşmış; peşlerinde eşler bırakan erkekler, hanımlarının bir yıla kadar geçimini ve evden çıkarılmamalarını vasiyet etsinler. Eğer kendi rızalarıyla çıkarlarsa, örfe uygun olarak eş aramalarında size bir günah yoktur. Allah güçlüdür ve hakîmdir (her şeyi yerli yerinde emreder.)

İçinizden ölüp geride eşler bırakanlar, eşlerinin, evlerinden çıkarılmadan bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Şâyet kendileri çıkarlarsa, onların kendileri hakkında uygun olanı yapmalarında sizin için bir günah yoktur. Allah daima üstündür; hikmet sahibidir.

Sizlerden biriniz ölecek olup, karıları kalırsa, evden çıkarılmayıp, bir yıl evde bakmak üzere, vasiyet etmelidir, kendileri çıkarlarsa, göreneğe uyarak yaptıkları bir şeyden size günah dokunmaz, Allah emre, Allah bilge

Sizden hanımlarını geride bırakarak öleceğini anlayanlar, eşleri (kendi evlerinden) çıkarılmaya ihtiyaç duymaksızın bir yıl boyunca geçimlerini sağlayacak kadar (hayattayken nafaka) vasiyet etsinler. Eğer o kadınlar, (kocalarının evinde kalmak zorunda olmadıkları için) kendi arzularıyla evleri terk ederse kendi haklarında yaptıkları meşru bir hareketten dolayı size bir sorumluluk yoktur. Hiç şüphesiz Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.

İçinizden vefât idenler bırakdıkları zevcelerine hâneden çıkmağa mecbûr olmaksızın bir müddet geçinecek kadar bir meblağ vasiyet idecekdir eğer kendiliklerinden hâneden çıkarlar ise nefislerini âdet ve nâmus üzere diğerlerine teslîm iylemelerinden hiç bir günâh husûle gelmez. Allâh ’azîz ve hakîmdir.

İçinizden ölüp, eşler bırakacak olanlar, evlerinden çıkarılmaksızın, senesine kadar eşlerinin geçimini sağlayacak şeyi vasiyet etsinler; eğer çıkarlarsa kendilerinin meşru olarak yaptıklarından dolayı size sorumluluk yoktur. Allah güçlüdür, Hakim'dir.

İçinizden ölüp geriye dul eşler bırakan erkekler, eşleri için, evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Ama onlar (kendiliklerinden) çıkarlarsa, artık onların meşru biçimde kendileri ile ilgili olarak işlediklerinden dolayı size bir günah yoktur. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

İçinizden vefat edip de geride eşler bırakanlar, bir yıla kadar evlerinden çıkarılmaksızın eşlerinin geçimliğini vasiyet etsinler. Onlar çıkar giderlerse kendiliklerinden yaptıkları uygun şeylerde sizin için bir vebal yoktur. Allah izzet ve hikmet sahibidir.

Sizden ölüp de (dul) eşler bırakan kimseler, zevcelerinin, evlerinden çıkarılmadan, bir yıla kadar bıraktıkları maldan faydalanmaları hususunda (sağlıklarında) vasiyet etsinler. Eğer o kadınlar, (kendiliklerinden) çıkıp giderlerse, kendileri hakkında yaptıkları meşru şeylerden size bir günah yoktur. Allah azîzdir, hakîmdir.

Ölüp de geriye eşler bırakan erkekleriniz, eşlerinin evlerinden çıkarılmaksızın bir yıl boyunca geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Çıkarlarsa, kendileri için uygun olanı yapmalarından siz sorumlu değilsiniz. ALLAH Güçlüdür, Bilgedir.

