22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ra’d Suresi 20. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elleżîne yûfûne bi’ahdi(A)llâhi velâ yenkudûne-lmîśâk(e)

Onlardır Allah'la ahdettikleri şeye vefa edenler ve verdikleri sözden caymayanlar.

Onlar (temiz akıl ve vicdan sahipleri) Allah (adına verdikleri) ahitlerine vefa gösterenler ve misaklarını (biat edip, Hakk davasına sadık kalacakları yolundaki sözlerini) bozup değiştirmeyenlerdir. (Ahdini bozup bâtıla kayanlar, Kur’an’ın gerçek olduğundan şüpheye düşenlerdir.)

Onlar ki, Allah'a olan sözleşmelerine sadakat gösterir, antlaşmalarını asla bozmazlar.

Onlar, Allah'a olan taahhütlerini yerine getirenler, verdikleri sözü bozmayanlar, koyduğu ilâhî düzene, şeriate aykırı yaşamayanlardır.

Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve anlaşmayı bozmazlar.

Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri kesin sözü (misakı) bozmazlar.

Onlar ki, Allah'ın tevhîd ahdini yerine getirirler, verdikleri sözü bozmazlar.

Öyle akıl sahipleri ki; Allah’a verdikleri sözü yerine getirirler. Antlaşmayı bozup atmazlar.

Onlar, Allah'a verdikleri söze sadık kalanlar ve antlaşmayı bozmayanlardır.[233]

[233] Bazı toplumsal kurallar hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, X, 69-81.

Allaha karşı olan ahitlerini, yerlerine getirenler, bağlanmış oldukları bir şeyi bozmayanlar

Onlar, Allah'a verdikleri sözü (kulluğu) yerine getiren ve fıtrat sözleşmesini bozmayanlardır.

“Allah’a verdikleri sözü” ifadesi, insanın Allah’a iman ettikten sonra, kendisine yaratılıştan verilen aklî ve maddi nimetleri Allah’ın istediği şekil... Devamı..

20, 21, 22. Allâh’a karşu ’ahidlerini sâdıkane edâ idenler ve mîsâklarını nakz itmeyenler, Allâh’ın birleşdirmeği emr itdiğini birleşdirenler, Allâh’dan korkanlar ve bir gün virecekleri müdhîş hesâbdan havf iyleyenler, Allâh’ı görmek ümîdiyle felâkete sabr idenler, muntazaman edâ-yı salât iyleyenler, virdiğimiz erzâkdan gerek gizli gerek ’alenî sadaka virenler, seyyiâtını hasenât ile telâfî idenler dâru’l ’ukbâda (cennetde) sâkin olacaklardır.

Onlar, Allah'ın ahdini yerine getirirler, anlaşmayı bozmazlar.

Onlar, Allah’a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır.

Onlar, Allah'ın ahdini yerine getirenler ve verdikleri sözü bozmayanlardır.

Onlar ki ALLAH'a verdikleri sözü yerine getirirler ve sözleşmeyi bozmazlar.

Onlar ki, Allah'ın ahdini yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar.

Onlar ki Allahın ahdine vefâ ederler ve misâki bozmazlar

Onlar, Allah'la olan ahdi¹ yerine getirirler, misakı² bozmazlar.

1- Sözü. 2- Antlaşmayı.

Onlar ki Allahın ahdini yerine getirirler, mîsâkı bozmazlar,

Onlar ki, Allah'ın ahdini yerine getirirler ve (verdikleri) sözü(1) bozmazlar.

(1)Allah’ın ahdi hakkında bakınız; (sahîfe 4, hâşiye 2)

İşte o aklını kullananlar, Allah ile yapmış olduğu sözleşmelere tamı tamına uyarlar ve sözleşmelerini asla eksiltmezler.

O kimseler ki Allah’a verdikleri sözü yerine getirirler, sözleşmeyi bozmazlar,

Onlar, Allah/ın ahtini yerine getirenler, ahit ve misakı bozmayanlar,

Onlar Allah'ın (insanlardan aldığı fıtri) sözünü yerine getirirler ve verdikleri kesin sözü bozmazlar.

