28 Kasım 2022 - 4 Cemaziye'l-Evvel 1444 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yunezzilu-lmelâ-ikete bi-rrûhi min emrihi ‘alâ men yeşâu min ‘ibâdihi en enżirû ennehu lâ ilâhe illâ enâ fettekûn(i)

Benden başka yoktur tapacak o halde çekinin benden, hükmünü bildirip insanları korkutun diye, kullarından dilediğine melekleri indirerek vahyeder.

(Allah elçi seçtiği) Kullarından dilediklerine; melekleri, Kendi emrinden olan ruh (Hz. Cebrail ve vahiy) ile; “Benden başka İlah yoktur, şu halde ancak Benden korkup (küfür, zulüm ve kötülükten) sakının, şeklinde uyarın” diye indirir.

O Allah ki, kullarından dilediğine: “Benden başka gerçek ilah olmadığı gerçekliğine ve yolunuzu benim mesajlarımla bulun!” buyruğunu ulaştırmaları için meleklerini vahiyle indirendir.

Allah, var ettiği, koruduğu, aslî düzenin bir bölümü olan, tabiî, dinî, sosyal, siyasî, ekonomik ve idarî düzeni içeren, ihya eden, insanları ve toplumları pislikten arındıran vahyile, Kur'ân ile meleklerini, sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kullarından bazılarına:
“Yalnızca benim hak ilâh olduğum konusunda kullarımı uyarın ve bana sığının, benim emirlerime yapışın, günahlardan arınıp, azâbımdan korunun” diye gönderir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 6/124; 21/25; 22/75; 42/52.

O kendi emriyle: "Benden başka ilâh yoktur benden sakının" diye uyarmaları için kullarından dilediğine vahiyle melekler gönderir.

Kullarından dilediklerine, melekleri emrinden ruh ile indirir: “Benden başka ilah yoktur, şu halde benden korkup-sakının, diye uyarın.'

Allah, iradesinden vahy ile Cebrâil'i, kullarından dilediği peygamberlere indirip şu gerçeği (insanlara) bildirin, buyuruyor: Benden başka hiç bir ilâh yoktur. Bunun için benden korkunuz, isyan etmeyiniz.

Allah, kullarından istediğinin üzerine, emrinden bir ruhu (vahiy) “Ben’den başka ilah olmadığına dair (kullarımı) uyarın ve Ben’den korkun!” diye indirir.

Allah kendi emri ile melekleri, vahiy ile dilediği kuluna indirir. Şu temel ilkeyi onlara gönderir: “Benden başka tanrı olmadığına dair uyarıda bulunun ve benden sakınınız!”.[266]

[266] Rûh hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, X, 434-436.

«Kocundurun, benden özge Tanrı yok; benden sakının!» diye kullarından dilediği kimseye buyrumuyla, ruhla, melekleri gönderir

(Allah) kullarından dilediğine: “Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının!” diye (insanları) uyarmaları için emrini içeren ruh ile melekleri gönderir.

Kur’an’da genelde “can”, “ilham” ve “vahiy” anlamlarında kullanılan “ruh” kavramı burada tevhid inancının bir gereği olarak ölü olan kalbe vahiy ile h... Devamı..

Allâh te’âlâ ’ibâdından istediklerinin üzerine melekleri gönderir ânlara: "İnsanlara bizden başka Allâh olmadığını ihbâr idiniz ve benden korkınız." dir.

Allah kullarından dilediğine buyruğunu bildirmek için meleklerini vahiyle indirerek şöyle der: "İnsanları uyarın ki, Benden başka tanrı yoktur. Benden sakının."

Allah, “Benden başka ilâh yoktur. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının” diye (insanları) uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir.

Allah, “Benden başka tanrı olmadığı hususunda insanları uyarın ve bana saygıda kusur etmeyin” hükmünü bildirmeleri için kullarından dilediğine, emri uyarınca vahyi taşıyan melekler indirir.

Allah kendi emriyle melekleri, kullarından dilediği kimseye vahiy ile, «Benden başka tanrı olmadığına dair (kullarımı) uyarın ve benden korkun» diye gönderir.

Kullarından dilediğine, melekleri vahiyle indirerek, emrini iletir: "İnsanları uyarın: Benden başka tanrı yoktur ve beni dinleyin."

Kendi emrinden ruh (vahiy) ile melekleri, kullarından dilediği peygamberlere indirip şu gerçeği insanlara bildirin, buyuruyor: Benden başka hiçbir ilâh yoktur. Ancak benden korkun.

