22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ra’d Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elif-lâm-mîm-râ(c) tilke âyâtu-lkitâb(i)(k) velleżî unzile ileyke min rabbike-lhakku velâkinne ekśera-nnâsi lâ yu/minûn(e)

Elif lam mim ra. Bunlardır kitabın ayetleri. Sana, Rabbinden indirilen gerçektir, fakat insanların çoğu inanmaz.

Elif, Lam, Mim, Ra. İşte bunlar (kutlu) Kitab’ın ayetleridir. Ve Sana Rabbinden indirilen Hakk ve hakikatlerdir. Ne var ki insanların çoğu iman etmezler (etmeyeceklerdir).

Elif, Lâm, Mim, Râ, Bunlar, sana vahiyle bildirilen mesajlardır; ve sana Rabbin katından indirilenler en iyinin, en doğrunun ve gerçeğin tâ kendisidir; ama insanların çoğu yine de bu gerçeğe inanmayacaklar.

Sûrede Allah’ın birliğine iman, Hz. Muhammed’in ilettiği mesajın hak olması, öldükten sonra di-rilme gerçeği ve hesap tekrar vurgulanmaktadır. Müşrikl... Devamı..

Elif. Lâm. Mîm. Râ. Bunlar, mükemmel, kutsal kitabın, Kur'ân'ın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerekçeli, hikmete dayalı, toplumda gerçekleştireceğin hakça düzenin kurallarını içeren ilahi bir vahiydir, hak kitap Kur'an'dır, insan haklarını-sorumluluklarını düzenleyen şeriattır. Fakat insanların çoğu iman etmeyecekler.

Elif. Lâm. Mim. Râ. Bunlar Kitab'ın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen haktır. Ancak insanların çoğu iman etmezler.

Elif, Lâm, Mim, Râ. Bunlar Kitab'ın ayetleridir. Ve sana Rabbinden indirilen haktır. Ancak insanların çoğu iman etmezler.

Elif, lâm, mim, râ. Bunlar Kur'an'ın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen Kur'ân haktır; fakat insanların çoğu iman etmezler.

Elif, Lam, Mim, Râ.

Elif, lâm, mîm, râ. Bunlar, kitabın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu anlamazlar. [229]

[229] Ra‘d sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, X, 13.

Elif, lâm, mim, râ, işte bunlar kitabın âyetleridir; Tanrın katından sana indirilen şey de haktır, insanların pek çokları inan etmezler

Elif, Lâm, Mim, Râ. Bunlar, Kitabın (Kur'an'ın) ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen (Kur'an) gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar.

“Elif-Lâm-Mîm-Râ harfleriyle ilgili 2/1 dipnotuna bakabilirsiniz.

Elif Lâm Râ. Kitâbın ’alâmâtı bunlardır. Senin rabbinden telâkkî iylediğin hakdır, lâkin ekser adamlar inanmazlar.

Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar Kitap'ın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen Kitap haktır; fakat insanların çoğu inanmazlar.

Elif Lâm Mîm Râ.[287] İşte bunlar Kitab’ın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir, fakat insanların çoğu inanmazlar.

Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız.

Elif. Lâm. Mîm. Râ. Bunlar, Kitab'ın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen haktır, fakat insanların çoğu inanmazlar.

A.L.M.R. Bu (harfler), kitabın mucizeleridir. Rabbinden sana indirilen, gerçektir; fakat halkın çoğu inanmaz.

Bu harfler Kuran'ın Tanrı sözü olduğunu ve Tanrı tarafından korunduğunu kanıtlayan 19 kodu üzerine kurulu matematiksel mucizenin önemli bir parçasını ... Devamı..

Elif, Lâm, Mîm, Ra. İşte bunlar sana o kitabın âyetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Lâkin insanların çoğu iman etmezler.

Elif, Lam, Mim, Ra. İşte bunlar sana o kitabın âyetleri ve sana rabbından indirilen haktır, ve nasın ekserisi iyman etmezler

Elif, Lam, Mim, Râ. Bunlar Kitap'ın ayetleridir. O, sana Rabb'inden indirilen hakikattir. Ne var ki insanların çoğu ona inanmazlar.

Elif, lâm, mîm, raa. Bunlar kitabın (Kur'anın) âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen (bu Kur'an) hakdır. Fakat insanların çoğu inanmazlar.

Elif, Lâm, Mîm, Râ.(1) Bunlar, Kitâb'ın (Kur'ânın) âyetleridir ve sana Rabbinden indirilmiş olan (o Kur'ân) haktır; fakat insanların çoğu îmân etmezler.

(1)Bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 1)

Elif-Lam-Ra. Bunlar kitabın ayetleridir ve Rabbinden sana indirilmiş olan bu ayetler, gerçek doğrulardır. Fakat insanların çoğu bu ayetlere inanmıyor.

Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar öyle bir kitabın ayetleridir ki sana çalabından doğru olarak bildirildi. Ancak insanların pek çoğu buna inanmazlar.

Elif, Lâm, Mîm, Ra. Bu âyetler, Kitabın âyetleridir, sana Rabbin canibinden inzal olunan Kuran doğrudur. Fakat pek çok nâs ona inanmazlar.

[1] Mekkî veya Medinî olması muhtelifün fîhtir. 43 âyettir.

Elif, Lâm, Mim, Râ. Bunlar Kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Ancak insanların çoğu iman etmezler.

(Mekke’de nazil olmuştur ve 43 ayettir. Surenin 13. ayetinde gök gürültüsü manasına gelen “er-Ra’d” kelimesi zikredildiği için sureye bu ad verilmişti... Devamı..