Onlar, Allah’a verdikleri söze bağlı kalan ve insanlarla yaptıkları antlaşmalara ihanet etmeyen kimselerdir.

Onlar ki Allah’a verdikleri ahdi / sözü yerine getiriyorlar;
Misâk’ı / Açık ve Kesin Söz’ü bozmazlar;

Allah adına ettikleri yemine sadık kalanlar, verdikleri sözden dönmeyenler,

İnanıp Allah’ın yasalarına göre yaşayanlar; Allah’a verdikleri sözü yerine getiren ve Allah ile yaptıkları Müslüman olma sözleşmesini bozmayanlardır. Çünkü Rabbin insanlardan “Ben Allah’ın yasalarına teslim (İslam) oldum!” sözünü alır, bu sözü hesap günü sözünü esas tutar.

Onlar Allah’a verdikleri sözü yerine getirir [*] ve o sözü bozmazlar.

Benzer mesajlar: Mâide 5:1; En‘âm 6:152; Nahl 16:91; İsrâ 17:34; Mü’minûn 23:8; Me‘âric 70:32.

Onlar Allah’a (yaratılışlarında verdikleri tevhit) sözünü yerine getiren¹ ve (Allah’a verdikleri) hiçbir sözden caymayan kimselerdir.

1 Yani; Araf: 172. Ayette belirtilen: “Rabbin Âdemoğullarının bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şâhit tuttu ve: “Ben, elbette siz... Devamı..

onlar ki Allah’la olan bağlantılarına sadakat gösterir, andlaşmalarını asla bozmazlar; ⁴²

42 Bu anlam örgüsü içinde “andlaşma” sözcüğü, kişinin Allah’a olan inancından doğan bütün yükümlülüklerini, bu inancın sonucu olarak hemcinslerine kar... Devamı..

O derin kavrayış sahipleri ki, Allah’la yaptıkları fıtrat sözleşmesini yerine getirenler ve o antlaşmayı bozmayanlardır. 2/27, 7/172, 30/30

onlar ki, Allah’a verdikleri söze sadâkat gösterirler ve fıtrat sözleşmesini ihlâl etmezler.[1958]

[1958] İnsanın Allah’a karşı sorumluluğu, “fıtrat sözleşmesi” olan misaktan kaynaklanır.

Onlar ki, Allah Teâlâ'nın ahdini yerine getirirler ve misakı bozmazlar.

Verdikleri sözde duranlar ve misakı bozmayanlar da işte onlardır.

Onlar, Allah'ın ahdini yerine getirirler ve andlaşmayı bozmazlar.

Bunlar, Allah’a verdikleri sözü[*] yerine getiren ve antlaşmayı bozmayan kimselerdir.

[*] Her insan ergenlik çağına girerken Allah'ın kendisinin Rabbi olduğuna şahit tutulur ve Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceğine söz verir. Bkz. Ara... Devamı..

Onlar, Allah'a verdikleri sözü yerine getirenler, antlaşmayı bozmayanlardır.

Onlar Allah'ın ahdini(11) yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar.

(11) 2:27’de geçtiği gibi, bir yandan Allah’ın gönderdiği peygamber ve kitaplarla, bir yandan Allah’ın buyrukları doğrultusunda kullanılmak üzere insa... Devamı..

İşte bunlardır, Allah'a verdikleri söze sadık kalanlar ve antlaşmayı bozmayanlar.

anlar kim vefā eylerler Tañrı 'ahdına daħı śımazlar 'ahdı ķavli.

Anlar kim vefā eylerler Tañrı ‘ahdine, daḫı ṣımazlar ‘ahdi, ḳavli.

O kəslər ki, Allaha (yalnız Ona ibadət edəcəkləri barədə) verdikləri və’di yerinə yetirir və əhdi pozmurlar.

Such as keep the pact of Allah, and break not the covenant;

Those who fulfil the covenant of Allah and fail not in their plighted word;


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.