25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 5. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Huve-lleżî ce’ale-şşemse diyâen velkamera nûran vekadderahu menâzile lita’lemû ‘adede-ssinîne velhisâb(e)(c) mâ ḣaleka(A)llâhu żâlike illâ bilhakk(i)(c) yufassilu-l-âyâti likavmin ya’lemûn(e)

Öyle bir mabuttur o ki güneşi parlak ziyalı, ayı aydın ışıklı yarattı ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller tayin etti. Allah bunları boş yere değil, gerçek bir fayda için halketti. Bilen topluluğa delillerini açıklayıp bildirmededir.

 Güneş’i bir aydınlık (kaynağı), Ay’ı bir nur (yansıtıcı) kılan ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tespit ve takdir buyuran O’dur. Allah, (bütün) bunları ancak Hakk (uygun miktar ve doğru maksat) ile yaratmıştır. O, (düşünüp) bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır.

Güneşi parlak bir ışık kaynağı, ayı da aydınlık kılan ve yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz, yani zamanı ölçebilesiniz diye aya dolaşma konakları düzenleyen O'dur. Allah bunların hiçbirini boş yere değil, belli amacı gerçekleştirmek üzere, koyduğu genel kanunlara uyumlu bir düzen olarak yaratmıştır. Allah, bilmek isteyen bir toplum için ayetlerini böylece açıklıyor.

O, güneşi, aydınlatan, ısıtan bir ışık, ayı, aydınlık veren bir nur haline getiren, aya evreler tayin ve takdir ederek düzenleyendir. Yılları kayda geçirerek faydalanabilmeniz, zaman planlaması ve vakti belirleyip tayin edebilmeniz içindir bunlar. Allah bunları, gerekçeli, hikmete dayalı, doğru ve hesaplı bir düzen içinde yaratmıştır. İlimde ilerlemeye devam eden bilgi toplumları için Allah'ın birliğini ve kudretini gösteren âyetleri, delilleri ayrıntılı açıklıyor.

bk. Kur’an-ı Kerim, 2/189; 6/96; 23/115-116; 36/40; 38/27.

Güneşi bir ışık, ayı bir nur yapan, yılların sayısını ve (vakitlerin) hesabını bilmeniz için ayı belli menzillere göre düzenleyen O'dur. Allah bütün bunları hak üzere yaratmıştır. Bilen bir topluluk için ayetlerini etraflıca açıklıyor.

Güneşi bir aydınlık, ayı bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tesbit eden O'dur. Allah, bunları ancak hak ile yaratmıştır. O, bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır.

O Allah'dır ki, güneşi bir ışık ve ayı da bir nur yaptı (büyüyüp küçülen) miktarlar ve ölçüler tayin buyurdu, ki senelerin sayısını ve hesabı bilesiniz. Allah, bunları ancak hak ve hikmet olarak yarattı. Allah, anlayacak bir topluluk için âyetlerini açıkça beyan ediyor.

Yalnızca O’dur, güneşi ışık veren bir kaynak ve ayı aydınlık (aleti) yapan. Yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için, o aya duraklar ayarlamıştır. Allah, bunları ancak bir gerçeğe dayanarak yaratmıştır. (Boşuna yaratmamıştır.) Allah, ayetlerini bilen bir toplum için (böylece) açıklıyor.

Güneşi ışık kaynağı, ayı aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilmeniz için aya konak yerleri düzenleyendir. Allah bunları bir amaç uğruna yaratmıştır. O, bilen bir topluma âyetlerini açıklamaktadır.

Odur güneşi ışın, ayı da nur yaratan, yılların hesabiyle sayıyı bilmenizçin ona duraklar kıldı, Allah bunu ancak, yaratmıştır hak olarak, bilen bir ulusçün âyetler açıklatır

Güneşi parlak bir ışık/enerji, ayı da aydınlık yapan, (takvim ölçümlerini) yılların sayısını ve (vakitlerin) hesabı(nı) bilmeniz için aya menziller takdir eden O'dur. Allah bütün bunları rastgele değil, şaşmaz ölçülere bağlı olarak yaratmıştır. O, âyetlerini bilip anlayacak bir topluma böylece bir bir açıklamaktadır.

