28 Austos 2016 Pazar / 25 Zi'l-ka'de 1437

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARILATIRMA | KUR'AN'DA ARA! | F襤HR襤ST | DOWNLOAD | MOB襤L

 


 Arap蓷 Metin
 
Arap蓷 metin,
Diyanet 毼leri Bakanl蹥 metnidir.
Font olarak Marmara 鈆iversitesi Dekan yardmcs Yard. Do. Dr. Muhammet ABAY tarafndan hazrlanan font kullanlmaktadr. Kendisine msadesi i蓾n teekkr ediyoruz.

 

 

http://tanzil.info/download/  adresinden temin etti簨miz Metin ise halen sitemizde g顤ntlenmemektedir. ドlmamz tamamland蹥nda kullanclarmz bu fontlar arasnda se蔂e yapabileceklerdir.
Bu metin ile ilgili olarak ticari olmayan kullanmlara msade edilmitir. Telif haklar ile ilgili metin aa蹥dadr.

=====================================
Tanzil Quran Text (Simple, version 1.0.2)
Copyright 2008 Tanzil.info
This copy of the quran text is carefully produced, highly verified and continuously monitored by a group of specialists at the Tanzil project.
TERMS OF USE:
- This work is distributed under the terms of the Creative Commons by-nc-nd 3.0 Unported License:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
- Permission is granted to copy and distribute verbatim copies of this text, but CHANGING IT IS NOT ALLOWED.
- This quran text can be used in any website or application, provided its source (Tanzil.info) is clearly indicated, and a link is made to http://tanzil.info to enable users to keep track of changes.
- This copyright notice shall be included in all verbatim copies of the text, and shall be reproduced appropriately in all files derived from or containing substantial portion of this text. Please check updates at:http://tanzil.info/updates/"
 Trk蔒 Transcript
 
Trk蔒 transcript, arap蓷 harflerin karlklar birebir verilerek www.kuranmeali.com i蓾n 驆el olarak hazrlanmtr. Trk alfabesinde karl蹥 olayan harflere 驆el karakterler kullanlm, uzatmal harfler ( ) kullanlm ve ayet sonlarnda durulmadan devam edildi簨nde harekeler belli edilmitir.


 Abdlbaki G闤pnarl Meali
 
Asl ad Mustafa 搐zet Baki悲ir. 12 Ocak 1900 tarihinde 酨tanbul悲a do簠u. Mevlevi tarikat yelerinden gazeteci Ahmed Ag殠 Efendi慨in o簰udur. Babasnn 闤m zerine Gelenbevi 徭adisi慨in son snfndan ayrlmak zorunda kald. Bir sre kitap踦lk ve ilkokul 瓘retmenli簨 yapt. 1927悲e Erkek Muallim Mektebi慨i, 1930悲a 酨tanbul Darlfnunu Edebiyat Fakltesi慨i bitirdi. Konya, Kayseri, Balkesir ve Kastamonu liseleri ile 酨tanbul Haydarpaa Lisesi慨de edebiyat 瓘retmenli簨 yapt. 酨tanbul 鈆iversitesi Edebiyat Fakltesi慨de metinler erhi okuttu. Ankara悲a Dil ve Tarih-Co繢afya Fakltesi慨de 酨lam-Trk tasavvuf tarihi ve edebiyat okuturken (1945) Trk Ceza Kanunu慨un 141. maddesine aykr davrand蹥 gerek蔒siyle tutukland. 10 ay hapis yattktan sonra akland. 1949悲a kendi iste簨yle emekliye ayrld. Trkiyat Mecmuas, 酨tanbul 鈆iversitesi 愲tisat Fakltesi Mecmuas ve 溍rkiyat Mecmuas gibi yayn organlarnda edebiyat tarihi ve ftvvetle ilgili 蔞k sayda makale yaynlad. Trk Ansiklopedisi ile 酨lam Ansiklopedisi慨e 蔒itli maddeler yazd. 25 A繠stos 1982 tarihinde 酨tanbul悲a 闤d.

Bu meali www.ehli-beyt.net adresinden temin ettik. Kendi sitemizin formatna uygun hale getirdik. Dipnotlarda mevcut kaymalar gidererek yayna hazr hale getirdik. Meali kullanmamza izin veren site y霵etimine mteekkiriz.