İçinizden hanımlarını geride bırakarak vefat edecek olanlar, eşleri için senesine kadar evlerinden çıkarılmaksızın kendilerine yetecek bir malı vasiyet ederler. Bununla birlikte eğer kendileri çıkarlarsa, kendi haklarında yaptıkları meşru bir hareketten dolayı size bir sorumluluk yoktur. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ve içinizden zevcelerini geri bırakarak vefat edecek olanlar, zevceleri için senesine kadar çıkarılmaksızın bir intifaı vasıyyet etmek var, bunun üzerine kendileri çıkarlarsa kendi haklarında yapdıkları meşru' bir hareketten dolayı size bir mes'uliyet yoktur, maamafih Allah azîzdir, hakîmdir

İçinizden öl (üm emareleri görülüp de hayatından ümit kes) en ve geriye zevceler bırakacak olan erkekler, zevcelerinin evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Şâyet (o kadınlar evlerinden) kendileri çıkarlarsa onların kendileri hakkında uygun olanı yapmalarında sizin için bir günah yoktur. Allah her işinde mutlak galip olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

* Bu âyet-i kerîme Bakara Sûresi 234. âyet-i kerîmesiyle neshedilmiştir. Nesheden (234.) âyet-i kerîme, neshettiği (240.) âyet-i kerîmeden Kur’ân’ı Ke... Devamı..

Sizden, ölüp de geride eşler bırakacak olan erkekler; eşlerinin evlerinden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin teminini vasiyet etsinler. Eğer, kendileri çıkmak isterlerse, kendi haklarında uygun olanı yapmalarında sizin için bir sorumluluk yoktur. Allah, Mutlak Üstün Olan'dır ve En Doğru Hüküm Veren'dir.

Sizden zevceler (ini geride) bırakıb ölecek olanlar eşlerinin (kendi evlerinden) çıkarılmayarak yılına kadar fâidelenmesini (bakılmasını) vasıyyet (etsinler). Bunun üzerine onlar (kendiliklerinden) çıkarlarsa artık onların bizzat yapdıkları meşru' işlerden dolayı size mes'uliyyet yokdur. Allah (emr-ü nehyine muhaalefet ve ilâhî hududunu tecâvüz edenlerden intikam almakda) mutlak gaalibdir, (teşri'de ve hükümleri açıklamada da) yüce hikmet saahibidir.

Ve sizden vefât edip de geride zevceler bırakacak (durumda) olanlar var ya,(onlara) zevceleri için (evden) çıkarılmadan, bir yıl müddetince faydalanmayı vasiyet etme(borcu) vardır. Fakat (kendiliklerinden) çıkarlarsa, kendileri hakkında örfe uygun olarak yaptıklarında artık size bir günah yoktur. Allah ise, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

İçinizden ölenler ve geride eşler bırakanlar, eşlerinin bir yıllık ihtiyaçları, evlerinden çıkarılmadan karşılanmasını vasiyet etsinler. Eğer kendiliklerinden evlerden çıkarlarsa, meşru kurallar çerçevesinde, yaptıklarından dolayı sizin için sorumluluk yoktur. Allah en güçlü olan ve en iyi hüküm verendir.

İçinizden arkada karılar bırakacak olanlar karılarının evden dışarı çıkarılmadan bir yıl gönendirilmelerini vasiyet etsinler. Bunun üzerine onlar kendiliklerinden dışarı çıkacak olurlarsa, artık onların töreye uygun olarak işlediklerinden dolayı sizin için suç yoktur. Allah erklidir, doğruyu bildiricidir.

İçinizden vefat edip zevceler bırakanlar, zevceleri için zevcin evinden çıkarılmaksızın bir yıl menfaatlenmelerini vasiyet etsinler. Şayet kendi başlarına çıkıp giderlerse onların öz nefisleri hakkında güzelce olarak işledikleri işlerden [⁵] nâşi size [⁶] vebal yoktur [⁷]. Allah galib-i yektadır, hâkimdir [⁸].

[5] Nikâh için zinetlenme, gibi.[6] Velilere hitaptır.[7] Nafakaları kat'etmede, harice bırakmada.[8] Muhalefet edene ukubet eder, ef'al-i hikmete uyg... Devamı..

Eğer, içinizden öldüğünde geriye eşler bırakacak olanlar, (ölmeden önce) eşlerine bir yıl boyunca, geçimlerini sağlayacak mal verilmesini ve evlerinden de kapı dışarı atılmamalarını vasiyet etsinler. Şayet kendileri çıkarsa, o zaman onların kendileri hakkında örfe uygun olarak yapacaklarından size bir günah yoktur. Allah Azîz’dir, Hakîm’dir.