Kullarından dilediğine emrinden rûh ile Melâike indiriyor da buyuruyor ki: şu hakikati bildirin: benden başka ilâh yok, hemen bana korunun

Benden başka ilah yoktur, öyleyse bana karşı takva¹ sahibi olun uyarısında bulunmaları için kullarından dilediğine² emrinden ruh³ ile melekleri⁴ indirir.

1- Korunma; Allah\ın buyruklarına içtenlikle uyarak, o buyruklarla, kötü ve zararlı şeylere karşı kendisini korumaya, güvenceye alan. 2- Dilediğine ... Devamı..

O, kendi emriyle kullarından kimi dilerse ona (peygamberlerine) vahy ile melekleri (Cebrâili) indirir. «Benden başka hiçbir Tanrı olmadığı hakîkatiyle (onları) inzâr edin, benden korkun diye (bildirin)».

(Rabbin,) melekleri kendi emriyle, kullarından dilediğine: “Şübhesiz ki benden başka ilâh olmadığı(nı insanlara bildirmek) ile korkutun da benden sakının!” diye vahiy ile indirir.

Allah, kendinden emir olarak ”Şüphesiz tek ilah O’dur, yalnızca benden korunun” diye insanları uyarmaları için, kendisinin seçmiş olduğu insanlardan dilediğine, melekler ile vahyi indirir.

Allah: "İnsanları uyarın. İşte Benden başka tanrı yoktur. Benden sakının." buyruğunu kullarından dilediğinin gönlüne bildirmek için melekleri Cebrail ile birlikte gönderir.

Allah, fermanı ile kullarından dilediğine, melekleri ruh ile [⁶] indirir ki nâs/ı Allah azabıyle şöyle korkutsun: Benden başka tapacak yoktur, benden sakının.

[6] Kalplere ruh veren söz ile.

Allah, “Muhakkak ki Ben’den başka tanrı yoktur, Öyleyse Bana karşı sorumluluk bilincinde olunuz” diye (insanları) uyarmaları için, emrini içeren vahy ile [bi’r-rûh]² melekleri kullarından dilediğine indirir.

2 Ruh kavramı burada vahy anlamında kullanılmıştır.

Allah kendi emriyle melekleri, kullarından dilediği kimseye, ruh ile “Benden başka tanrı olmadığına dair (kullarımı) uyarın ve benden korkun” diye gönderir.

Allah, “Benden başka ilâh yok; o hâlde, Bana karşı gelmekten titizlikle sakının!” diyerek insanlığı uyarmaları için, kullarından dilediğine, kendi katından bir ruh —yani gönüllere hayat veren vahiy— ile melekleri gönderir ve bu seçkin kulları Peygamberlikle görevlendirir.

Kullarından dileyeceği kimselere Melekler’i, O’nun emrinden Rûh ile indirir; uyarın diye ki:
-“Benden başka ilah yoktur; artık benden sakınıp korunun!”.

Bu bakımdan Allah, sevdiği bir kuluna sadece melekleri aracılığı ile ulaşıp: " benden başka tanrı yok, bana karşı kendinizi sağlama alın " diyebilir...

Allah insanları uyarması için Resullerine; “Benden başka insanların üzerinde hâkim ve otoriter yoktur. Yasaları ancak ben bildiririm! Benim yasalarımdan başka; insanların yasalarına uyanları uyarın! Bu yaptıklarından dolayı onları cezalandıracağım. Bu hükmümü onlara bildirin!” diye vahiy gönderir

(Allah) kendi emri gereği “Benden başka ilah olmadığına dair (kullarımı) uyarın ve bana karşı [muttakî] (duyarlı) olun!” diye melekleri kullarından dilediği (layık olan) kimseye [rûh] (Vahiy) ile gönderir. [*]

Ayetteki [er-rûh] kelimesinden maksat ölü hayatı diriltici özelliği olan “vahiy”dir; son ümmet için de elbette Kur’an’dır. Benzer mesajlar: Mü’min 40:... Devamı..

(Allah) “tek ilâh Benim, Benden hakkıyla korkun” uyarısını (insanlara) söylesinler diye, kullarından dilediklerine,¹ kendi katından (bazı) melekleri, vahiy² ile indirir.

1 Bu âyete göre nübüvvet, kesbî değil vehbîdir. Yani Peygamberlik, kişinin kendi kazancıyla değil, Allah’ın ihsanıyla olur. 2 Buradaki “ruh” kelimesi ... Devamı..