畤ge蔂i i蓾n Tklayn Meali Satnalmak i蓾n Tklayn

 Ali Bula Meali
 
Ali Bula Beyin Meali http://www.harunyahya.org adresinde bulunuyor. Site Y霵eticileri sitelerinde bulunan tm materyallerin site referans g飉terilmek suretiyle yaynlanabilece簨ni belirtiyorlar. Bundan dayanarak sitemizde yaynlyoruz.

畤ge蔂i i蓾n Tklayn Meali Satnalmak i蓾n Tklayn

 Abdullah Parlyan meali
 
1951 ylnda Konya悲a do簠u. ilkokulu, 慆am Hatib Lisesini ve Yksek 酨lam Enstitsn Konyada okudu ve 1974 ylnda mezun oldu. 1970 li yllarda 酨lamn ilk emri oku dergisinde dergicilik yapt. Daha sonralar Hayra Hizmet vakfnda 蓷lt halen Konya Kitap踦lk sahibi olarak kitap neretmektedir.

Yazar, 畤l Tefsir hakknda sorulan bir soruya u cevab vemitir; "Kuran meali, Kuran- anlamak i蓾n okunur, bugn toplum 騽le bir kltr tahribatyla; dedesinin ve babasnn dilini anlamaz hale gelmi olup meallerimizi okurken s驆l簟 bakma ihtiyac duymaktadr. 酨lam bu kltrnden uzaklama ve dolaysyla Arap蓷-Fars蓷 = Osmanlca denilen s驆ck ve ifadelerden de bu gnn insan bir ey anlamamaktadr. Mesela, fazilet ve infak s驆cklerini bugn 7 den 70e pek 蔞k kimse ne anlama geldi簨ni bilmemektedir. Bu sebeble s驆l簟 bakmakszn dipnot ve parantez sknts 蔒kmeksizin ve de簨ik karakterlerdeki yazlarla dikkatleri da蹥tmakszn, tahsil ve kltr seviyesi ne olursa olsun her kesim ve her yata kimsenin anlayabilece簨 bir meal meydana getirilmitir. 楁ersinde di簟r meallerimizde olmayan, sadece bizim 畤l tefsir de bulunan haritalar, 蓾zelgeler, cetveller sayesinde Kuran hakknda teknik bilgiler verilmekte ve okuyucunun Kuran co繢afyasnda gezinti yapmas da hedeflenmi olmaktadr."

Abdullah Parlyan Mealini yaynlamak i蓾n o簰u Muhammed Parlyan ile irtibata ge蓨ik. Mealin sitemizde yaynlanmasnda bir saknca g顤mediklerini ifade ettiler. Allah onlardan raz olsun.

畤ge蔂i i蓾n Tklayn Meali Satnalmak i蓾n Tklayn

 Ahmet Varol Meali
 
Ahmet Varol Meali慨in sitemizde yaynlanmas i蓾n msadesini istedi簨mizde "Kendisi a踦sndan hi蓫ir problemin olmad蹥n, yaynevi a踦sndan bir problem tekil etmeyecekse yaynlamamzn sakncas olmad蹥n, kendi sitesinde http://www.vahdet.com.tr mealin yaynland蹥n" s騽ledi. Biz de Mealin yaynland蹥 "Madve Yaynevine"bir mektupla sitemizde yaynlayabilmek i蓾n izinlerini istedik. Ancak olumlu yada olumsuz bir cevap alamadk. 愯ternet zerinden kullanclarn zaten ulaabiliyor olmalarndan hareketle biz de sitemizde yaynlyoruz. Ticari bir beklenti i蓾nde olmad蹥mz i蓾n de bir saknca g顤medik. Yine de Yaynevi mealin yaynlanmasnda izinleri olmad蹥n bildirirlerse sitemizden kaldrabiliriz.