Sizden ölüp eşler bırakanlar, evlerinden çıkarılmaksızın bir yıla kadar eşlerinin geçimini sağlayacak şeyi vasiyet etsinler. Eğer çıkarlarsa kendilerinin meşru olarak yaptıklarından (evlilikten) dolayı size sorumluluk yoktur. Allah üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.

İçinizden, geride hanımlarını bırakarak öleceğini anlayanlar, eşlerinin koca evinden çıkarılmaya ihtiyaç duymaksızın bir yıl boyunca geçimlerini sağlayacak kadar nafakayı vasiyet etsinler.
Gerçi bu kadınların, bu bir yıl zarfında, kendi arzularıyla kocalarının evini terk ederek kendileri hakkında hukuk ve ahlâk kurallarına uygun işler yapmalarından —mesela evlenmelerinden— dolayı size bir günah da yoktur. Çünkü kocasının evinde kalmak kadının görevi değil, hakkıdır ve o, hakkını kullanıp kullanmamakta özgürdür.
Daha sonra inen ve kadına, ölen kocasının mirasından belli bir pay verilmesini öngören miras ayetlerinin, bu vasiyet zorunluluğunu kaldırdığı zannedilmemelidir. Çünkü miras ayrı bir hak, nafaka ayrı bir haktır. O hâlde koca, kendi ölümünden sonra hanımının bu hakkını garantiye almak üzere vasiyette bulunmak zorundadır. Vasiyet etmemiş olsa bile, hâkim, onun mirasından nafakayı alıp kadına vermelidir. Nitekim:

Sizden vefat edenler ve geride eşler bırakanlar, (evden) çıkarılmaksızın, Yıldönümü’ne kadar geçimlerini eşlerine vasiyet etsinler!
Eğer çıktılarsa, örften kendi başına yaptıkları hakkında size bir günah yoktur.
Allah hakîm azîzdir.

Öldükten sonra geride dul eşler bırakanlar, hayatta iken, eşlerinin bir yıl çıkarılmaksızın evden istifade etmelerini vasiyet etsinler. Şayet kendi istekleriyle çıkarlarsa, kendileri için yasal olarak yaptıklarından dolayı size bir sorumluluk düşmez. Allah, muhteşem gücüyle her şeye hakimdir.

İçinizden ölüp geriye dul eşler bırakan erkekler, eşleri için evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Kocaları ölen kadınlar kendiliklerinden evden çıkıp ailelerinin yanına dönerlerse; artık onların üzerinde herhangi bir sorumluluğunuz yoktur. Onlar ne yaparsa sorumluluk kendilerine aittir. Allah mutlak güç, hüküm ve hikmet sahibidir.

İçinizden vefat ettiğinde (dul) eşler bırakacak olanlar, (bu) eşlerinin (bıraktıkları maldan) bir yıla kadar (evlerinden) çıkarılmadan yararlanmaları hakkında (sağlıklarında) vasiyet (etsinler)! [*] Onlar (eşi ölen kadınlar) giderlerse, kendileri hakkında yaptıkları uygun (işlerde) size bir vebal yoktur. Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir.

Bu ayet Bakara 2:234’ten farklı bir konuyu, eşi ölen bir hanımın bir yıl süreyle evden zorla çıkarılmaması hükmünü içermektedir.

İçinizden vefat edip de (geride) eşler bırakanların, eşleri (evlerinden) çıkarılmaksızın, onlara bir yıl boyunca yetecek kadar mal vasiyet etmeleri gerekir. Yok, eğer kadınlar, kendiliklerinden evlerinden çıkarlarsa, kendileri ile ilgili yapacakları meşru bir davranıştan dolayı size bir günâh yoktur. Şüphesiz Allah, çok şerefli, hüküm (ve hikmet) sahibidir.¹

1 Bu âyetteki bir yıllık süre ile 234. âyetteki dört ay on günlük süre, aynı şey değildir. Buradaki bir yıl, “yararlanma hakkı”, dört ay on gün ise “i... Devamı..