Ziyâ içün güneş ve nûr içün kameri halk iden ve senelerin hesâbı içün ânları tanzîm iyleyen odur. Allâh bunları beyhûde değil bihakkın halk iylemişdir. Anlayanlara âyâtını tafsîl ider.

Güneşi ışıklı ve ayı nurlu yapan; yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için, aya konak yerleri düzenleyen O'dur. Allah bunları ancak gerçeğe göre yaratmıştır; bilen millete ayetleri uzun uzadıya açıklıyor.

O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da (geceleyin) bir aydınlık (kaynağı) kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah, bunları (boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır. O, âyetlerini, bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır.

Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O’dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de âyetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona (aya) birtakım menziller takdir eden O’dur. Allah bunları, ancak bir gerçeğe (ve hikmete) binaen yaratmıştır. O, bilen bir kavme âyetlerini açıklamaktadır.

O, güneşi bir ışık kaynağı, ayı da bir ışık yaptı. Yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona evreler düzenleyip belirledi. ALLAH bunları ancak bir gerçek için yaratmıştır. Bilen bir topluma ayetleri böyle açıklar.

O Allah'dır ki, senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz diye güneşi bir ışık, ayı da bir nur yaptı. Ve aya menziller tayin etti. Allah bunu hak olarak yarattı. O, bilecek olan bir kavim için âyetlerini ayrıntılı olarak açıklar.

O, odur ki Güneşi bir zıyâ yaptı Kameri bir nur ve buna menzil menzil mıktarlar ta'yin buyurdu ki senelerin adedini ve hisabı bilesiniz, Allah, bunu ancak hak hikmet ile yarattı, bilecek bir kavm için âyetleri tafsıl ediyor

Güneşi (gündüz) bir (ısı ve) ışık (kaynağı), ayı da bir nur (gece için bir aydınlık kaynağı) yapan, yılların sayısını ve (vakitlerin) hesabını bilmeniz için ayı belli menzillere (yörüngelere) göre düzenleyen O’dur. Allah bütün bunları (bir hikmete binâen) hak üzere yaratmıştır. O bilen bir topluluk için âyetlerini (geniş bir şekilde/değişik ifadelerle) ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Güneş'i bir ziya¹, Ay'ı bir nur² yapan ve yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için menziller³ belirleyen O'dur. Allah, bunları ancak hakk ile yaratmıştır. O, bilen bir halk için ayetlerini ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

1- Işık, ışın. 2- Aydınlık. 3- Evreler.

Güneşi ziya (lı), ayı nur (lu) yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona (ayın seyr-ü hareketine muhtelif) menziller ta'yin eden Odur. Allah, bunları (boş yere değil) sabit bir gerçek (bir vaakıa, bir fâide) olarak yaratmışdır. O, bilecek bir kavm için âyetlerini birer birer açıklar.

O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı ise bir nûr yapan, yılların sayısını ve (vakitlerin)hesâbı(nı) bilmeniz için de ona (aya) birtakım menziller (yörüngeler) takdîr edendir.(3)Allah, bunları ancak hak (ve hikmet) ile yaratmıştır. (Bu hakikatleri) bilecek bir kavim için âyetleri açıklıyor.

(3)“Kur’ân-ı Kerîm, bazen bir şeyin müteaddid (çok sayıdaki) gāyelerinden insanlara âid bir gāyeyi zikre tahsîs ediyor (ayırıyor). Bu, ihtâr içindir. ... Devamı..

Güneşi ışık saçan, ayı da aydınlık yapan ve sabit bir yörünge planlayıp, senelerinizin hesabını yapmanız için, o ikisini yörüngesinde hareket ettiren de O dur. Bunları belli bir ölçü ile yaratmıştır. Allah, hakikati bilen bir topluma ayetlerini böyle açıklıyor.