Meali Satnalmak i蓾n Tklayn

 Ahmet Tekin Meali
 
Ahmet Tekin Hocamzn Mealini yaynlamak zere iznini talep etti簨mizde tereddtsz izin verdi. Kendi sitesinde http://www.ahmettekin.net yeralan ilgili tantm yazsn aa蹥ya aynen alyoruz;


"塉 byk lgat (Lisan惻-Arab,Tac惻-Arus, Kamus) ve hadis lgatlar; 70悲en fazla tefsir taranarak, nzul sebepleri, nzul seneleri ve nzul sralar, Kur徨n渾n mu惡ezli簨, dil kurallar ve Kur徨n悲aki edebi sanatlar, deyimler, farkl kraatler dikkate alnarak, Kur徨n渾n Kur徨n ile tefsirine ve Kur徨n渾 tefsir eden hadislere 霵celik verilerek, ayetler aras irtibatlar ve Kur徨n渾n btnl蹞 g驆 霵nde bulundurularak, tebihlerdeki benzerlik y霵leri ve ""kezalike""ler a踦larak, i蔒riklerinde gerek蔒leri de olan kelimeler gerek蔒li manalandrlarak; Kur徨n悲aki hkmlerin ferdi hukuku ve kamu hukukunu ilgilendiren y霵lerine dikkat 蔒kilerek, cmleye ilave mana kazandran 瓘eleri (hal cmlesi gibi) yerinde kullanlarak, 100 den fazla ilmi adamyla istiare edilerek, Kur徨n zerinde yazlm 500悲en fazla makale g顤lerek, 1000悲en fazla kelimede farkl mana tercih edilerek, bir ayete, bir cmleye, bir kelimeye birbirini teyit eden birden fazla mana verilerek, meale 22.000 den fazla mana kazandrlarak, Arap dilinin btn imkanlarndan faydalanlarak, 酨lam stlahlar korunarak, Kur徨n zerindeki 蓷lmalara devam edilerek Trk蔒慨in iiriyyeti i蓾nde, 300 sayfalk indeks ilavesiyle hazrlanan 驆gn bir mealdir."

Ahmet TEK嵣 Biyografisi i蓾n tklayn
Ahmet TEK嵣 tarafndan hazrlanan Kur徨n 愯deksini indirmek i蓾n tklayn.
http://www.ahmettekin.net


Meali Satnalmak i蓾n Tklayn

 Ali Fikri Yavuz Meali
 
Ali Fikri Yavuz Mealini internet ortamndan temin ettik. Sitemiz ziyaret蓾lerinin 蔞k蓷 talep ettikleri bir mealdir. Telif hakk elinde olan varsa ve bu ekilde yaynlanmasn arzu etmiyorlarsa  bildirilmesi halinde derhal kaldrrz.

畤ge蔂i i蓾n Tklayn Meali Satnalmak i蓾n Tklayn

 Bayraktar Bayrakl Meali
 
1947'de Rize'nin Gneyce Nahiyesi'nde do簠u. 愮kokulu ve hafzl蹥 k騽nde tamamlad. 1968'de 酨tanbul 慆am-Hatip Okulunu, 1969'da 酨tanbul Eyp Lisesini, 1972'de Istanbul Yksek Islam Enstitsn, 1977'de Istanbul 鈆iversitesi Edebiyat Fakltesi Sosyoloji B闤mn bitirdi. 1982'de ''Farabi'de Devlet Felsefesi'' adl teziyle 酨tanbul 鈆iversitesi Edebiyat Fakltesi Sosyoloji B闤mnden Doktora payesini ald. 1983'de Yardmc Do蔒nt, 1986'da Do蔒nt ve 1993'de Profes顤 oldu. Halen Marmara 鈆iversitesi 愮ahiyat Fakltesi Din E簨timi Anabilim Dal Bakanl蹥 g顤evini srdrmektedir.
Mealini sitemizde yaynlamamza msaade eden Bayraktar Bayrakl hocamza, onun izniyle meali bize ulatran Mahmut Soylu Bey'e ve btn bunlara vesile olan ve irtibatmz sa簰ayan Ayhan S驆 Bey'e 蔞k teekkrler ederiz.

畤ge蔂i i蓾n Tklayn Meali Satnalmak i蓾n Tklayn

 Cemal Klnko簰u Meali
 
Cemal Klnko簰u 1962 ylnda Rizede do簠u. Msrn 酨kenderiye ehrinde bulunan Beyrut Arap 鈆iversitesinde balad蹥 hukuk tahsilini San Marino 鈆iversitesinde tamamlad. Amerikada 溮kago North Park 鈆iversitesinde 毼letme dalnda yksek lisans (MBA) yapt. Yksek lisans 蓷lmalarnda, 愯san Kaynaklar Y霵etimi, Toplumsal Kalknma ve Uluslararas Ticaret dallarnda uzmanlat. 紨renci yurtlarnda bir mddet idarecilik yapan Klnko簰u de簨ik gazete ve elektronik haber sitelerinde yorum yazlar yazd. ドy Tvde Kuran Eksenli Hayat adl bir program yapan Cemal Klnko簰u evli ve 3 蔞cuk babas olup Arap蓷 ve 愯gilizce bilmektedir.