EĞER içinizden biri ölür ve arkasında kadınlar bırakırsa, dul eşlerine, [ölmüş kocalarının evini] terk etmeksizin bir yıllık geçimlerini vasiyet etsinler. ²²⁹ Ama eğer [kendi arzularıyla] ayrılırlarsa kendileri hakkındaki meşru tasarruflarından dolayı onlara bir günah yoktur. ²³⁰ Ve Allah kudret ve hikmet sahibidir.

229 Lafzen, “[o,] eşlerine, [evlerinden] çıkarılmadan bir yıl süreyle faydalanma vasiyeti(dir)”. (Benim çeviri tarzım ile ilgili gerekçeler için bkz. ... Devamı..

İçinizden ölüp geriye eşler bırakan erkekler, bir seneye kadar eşleri evlerinden çıkarılmayacak bir geçimlik vasiyet etmiş olmalıdırlar. Şayet kadınlar kendileri çıkarlarsa, kendi haklarında uygun olanı yapmalarından dolayı size bir mesuliyet yoktur. Allah üstündür, doğru karar verendir. 2/234

İÇİNİZDEN biri ölür de geride eşler bırakırsa, dul eşlerine, kendi evlerinden çıkarılmaksızın bir yıllık geçimlik vasiyet etsinler![⁴⁴⁸] Eğer onlar kendiliklerinden çıkarlarsa, size onların kendileri hakkında aldıkları makul kararları uygulamalarından dolayı bir vebal yoktur. Ve Allah her işinde mükemmeldir, her hükmünde tam isabet edendir.[⁴⁴⁹]

[448] Bu âyet ile iddet konusundaki 234. âyetin beyan ettiği iki farklı durum için 234’ün notuna bkz. Dolayısıyla bu iki âyet arasında nasih-mensuh il... Devamı..

İçinizden ölüp de, geride (dul) eşler bırakanlar (sağlıklarında) eşlerinin evlerinden çıkarılmayarak, bir yıl geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etmiş olmalıdırlar, şayet kendiliklerinden çıkacak olurlarsa, artık onların yaptıkları meşru işlerden size bir günah yoktur. Allah, her şeye gücü yetendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

(Bu ayet, İslam’ın başlangıcında eşe miras yokken inmiş ve daha sonra miras hükmü ile kaldırılmıştır. Bu hükmün kaldırılması, eşin aleyhine değil, yar... Devamı..

İçinizden ölüp geriye dul eşler bırakan erkekler, eşleri için, evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Ama onlar (kendiliklerinden) çıkarlarsa, artık onların maruf üzere kendileri ile ilgili olarak işlediklerinden dolayı size bir günah yoktur. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Sizden vefat edip de zevcelerini terkedenler, zevceleri için bir seneye kadar hanelerinden çıkmamak üzere bir meta' vasiyet etmiş bulunmalıdırlar. Şâyet zevceler çıkarlarsa onların kendi nefisleri hakkında ma'ruf veçhile yapacakları şeyden dolayı sizin üzerinize bir vebal teveccüh etmez. Ve Allah Teâlâ azîzdir, hakîmdir.

Sizden geride eşlerini bırakarak vefat edecek kocalar, eşlerinin bir yıl süre ile evden çıkarılmayıp bıraktıkları maldan geçimlerini sağlamasını temin edecek şekilde vasiyette bulunsunlar. Şayet bunlar kendiliklerinden çıkarlarsa bu durumda meşrû surette yapacakları şahsî davranışlarından dolayı size vebal yoktur. Allah üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

İçinizden ölüp geriye eşler bırakan(erkek)ler eşlerinin, (evlerinden) çıkarılmadan bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyyet etsinler. Şayet kendileri çıkarlarsa, onların, kendileri hakkında uygun olanı yapmalarında sizin için bir günah yoktur. Allah daima üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Sizden vefât idüb zevce terk idenler o kadınların bir sene hânelerinden çıkarılmayarak yidirilüb içirilmesini, giydirilmesini vasiyet itsünler. Eğer onlar (kendi rızâ ve ihtiyârıyla) çıkarılır ise şer'an nehy olunmayub 'örf ve 'âdetle eyi olan şeylerden nefislerinde yapacakları şeyden dolayı size günâh yokdur. Allâh her şeye kâdir 'azîz ve muktezâ-yı hikmeti icrâ ider hakîmdir.[¹]

[1] Mîrâs âyetinin nüzûlünden evvel vefât iden adamın zevcesi bir sene hânesinde kalmak, i'âşe ve iksâ olunmak hakkını hâizdi. Fakat kadın bu müddet ... Devamı..