Elif, Lâm, Mîm, Râ. Dinle, ey insanoğlu! Elif, Lâm, Mim, Râ gibi, senin pek iyi tanıdığın ve sürekli kullandığın harflerden oluşan, fakat eşsiz birer mucize olan bu mesaja kulak ver:
Bunlar, insanlığı aydınlatmak üzere gönderilen son ilâhî Kitabın ayetleridir.Ve ey Muhammed! Hiç kuşkun olmasın, sana Rabb’inin katından gönderilen bu ayetler, gerçeğin ta kendisidir; ne var ki, insanların çoğu bu apaçık hakîkate iman etmiyor. Oysa ki:

Medîne’de indirildiğine dâir bazı rivâyetler varsa da, ele aldığı konular ve ifâde biçimi, bu surenin Mekke’nin son dönemlerinde indirildiğini gösterm... Devamı..

Elif Lâm Mîm Râ!
Bunlar, sana rabbinden indirilmiş Kitab’ın Gerçek âyetleridir; ama İnsanlar’ın çoğu inanmaz.

Elif, Lâm, Mîm, Râ. Bunlar Kuran ayetleridir. Ama, Rabb'in tarafından sana indirilen gerçeğin ta kendisi olduğu halde insanların çoğu hâlâ inanmıyorlar.

Elif, Lâm, Mîm, Râ! İşte bunlar Kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden gönderilen gerçeklerdir. Fakat insanların çoğu inanmaz.

[Elif. Lâm. Mîm. Râ.] [*] İşte şu(nlar), Kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir fakat insanların çoğu inanmazlar.

Mukatta‘a harfleri hakkında bilgi için bkz. Bakara 2:1, dipnot 1.

Elif, lâm, mîm, râ. (İşte) bunlar, o kitabın âyetleridir ve sana Rabbinden indirilen (bu kitap) gerçeğin ta kendisidir. Fakat insanların pek çoğu (ona) inanmazlar.

Elif-Lâm-Mîm-Râ. ¹ BUNLAR sana vahiyle bildirilen mesajlardır; ² ve sana Rabbin katından indirilenler hakkın tâ kendisidir; ama yine de insanların çoğu [buna] inanmayacaklar. ³

1 Bkz. Ek II.2 Bazı müfessirler her ne kadar kitâb (“ilahî kelâm” yahut “vahiy”) terimiyle burada özellikle bu sureye işaret edildiği görüşünde iseler... Devamı..

Elif, Lâm, Mîm, Râ. İşte bu kitabın ayetleridir. Rabbinden sana indirilen bu Kuran, hakkın ta kendisidir. Fakat insanların çoğu bu gerçeğe iman etmiyorlar. 2/100, 6/12, 8/55, 11/17

Elif-Lâm-Mîm-Râ![1930] BUNLAR Kitab’ın âyetleridir; ve Rabbin katından sana indirilenler hakikatin ta kendisidir, fakat insanların çoğu (buna) iman etmezler.[1931]

[1930] Bu harflerin anlamına dair ayrıntılı bir not için, iniş sıralamasında ilk geçtiği 68:1’e bkz. [1931] İnzal vahyin hedefine, tenzil kaynağına... Devamı..

Elif, Lâm, Mîm, Râ, işte bunlar Kur'an'ın âyetleridir ve sana Rabbinden indirilmiş olan haktır. Velâkin nâsın çokları imân etmezler.

Elif, Lâm, Mîm, Râ. İşte bunlar sana indirilen kitabın âyetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen Kur'ân haktır, gerçektir, ama insanların çoğu buna inanmazlar.

Elif lam mim ra. Şunlar Kitabın ayetleridir; Rabbinden, sana indirilen haktır, fakat insanların çoğu inanmazlar.

ELİF! LAM! MİM! RA! Bunlar, o Kitabın ayetleridir; Rabbinden[*] sana indirilen, gerçeğin tam kendisidir ama insanların çoğu ona inanmazlar.

[*] Sahibinden

Elif, Lâm, Mîm, Râ. İşte Kitabın ayetleri. Sana Rabbinden indirilenler haktır; fakat insanların çoğu iman etmezler.

Elif lâm mîm râ. Bunlar, kitabın âyetleridir. Sana indirilmiş olan, hakkın tâ kendisidir; lâkin insanların çoğu inanmaz.

Elif, Lâm, Mîm, Râ. O Kitap'ın ayetleridir bunlar. Ve sana Rabbinden indirilen, haktır. Ne var ki, insanların çokları iman etmezler.

elif lām mįm rā: enāl allāh raḥmān şol ya'nį uşbu sūret kitāb āyetleridür. daħı ol kim indürinildi saña çalabundan ḥaķdur velįkin ādemįler eyregi inanmazlar.

Ene’llāhu’r‐raḥmān. Şol kitāb ‘āyetleridür. Daḫı ol kim indürinildi sañaÇalabuñdan. Ḥaḳdur, velākin eyrek ādemlerüñ inanmazlar.

Əlif, Lam, Mim, Pa! Bunlar Kitabın (Qur’anın) ayələridir. Rəbbindən sənə nazil olan (Qur’an) haqdır, lakin insanların (Məkkə müşriklərinin) əksəriyyəti (ona) inanmaz.

Alif. Lam. Mim. Ra. These are verses of the Scripture. That which is revealed unto thee from thy Lord is the Truth, but most of mankind believe not.

A.L.M.R.(1798) These are the signs (or verses)(1799) of the Book: that which hath been revealed unto thee from thy Lord is the Truth; but most men believe not.

1798 For Alif, Lam, Mim, see 2:1, n. 25. For Alif, Lam, Ra', see Introduction to S. 10. For abbreviated Letters generally see Appendix I. Here there s... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.