Kendisinden mealini yaynlamak zere iznini istedi簨mizde hi tereddtsz msaade etti. Allah ondan raz olsun.

畤ge蔂i i蓾n Tklayn 

 Diyanet 毼leri Meali (Eski)
 
DIYANET ISLERI BASKANLIGI TURKCE KUR'ANI KERIM MEALI 'nin elektronik versiyonu ad451@freenet.hsc.colorado.edu den alnm ve saptanabilen hatalar orijinal mealle karslatrlarak dzeltilmitir.

http://wings.buffalo.edu/sa/muslim/isl/Quran/turkish/About

Bu meal 1961 tarihli birinci baskda, Diyanet 酨leri Bakan Hasan Hsn Erdem ve mavere ve dini eserler inceleme kurulundan Yusuf Ziyaeddin Ersal'n nezareti altnda Ankara 鈆iversitesi 愮ahiyat Fakltesinden Dr. Hseyin Atay ve Dr. Yasar Kutluay tarafndan hazrlanm; ayrca 酨tanbul Yksek 酨lam Enstits 瓘retim yelerinden Mahir 搐 bakanl蹥 altnda, mavere ve dini eserler inceleme kurul yesi Osman Keskio簰u, dersiamdan 猘emi Mfts M. Ziya Bilgin ve Ankara Mfts Mahmut 紨t踙'den kurulan redaksiyon komitesinin tetkikinden ge蔂itir.

NOT : Bu bilgiler meali ald蹥m (ve fakat adresini imdi hatrlamad蹥m) sitede bulunan bir nottur.


 Diyanet 毼leri Meali (Yeni)
 
D幎ANET 棰LER BA溠ANLI粁 MEAL (Yeni)

Halen Diyanet ileri Bakanl蹥nn sitesinde de bulunan bu meal, Bakanl蹥n resmi mealidir. Meali Do Dr. Halil ALTUNTA ve Dr. Muzaffer 毷H嵣 hazrlamlardr. Eski Diyanet Meali dedi簨miz meal ise 1990 ylna kadar Diyanet 毼leri Bakanl蹥nca kullanlan mealdir. Bu konuda 2005 ylnda Diyanet 毼leri Bakanl蹥nn bastrd蹥 "Kur'an- Kerim Meali"nin Takdim b闤mnde verilen bilgi u ekildedir;

"...1961 Ylnda (Diyanet 毼leri Bakanl蹥 i蓾n) yaptrlan "Kur'an- Kerim ve Trk蔒 Anlam (Meal)" adl Kur'an Mealini neretmitir. Bir蔞k Basks yaplan bu meal 1990'lara kadar Bakanl蹥n Meali olarak hizmet g顤mtr. Bakanlk蓷 bu mealin basmn srdrme imkan kalmaynca; Diyanet 毼leri Bakanl蹥, halktan gelen yo繠n talebi g驆 霵ne alarak, yeni bir meal hazrlamaya karar vermitir. 毼te, Din 毼leri Yksek Kurulunca hazrlanan bu meal, Bakanl蹥n yerine getirmesi gereken bu 霵emli g顤evi ifa etmek ve halkn bu konudaki yo繠n talebine cevap verebilmek midi ve dncesiyle meydana getirilmitir..." 


 Diyanet Vakf Meali
 
T鄄K幎E D幎ANET VAKFI YAYINLARI
KURAN-I KER嵱 VE AケKLAMALI MEAL

Sitemizde bulaca蹥nz Diyanet Meali 愯ternette bir蔞k sitede (bu arada Diyanet 毼leri Vakfnn resmi Web sitesinde) bulunan mealdir. Bir蔞k kiinin zaten elinde bulundu繠na inand蹥m mealin 琄s驆 ksmndaki a踦klamann yeterli olaca蹥n dnyorum.