Vefat ettiğinde geride eş bırakacak olan erkekleriniz, eşlerinin, evden çıkarılmadan, bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Kendileri çıkarlarsa, marufa uygun olarak yaptıkları şeyden dolayı size bir günah olmaz.[*] Üstün olan ve kararları doğru olan Allah’tır.

[*] Kadın, bir yılı beklemeden evi terk edebileceği gibi dört ay on günlük iddetini bitirince de evlenip evden ayrılabilir.

İçinizden ölüp geriye eşler bırakan erkekler, bir seneye kadar eşleri evlerinden çıkarılmayacak bir geçimlik vasiyet etmiş olmalıdırlar. Şayet kadınlar kendileri çıkarlarsa, kendi haklarında uygun olanı yapmalarından dolayı size bir mesuliyet (günah)yoktur. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Sizden vefat edip de arkalarında eşlerini bırakanlar, onların bir yıl süreyle evlerinden çıkarılmadan geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Eğer onlar kendileri çıkacak olursa, kendileri hakkında meşru şekilde yapacakları şeyden dolayı size bir günah olmaz. Allah'ın kudreti herşeye üstündür ve hükümlerinde hikmet sahibidir.(124)

(124) Kadına miras hakkı gibi birşeyin akıllardan bile geçmeyeceği bir dönemde ve bir toplumda inmiş olan bu âyetler, kadınların haklarını önce vasiye... Devamı..

İçinizden ölüp de geriye eşler bırakan erkekler, eşlerinin evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Eğer kendileri çıkarlarsa, onların kendileri için yararlı gördüklerini yapmaları yüzünden size bir günah yoktur. Allah Azîz'dir, Hakîm'dir.

daħı anlar kim tamām olına ecelleri, sizlerden, daħı, ķoyalar 'avratlar; ıśmarlamaķdur 'avratlarına anlaruñ: gönendürmek bir yıla degin; çıķarmaķ degül pes eger çıķarlar-ise, yazuķ yoķdur [20a] sizüñ üzere, anuñ içinde kim işlediler, gendüzilerinde, şerį'atde bulınur iş-ile daħı Tañrı, beñdeşsüzdür güci yiter, dürüst işlü dürüst sözlü.

Daḫı kimseler kim vefāt iderler sizden, daḫı terk eylerler ‘avratlarını,vaṣiyyet eylesünler ‘avratlarına bir nesne temettu‘ eylemeg‐içün, bir yıla de‐gin evlerinden çıḳarmasunlar. Eger çıḳarsalar ḥācetleri‐çün yazuḳ yoḳdursizüñ üstüñüze. Her ne kim işleseler nefslerinde yaḫşılıḳ bile. daḫıTañrı Ta‘ālā ‘azīzdür, ḥükm eyleyicidür ḳullarına.

Sizlərdən vəfat edib özlərindən sonra arvadlarını qoyub gedən şəxslər həmin qadınlara öz evindən çıxarılmamaq şərtilə, bir il müddətində baxılmasını (vərəsələrinə) vəsiyyət etməlidirlər. Əgər onlar (öz arzuları ilə) çıxıb gedərlərsə, o zaman onların qəbul olunmuş qayda üzrə (şəriətə müvafiq) öz barələrində görəcəkləri işlər üçün siz günahkar deyilsiniz. Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir!

(In the case of) those of you who are about to die and leave behind them wives, they should bequeath unto their wives a provision for the year without turning them out, but if they go out (of their own accord) there is no sin for you in that which they do of themselves within their rights. Allah is Mighty, Wise.

Those of you who die and leave widows should bequeath for their widows a year´s maintenance and residence;(273) but if they leave (The residence), there is no blame on you for what they do with themselves, provided it is reasonable. And Allah is Exalted in Power, Wise.

273 Opinions differ whether the provision (of a year's maintenance, with residence), for a widow, is abrogated by the share which the widow gets (onee... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.