Güneşi ışık, ayı da aydınlık yapan, yılların sayısını, sayışı bilesiniz diye aya konaklar yasayan Odur. Allah bütün bunları ancak gerektiği gibi yarattı. Biz belgelerimizi bilenler takımı için uzun uzadıya anlatırız.

Güneşi ziyalı, ay/ı nurlu yapan, yılların sayısını, hesabını [⁵] bilmeniz için ay/a nice konak yerleri tayin eden O/dur. Allah bunları ancak hak ve hikmetine uygun olarak yaratmıştır. O bilen bir kavim için âyetleri tafsil eder.

Güneşi bir ışık kaynağı [ziyâ’], ayı da aydınlık [nûr] yapan³, yılların/ayların sayısını ve hesabı bilmeniz için⁴ ona menziller/duraklar⁵ takdir eden O’dur. Allah, bütün bunları ancak hak olarak yaratmıştır. O, ayetlerini bilen bir topluluk [kavm] için ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadır.

3 Krş. Nebe, 78/13; 4 Ayette geçen “es-sinîn”kelimesi “sinn” kökünden gelme bir kelimedir. Sene/yıl olarak bildiğimiz ve dilimizde de kullandığımız... Devamı..

Güneşi ışıklı ve ayı nurlu yapan ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için aya konak yerleri düzenleyen O'dur. Allah, bunları ancak hak ile yaratmıştır. O, bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır.

Güneş’i bir ısı ve ışık kaynağı, Ay’ı da aldığı ışığı yansıtan bir aydınlık kılan, takvim ölçümlerini, yılların sayısını ve vakitlerin hesabı öğrenesiniz diye Ay’a her ayın başından sonuna kadar her gün için belirli evreler tayin eden O’dur. Allah bütün bunları, anlamsız ve birer tesadüf eseri olarak değil, ancak ve ancak yüce bir hikmet uyarınca ve belirli bir gaye için yaratmıştır.
Bakın; Allah, akıllarını kullanacak ve hakîkati bilip anlayacak bir toplum için, ayetleri işte böyle açık ve net olarak ortaya koyuyor:

O’dur ki Güneş’i bir ışık, Ay’ı da bir nûr / yansıtıcı / aydınlık kıldı; Hesab’ı ve Yıllar’ın sayısını bilmeniz için ona menziller takdir etti.
Allah bunları ancak Hakk ile yarattı.
Bilecek bir kavim için Âyetler’i ayrı ayrı açıklıyor.

Allah, güneşi ışık kaynağı; ayı da ışık yansıtıcısı yaptı. Ayı dilimledi, güneş ve ay takvimleri derken, hesap yeteneğinizi harekete geçirdi. Allah, bütün bunları, denge için yarattı. Bu ayetleri de bilgi toplumu için ayrıntılıyor.

Güneşi ışık, Ay’ı nur yapan, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için ikisini ayı bir yörüngeye oturtan, aya güneşe dünyadan görünecek durak yerleri belirleyen Rabbinizdir. Allah bunları boşa yaratmamıştır. Yaratılışlarını düşünürseniz onlar bir hikmet üzerine yaratılmıştır. Onlar yaratılış yasalarımız doğrultusunda insanlığa hizmet etmektedirler. Rabbiniz bu gerçekleri anlayasınız diye ayetleriyle açıklamaktadır.

Güneşi ışık kaynağı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için [*] ona (aya) birtakım evreler belirleyen O’dur. [*] Allah bunları ancak bir amaçla yaratmıştır. Bilen bir kavme ayetlerini açıklamaktadır.

Benzer mesajlar: En‘âm 6:96; İsrâ 17:12; Rahmân 55:5.,Benzer mesaj: Yâsîn 36:39.

Güneşi bir ışık kaynağı, ayı da bir nur¹ kılan ve (aya) senelerin sayısını ve hesabı bilmeniz için safhalar veren, O (Allah)’tır. Allah bunları ancak hak (değişmeyen ölçü)² ile yarattı. (İşte Allah) bilip anlamak isteyen bir topluluk için âyetlerini böyle ayrıntılı olarak açıklar.