Balang蓨a Dnya 酨lam Birli簨nin talebi zerine hazrlanan ve ilk basks 1982 ylnda ger蔒kletirilmi olan bu meal, ib闤m esasna g顤e yaplan bir 蓷lma rn olarak ortaya 踦kmt. Bu 蓷lma 蔒r蔒vesinde eyet yelerinden Ali 畤ek 1-48, 581-604; Hayrettin Karaman 76-126; Mustafa ド繢c 49-62, 281-358; 彀rahim Kafi D霵mez 63-75, 358-420, 561-580; Sadrettin Gm 127-280; Ali Turgut 421-560. Sayfalar tercme etmi ve a踦klayc notlar koymulard.
Daha sonra, gerek heyetin bilgisi dnda yaplan ilavelerin 踦karlmas ve bask hatalarnn dzeltilmesi, gerekse mealin ve a踦klamalarn heyet halinde g驆den ge蓾rilmesi i蓾n 蔒rli guruplar halinde ve tam heyet olarak birka mterek 蓷lma yaplmtr.
Bu meal, a踦klamalardan anlalaca蹥 zere bir kiinin de簨l, bir heyetin eseridir. Bir ayeti, asl manas ve hkm de簨meksizin birka trl ifade etmenin mmkn oldu繠 yerlerde heyet yelerinin sluplarna dokunulmam, b騽lece eriilmez gzelliklere, meal 蔒r蔒vesinde ifade edilemez mana ve srlara sahip 愮ahi Kitabn zenginli簨, k踙k bir 闤蔒kle de olsa meale yanstlmtr.
Cenab- Mevladan niyazmz, cmlemizi dnyada imandan ve Kurandan mahrum brakmamas, hitabn anlama ve btnyle hayatmza yanstma cehdimizde inayetini ltfeylemesidir.
HEYET


Meali Satnalmak i蓾n Tklayn

 Edip Yksel Meali
 
Bitlisli bir Krt olan Edip Yksel, 1957de 霵emli bir dini ahsiyet olan Molla Sadrettinin o簰u olarak do簠u. Sekiz yandayken ailesiyle beraber 酨tanbula g氍en Yksel, 慆am Hatip Lisesinde okudu. Aknclar Tekilatnda 蓷lt. Laiklik kart faaliyetleri nedeniyle d顤t yln cezaevinde ge蓾ren Yksel, Read Halifenin buldu繠nu iddia etti簨 Kurandaki 19 Mucizesiyle 1980de tant. Bu tezde Kurann 19 rakam temelinde bir sistemle yazlm oldu繠 霵e srlyordu. Msr do繠mlu Amerikada yaayan bir biyokimyac olan Read Halifeyle srdrd蹞 mektuplamalarn sonucunda Yksel dini yalnzca Allaha 驆glemeye karar verdi. Yl 1986yd. Hadis ve snneti reddetti. Bu arada babas tarafndan mrted (dinden d霵en) ilan edilen Yksel 闤mle tehdit edildi. 1989 ylnda ABDye kendi ifadesiyle hicret etti Read Halifenin yanna gitti. Amerikada 霵ce felsefe okuyup, sonra hukuk doktoras yapan Yksel halen orada yayor.
(A繠stos 2011 de TARAF Gazetesinde kendisi ile yaplan s騽leiden alntdr)

Edip Yksel Meali halen kendi sitesinde (www.19.org)yaynlanmakta, ayrca baslm halde piyasada satlmaktadr. Sitemizde bulunan meal, kendi web sitesinden alnm, sitemizin formatna g顤e yeniden dizayn edilmitir. Edip Yksel, mealinin sitemizde yaynlanmas talebimize yaplan dzeltmelerin gncellenmesi artyla izin vermitir.

Meali Satnalmak i蓾n Tklayn

 Elmall Hamdi Yazr Meali
 
Antalyann Elmal il蔒sinde do簠u. 愮k ve orta 瓘reniminin yan sra hafzl蹥n Elmal苓a tamamlayan Muhammed Hamdi, tah貞iline devam etmek zere days Mus負afa Efendi ile birlikte 酨tanbula gitti ve K踙k Ayasofya Medresesine yerleti (1895). Beyazt Camiindeki derslerine devam etti簨 Kayserili Mahmud Hamdi Efendiden icazet ald. Bundan sonra ho苞as Byk Hamdi, kendisi de K踙k Hamdi diye anlmaya baland; yazla訃nda da bu imzay kulland. Soyad ka要unu 踦knca babasnn k騽nn ismini (Yazr) soyad olarak aldysa da daha 蔞k do繠m yerine nisbetle Elmall diye me虐ur oldu.

