25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kureyş Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Li-îlâfi kurayş(in)

Bunu da Kurayş'ın uzlaşması, hallerinin düzene girmesi için yaptı.

(Bu nankörler hiç değilse, kabileleri birbirine düşman olan) Kureyş’i ‘bir araya getirip anlaştırdığı’ (ve kalplerini uzlaştırdığı),

Mekke'de yaşayan Kureyşlilere her türlü kolaylıklar sağlanıp diğer toplumlara göre güven verme nimeti sunulduğu için,

Fillerle gelen orduyu yenmiş ekin yaprağı haline getirip Kureyşi yurtlarına, yazlıklarına-kışlaklarına ısındırdığı, güvenlik ve barış içinde yaşattığı, barışın nimetlerinden faydalandırdığı için, Allah'ı tek ilah tanıyıp şeriatına bağlanarak Allah'a kulluk ve ibadet etsinler.

Kureyş'i (birbirine) ülfet ettirdiği için,

(Hiç değilse kendilerini) Kureyş'i 'bir araya getirip anlaştırdığı,'

(Ey Rasûlüm, o Kureyş kabilesine haber ver ki, diğer nimetler bir yana, hiç olmazsa şu iki büyük nimet olan) Kureyş'in meydana getirilmiş ünsiyyet ve alışkanlıkları için:

1, 2. Kureyş kabileleri, kış ve yaz (ticari) seferlerine alıştırıldıkları için;

Kureyş'i alıştırdığı için. [810]

[810] Kureyş sûresi ve genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 367; 373.

Kureyş alıştırıldığından

(Rabbin,) Kâbe'yi koruduğu için Kureyş Kabilesine birtakım imkânlar lütfetmiş,

1,2. (Allâh) Kureyş’in ittihâdı ve diğerleri ile i’tilâfı ve yaz ve kış kârbân gönderebilmeleri içün (ashâb-ı fîli helâk iyledi.)

1,2. Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır.

1,2,3,4. Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.

1-2. Kureyş’in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için (Allah lutuflarda bulundu).

1, 2, 3, 4. Kureyş'e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler.

 Kureyş kabilesi, bütün Araplarca kutsal sayılan Kâbe’nin gözetim ve bakımını üstlendikleri için bütün kabileler onlara saygı gösterirdi; bu sayede on... Devamı..

Kureyş (bu mesajı) bağrına basmalı;

Kureyş'in ilâfı (güven ve barış andlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak) için.

İylâfı için Kureyşin

1-2. (Habibim! Kureyş kabilesine haber ver ki, diğer nimetler bir yana, hiç olmazsa) Kureyş kabileleri, kış ve yaz (ticarî) seferlerine alıştırıldıkları için,

Kureyş'i alıştırdığı için¹;

1- Kureyş\in emin ve rahat olmasını sağladığı için.

(Baari) Kureyş emn-ü selâmete,

(Allah) Kureyş'i (emniyet ve selâmete) alıştırdığı için!

Kureyş topluluğunun güvenliği için.

Bu da Kureyş’in esenliği için yapılmıştı,

Kureyş/i ülfet ettirmek için,

[1] Mekke'de nâzil olmuş (4) âyettir.

(Hiç değilse) Kureyş’in¹ eriştiği güvenlik ve kolaylık [îlâf]² için

1 Kureyş kelimesi, “köpek balığı” anlamındadır. Muhtemelen bu kabilenin çok eski dönemlerdeki totemleri köpek balığı idi. İsmini buradan almış olabili... Devamı..

(Hiç değilse) Kureyş'i bir araya getirip ısındırdığı için.

(Kureyş’e cahiliye devrinde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır. Tin suresinden sonra Mekke’de nazil olmuştur ve 4 ayettir.)... Devamı..

Allah, Kureyş kabîlesinin huzur ve güvenliğini sağlamak için,

Bu sûre, Mekke döneminin başlarında, Tîn sûresinden sonra indirilmiştir. Refah ve huzur içinde yaşamak isteyen bütün toplumlara canlı bir örnek ve sem... Devamı..