O (ki,) kullarından dilediğine: “[bütün insanları] uyarın ki, Benden başka tanrı yok, öyleyse Bana karşı kendinizi uyanık bir bilinç ve duyarlık içinde tutun!” buyruğunu ulaştırmaları için melekleri vahiyle ² indirir.

2 Rûh (lafzen, “ruh”, “can” ya da “hayat soluğu”) terimi Kur’an’da daha çok “ilham/esin” -ve özellikle de “vahiy”- anlamında kullanılıyor; çünkü, Zema... Devamı..

O, “Benden başka ilah yok, yalnızca ben varım. Öyleyse sadece benden sakının!” emriyle insanları uyarmaları için kullarından dilediğine, katından melekleri vahiyle indirendir. 2/97, 26/192...194, 40/15, 42/51

O, kullarından tercih ettiğine “(İnsanları) uyarın! Şunu iyi bilin ki Benden başka ilâh yok! O hâlde artık, Benden (başkalarına ilâhlık yakıştırmaktan) sakının!”[²⁰⁸³] buyruğunu iletmeleri için, melekleri (ölü canlara) hayat veren vahiyle[²⁰⁸⁴] indirir.”

[2083] İlâhi ve beşeri iradenin etkileşime girdiği tüm bağlamlarda şâe/yeşâu fiiline “tercih etti/eder” anlamı verdik. Bu Âyet bu tercihimizin Kur’ani... Devamı..

O, kullarından dilediği üzerine kendi emrinde Ruh ile melekleri indirir ki, korkutunuz. Şüphe yok ki, Benden başka ilâh yoktur. Artık Benden korkunuz.

Allah melekleri, kendi tarafından bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere, “Ben'den başka tanrı yoktur. Bana karşı gelmekten sakının! ” diye uyarmak üzere gönderir. [42, 52; 6, 124; 22, 75; 21, 25]

Melekleri, kullarından dilediğine, emrinden olan ruh (vahy) ile indirir: "(İnsanları) Benden başka tanrı yoktur, benden korkun! diye uyarın!" (der).

Allâh, "Benden başka ilâh yokdur, benden sakınınız, emrimi halka bildiriniz" diye kullarından dilediğine sebeb-i hayât olan vahiy ile melâikeyi indirir.

Allah, kendi emri olan o ruhu[*], meleklerle, kullarından seçtiği kişiye indirir ve der ki “İnsanları uyarın; Benden başka ilah yoktur; hepiniz Benden çekinerek kendinizi koruyun.”

[*] Ruh, Allah'ın emrinin içeriğidir. Bu ayetteki Ruh Allah'ın emrinden olan ayetler kümesi yani Kur'an'dır. Bkz. İsra 17/85

Melekleri, vahiyle birlikte emri gereği kullarından dilediğine indirir. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse benden sakının diye uyarmak üzere...

O, insanları “Benden başka tanrı yoktur; Bana karşı gelmekten sakının” diye uyarmaları için, kullarından dilediğine, meleklerini kendi emrinden olan ruh(1) ile indirir.

(1) Vahiy veya Cebrail.

Kullarından dilediğine melekleri, emrinden olan Rûh ile şöyle diyerek indirir: "Gerçek şu: Benden başka ilah yok, o halde benden sakının!"

indürür firişteleri vaḥy ile buyruġından anuñ üzere kim diler ķullarından kim “ķorķıdu ħaber virüñ bayıķ ol yoķdur Tañrı illā ben pes ķorķunuñ benden”.

İndürür feriştehleri vaḥy‐ile buyruġından, kime dilese ḳullarından kibildürüñüz ki benden özge tañrı yoḳdur. Pes benden ḳorḳuñuz.

(Allah) Öz əmri ilə mələkləri (Cəbraili) vəhy ilə bəndələrindən istədiyinə göndərib belə buyurar: “İnsanları (əzabımla) qorxudub (bu həqiqəti Mənim adımdan onlara) bildirin: “Məndən başqa heç bir tanrı yoxdur. Məndən qorxun!”

He sendeth down the angels with the Spirit of His command unto whom He will of His bondmen, (saying): Warn mankind that there is no god save Me, so keep your duty unto Me.

He doth send down His angels with inspiration of His Command, to such of His servants as He pleaseth, (saying): "Warn (Man) that there is no god but I: so do your duty unto Me."(2020)

2020 The Pagans, with their multiplicity of gods and goddesses, good and evil, could play one off against another. That is mere mockery of religion. W... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.