釿keyi 蓷簠a ilim ve medeniyet seviyesine ulatrma軌a vesile olabilece簨 midiyle meruti軌et idaresini hararetle savunmaya ba衍ad ve bu g顤 temsil eden 戣tihat ve Terakk Cemiyetinin ilmiye ubesine ye oldu. Avrupa tarzda bir merutiyet ye訃ine eriata uygun bir merutiyet mo苓eli gelitirmek i蓾n 蓷lmalar yapt.

II. Merutiyetin ilk meclisine Antalya mebusu olarak gir苓i. II. Abdlhamidin tahttan indirilmesine rz g飉termeyen fetva emini Nuri Efendiyi ikna edip fetva msveddesini yazmak suretiyle bu konuda etkili bir rol oynad.

1918′de eyhlisl滵lk bnyesinde kurulan D漷l hikmetil 酨l滵iyye 漘al蹥na, bir mddet sonra da bu messesenin reis衍i簨ne tayin edildi. Israrl teklifler zeri要e Damad Ferid Paann birinci ve ikin苞i hkmetlerinde Evkaf n漘r olarak g顤ev yapt. Bu g顤evde iken ikinci rt苑eden Osmanl nian ile 鐰llendirildi.

Trkiye Byk Millet Meclisinde Trk蔒 bir tefsir hazrlatlmas karar alnnca Diyanet 毼leri Reisli簨 bu ii kendisine teklif etti. Elmall teklifi ka苑ul ederek tefsiri yazmaya balad; Hak Dini Kuran Dili adn verdi簨 eserini vefatndan 霵ce bitirmeye muvaffak oldu. 27 Mays 1942′de, uzun mddet mp負el oldu繠 kalp yetmezli簨nden Eren虺騽de damadnn evinde vefat etti ve Sahraycedid Mezarl蹥na defnedildi.
(Diyanet 酨lam Ansiklopedisinden alntdr)

Bu meal internet ortamnda en fazla bulunabilen mealdir. 酨lami i蔒rikli sitelerin neredeyse tamamnda bulunabilen bir mealdir. Kendi adma kimden ve nereden izin istenebilece簨ni bilemedi簨mi, bunun ger蔒kten de gerekli olup olmad蹥n bilemedi簨mi s騽lemeliyim.

畤ge蔂i i蓾n Tklayn Meali Satnalmak i蓾n Tklayn

 Elmall Meali (Orjinal)
 
Antalyann Elmal il蔒sinde do簠u. 愮k ve orta 瓘reniminin yan sra hafzl蹥n Elmal苓a tamamlayan Muhammed Hamdi, tah貞iline devam etmek zere days Mus負afa Efendi ile birlikte 酨tanbula gitti ve K踙k Ayasofya Medresesine yerleti (1895). Beyazt Camiindeki derslerine devam etti簨 Kayserili Mahmud Hamdi Efendiden icazet ald. Bundan sonra ho苞as Byk Hamdi, kendisi de K踙k Hamdi diye anlmaya baland; yazla訃nda da bu imzay kulland. Soyad ka要unu 踦knca babasnn k騽nn ismini (Yazr) soyad olarak aldysa da daha 蔞k do繠m yerine nisbetle Elmall diye me虐ur oldu.

釿keyi 蓷簠a ilim ve medeniyet seviyesine ulatrma軌a vesile olabilece簨 midiyle meruti軌et idaresini hararetle savunmaya ba衍ad ve bu g顤 temsil eden 戣tihat ve Terakk Cemiyetinin ilmiye ubesine ye oldu. Avrupa tarzda bir merutiyet ye訃ine eriata uygun bir merutiyet mo苓eli gelitirmek i蓾n 蓷lmalar yapt.

II. Merutiyetin ilk meclisine Antalya mebusu olarak gir苓i. II. Abdlhamidin tahttan indirilmesine rz g飉termeyen fetva emini Nuri Efendiyi ikna edip fetva msveddesini yazmak suretiyle bu konuda etkili bir rol oynad.

1918′de eyhlisl滵lk bnyesinde kurulan D漷l hikmetil 酨l滵iyye 漘al蹥na, bir mddet sonra da bu messesenin reis衍i簨ne tayin edildi. Israrl teklifler zeri要e Damad Ferid Paann birinci ve ikin苞i hkmetlerinde Evkaf n漘r olarak g顤ev yapt. Bu g顤evde iken ikinci rt苑eden Osmanl nian ile 鐰llendirildi.