1 ضِيَاءٌ)) Hararetli ışık, (نُورٌ) ise başkasının ışığından alınan ışık demektir. Güneşin ışık kaynağı, ayın ise yansıtıcılığına işaret olabilir. İsr... Devamı..

Güneşi parlak bir ışık [kaynağı] ve ayı aydınlık kılan, ¹⁰ ve yılların sayısını bilesiniz, [zamanı] ölçebilesiniz diye ona evreler koyan O’dur. Bunların hiç birini Allah bir anlam ve amaçtan yoksun yaratmış değildir. ¹¹ (Allah), bilmek isteyen bir topluluk için ayetlerini ayrıntılı olarak (işte böyle) açıklıyor:

10 Her ikisi de “ışık” ya da “aydınlık”ı gösterdikleri için ziyâ ve nûr isimleri sık sık birbirlerinin yerine kullanılabilmektedirler; fakat çoğu dilb... Devamı..

Güneşi ışık kaynağı, ayı da (O ışığı yansıtan) bir nur kılan, yılların sayısını ve (mevsimlerin ve ayların) hesabını bilmeniz için Ay’a yörüngeler ve duraklar takdir eden O’dur. Allah bütün bunları boş yere değil gerçek bir amaç için yapmıştır, Allah hakikati bilen bir toplum için ayetleri işte böyle açıklıyor. 2/189, 6/96, 17/12, 36/38, 55/5

Güneşi aydınlığın kaynağı ve ayı ışık yansıtıcı yapan;[¹⁵⁷²] yılların sayısını ve hesabı(nı) bilesiniz diye ona evreler takdir eden O’dur. Bunu başka değil, hakiki bir gaye için halk eden Allah, bilmek isteyen bir toplum için varlık âyetlerini[¹⁵⁷³] ayrıntılı olarak açıklıyor.

[1572] Dıyâ’ (dav’), Kur’an’da aydınlatan kaynak anlamında kullanılmıştır (Krş: 2:17; 28:71). Dilde ışığın kaynağı için kullanılır. Daha çok işlevsel ... Devamı..

Güneşi ziya membaı ve ay'ı nurlu kılan, -yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için- ay'a konak yerleri (menziller) tayin eden O'dur. Allah bunları (boş yere değil) hak ve bir hikmet üzere yarattı, (ki kulları gök cisimlerinin de diğer yaratıklar gibi bir eceli olduğunu, onları ilah edinip onlardan şefaat ummanın doğru olmadığım anlasınlar da, yaratıklar yerine herşeyi yaratan Rablerine ibadet etsinler) Allah, (ilim ehli olan, bu konuları) bilen bir topluluk için ayetlerini birer birer açıklar.

Güneşi ziyalı (kendinden ışıklı) ay’ı aydınlıklı (aydınlanan) yapan; yılların sayısını ve (vakitlerin) hesabı(nı) bilmeniz için ona (gerek güneşe ve aya) aya ölçülü menziller takdir eden O’dur. Allâh, bunları bir gerçek ile yaratmıştır. Bilen bir topluluk için âyetleri böylece açıklamaktadır.

O, o (Hâlik-ı Azîm)dir ki, Güneşi bir ziya, Ay'ı da bir nûr kıldı. Ve ona menziller tayin etti ki, senelerin sayısını ve hesabı bilesiniz. Allah Teâlâ bunları ancak hak ile yarattı. Bilir bir kavim için âyetleri mufassalan beyan buyuruyor.

O'dur ki Güneş'i bir ışık yaptı. Ay'ı da bir nûr kılıp, ona birtakım konaklar tayin etti ki yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. Allah, bunları boş yere değil, ancak hikmet uyarınca, sabit bir gerçek olarak yaratmıştır. Bilip anlayacak kimselere Allah âyetleri böylece açıklar. [2, 189; 36, 40; 6, 96; 38, 27; 23, 115-116] {KM, Tek-vin 1, 14}

Güneşi ziya, ay'ı nur yapan; yılların sayısını ve (vakitlerin) hesabı(nı) bilmeniz için aya (dolaşma) konaklar(ı) düzenleyen O'dur. Allah, bunları (boş yere değil), gerçek ile (hikmeti uyarınca) yaratmıştır. Bilen bir kavim için ayetleri açıklamaktadır.