KUREYŞ’in dokunulmazlığı için!

Kureyş’i uzlaştıran,

Kureyş halkı hiç düşünmüyor mu? Onları emin bir beldede yaşatıyoruz. Onları birçok şeye alıştırdık.

Kureyş’in güvenliğini (sağladığı) için, [*]

[Îlâf] kelimeleri, fil ordusunun helak edilmesinin “Kureyş’in güvenliği” gerekçesine bağlandığını ortaya koymaktadır.

1,2. Bizim kendilerine kış ve yaz seferlerinde¹ (verdiğimiz nîmetlere) karşılık Kureyş’in² şu yaptığına bir bakın.³

1 Kureyş, kazancını yazları (bugünkü Suriye) Şam’a, kışları Yemen’e düzenledikleri seferlerle getirdikleri malları, Kâbe’yi ziyarete gelenlere satarak... Devamı..

KUREYŞ’in emniyeti sağlanabilsin diye, ¹

1 Lafzen, “Kureyş’i korumak için”, yani onları, Kâbe’nin koruyucuları ve Son Peygamber Muhammed (s)’in aralarından çıkacağı bir kabile yaparak. Böylec... Devamı..

Bari Kureyş’in birlik ve dirliği hakkı için. 6/63-64

BARİ[⁵⁸⁹⁸] Kureyş’in[⁵⁸⁹⁹] ticari imtiyazları hakkı için,

[5898] Lâm harfi için, Fil sûresi ve bu sûrenin 3. âyeti olmak üzere iki tarafı da gören şu zımnî anlama ulaşırız: Allah’ın Kureyş üzerindeki nimeti s... Devamı..

1-4. Kureyş'e (Kureyşlilere) kolaylık sağladığından, onlara kış ve yaz aylarında seyahate (Alış veriş yapabilmeleri için, civar ülkelere selametle gidip gelebilmeleri için) imkân tanıdığından dolayı, artık onlar (kendilerini), açlıktan (kurtarıp) doyuran ve onları korkudan emin kılan bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine ibadet etsinler.

(Allah Teâlâ onlara emniyet ve ruhsat ihsan buyurduğundan dolayı, yalnız O'na kulluk etsinler, putları O’na eş ve denk tutmasınlar. Bu sebeple bu emre... Devamı..

Kureyş’in ünsiyet kazanması (bir birlerine ısınmaları) için,

Kureyş'in (seyahate) ülfet ettirildiğinden dolayı.

Kureyş'in güven ve barış anlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak için,

Kureyşi alıştırdığı için,

Eğer Kureyşliler, Allah'ın başka nimetlerinden dolayı O'na kulluk etmiyorlarsa hiç değilse, onları, geçimlerini sağlayan, güvenli yolculuğa alıştırdığ... Devamı..

1,2. Kureyş'in rahat ve nâil-i hürmet ve kış ve yaz seferlerinde ta'arruzdan masûn ve müsterih olmaları içün (Allâh ashâb-ı fîli helâk iylediği gibi halka da ilkâ-yı muhabbet itdi)

Kureyşliler; sıcak ilgi gördükleri için,

Kureyş'in güvenliği ve iyiliği için ..

Kureyş'in eriştiği güvenlik ve kolaylıklar için,

Kureyş'i alıştırıp ısındırdığı için,

1-2. ķuraş ķabilesi öġrenmeġi içün öġrenmeġi içün anlaruñ ķış geçmegi daħı yayuñ.

Ḳureyş ögretdügi ma‘īşet‐içün.

(Ya Peyğəmbər! Qüreyşlilərə de ki) Qüreyşin ülfəti (dostluğu və ya Allahın onlar üçün səfəri asanlaşdırması) xatirinə,

For the taming of Qureysh

For the covenants (of security and safeguard enjoyed) by the Quraysh,(6276)

6276 Quraysh were the noblest tribe of Arabia , the tribe to which belonged the Prophet himself. They had the custody of the Ka'bah, the central shrin... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.