Trkiye Byk Millet Meclisinde Trk蔒 bir tefsir hazrlatlmas karar alnnca Diyanet 毼leri Reisli簨 bu ii kendisine teklif etti. Elmall teklifi ka苑ul ederek tefsiri yazmaya balad; Hak Dini Kuran Dili adn verdi簨 eserini vefatndan 霵ce bitirmeye muvaffak oldu. 27 Mays 1942′de, uzun mddet mp負el oldu繠 kalp yetmezli簨nden Eren虺騽de damadnn evinde vefat etti ve Sahraycedid Mezarl蹥na defnedildi.
(Diyanet 酨lam Ansiklopedisinden alntdr)

Bu meal internet ortamnda en fazla bulunabilen mealdir. 酨lami i蔒rikli sitelerin neredeyse tamamnda bulunabilen bir mealdir. Telif haklarn elinde bulunduran var ise bildirmeleri halinde sitemizden derhal kaldrrz.

畤ge蔂i i蓾n Tklayn 

 Hasan Basri ドntay Meali
 
Hasan Basri ドntay Mealini internet ortamndan temin ettik. Sitemiz ziyaret蓾lerinin 蔞k蓷 talep ettikleri bir mealdir. Telif hakk elinde olan varsa ve bu ekilde yaynlanmasn arzu etmiyorlarsa  bildirilmesi halinde derhal kaldrrz.

畤ge蔂i i蓾n Tklayn Meali Satnalmak i蓾n Tklayn

 Hayrat Neriyat Meali
 
Hayrat Neriyat tarafndan hazrlanan meal,www.kuranharfleri.com adresinden yaynlanyor. Mealin sitemizde de yaynlanmasn talep etti簨mizde -Allah (cc) onlardan raz olsun- bunu kabul ettiler. Biz de titiz bir 蓷lma ile sitemizin formatna uygun hale getirerek yayna sunuyoruz. Cenab- Mevla mstefid eylesin.

Meali Satnalmak i蓾n Tklayn

 Kadri ネlik Meali
 
1965 ylnda Diyarbakr'da do簠u. 愮k orta ve lise e簨timini Diyarbakr'da tamamlayan ネlik henz 17 yanda iken 12 Eyll'de siyasi 蓷lmalarndan dolay tutukland ve 2 yl Diyarbakr Askeri Cezaevinde, 2 yl da Malatya E Tipi Cezaevinde yattktan sonra 1984 ylnda 驆grl蹞ne kavutu. Diyarbakr cezaevinde 酨lam ile tanan ネlik cezaevinden 踦ktktan sonra kendi ifadesi ile Medrese-i Yusufiye e簨timini tamamlamak zere 戠an'a hicret etti ve ilahiyat dalnda lisans ald. 2007 ylnda 戠an 愮mi Havzas'nda binlerce 瓘renci arasnda yln aratrmacs se蓾len ネlik imdiye kadar 10'a yakn eser yazm, 200'den fazla kitap ve binlerce ilmi makale tercme etmitir. 愮eri dzeyde Fars蓷, Arap蓷, Krt蔒 ve Trk蔒 bilen ネlik 4 蔞cuk sahibidir. 煪 anda Tefsir-i Kur'an, 溳rh-i Mesnevi ve 溳rh-i Hafz olmak zere ayr dalda 蓷lma ve aratrmalarn srdrmektedir.


 珵er Nasuhi Bilmen Meali
 
1883愒e Erzurum戟n Salasar k騽nde do簠u Babas Hac Ahmet Efendi, annesi Muhibe Hanm悲r K踙k yatayken babasnn vefat etmesi zerine, Erzurum Ahmediyye Medresesi mderrisi ve nakibleraf kaymakam olan amcas Abdrrezzak 愮mi Efendi慨in himayesine girdi.

1908悲e 酨tanbul徨 giderek derslerine devam etti簨 Fatih dersiamlarndan Tokatl 溍kir Efendi悲en icazet ald. 1912 ylnn eyll aynda Bayezid Medresesi dersi滵 olarak g顤eve balad. 1913愒e Fetvahane-i Ali msevvid mlazml蹥na tayin edildi Bir yl sonra bamlazml簜 terfi edildi.