O'dur ki: Güneşi ziyâ ve ayı nûr kıldı. Senelerin 'adedini ve hesâbınızı bilmeniz içün aya bir takım menâzil ta'yîn ve takdîr iyledi. Allâh bunları hak olarak yaratdı. Allâh Te'âlâ bilen ve anlayan kavim içün âyetlerini tafsîl ider.

Güneşi ziyâ[1], Ay’ı nûr[2] yapan O’dur. Yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye onu menzil-menzil ölçülendirmiştir. Allah’ın yarattığı şeyler, gerçeğin kendisinden başka birşey değildir.Allah onu gerçek varlık olarak yaratmıştır. Allah, âyetlerini bilen bir topluluk için açıklar.

[1] Ziya : Işığın kaynağı [2] Nur: Işık kaynağının sebep olduğu aydınlık

Güneşi ışık, ayı aydınlık kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için aya menziller takdir eden O'dur. Allah bunları sadece hak olarak yapmıştır, bilen bir toplum için ayetleri açıklıyor.

Güneşi bir ışık, Ayı bir nur yapan(4) ve yılların sayısını ve hesabınızı bilesiniz diye Aya menziller takdir eden Odur. Allah bütün bunları hak ve hikmetle yarattı. Bilen bir topluluk için, âyetlerini O böyle açıklıyor.

(4) Güneş için gerek bu âyette kullanılan ziya sözcüğünde, gerekse başka yerlerde geçen diğer sözcük ve tanımlarda, ışık ile beraber ısıyı da içeren a... Devamı..

Güneş'i ısı ve ışık kaynağı; Ay'ı, hesabı ve yılların sayısını bilesiniz diye bir nur yapıp ona evreler takdir eden O'dur. Allah bütün bunları rastgele değil, şaşmaz ölçülere bağlı olarak yaratmıştır. Bilgiyle donanmış bir topluluk için ayetleri ayrıntılı kılıyor.

ol oldur kim ķıldı güneşi gey aydınlıķ daħı ayı aydınlıķ daħı endāzeledi anı menziller [104b] tā bilesiz yıllaruñ śaġısını daħı śaġıśı ya'nį aylaruñ günlerüñ. yaratmadı Tañrı śunı illā ḥaķk-ıla. seçer beyān eyleyü āyetleri bir ķavm içün kim bilürler.

Ol Tañrı Ta‘ālā güneşi aydınlıḳ eyledi, ayı daḫı nūrlu eyledi. Taḳdīr eylediaña menziller ḥattā ki bilesiz yıllar ṣaġışını ḥisābları. Daḫı yaratmadı TañrıTa‘ālā anı illā ḥaḳḳ‐ıla. Ayırur āyetleri bir ḳavme ki bilürler.

Günəşi işıqlı (parlaq), ayı nurlu edən, illərin sayını və hesabı biləsiniz deyə, ay üçün mənzillər müəyyən edən məhz Odur. Allah bunları ancaq haqq olaraq yaratdı. O, ayələrini anlayıb bilən bir tayfa üçün belə müfəssəl izah edər!

He it is who appointed the sun a splendour and the moon a light, and measured for her stages, that ye might know the number of the years, and the reckoning. Allah created not (all) that save in truth. He detaileth the revelations for people who have knowledge.

It is He Who made the sun to be a shining glory(1391) and the moon to be a light (of beauty), and measured out stages for her; that ye might know the number of years and the count (of time). Nowise did Allah create this but in truth and righteousness.(1392) (Thus) doth He explain His Signs in detail, for those who understand.(1393)

1391 The fitting epithet for the sun is diya', "splendour and glory of brightness", and for the moon is "a light" (of beauty), the cool light that ill... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.