1943愒e 酨tanbul mftl蹞ne getirildi. 30 Haziran 1960 tarihinde Trkiye Cumhuriyeti慨in beinci Diyanet 毼leri Bakan olarak atand ve daha bir yln bile doldurmadan emekliye ayrld. On ay gibi ksa bir srede g顤evinden ayrlmasnn nedeni, d霵emin y霵eticilerinin Trk蔒 ezan ve daha bir蔞k konuda Diyanet 毼leri Bakanl蹥慨 politik ama蔮arna alet etmek istemesiydi.

酨tanbul 慆am Hatip Okulu慨da ve Yksek 酨lam Enstits慨de usul-i fkh ve kelam dersleri verdi. Hayatnn sonuna kadar ilmi 蓷lmalarn srdrd ve sekiz ciltlik tefsirini emekli olduktan sonra yazd. 12 Ekim 1971悲e 酨tanbul悲a vefat eden 珵er Nasuhi Bilmen Edirnekap Sakza簜c 溳hitli簨ne defnedildi.
(biyografi.net愒en alntdr.)

畤ge蔂i i蓾n Tklayn Meali Satnalmak i蓾n Tklayn

 Muhammed Esed Meali
 


畤ge蔂i i蓾n Tklayn Meali Satnalmak i蓾n Tklayn

 Suat Yldrm Meali
 
Suat Yldrm Hocamzdan ald蹥mz ifahi izinle mealini sitemizde yaynlyoruz. Allah ondan raz olsun. Mealin tashihli son nshasn hocamzn muvafakatiyle bize g霵deren Ik Yaynlar Edit顤 Hakk Kuyucu beyefendiye teekkrlerimizi iletiyoruz.

畤ge蔂i i蓾n Tklayn Meali Satnalmak i蓾n Tklayn

 Sleyman Ate Meali
 
Bu meali Rize 愮ahiyat Fakltesi 紨retim 閍esi Ahmet 酨hak Demir Beyden aldk. Kendisinin izniyle sitede kullanyorum. Kendisi meali bizzat melliften ald蹥n, paylalmasnda bir saknca g顤medi簨ni s騽leyerek bilgisayar ortamnda verdi簨ni, mellifin bilgisayar nshasnda piyasada bulunan basklardan farkl olarak birtakm dzeltmelerde bulundu繠nu ifade etti.
Allah Onlardan raz olsun.

畤ge蔂i i蓾n Tklayn Meali Satnalmak i蓾n Tklayn

 溍ban Piri Meali
 
Bu meal www.sabanpiris.com sitesinde yer alyor. 溍ban Piri Beyefendinin izniyle sitemizin formatna uygun hale getirerek yaynlyoruz. Allah Raz olsun

畤ge蔂i i蓾n Tklayn Meali Satnalmak i蓾n Tklayn

 釽it 溮mek Meali
 
釽it 溮mek Beyin Mealini yaynlamak i蓾n kendisinden iznini talep ettik. Yaynlamamza msaade ederek meal metnini g霵derdiler. Allah ondan raz olsun.

畤ge蔂i i蓾n Tklayn Meali Satnalmak i蓾n Tklayn

 Yaar Nuri 畤trk Meali
 
Yaar Nuri 畤trk Mealini halen kendi resmi sitesinde www.yeniboyut.com ve daha baka sitelerde bulabilmek mmkndr. 愯ternet ortamndan indirdi簨m bu meali yaynlamak zere kendisinden iznini talep ettim. Dzeltilmi metni g霵derdiler. 搐inleri zerine yaynlyorum. Mteekkirim.

畤ge蔂i i蓾n Tklayn Meali Satnalmak i蓾n Tklayn

 Yusuf Ali (English)
 
Daha evvel www.quranexplorer.com adresinden temin edilerek sitemizde yaynlad蹥mz Abdullah Yusuf Ali 愯gilizce Mealini a踦klamal metin ile de簨tirdik.  Bu metin  "The Islamic Bulletin"  adresinden alnmtr.

畤ge蔂i i蓾n Tklayn 

 M. Pickthall (English)
 
Marmaduke Pickthall' ait "Meanings of the Holy Quran" isimli Meal http://www.islamicbulletin.org/services/all_ebooks_p1.aspx adresinden temin edilmitir. Sitemizin formatna uygun hale getirilerek yaynlanmaktadr.

畤ge蔂i i蓾n Tklayn Meali Satnalmak i蓾n Tklayn
 

Designed by 淣K
     En iyi 1024 x 768 pikselde g顤ntlenir